Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Kzw 382/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2016-09-06

Sygn. akt VII Kzw 382/16

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Rafał Olszewski

Protokolant: Kamila Pawłowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Zbigniewa Wytrycha

po rozpoznaniu w sprawie P. Ł.

s. Z. i E. z d. N., ur. (...) w G.

skazanego za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. i in.

zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku, wydane w sprawie III K 748/08 i Ko 1507/16

w przedmiocie odmowy warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

postanawia

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Częstochowie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Częstochowie na podstawie art. 152 k.k.w. i art. 69 § 1 i 2 k.k. a contrario nie uwzględnił wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec skazanego P. Ł. wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2010 roku.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł obrońca skazanego i zarzucił mu:

1. obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia, a to art. 4 k.p.k. w zw. art. 7 k.p.k., poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego dokonaną wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, polegającą na całkowitym pominięciu przez Sąd I instancji dowodów korzystnych dla skazanego P. Ł., w szczególności świadczących o przestrzeganiu przez niego porządku prawnego i zasad współżycia społecznego (m.in. aktualna karta skazanego Z Krajowego Rejestru Karnego oraz wywiad środowiskowy z dnia 27 kwietnia 2016 roku) i wydanie przedmiotowego postanowienia li tylko w oparciu o dowody przemawiające na niekorzyść skazanego;

2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, albowiem Sąd I instancji, wyprowadził nieprawidłowy wniosek, iż za odmową uwzględnianie wniosku skazanego P. Ł. przemawia postępowanie prowadzone przez (...) Biuro (...) w K. Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej pod sygn. akt: RSD-48/12, I, podczas gdy rzeczone postępowanie zarejestrowane zostało w systemie policyjnym KSIP w dniu 10 października 2013 roku, a więc jeszcze przed zarządzeniem skazanemu wykonania kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 czerwca 2014 roku (oraz udzieleniem skazanemu P. Ł. dwukrotnego odroczenia wykonania tejże kary pozbawienia wolności), przy czym podkreślić należy, że o jego zarejestrowaniu w systemie Policja czyniła każdorazowo wzmiankę w dotychczas zalegających w aktach sprawy wywiadach środowiskowych (z dnia 06 maja 2014 roku, 27 stycznia 2015 roku, 27 września 2015 roku oraz 27 kwietnia 2016 roku).

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia Sądu I instancji w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, poprzez udzielenie skazanemu P. Ł. warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 grudnia 2010 roku, sygn. akt III K 748/08.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wniesione przez obrońcę skazanego zasługiwało na uwzględnienie i doprowadziło do uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

P. Ł. został skazany wyrokiem z dnia 10 grudnia 2010 roku za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. i in. na karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5-letni okres próby. Dnia 24 czerwca 2014 roku zarządzono wobec skazanego wykonanie kary, które było następnie dwukrotnie odraczane na łączny okres 1 roku.

Sąd I instancji ustalił, że w sprawie spełniono warunki formalne warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności określone w art. 152 § 1 k.k.w., jednak w sprawie nie jest uzasadnione przyjęcie wobec skazanego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Argumentując swoją ocenę Sąd wskazał, że w okresie próby przeciwko skazanemu prowadzono szereg postępowań karnych, które zakończyły się skazaniem w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy i Rejonowy w G. o sygn. akt IV K 42/12, III K 1580/12, IX K 988/12 i III K 5/12. Nadto wobec skazanego prowadzone jest również postępowanie przez CBŚ o czyn z art. 278 § 1 kk.

Powyższe motywy rozstrzygnięcia Sądu I instancji nie mogły jednak mieć wpływu na odmowę warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, a stanowiły one jedyny argument przedstawiony w uzasadnieniu. Należy bowiem zauważyć, że wyroki skazujące o których mowa w uzasadnieniu postanowienia, zapadły w sprawach o czyny popełnione przed zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Dla zastosowania dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności ocenić natomiast należy zachowanie się skazanego w okresie odroczenia wykonania kary (por. uchwała SN z 15 kwietnia 1999r., sygn. akt I KZP 6/99 OSNKW 1999/5-6/30). Na ocenę kryminologiczną skazanego nie mogą zatem mieć wpływu okoliczności zaistniałe przed pierwszym odroczeniem wykonania kary.

Sąd Rejonowy ponownie rozpatrując sprawę winien raz jeszcze dokonać weryfikacji spełnienia w sprawie wszystkich przesłanek określonych w art. 152 § 1 k.k.w. w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia niniejszego postępowania incydentalnego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Kula
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Olszewski
Data wytworzenia informacji: