Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 41/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-06-23

Sygn. akt VI GC 41/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym

przewodniczący SSO Joanna Rusińska

protokolant st. sekr. sądowy Bożena Gościńska

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K.

przeciwko (...) sp. z o.o. w Z.

o zapłatę

1.zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w Z. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K. kwotę 120 414,55 zł (sto dwadzieścia tysięcy czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi, a od dnia 1 stycznia 2016r. odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot :

- 24. 086,12 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy) od dnia 22 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty;

- 10. 769,88 zł (dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) od dnia 17 października 2015 r. do dnia zapłaty;

- 85. 558,55 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 17 października 2015 r. do dnia zapłaty;

2.zasądza od pozwanego na rzecz powoda 13.238,00zł (trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

VI GC 41/16

UZASADNIENIE

Powód – Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożył w tutejszym Sądzie pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. z żądaniem zasądzenia od pozwanego kwoty 120 414,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozwanemu towar ujęty w fakturach (...) z dnia 7 lipca 2015 roku, 15 – (...) (...)z dnia 1 września 2015 roku, 15 – (...) (...)z dnia 16 września 2015 roku. Pozwana odebrała towar, w większości nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń. Pozwana złożyła reklamację jedynie do zamówienia z dnia 13 sierpnia 2015 roku ujętego w fakturze o nr (...). Po uwzględnieniu reklamacji, właściwy towar w postaci dwóch wolnych od wad szyb, został dostarczony do pozwanego co potwierdza protokół dostawy nr (...) z dnia 28 września 2015 roku. Mimo wezwania do zapłaty pozwany nie zapłacił dochodzonej pozwem należności.

W dniu 3 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Toruniu wydał w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ( sygn. akt VI GNc 26/16).

Pozwany wniósł sprzeciw żądając oddalenia powództwa w całości. Pozwany zaprzeczył wszelkim twierdzeniom powoda i oświadczył, że powód nie wykazał, iż między stronami doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Pozwany podkreślił, że podpis osoby umocowanej do działania w imieniu pozwanej spółki – (...) – Napierały znajduje się wyłącznie na jednej fakturze VAT, a pozwana spółka w żaden sposób nie identyfikuje osób, których podpisy znajdują się w miejscu oznaczonym jako ,, przyjmujący”. Na żadnym z dokumentów nie podpisał się J. S., z czego można wysnuć wniosek, że powód dla wykazania swojego roszczenia mógł posłużyć dokumentacją podprobioną albo przerobioną. Zdaniem pozwanego, powód nie wykazał też, że przeniósł własność towaru na pozwanego. Towar nie został przez pozwanego odebrany na co wskazuje brak podpisu pozwanego na dokumencie WZ.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powodowa spółka sprzedała pozwanemu towar (szkło i szyby zespolone), który został zamówiony drogą elektroniczną. Powód wystawił z tego tytułu następujące faktury VAT z odroczonym terminem płatności:

- nr 15 - (...) (...)z dnia 7 lipca 2015 r. płatną do 21 sierpnia 2015 r. na kwotę 24.086,12 zł, podpisaną przez pozwanego,

- nr 15 - (...) (...)z dnia 1 września 2015 r. płatną do dnia 16 października 2015 r. na kwotę 10.768,88 zł,

- nr 15 - (...) (...)z dnia 16 września 2015 r. płatną do dnia 16 października 2015 r. na kwotę 85.558,55 zł.

Dowód : zamówienia z dnia: 10.4.2015 r. k.15, 16.4.2015 r. k.16, 23.6.2015 r. k.19, 21.6.2015 r. k.21, 23.6.2015 r. k.23,26 i 27, 24.6.2015 r. k. 29, 15.7.2015 r. k.30, 3.8.2015 r. k.31, 12.8.2015 k.33, 13.8.2015 r. k.34, 14.8.2015 r. k.36 oraz faktury VAT k. 45, 46 i 47.

Pozwany odebrał dostarczony przez powoda towar we wskazanych przez pozwanego miejscach w P. i W. (ul.(...)), nie zgłaszając żadnych reklamacji, za wyjątkiem realizacji zamówienia z dnia 13 sierpnia 2015 r. znajdującego się na fakturze nr (...) z dnia 1 września 2015 r. Po uwzględnieniu reklamacji właściwy towar w postaci dwóch wolnych od wad szyb, został dostarczony pozwanemu, co zostało potwierdzone protokołem dostawy/odbioru nr (...) z dnia 28 września 2015 r.

Dowód: protokoły dostaw/odbioru k. 48-51, reklamacja k.80, protokół dostawy/odbioru nr (...) z dnia 28.9. 2015 r. k.82v.; zeznania świadków

W. M., B. F., M. P. (protokół rozprawy z 26.4.2016 r k. 87 -89.) oraz M.M. i M. W. (protokół rozprawy z 23.6.2016 r k.111 - 113.); zeznania prezesa powodowej spółki (...). M. (protokół rozprawy z 23.6.2016 r.k. 112).

Pismem z dnia 18 listopada 2015 r. pozwany został wezwany przez powoda do zapłaty należności z tytułu wyżej wspomnianych faktur w łącznej kwocie 120.414,55 zł, na które nie odpowiedział i nie uregulował zapłaty.

Dowód: wezwanie z dowodem nadania k.52-53; zeznania powoda M. M. (protokół rozprawy z 23.6.2016 r.).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należy, że obrona pozwanego w niniejszym procesie polegała na lakonicznym zaprzeczeniu faktom podanym przez powoda. Pozwany stwierdził, że powód nie udowodnił swojego żądania na podstawie dokumentów załączonych do pozwu, podpierając się szeroko powoływanymi orzeczeniami Sądu Najwyższego w kwestii rozkładu ciężaru dowodu (art.6 k.c.) i stanowiskiem doktryny na temat umowy sprzedaży.

Jeżeli pozwany wnosi o oddalenie powództwa, nie zgadzając się z przytoczoną przez powoda podstawą faktyczną powództwa, to zajęcie stanowiska w procesie w taki generalny sposób zasadniczo pozwala uznać, że nie można ustalać stanu faktycznego na podstawie domniemania milczącego przyznania poszczególnych faktów. Na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów mających istotne znaczenie prawne stosownie do art. 6 k.c. i art. 232 in principio k.p.c. W tym przypadku bierność pozwanego – poza złożeniem odpowiedzi na pozew - nie może być podstawą takiego domniemania (art. 230 k.p.c.).

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd z uwagi na inicjatywę dowodową powoda nie poprzestał na domniemaniu, ustalając stan faktyczny na podstawie zaoferowanych przez powoda dowodów. Zawarcie umowy sprzedaży i jej wykonanie przez powoda wynika nie tylko z załączonych do pozwu faktur i zamówień wysłanych drogą mailową, ale także z relacji świadków, którzy w swoich zeznaniach zrekonstruowali przebieg zdarzeń dotyczących współpracy stron.

Z zeznań świadków W. M. (2), B. F. (2), M. P. (2), M. M. (3) i M. W. (2) – którym Sąd dał wiarę – wynika, że pozwany zamówił u powoda towar, potwierdzeniem zamówienia były maile, powód dostarczył towar na wskazane przez pozwanego miejsce, gdzie wykonywane były inwestycje budowlane (P., W. ul (...)). Zeznania świadków korespondują z fakturami, protokółami dostaw i odbioru oraz zamówieniami składami przez pozwanego w formie elektronicznej; przy czym korespondencja ta dotyczy także reklamacji dostarczonych przez powoda towarów, co tylko uwiarygadnia, że konkretne rzeczy zostały pozwanemu dostarczone. Wersję powoda potwierdził wiceprezes powodowej spółki (...) natomiast przedstawiciel pozwanego nie stawił się na rozprawę w celu przesłuchania – bez usprawiedliwiania. W tej sytuacji dowód z przesłuchania stron został ograniczony do przesłuchania powoda. Należy podkreślić, że dowód z przesłuchania stron był jedynym dowodem zaoferowanym przez pozwanego.

Odnosząc się do zamówień w formie maili należy podkreślić, że jako ich nadawca podana jest firma ,,<vetral.eu>’’, ze wskazaniem imienia i nazwiska prezesa zarządu pozwanej spółki – (...). S. (odpis z KRS dla pozwanej spółki – dział 2 k.68). W. M. (2) zeznał, że właśnie z nim rozmawiał na temat zamówień i J. S. nie zgłaszał żadnych problemów (protokół rozprawy z 26.4.2016 r. 00:27- 00:30). Podobnie zeznał świadek M. P. (2) (protokół rozprawy z 26.4.2016 r. 00:48 – 00:50).

Zwrócić też trzeba uwagę na maila wystosowanego przez prezesa pozwanego do powoda w dniu 20 czerwca 2016 roku (k.110), w których prezes informuje, że po ubiegłorocznych dostawach szyb na budowę Senatorska w W. pozostały jeszcze stojaki należące do powoda. Wiadomość ta jednoznacznie dowodzi, że dotarł do pozwanego na ul. (...) w W. towar sprzedany przez powoda.

Oceniając materiał dowodowy Sąd miał na uwadze, że świadkami w sprawie byli pracownicy powoda. Prawdziwość ich zeznań nie została jednak zakwestionowana, zaś ich wypowiedzi wzajemnie korespondowały i były zgodne z treścią pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie, dlatego na ich podstawie dokonano ustaleń.

Podsumowując, po analizie zebranego materiału dowodowego należało uznać, że powód zgodnie z art.6 k.c. udowodnił, iż strony zawarły umowę sprzedaży, z której powód się wywiązał dostarczając pozwanemu szkło i szyby zespolone, natomiast pozwany nie zapłacił ceny wynikającej z faktur VAT.

W tym stanie rzeczy, roszczenie powoda na podstawie art.535 k.c. należało uwzględnić i orzec jak w sentencji wyroku. W zakresie odsetek rozstrzygnięcie znajduje uzasadnienie w treści art. 481 k.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 k.p.c., zasądzając od pozwanego na rzecz powoda koszty, na które się składa opłata sądowa od pozwu – 6 021 zł i koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 7 217 zł .

Sygn. akt VI GC 41/16

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

T. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kwiatkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: