Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1694/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2020-07-16

Sygn. akt: I C 1694/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lipca 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Małgorzata Kłek

Protokolant:

St. sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. w K.

sprawy z powództwa Z. W.

przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Z. W. kwotę 4 346,52 zł (cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.11.2019 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Z. W. kwoty 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia za czas od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód Z. W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 4 346,52 zł z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 14 listopada 2019 r. do dnia zapłaty a także rozstrzygnięcie o kosztach procesu w tym kosztach zastępstwa procesowego według norm przepisanych . Podniósł , iż strony łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu powoda marki K. (...) rok produkcji 2016, obejmująca m.in. szkody będące następstwem niezależnych od woli ubezpieczonego zdarzeń o charakterze losowym. W umowie uzgodniono serwisowy sposób likwidacji ewentualnej szkody. W dniu 26 czerwca 2019 r. w następstwie intensywnego gradobicia , uszkodzeniom uległa na znacznej powierzchni powłoka lakiernicza nadwozia ubezpieczonego auta oraz niektóre elementy wyposażenia. Po prawidłowym zgłoszeniu szkody pozwanemu ubezpieczycielowi i celem jej likwidacji powód zlecił naprawę pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi w (...) R. W. w S.. Wyboru tego wykonawcy powód dokonał z uwagi na fakt autoryzacji tegoż warsztatu przez producenta (...), zakup w tej firmie tego samochodu oraz dokonywanie tam jego obowiązkowych przeglądów od 2017 r. warunkujących zachowanie gwarancji auta. O zamiarze zlecenia naprawy spółce (...) w S. , co nastąpiło dopiero 23.10.2019 r., powód uprzedził ubezpieczyciela pismem z dnia 30.08.2019 r. dając jednocześnie pozwanemu możliwość wskazania innego zakładu, który wykona tę usługę taniej , ale na wymaganym poziomie i z zachowaniem gwarancji pojazdu. Wobec braku oczekiwanej reakcji , powód zlecił naprawę auta warsztatowi jego sprzedawcy. Pozwany zapłacił za tę naprawę jedynie zaliczkowo bezpośrednio spółce (...) i tylko do uznanej przez siebie wysokości 7 547,76 zł tj. według kosztorysu własnego i późniejszej decyzji z dn. 22.10.2019 r. o przyznaniu odszkodowania w wysokości zgodnie z tą wyceną . W rezultacie w dniu odbioru samochodu powód dopłacił do ceny tej usługi kwotę 4 346,52 zł stanowiącą wartość niniejszego sporu. Przedsądowe żądanie zmiany decyzji ubezpieczyciela okazało się bezskuteczne.

Pozwany (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie , w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Pozwany podniósł, iż neguje roszczenia zgłaszane przez powoda w niniejszym postępowaniu co do wysokości . Pozwany zakwestionował przede wszystkim wyliczenie wysokości roszczeń powoda dochodzonych w niniejszym postępowaniu, wskazywany koszt naprawy uszkodzeń pojazdu marki K. o nr rej. (...) po zdarzeniu z dnia 26.06.2019 r. , prawidłowość dokumentów prywatnych przedkładanych przez powoda. Pozwany podniósł, iż przyznał i wypłacił powodowi odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu marki K. o nr rej. (...) w związku ze zdarzeniem z dnia 26.06.2019 r. w kwocie 7 566,70 zł. W pozostałym zakresie roszczenia powoda nie zostały uwzględnione z uwagi na brak ich wykazania względnie brak związku tych roszczeń ze zdarzeniem z dnia 26.06.2019 r. Zgłaszane przez powoda uszkodzenia pojazdu zostały zakwalifikowane do naprawy bezinwazyjnej bez lakierowania . Prawdopodobnie serwis, do którego udał się powód nie posiadał kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w tego typu naprawach i dlatego nie wykonał naprawy zgodnie z technologią . Pozwany podniósł, iż ciężar wykazania i udowodnienia zarówno samej szkody jak i jej rozmiarów ciąży na poszkodowanym, który dochodzi odszkodowania. W ocenie pozwanego żądania pozwu nie znajdują uzasadnienia i powinny zostać oddalone w całości.

Sąd ustalił, co następuje:

Z. W. jest właścicielem pojazdu marki K. (...) , rok produkcji 2016, nr rej (...)

(dowód : dowód rejestracyjny k. 88, bezsporne)

W dniu 18.06.2019 r. powód Z. W. zawarł z pozwanym (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia autocasco pojazdu marki K. (...), rok produkcji 2016, nr rej (...), stwierdzoną polisą – typ (...) numer (...), na sumę ubezpieczenia w kwocie 70 000 zł brutto na okres od 22.06.2019 r. do 21.06.2020 r. z określonym sposobem likwidacji szkody w wariancie serwisowym. Powód uiścił należną składkę , wobec czego został objęty przez pozwane towarzystwo ochroną ubezpieczeniową w w/w okresie. Do łączącej strony umowy zastosowanie miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia (...) Komunikacja dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

( dowód : polisa typ (...) numer (...) k. 7-8,)

W okresie ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia autocasco ze strony pozwanego w dniu 26 czerwca 2019 r. samochód powoda marki K. (...) , rok produkcji 2016, nr rej (...) uległ uszkodzeniu w wyniku gradobicia. Szkoda została niezwłocznie zgłoszona pozwanemu - numer sprawy 2492316/1

( dowód : potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o szkodzie z dnia 27.06.2019 r. k. 79, bezsporne)

W dniu 29.07.2019 r. powód zlecił naprawę samochodu K. (...) nr rej (...) w zakładzie (...) i R. W. Sp. J. w S. jako likwidowaną przez pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia AC. Kalkulacja naprawy pojazdu została wyliczona przez w/w zakład na kwotę 12 001,38 zł

( dowód : zlecenie naprawy k. 90, kalkulacja naprawy k. 83-85)

Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe co do zasady przyjęło swoją odpowiedzialność, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ( nr sprawy (...)) dokonało rozliczenia szkody w pojeździe przyznając powodowi odszkodowanie w kwocie 7 547,76 zł.

(dowód : informacja o kosztach naprawy pojazdu k. 68-69, decyzja o przyznaniu odszkodowania z dnia 22.10.2019 r. k. 14, 78).

Pismem z dnia 30.08.2019 r. powód zwrócił się do pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego o przyjęcie kosztów naprawy szkody zgodnie kalkulacją przedstawioną przez A. S. i R. W. Sp. J. w S., która jest autoryzowanym serwisem firmy (...) lub wskazanie zakładu , który wykona naprawę w wymaganym zakresie z zachowaniem gwarancji. Do dnia 22.10.2019 r. pozwane towarzystwo nie udzieliło odpowiedzi na w/w pismo powoda. Decyzją z dnia 22.10.2019 r. przyznano powodowi odszkodowanie w kwocie 7 547,76 zł. W dniu 23.10.2019 r. powód zlecił serwisowi (...) i R. W. Sp. J. w S. dokonanie naprawy serwisowej - wykonanie naprawy blacharsko – lakierniczej do szkody C. o nr (...).

( dowód : pismo powoda z dnia 30.08.2019 r. wraz z potwierdzeniem nadania k. 9- 10, zlecenie usługi serwisowej k. 11, decyzja o przyznaniu odszkodowania z dnia 22.10.2019 r. k. 14, 78)

Naprawa pojazdu została wykonana do dnia 14.11.2019 r. Koszt naprawy auta wyniósł łącznie 11 894,28 zł, przy czym kwota 7 547,76 zł została przelana przez ubezpieczyciela na rachunek zakładu naprawczego zaś kwota 4 346,52 zł została uiszczona przez powoda w dniu 14.11.2019 r.

( dowód : faktury VAT k. 15, 17 , dowód wpłaty k. 16)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Poza sporem pomiędzy stronami był fakt ubezpieczenia samochodu powoda K. (...) , rok produkcji 2016, nr rej (...) w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdów mechanicznych – Autocasco w okresie zaistnienia zdarzenia (gradobicia) powodującego szkodę w ubezpieczonym pojeździe. Spór dotyczył kosztów naprawy pojazdu.

Umowa ubezpieczenia pomiędzy stronami została zawarta w wariancie serwisowym.

Zgodnie z treścią art. 805§ 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W przypadku ubezpieczenia majątkowego świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 2 pkt 1 k.c.). W orzecznictwie podkreśla się, że nie ma różnic pojęciowych między szkodą w rozumieniu ogólnych przepisów prawa cywilnego, a szkodą w ujęciu prawa ubezpieczeń. Zróżnicowanie natomiast może dotyczyć - zależnie od standardowych lub ogólnych warunków danego ubezpieczenia - sposobu ustalenia szkody i zakresu jej wyrównania (...). Sam obowiązek naprawienia szkody jest natomiast zwyczajnym (normalnym) wykonaniem zobowiązania przez ubezpieczyciela (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1994 r., sygn. III CZP 120/94, OSNC 1995/4/55). Celem ubezpieczenia majątkowego jest wyrównanie uszczerbku w majątku ubezpieczającego, spowodowanego wypadkiem ubezpieczeniowym, przewidzianym w umowie ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczeniowe nigdy nie może przewyższać rzeczywistej, tj. wykazanej co do wysokości, szkody powstałej w ubezpieczonym mieniu, gdyż w przeciwnym razie byłoby to bezpodstawne wzbogacenie ubezpieczającego, co sprzeciwiałoby się istocie i celowi ubezpieczeń majątkowych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2000 r., sygn. V CKN 27/00, LEX nr 1218463; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1997 r., sygn. II CKN 534/97, LEX nr 1102252).

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Zasady i zakres odszkodowania z ubezpieczenia mienia określa umowa ubezpieczenia, bliżej ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) konkretnego zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczający wybiera. Przy ubezpieczeniu autocasco to strony w umowie określają zasady ustalenia odszkodowania w sytuacji zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia może zawierać także postanowienia określające sposób liczenia szkody, ustalania wartości uszkodzonego lub zniszczonego mienia, podstawy do przyjęcia szkody całkowitej lub częściowej. Umowa ta jest dla stron wiążąca i znajduje zastosowanie w sytuacji odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie umowa ubezpieczenia została zawarta w wariancie serwisowym. Zgodnie z §17 Ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – C. Komunikacja przy szkodzie częściowej towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia koszty technologicznie koniecznej naprawy dokonanej wyłącznie w zakresie pozostającym w związku przyczynowym ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem, przy czym w wariancie serwisowym wyliczenie wysokości odszkodowania następuje na podstawie faktur (rachunków) dokumentujących naprawę pojazdu na podstawie uprzednio uzgodnionego z C. kosztu i sposobu naprawy przez zakład dokonujący tej naprawy .

W niniejszej sprawie bezspornym jest , iż zdarzenie powodujące szkodę w pojeździe powoda – gradobicie z dnia 26.06.2019 r. stanowiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem , którego zaistnienie i spowodowanie szkód w pojeździe ubezpieczonego powoda stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowania przez pozwanego . Bezspornym jest też , iż powód dokonał naprawy uszkodzeń pojazdu powstałych w wyniku zdarzenia z dnia 26.06.2019 r. Powód przedstawił faktury za naprawę pojazdu na kwotę 7 547,76 ( zaliczkowa z dnia 24.10.2019 r. pokryta przez ubezpieczyciela) oraz na kwotę 4 346,52 zł ( ostateczna za wykonanie usługi z dnia 14.11. 2019 r.).

Powód podejmował próby uzgodnienia z pozwanym wysokości kosztów naprawy , jednakże pozwany uwzględnił żądania powoda jedynie co do kwoty 7 547,76 zł.

W niniejszej sprawie istotne znaczenie ma, iż pojazd powoda K. (...) rok produkcji 2016 pozostawał na gwarancji producenta wobec czego istotnym z punktu widzenia utrzymania gwarancji pozostawało dokonanie naprawy uszkodzeń powstałych w dniu 26.06.2019 r. przez warsztat specjalizujący się w naprawach tego typu pojazdu i posiadających autoryzację ich producenta . Takim zakładem był wybrany przez powoda zakład (...) i R. W. Sp. J. w S.. Wskazać należy , iż powód zwracał się do pozwanego o wskazanie zakładu , który wykona naprawę w wymaganym zakresie z zachowaniem gwarancji ( po kosztach uznanych przez pozwanego), jednak pozwany takiego zakładu nie wskazał. W tej sytuacji powód uprawniony był do dokonania naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie według kalkulacji kosztów naprawy wskazanej przez ten zakład. Pozwany nie wykazał przy tym , iż naprawa dokonana przez A. S. i R. W. Sp. J. w S. została wykonana niezgodnie z technologią, co miało by mieć wpływ na wyższy koszt naprawy niż wyliczony przez pozwanego.

W związku z powyższym za podstawę ustalenia kosztów naprawy samochodu powoda K. (...) , rok produkcji 2016, należy przyjąć faktury wystawione za naprawę tego pojazdu przez A. S. i R. W. Sp. J. w S. na kwoty 7547,76 zł ( faktura zaliczkowa z dnia 24.10.2019 r. k. 15) oraz 4 346,52 zł ( faktura za wykonanie usługi z dnia 14.11.2019 r. k. 17 opłacona przez powoda k. 16 )

Ponieważ kwota 7547,76 zł została przyznana powodowi w dniu 22.10.2019 r. (k. 78) należało zasądzić na rzecz powoda dochodzoną pozwem pozostałą część odszkodowania w kwocie 4 346,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.11.2019 r. ( jako dnia poniesienia przez powoda kosztów naprawy pojazdu) do dnia zapłaty .

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98§1, 1 1 i 3 kpc, uznając, iż pozwany jako strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić powodowi kwotę 1 317 zł , na którą składają się opłata od pozwu w kwocie 400 zł , koszty zastępstwa procesowego w kwocie 900 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Małgorzata Kłek
Data wytworzenia informacji: