Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 166/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-03-10

Sygn. akt XX GC 166/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Agnieszka Baran

Protokolant:

sekr. sądowy Hanna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko (...) Sp. z o.o. Sp.k. w Ś.

o zapłatę

orzeka:

1. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Sp.k. w Ś. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 131 477,62 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

a) 881,77 zł od dnia 29 marca 2012 r. do dnia zapłaty;

b) 2.896,65 zł od dnia 29 marca 2012 r. do dnia zapłaty;

c) 36.735,43 zł od dnia 16 maja 2012 r. do dnia zapłaty;

c) 20.921,30 zł od dnia 16 maja 2012 r. do dnia zapłaty;

d) 66.510,41zł od dnia 21 maja 2012 r. do dnia zapłaty;

e) 1.972,67zł od dnia 28 maja 2012 r. do dnia zapłaty;

f) 712,17 zł od dnia 10 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty;

g) 847,22 zł od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Sp.k. w Ś. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 11 911 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset jedenaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Agnieszka Baran

Sygn. akt XX GC 166/14

UZASADNIENIE

Powódka (...) sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego (...) sp. z o.o. spółki komandytowej w Ś. kwoty 131.477,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi we wskazany w pozwie sposób. Powódka wskazał, że jej roszczenie ma związek z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej przez strony postępowania. W jej wykonaniu powódka dostarczyła pozwanemu zamówiony przez niego towar, za który pozwany nie zapłacił (pozew k. 3-4).

W dniu 08 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzekł zgodnie z żądaniem zamieszczonym w pozwie (nakaz zapłaty k. 48).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Zaprzeczył twierdzeniom powoda i podniósł, że dostarczony towar nie jest tożsamy z tym, który został wyszczególniony na fakturach. Ponadto wskazał, że w zamówionym asortymencie wystąpiły istotne wady, w następstwie czego skorzystał z uprawnienia do obniżenia ceny sprzedaży na podstawie art. 556 § 1 k.p.c. (sprzeciw k. 72-73).

W odpowiedzi na sprzeciw powódka podniosła, iż po dostarczeniu towaru nie otrzymywała od pozwanego żadnych informacji o niezgodności zamówienia z odebranym towarem. Wskazała, iż pozwany nie wyjaśnił na czym polegają wady towarów ani nie przedstawił żadnej dokumentacji świadczącej o tym. W przedmiotowym piśmie powódka złożyła wniosek o zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem dwukrotności stawki minimalnej kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na duży wkład pracy pełnomocnika w niniejszą sprawę (odpowiedź na sprzeciw k. 214-215).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 lutego 2012 r. pozwany dokonał zamówienia u powódki, takich towarów jak: samozamykacz (...), samozamykacz (...) oraz blokadę stałego otwarcia. Zamówienie z dnia 21 lutego 2012 r. zawiera: klamki (...), Gałki ruchome (...), rozety (...), trzpień8 mm dzielony 77/50, trzpień dla profilu 65 – 85 mm, blacha ościeżnicowa (...), trzpień wkręcany (...). W fakturze o nr (...). (...) powód zamieścił te same towary. Faktura ta została wystawiona na rzecz pozwanego na kwotę 20.921,30 zł. Ten sam asortyment został pozwanemu dostarczony i wydany. (zamówienie k. 25 – 27, faktura (...). (...) k. 28 – 29, (...) k. 30, list przewozowy k. 31 i 32)

W dniu 23 lutego 2012 r. pozwany dokonał zamówienia: 10 szt. zamku mechanicznego (...), 10 szt. zamku elektromotorycznego (...), 3 szt. zamku elektrycznego (...), 47 szt. zamku elektrycznego (...). W dokumencie: Potwierdzenie zamówienia oraz wydania towaru się te same artykuły. W dniu 16 marca 2012 r. powód wystawił fakturę (...). (...) na kwotę 36.735,43 zł. Następnie w dniu 21 marca 2012 r. wystawiona została faktura nr (...). (...) na kwotę 66.510,41 zł dotycząca sprzedaży zamka (...) w liczbie 47 szt. Towar ten został dostarczony pozwanemu i wydany. (zamówienie k. 21, potwierdzenie zamówienia k. 22, faktura (...). (...) k. 23, (...) k. 24, faktura nr (...). (...) k. 33, (...) k. 34 )

W dniu 27 lutego 2012 r. pozwany zamówił u powódki następujące towary: cylinder owalny (...), zamek (...), szyld (...), blacha security (...). Na poczet tego zamówienia powód wystawił dokument dotyczący potwierdzenia zamówienia, w którym umieszczone zostały wymienione powyżej towary. W dniu 14 marca 2012 r. powód na poczet dokonanej sprzedaży wystawił na rzecz pozwanego fakturę Vat o numerze (...). (...) na kwotę 881,77 zł. Wymienione w fakturze artykuły dotyczyły tych samych przedmiotów, które zostały wymienione w zamówieniu oraz wydane pozwanemu. (zamówienie k. 13, potwierdzenie zamówienia k. 14, faktura nr (...). (...) k. 15, (...) k. 16)

Następnie w dniu 12 marca 2012 r. pozwany dokonał zamówienia 30 sztuk zamku profilowego do drzwi przeciwpożarowych. Na poczet tego zamówienia powód wystawił fakturę vat o nr (...). (...) na kwotę 2.896,65 zł. Przedmiotowy towar został dostarczony pozwanemu w dniu 15 marca 2012 r. (zamówienie k. 17, faktura (...). (...) k. 18, (...) k. 19, doręczenie k. 20)

Pozwany w dniu 28 marca 2012 r. dokonał zamówienia u powoda towaru o nazwie K. automatyczne A. (...) szt z tulejami. W dniu 28 marca 2012 powód wystawił fakturę o nr (...). (...) obejmującą sprzedaż powyższych towarów za kwotę 1.972,67 zł. Towar ten został dostarczony i wydany. (zamówienie k. 36, faktura nr (...). (...) k. 37, (...) k.38)

Następnie w dniu 21 marca 2012 r. pozwany dokonał zamówienia: klamek (...), gałek nieruchomych (...), rozet (...). Powód w dniu 26 marca 2012 r. wystawił na rzecz pozwanego fakturę nr (...). (...) na kwotę 712.17 zł oraz fakturę nr (...). (...) na kwotę 847,22 zł. Te same towary zostały wydane pozwanemu. (zamówienie k. 40, faktura nr (...). (...) k. 41,(...) k. 42, (...) k. 45)

Dostarczone pozwanemu towary były zgodne z zamówieniem jakie złożył powódce. Faktury vat zawierają to samo oznaczenie sprzedanych produktów, które zostały wymienione zarówno w zamówieniach, jak i fakturach oraz w dokumentach potwierdzających zamówienia oraz dokumentach wydania towarów. W toku współpracy stron postępowania pozwany złożył powódce jedną reklamację dotyczącą zakupionego towaru, która ostatecznie została wycofana (zeznania świadka T. B.).

Powyższy stan faktyczny został ustalony przez Sąd Okręgowy na podstawie wyżej powołanych dokumentów. Strony nie kwestionowały autentyczności tych dokumentów, ani ich treści (w tym zgodności złożonych odpisów z istniejącymi oryginałami), a wobec tego nie budziły również wątpliwości Sądu.

Przechodząc do oceny zeznań przesłuchanego w niniejszej sprawie świadka wskazać należy, iż T. B. potwierdził, że powód dostarczał pozwanemu asortyment w postaci zamków, zawiasów, czytników do systemów dostępów. Świadek jako pracownik, który zajmuje się u powoda reklamacjami - wskazał, iż do tej pory spółka pozwanego zgłosiła tylko jedną reklamację zamka elektronicznego L420. Reklamacja ta została zamknięta z tego, iż pozwany zgłosił, że zamek zaczął działać. Świadek wskazał, że pozwany ostatecznie zrezygnował z reklamacji.

Sąd orzekł o oddaleniu wniosków dowodowych pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i przesłuchania stron jako zbędne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Pozwany nie umotywował w żaden sposób zgłoszonych wniosków, ani okoliczności jaki towar miał stanowić przedmiot oceny biegłego. Pozwany nie wskazał, jakie konkretne zamówienia były wadliwe, albo które z dostarczonych rzecz nosiły wady. Dowód z przesłuchania stron również okazał się zbędny w realiach przedmiotowej sprawy, bowiem ten sam towar, który był zamawiany przez pozwanego został mu dostarczony.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

powództwo jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Powód dochodził swojego roszczenia na podstawie wystawionych Faktur Vat.

W przedmiotowej sprawie poza sporem była okoliczności, iż powódka prowadziła stałą sprzedaż towarów na rzecz pozwanego, w wykonaniu zamówień złożonych przez pozwanego.

Zgodnie z przepisem art. 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Złożonymi do akt sprawy dokumentami powódka wykazał, że zrealizowała ciążące na niej obowiązki wynikające z zawartej przez strony umowy sprzaedaży. Dowodem tego są w szczególności złożone do akt sprawy dokumenty WZ, których autentyczności pozwany nie zakwestionował.

Pozwany w odpowiedzi na sprzeciw podniósł, że część towaru dostarczonego przez powoda nie odpowiadała albo złożonym zamówieniom albo wystawionym fakturom. Powołując się na treść art. 556 § 1 k.c. wskazał, iż z powodu istotnych wad w towarze uprawniony był do obniżenia ceny sprzedaży.

Argumentacja pozwanego ograniczyła się wyłącznie do podania powyższych zarzutów. Pozwany nie wykazał w żaden sposób, konieczności dokonania reklamacji odebranego towaru. Nie przedstawił żadnych konkretnych faktów oraz dowodów wykazujących niewłaściwe wykonanie umowy przez powoda.

W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, żadnych uzasadnionych powodów dla zastosowania przepisu art. 556 § 1 k.c. Nie udowodnił bowiem w żaden sposób, iż dostarczony przez powoda nosił jakiekolwiek wady.

W niniejszej sprawie nie ma znaczenia okoliczność, iż pozwany dokonał jednorazowej reklamacji, bowiem ostatecznie została ona wycofana na wniosek kupującego.

W przedmiotowej sprawie należy się odnieść do treści przepisu art. 6 k.c., który określa zasadę kontradyktoryjności (sporności), decydującej o regule rozkładu ciężaru dowodu. Zasada wyrażona w tym przepisie ciężar udowodnienia faktu nakłada na osobę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Sąd Okręgowy w przedmiotowej sprawie uznał, iż to właśnie po stronie powodowej ciążył obowiązek wskazania dowodów na poparcie faktów roszczenia zgłoszonego w pozwie. Powód skutecznie dowiódł, iż zgłoszone przez niego roszczenie jest zasadne. Przedstawił całą dokumentację od momentu składania zamówień przez pozwanego, wystawienia dokumentów sprzedaży poprzez dokumenty doręczenia - świadczące o dostawie zakupionego przez pozwanego towaru. Powód wykazał skutecznie również okoliczności realizacji zamówień zgłaszając dowód z zeznań świadka T. B..

Wobec powyższego –w świetle art. 6 k.c. – to na pozwanym ciążył obowiązek wykazania nienależytego wykonania umowy przez powódkę. Pozwany winien był również szczegółowo wyjaśnić, które należności z faktur nie dotyczą dostarczonych mu towarów. Winien też wskazać, jakie konkretnie towary sprzedane mu przez powódkę były wadliwe i na czym ta wadliwość polegała.

W ocenie Sądu pozwany nie udowodnił zarzutów wymienionych w sprzeciwie do nakazu zapłaty. Zważyć bowiem należy, iż pozwany nie zarzucił prawdziwości dokumentów złożonych przez powoda, formy i zasadności ich wystawienia. Powołując się na okoliczność, iż istniała niezgodność pomiędzy treścią dokumentów a dostarczonym towarem - nie wykazał w żaden sposób, że doszło do niewłaściwego wykonania umowy przez powoda.

Mając na uwadze powyższe, uznając powództwo za uzasadnione w całości, na mocy powołanych przepisów należało orzec jak w punkcie 1. sentencji wyroku.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c., stanowiącego zgodnie z art. 359 § 1 k.c. formalne, ustawowe źródło odsetek. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia choćby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

W punkcie 2 Sąd orzekł o kosztach procesu zgodnie z przepisem art. 98 k.p.c.. Na koszty procesu poniesione przez powoda zasądzone od pozwanego składa się opłata od pozwu – 6 574 zł, wynagrodzenie pełnomocnika ustalone w oparciu o § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) – 3 600 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym (w związku z wniesioną odpowiedzią na zażalenie k. 185) ustalone w oparciu o § 12 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 pkt 6 ww. rozporządzenia – 1 800 zł oraz kwota 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty za pełnomocnictwo.

SSO Agnieszka Baran

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: