Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 957/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-04-27

Sygn. akt I C 957/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca SSR Stanisława Pilińska

Protokolant st. prot. sąd. M. J.

po rozpoznaniu w dniu 14.IV.2016r.

sprawy z powództwa P. D.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę 737,06 zł z nal. ub.

1/ zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz

powoda P. D. 371,54 zł / trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 54/100/

z ustawowymi odsetkami od 12.II.2014r. do 31.XII.2015r. i od 1.I.2016r.

do dnia zapłaty z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 15,00 zł

/ piętnaście złotych / tytułem kosztów procesu;

2/ w pozostałej części powództwo oddala ;

Sygn. akt I C 957/15

UZASADNIENIE

Powód P. D. wystąpił z pozwem przeciwko pozwanej o zapłatę kwoty 737,06 zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu , z tytułu odszkodowania za bezpodstawne i niesłuszne skierowanie przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego , które w konsekwencji naraziło powoda na koszty , które nie zostały zrekompensowane , na które składają się kwoty z tytułu :

- 42,54 zł - koszty dojazdów związanych z koniecznością podjęcia czynności związanych z wyjaśnieniem sprawy ,

- 312,00 zł - koszty wynikające z udzielonej pomocy prawnej i w związku z reprezentowaniem powoda przez pełnomocnika procesowego w procesie gospodarczym skierowanym przeciwko niemu przez pozwaną ,

- 365,52 zł - koszt utraconego zarobku w związku z nieobecnością powoda w zakładzie pracy przez trzy dni , kiedy to podejmował czynności związane z obroną w procesie gospodarczym ,

- 17,00 zł - opłata za uzyskanie poświadczenia zameldowania powoda na pobyt stały.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 11.III.2015r. zasądzono od pozwanej na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu.

Pozwana (...) SA w W. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu . Natomiast na rozprawie w dniu 22.X.2015r. podniosła iż powód powinien był skontaktować się z pozwaną , przedstawić sytuację , uczynił to dopiero 28.I.2013r. , w piśmie tym powód udzielił pozwanej terminu 3 dni do natychmiastowego cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko niemu i mimo iż termin ten mijał z dniem 31.I.2013r. to z tym dniem powód wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty , choć w tym dniu pozwana poinformowała powoda o cofnięciu wniosku o wszczęcie egzekucji , jednocześnie przeprosiła powoda za zaistniałą sytuację.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

pozwana w niniejszej sprawie , wystąpiła z pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym jako powódka przeciwko powodowi jako pozwanemu w sprawie gospodarczej o zapłatę kwoty 754,61 zł z odsetkami ustawowymi i zasądzenie kosztów procesu , z tytułu nabycia wody mineralnej, przy czym pozwanym był P. D. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) .H.U. (...) , wskazała adres pozwanego (...) .

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty z 16.V.2012r. w sprawie VI Nc-e (...) , który został przesłany pozwanemu P. D. na adres (...) , doręczenie nakazu na ten adres zostało uznane przez sąd za skutecznie doręczone wobec dwukrotnego prawidłowego awizo na dzień 5.VI.2012r. Postanowieniem z 8.VIII.2012r. tenże sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty .

Powód dowiedział się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu jako pozwanemu na podstawie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, przy czym samo zawiadomienie było wystawione przez komornika sądowego na adres (...).

/ dowód: bezsporne , nadto pozew k. 25 – 28, zawiadomienie k. 39 /.

Pismem z 28.I.2013r. pełnomocnik powoda , który występował w procesie gospodarczym jako pozwany zwrócił się do pozwanej , która występowała jako powódka o natychmiastowe cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego skierowane przeciwko niemu , wskazując iż pod adresem (...) prawdopodobnie mieszka osoba o tym samym imieniu i nazwisko . Napomknął iż nie był to pierwszy przypadek takiej pomyłki , podał że mieszka w S. przy ul. (...) we W. nigdy nie mieszkał. Ponadto nie zaciągał żądnych zobowiązań z firmą . Wyznaczył termin 3 dni od daty odbioru tego pisma do cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji , zastrzegając iż w przeciwnym wypadku skorzysta z przysługujących mu środków ochrony prawnej , w konsekwencji pozwana poniesie dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne.

/ dowód: wezwanie k. 19 /.

Pozwana , pismem z 31.I.2013r. skierowanym do komornika sądowego , wniosła o niezwłoczne zwolnienie z zajęcia z majątku powoda i zwrot dotychczas wyegzekwowanych kwot od niego , wskazała jednocześnie PESEL powoda podnosząc iż wcześniej wskazany PESEL nie jest identyfikatorem dłużnika właściwego , dodając iż powód nie jest jej dłużnikiem .

/ dowód : pismo k. 99 /.

Również e-mailem z 31.I.2013r. pozwana poinformowała powoda iż wystąpiła z wnioskiem do komornika o zwolnienie z zajęcia jego majątku . Wskazała też iż to komornik zidentyfikował powoda jako jej dłużnika na podstawie danych uzyskanych z ewidencji działalności gospodarczej .

/ dowód: e-mail k. 100 /.

31.I.2013r. powód złożył jako pozwany sprzeciw w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie od wydanego nakazu zapłaty . Wobec stwierdzenia skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty tenże sąd przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Słupsku która została skierowana do VI Wydziału Gospodarczego . Pozwana - jako powódka w procesie gospodarczym , została zobowiązana m. in. do wniesienia pozwu na formularzu urzędowym , przy czym zobowiązanie odebrała 20.III.2013r. i wniosła pozew na urzędowym formularzu . Wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy , powód jako pozwany w procesie gospodarczym otrzymał 30.IV. (...). pozew wniesiony na formularzu urzędowym . Pełnomocnik jako pozwanego w sprawie gospodarczej w piśmie z 15.V.2013r. powołując się na niezasadne żądanie skierowane przeciwko niemu , podniósł iż pozwany nie zaciągał żadnego zobowiązania a pozew został skierowany przeciwko niemu mimo iż nie był stroną umowy . Podniósł też iż informował o zaistniałej pomyłce co do tożsamości pozwanego zarówno w sprzeciwie jak i w piśmie związanym ze wstrzymaniem egzekucji a mimo to sprawa sądowa jest kontynuowana przeciwko niemu . Przedstawił wnioski dowodowe oraz domagał się zasądzenia kosztów tytułem opłat skarbowych poniesionych w związku z uzyskaniem zaświadczeń o zameldowaniu , o prowadzeniu działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego , o nie figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej z Gminy S. .

/ dowód: bezsporne , nadto sprzeciw k. 24 , pozew k. 25 ,

pismo k. 21/.

Wobec cofnięcia pozwu przez pozwaną , występującą w sprawie gospodarczej jako powódka , postanowieniem z 8.VII.2013r. postepowanie umorzono i zasądzono na rzecz powoda występującego jako pozwanego kwotę 231,00 zł tytułem kosztów procesu .

/ dowód : akta VIGC 164/13 - postanowienie z uzasadnieniem k. 69, 71 -72 /.

Sąd zważył co następuje:

powód występując z niniejszym pozwem powołał się na przepis art. 415 kc , podnosząc iż w wyniku działania pozwanej wyrządzono mu szkodę w kwocie dochodzonej pozwem.

Stosownie do treści art. 415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę , zobowiązany jest do jej naprawienia. A zatem przesłankami odpowiedzialności są : powstanie szkody , działanie zawinione , wyrządzające szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy działaniem a szkodą .

Powództwo jest częściowo zasadne.

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem pozwanej iż powód powinien skontaktować się z pozwaną i przedstawić sytuację , jak też iż powód nie dochował terminu 3 dni , który sam wyznaczył w piśmie wzywającym powódkę do cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji , tylko w ostatnim dniu tego terminu wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty . Mimo iż pozwana w ostatnim dniu tego terminu zawiadomiła powoda o cofnięciu wniosku o wszczęcie egzekucji to jednak , co należy podkreślić , pozwu nie cofnęła .

Bezsporne jest iż mimo zawiadomienia przez pozwanego o cofnięciu wniosku o wszczęcie egzekucji a miało to miejsce 31.I.2013r. , pozwana zobowiązana do uzupełnienia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie gospodarczej uzupełniła go 5.IV.2013r. , a zatem po dacie 31.I.2013r. . Słusznie zatem , jak się okazało , powód wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty , skoro mimo zawiadomienia o cofnięciu wniosku o wszczęcie egzekucji , pozwana wnosząc pozew na formularzu urzędowym nie zrezygnowała z prowadzenia procesu . Wniosła o cofnięciu pozwu dopiero po kolejnym piśmie powoda z 15.V.2013r. , czyli w piśmie z 14.VI.2013r. a więc po upływie prawie pięciu miesięcy od dnia cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji .

Wobec tego należało uznać iż w takiej sytuacji pozwana / powódka w sprawie gospodarczej / przez swoje postępowanie naraziła powoda /pozwanego w sprawie gospodarczej / na szkodę i w tym wypadku szkodą pozostają koszty poniesione przez powoda : za usługę prawną , jakiej udzielił powodowi pełnomocnik procesowy w związku z toczącym się sporem gospodarczym . Powód przedstawił fakturę , z której wynikało iż zapłacił łącznie 492,00 zł , przy czym w niniejszym procesie z tego tytułu domagał się kwoty 312,00 zł.

Wprawdzie pozwana nie uznała powództwa w tym zakresie ale stwierdziła że zasadne koszty usługi prawnej to kwota 100,00 zł. Trudno zgodzić się ze stanowiskiem pozwanej , która sama ustala jaka powinna być wysokość kosztów związanych z usługą prawną , w sytuacji kiedy nie była stroną tej umowy i jaki był zakres usługi prawnej.

Zasadne są też koszty dojazdu do instytucji , od których powód uzyskał zaświadczenia niezbędne w sprawie gospodarczej , celem udowodnienia iż nie prowadził w tym okresie działalności gospodarczej i nie zawierał żądnej umowy związanej z tego rodzaju działalnością gospodarczą a były to Urząd Miasta , poczta , Urząd Gminy, Urząd Skarbowy , lub instytucje w których wyjaśniał sprawę tj. sąd , kancelaria radcy prawnego , komornik , w łącznej kwocie 42,54 zł .

Ponadto , zasadne są też koszty poniesione przez powoda za uzyskanie poświadczenia zameldowania na pobyt stały w wysokości 17,00 zł.

W pozostałej części powództwo należało oddalić tj. odnośnie kosztów utraconego zarobku w związku z nieobecnością w pracy powoda wynikającą z podjęcia czynności związanych z wyjaśnieniem sprawy przez trzy dni , kiedy korzystał z urlopu .

Powód twierdził że przebywał na urlopie przez trzy dni i w tym czasie wyjaśniał w różnych urzędach sprawę związaną z pozwaniem go do sądu . Jednocześnie stwierdził że przez dwa dni kiedy korzystał z urlopu otrzymał wynagrodzenie . Natomiast jeden dzień przebywał prawdopodobnie na urlopie bezpłatnym z uwagi na przestoje firmy w której pracuje.

Twierdził też powód że miał możliwość odpracowania godzin nieobecności w pracy , jednak nie korzystał z takiej formy zwolnienia z pracy z uwagi na fakt iż nie wiedział ile czasu zajmie mu załatwianie spraw .

Zdaniem sądu załatwianie spraw związanych z uzyskaniem różnych zaświadczeń w różnych instytucjach czy wyjaśnianie sprawy , nie wymaga poświęcenie całego dnia , tym bardziej że instytucje w których był powód w zasadzie znajdują się w granicach śródmieścia S. i oddalone od siebie w niewielkiej odległości . Zresztą powód jednego dnia składał wniosek o wydanie dokumentu a kolejnego dnia odbierał ten wniosek , stąd zbędne było poświęcenie całego dnia na tego rodzaju czynności.

Wprawdzie powód pracuje jako kierownik działu kontroli jakości i z racji tej funkcji sprawuje nadzór nad pracownikami a w firmie nie ma zastępcy kierownika , to jednak podlegał trzem kierownikom , zatem jeden z nich mógłby z racji nadrzędności nad powodem sprawować nadzór nad pracownikami w jego zastępstwie , pod jego nieobecność .

Poza tym sam powód przyznał iż jeden dzień przebywał na urlopie bezpłatnym, z przyczyny leżącej po stronie jego pracodawcy , wobec tego nie może się domagać za ten dzień wynagrodzenia .

Powód nie był pewien ale zasugerował iż dzień bezpłatny mógł wypaść 8.VII.2013r. kiedy był obecny na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Słupsku w Wydziale Gospodarczym.

Jednak obecność powoda była zbędna w tym dniu w sądzie , bowiem był reprezentowany przez pełnomocnika procesowego a wobec pisma cofającego pozew , wiadomo było że w sprawie prawdopodobnie postępowanie będzie umorzone . Tak też się stało i rozprawa trwała tylko dziesięć minut.

Z tych względów orzeczono jak w wyroku .

O kosztach orzeczono w myśl art. 108§1 kpc , 100 kpc oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.IX.2001r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych … / t. j . Dz. U. 2013r. poz. 490 / , biorąc pod uwagę iż powód przegrał proces w 50% , stąd należało przy zastosowaniu zasady wzajemnego obrachunku dokonać rozliczenia kosztów procesu pomiędzy stronami.

Pełnomocnik powoda domagał się zasądzenia dwukrotnej stawki wynagrodzenia .

Zgodnie z w/w rozporządzeniem / §2 ust.1 / zasądzając opłatę z tytułu zastępstwa prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy radcy prawnego , charakter sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Zdaniem sądu , nakład pracy radcy prawnego nie uzasadniał przyznania dwukrotnej stawki wynagrodzenia , sprawa nie była też skomplikowana . Zresztą pozwana , wprawdzie nie uznała powództwa , jednak z ostrożności procesowej przyznała zasadność w części odszkodowania , choć powództwa w tej części nie uznała. Również wszystkie dokumenty z których wynikało roszczenie , zostały przedstawione w pozwie .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Stanisława Pilińska
Data wytworzenia informacji: