Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 668/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-08-12

Sygn. akt II Ca 668/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 sierpnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariusz Broda

Sędziowie: SSO Cezary Klepacz (spr.)

SSR del. Robert Opas

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 sierpnia 2014 r.

sprawy z wniosku M. H.

z udziałem K. G., F. G. i L. G.

o wpis do wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju

z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn. akt Dz.Kw 494/14, KI1B/00034137/3

oddala apelację.

Sygn. akt II Ca 668/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie Dz. Kw 494/14 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju w punkcie I oddalił wniosek M. H.o wpis w dziale III księgi wieczystej (...)prawa zaspokojenia swojej wierzytelności z pierwszeństwem przed wierzycielami właściciela nieruchomości na podstawie wskazanych orzeczeń sądowych, a w punkcie II orzekł o kosztach postępowania.

Sąd ten wskazał w uzasadnieniu, że rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść wniosku, treść i formę załączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Dołączone do wniosku w rozpoznawanej sprawie kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika nie stanowią podstawy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku dokumentów urzędowych, jakimi są orzeczenia sądowe, podstawą wpisu jest jedynie odpis takiego orzeczenia.

Od tego postanowienia apelację wywiódł wnioskodawca, zarzucając naruszenie:

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia;

- art. 626 8 § 2 w zw. z art. 626 9 k.p.c. poprzez bezpodstawne oddalenie wniosku;

- art. 129 § 3 w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ;

- art. 126 § 1 pkt 3 w zw. z art. 626 2 § 3 i z art. 130 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku, mimo że Sąd stwierdził uchybienie o charakterze formalnym – brak dokumentu w odpowiedniej formie.

Wskazując na to, skarżący wniósł o uchylenie postanowienia, ewentualnie o jego zmianę i uwzględnienie wniosku o wpis.

W odpowiedzi na apelację uczestnicy wnieśli o jej oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., bowiem Sąd Rejonowy w uzasadnieniu swojego orzeczenia dokładnie wskazał jego podstawę prawną, odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze na postanowienie referendarza sądowego.

Sąd pierwszej instancji nie naruszył także dyspozycji przepisu art. 626 8 § 2 w zw. z art. 626 9 k.p.c., gdyż zbadał treść i formę wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej, uznając, że istnieją przeszkody do dokonania wpisu, gdyż przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty nie odpowiadają wymogom art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece .

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 129 § 3 k.p.c. w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych, gdyż nie można uznać, że złożone w sprawie kserokopie odpisów nakazu zapłaty i wyroków sądowych zostały poświadczone za zgodność z oryginałami przez działającego w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika będącego adwokatem, a w konsekwencji także zarzut naruszenia art. 129 § 1 pkt 3 w zw. z art. 626 2 § 3 i art. 130 § 1 k.p.c.

Nie rozstrzygając samej możliwości dokonania wpisu do księgi wieczystej na podstawie kserokopii odpisu orzeczenia sądowego poświadczonego za zgodność z oryginałem przez adwokata, należy podnieść, że przedłożone przez M. H. kserokopie dokumentów nie mogą być podstawą takiego wpisu, gdyż nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałami w sposób odpowiadający wymogom art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 635). Powołany przepis stanowi, że adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. Przepis ten jednoznacznie i szczegółowo określa sposób poświadczenia przez adwokata odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem.

Dołączone do wniosku w rozpoznawanej sprawie kserokopie orzeczeń sądowych: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 2 października 2006 roku w sprawie I Nc 83/06 z klauzulą wykonalności, wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie I C 1077/07 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie I ACa 987/08 zostały poświadczone za zgodność z oryginałami przez adwokata M. W. w ten sposób, że wskazał on datę poświadczenia i złożył swój podpis, z wyłączeniem stwierdzenia prawomocności i nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, tu bowiem brak nawet podpisu (k.97v.), nie oznaczył natomiast miejsca sporządzenia poświadczenia, co oznacza, że nie spełnia ono ustawowych wymogów, a zatem nie ma charakteru dokumentu urzędowego, tylko zaś taki może być podstawą wpisu do księgi wieczystej, zgodnie z art. 31 i 32 ustawy o księgach wieczystych i hipotece .

W związku z podniesionym w apelacji zarzutem naruszenia art. 130 § 1 k.p.c., podnieść należy, iż niedołączenie do wniosku dokumentów potrzebnych do dokonania wpisu do księgi wieczystej stanowi przeszkodę do dokonania wpisu i powoduje oddalenie wniosku a limine (art. 626 9 k.p.c.), bez wzywania do jego uzupełnienia (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 9 marca 2004 r., V CK 448/03, LEX nr 183791).

Mając to na uwadze, oddalono apelację jako bezzasadną na podstawie art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO M. Broda SSO C. Klepacz SSR R. Opas (del.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Broda,  Robert Opas
Data wytworzenia informacji: