Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 155/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-02-20

Sygn. akt I Co 155/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Ilków

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: (...)S.A.we W.

z udziałem dłużniczki B. C.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

postanawia:

oddalić wniosek

UZASADNIENIE

Pełnomocnik wierzyciela wnioskiem z dnia 31 stycznia 2013 r. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 29 stycznia 2013 r. wystawionemu przeciwko dłużniczce B. C..

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wierzyciela wskazał, że zobowiązanie dłużniczki stanowiące podstawę do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wynika z umowy z nr RE\ (...) z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Do wniosku tego pełnomocnik wierzyciela dołączył wskazany bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przeciwko dłużniczce B. C.. W tym bankowym tytule egzekucyjnym stwierdzono, iż B. C. „jest dłużnikiem banku z tytułu niespłaconej umowy o kredyt nr (...) z dnia 10 kwietnia 2012 r.”.

Do wniosku dołączono umowę ugodowej spłaty zadłużenia nr RE\ (...) wynikającego ze zobowiązania PG\ (...) podpisaną w dniu 10 kwietnia 2012 r. W § 2 ust. 9 ww. umowy wskazano m. in., że „podtrzymane zostaje oświadczenie klienta o poddaniu się egzekucji określonej w umowie pożyczki PG\ (...)zawartej w dniu 2009-12-31”. Do wniosku nie dołączono odpisu umowy z dnia 31 grudnia 2009 r.

Stwierdzić należy, że wniosek pełnomocnika wierzyciela o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 97 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późń. zm.) stanowi, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Zgodnie z ust. 2 wskazanego art. 97 oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Natomiast art. 786 2 § 1 k.p.c. stanowi, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Sąd bada także czy bankowy tytuł egzekucyjny odpowiada wymogom określonym przez prawo bankowe.

W bankowym tytule egzekucyjnym wskazano, że B. C. jest dłużniczką banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z opisanej wyżej czynności bankowej. Mimo takiego stwierdzenia brak jest pisemnego oświadczenia dłużniczki o poddaniu się egzekucji, wymaganego zgodnie z przepisem art. 97 ust 1 ustawy Prawo bankowe. W postanowieniach umowy z dnia 10 kwietnia 2012 r. co prawda wskazano na treść innej umowy, zawierającej zgodnie z twierdzeniem pełnomocnika wierzyciela powyższe oświadczenie dłużniczki, lecz nie dołączono jej do wniosku. Dlatego też wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie mógł zostać uwzględniony.

Zaznaczyć zaś należy, że podstawą wydania orzeczenia w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wobec treści art. 786 2 k.p.c. i charakteru tego postępowania, jako ograniczonego do badania bankowego tytułu egzekucyjnego wyłącznie pod kątem spełnienia przez niego przesłanek, w tym przepisie oraz przepisach ustawy prawo bankowe określonych, mogą być wyłącznie pewne i nie budzące wątpliwości ustalenia tych przesłanek dotyczące.

Na marginesie zauważyć także należy, że powyższy brak nie stanowił braku formalnego tego wniosku. W związku z tym nie było możliwym zastosowanie art. 130 k.p.c. (patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt III CZP 53/01, Lex 49107).

W tej sytuacji wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w niniejszej sprawie oddalić.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie powołanych przepisów, orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Ilków
Data wytworzenia informacji: