Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1543/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-09-26

Sygn. akt: I C 1543/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Sylwia Staniszewska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2017 r. w S.

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1543/16 upr.

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko R. K. o zapłatę kwoty 618,57 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu w łącznej wysokości 300,30 złotych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż łączy go z pozwaną umowa ubezpieczenia OC z dnia 24 września 2014 roku nr (...), przedmiotem której jest samochód marki M. (...) (...) (...) o nr rej. (...). Pozwana nie wywiązała się z umowy i nie opłaciła składek w terminie. Na skapitalizowaną kwotę 618,57 złotych składa się: 584,78 złotych tytułem należności głównej – rata nr 1 składki ubezpieczenia obowiązkowego nr umowy (...), której termin zapłaty minął w dniu 8 września 2015 roku oraz 33,79 złotych tytułem niezapłaconych odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 9 września 2015 roku do dnia 19 czerwca 2016 roku od kwoty 584,78 złotych.

W dniu 22 września 2016 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie VI Nc-e (...) wydał nakaz zapłaty przeciwko R. K.. Postanowieniem z dnia 14 października 2016 roku w/w Sąd stwierdził utratę przez nakaz zapłaty z dnia 22 września 2016 roku mocy w całości, z uwagi na skutecznie złożony przez pozwaną sprzeciw i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie, jako sądowi właściwości ogólnej pozwanej.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana R. K. podniosła, iż nie zawierała z powodem żadnej umowy ubezpieczenia. Po przekazaniu sprawy do tut. Sądu pozwana wnosiła o oddalenie powództwa w całości. W odpowiedzi na pozew przyznała, iż zakupiła samochód od A. O. i nie wypowiedziała umowy zawartej z powodem, albowiem w chwili sprzedaży została poinformowana przez sprzedającego o zawarciu umowy ubezpieczenia OC z innym towarzystwem ubezpieczeniowym tj. (...) S.A. Następnie zawarła nową umowę z (...). Nadto pozwana wniosła o zasądzenie od powoda na jej rzecz kwoty 200 złotych tytułem kosztów uzyskania pomocy prawnej.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 24 września 2014 roku P. F., właściciel pojazdu marki M. (...), o nr rej. (...) nr VIN (...), zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów na w/w samochód z Towarzystwem (...) S.A., obejmującą okres ochrony od dnia 27 września 2014 roku do dnia 26 września 2015 roku. W dniu 27 września 2014 roku P. F. zbył w/w pojazd na rzecz D. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. B. (...) Handel Samochodami i Częściami, a ten w dniu 23 października 2014 roku sprzedał go A. O..

A. O. ubezpieczył przedmiotowy samochód w (...) S.A. na okres od 25 listopada 2014 roku do 24 listopada 2015 roku.

(dowód: polis nr (...) k. 25, umowa kupna sprzedaży z dn. 27.09.2014r. k. 26, faktura VAT k. 27, pismo (...) S.A. z dn. 13.07.2017r. k. 59)

W dniu 18 stycznia 2015 roku pozwana R. K. kupiła od A. O. w/w samochód marki M. (...) za kwotę 6.000 złotych. W dniu sprzedaży A. O. przekazał pozwanej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów z (...) S.A. wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.

R. K. zawarła z (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów na samochód marki M. (...) nr VIN (...), obejmującą okres od dnia zakupu tj. 18 stycznia 2015 roku do dnia 24 listopada 2015 roku.

(dowód: umowa kupna sprzedaży z dn. 18.01.2015r. k. 28, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia k. 37, zeznania świadka A. O. k. 55-55v.)

Dnia 18 marca 2016 roku powód sporządził przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 608,03 złotych adresowane do pozwanej R. K..

(dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 29)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione podległo oddaleniu w całości.

W niniejszym postępowaniu powód dochodził zwrotu składki ubezpieczeniowej z tytułu polisy ubezpieczeniowej nr (...).

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ubezpieczenia ma charakter odpłatny, co oznacza, że ubezpieczający ma obowiązek uiszczać na rzecz ubezpieczyciela składkę. Składka jest formą świadczenia, które ubezpieczający jest obowiązany spełnić w zamian za ochronę ubezpieczeniową, którą gwarantuje ubezpieczyciel.

Szczegółowe regulacje w zakresie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Stosownie do art. 31 ust. 1 tejże ustawy w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

Z kolei art. 32 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Według ust. 4 tego artykułu posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Dokonując ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie Sąd oparł się na dowodach zaoferowanych przez strony w postaci m.in. umów kupna sprzedaży czy dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, a także na zeznaniach świadka A. O.. Świadek ten zeznał, iż kupując przedmiotowy pojazd posiadał on ważną polisę ubezpieczeniową w powodowym towarzystwie ubezpieczeń, jednakże z uwagi na fakt, iż okres ochrony był krótki, zadecydował on o zawarciu umowy ubezpieczeniowej z innym towarzystwem tj. (...) S.A. Dalej świadek zeznał, iż przy sprzedaży samochodu pozwanej R. K., przekazał jej dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC w (...) S.A.

Sąd dał wiarę zeznaniom w/w świadka, albowiem jego wyjaśnienia korelują z zebranym materiałem dowodowym tworząc jedną logiczną całość. Przede wszystkim znajdują one oparcie w treści pisma z dnia 13 lipca 2017r. nadesłanego przez (...) S.A. oraz w wyjaśnieniach samej pozwanej, która wskazywała, iż otrzymała od poprzedniego właściciela dokument zawarcia umowy ubezpieczenia z (...) S.A., po czym następnie zawarła z tym towarzystwem nową umowę.

Wobec tak ustalonego stanu faktycznego Sąd uznał, iż na pozwaną nie przeszedł automatycznie obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej na rzecz powoda na podstawie art. 31 oraz art. 32 powoływanej wyżej ustawy. Nie budziło bowiem wątpliwości Sądu, że pozwana R. K. w chwili zakupu nie miała wiedzy o zawarciu umowy ubezpieczenia nabytego pojazdu przez P. F. z powodowym towarzystwem ubezpieczeniowym, a co za tym idzie nie mogła jej wypowiedzieć czy też zażądać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym stanie rzeczy nie można obciążyć pozwanej obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej na rzecz powoda, wobec czego powództwo należało oddalić.

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie II sentencji wyroku. Z uwagi na to, że powód przegrał niniejszą sprawę w całości, do rozstrzygnięcia o kosztach procesu zastosowano przepis art. 98 k.p.c., obciążając nimi w całości przegranego. Na koszty te składała się kwota 200 złotych tytułem wydatków poniesionych przez pozwaną na uzyskanie pomocy prawnej (k. 37). Żądanie zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy oraz utraconego zarobku, jako nieudowodnione przez pozwaną, należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Cichorz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Staniszewska
Data wytworzenia informacji: