Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 212/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-11-20

Sygn. akt: I Ns 212/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Giżycku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w G.

z udziałem H. S. (1), H. S., H. Z.

o unieważnienie aktów stanu cywilnego oraz ustalenie treści nowych aktów

P o s t a n a w i a:

1.  sprostować akt urodzenia P. S. (1) urodzonego dnia (...) w G. sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w G. pod nr (...) w ten sposób, że w miejsce:

- danych dziecka P. wpisać prawidłowe P.,

- danych ojca M. wpisać prawidłowe M., urodzony dnia (...) w S.,

- danych matki H. wpisać prawidłowe H., urodzona dnia (...) w S.,

2.  sprostować akt małżeństwa zawartego dnia 6 listopada 1931 r. w G. pomiędzy P. S. (2) i H. S. (2), sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w G. pod nr (...) w ten sposób, że w miejsce:

- danych mężczyzny P. S. (3) wpisać prawidłowe dane P. S. (1),

- danych kobiety H. S. (3), nazwisko rodowe S., wpisać prawidłowe dane H. S. (2), nazwisko rodowe S.,

- danych ojca mężczyzny M. wpisać prawidłowe M.,

- danych matki mężczyzny H. wpisać prawidłowe imię H., nazwisko S., nazwisko rodowe K.,

- danych ojca kobiety H. S. (4) wpisać prawidłowe dane H. S. (5),

- danych matki kobiety I. nazwisko rodowe R. wpisać prawidłowe dane I. S., nazwisko rodowe R.,

- danych świadka W. L. wpisać prawidłowe dane - pierwszy świadek A. B., drugi świadek W. S.,

3.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

SSR Marek Makowczenko

Sygn. akt I Ns 212/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w G. domagał się unieważnienia aktu urodzenia P. S. (3) urodzonego dnia (...) w G. sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w G. i ustalenia wskazanej we wniosku treści aktu urodzenia P. S. (1). Ponadto domagał się unieważnienia aktu małżeństwa zawartego dnia 6 listopada 1931r. w G. pomiędzy P. S. (3) i H. S. (3) sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w G. i ustalenia wskazanej we wniosku treści aktu małżeństwa zawartego dnia 6 listopada 1931 r. pomiędzy P. S. (2) i H. S. (2).

Uczestnik H. S. (1) podnosił brak przesłanek do unieważnienia aktów stanu cywilnego i jednocześnie na konieczność ich sprostowania.

W odpowiedzi wnioskodawca w piśmie z dnia 3 lipca 2019r. wniósł o alternatywne rozpatrzenie wniosku poprzez sprostowanie aktu urodzenia i aktu małżeństwa o ile Sąd stwierdzi brak przesłanek do unieważnienia aktów i ustalenia ich nowej treści.

Wezwani do udziału w sprawie uczestnicy H. Z. oraz H. S. poparli stanowisko H. S. (1).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, iż akt stanu cywilnego z chwilą wpisania go do księgi ma byt samodzielny i jest oderwany od orzeczenia organu państwowego, leżącego u jego podłoża i jako taki może być sprostowany lub unieważniony wyłącznie w drodze postępowania sądowego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1965 r., III CO 5/64, OSNC 1966/7-8/106, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1967 r., III CR 370/66, OSNC 1967/9/157).

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że akty stanu cywilnego sporządzone na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 5 czerwca 1952 r., sygn. akt Ns 2154/52 (akt urodzenia P. S. (3) nr (...)) i decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. z dnia 17 listopada 1961 r., nr (...)2/319/60 (akt małżeństwa P. S. (3) i H. S. (2) nr (...)) są niezgodne w zakresie pisowni imion i nazwisk z dokumentami pierwotnymi odzwierciedlającymi zdarzenie z czasu jego rejestracji. Dokumenty te podważają treść odtworzonego w 1952 r. aktu urodzenia oraz odtworzonego w 1961 r. aktu małżeństwa. W ocenie Sądu istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy miał uwierzytelniony odpis wypisu o zawarciu małżeństwa P. S. (1) i H. S. (2) wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w B., uwierzytelniony odpis wypisu o zawarciu małżeństwa przez M. S. i H. K. z Urzędu Stanu Cywilnego w B., akt zgonu M. S. nr (...), akt zgonu H. S. nr (...), reprodukcja aktu urodzenia H. S. (2) znajdująca się w zasobach Archiwum Państwowego w S. oraz uwierzytelniony odpis wypisu urodzin H. S. (1) wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w B..

Dane wynikające z wymienionych wyżej dokumentów są spójne i nie budzą wątpliwości co do swej treści. Same dokumenty zostały natomiast sporządzone przez uprawnione organy. Brak jest także informacji, by były kwestionowane przez osoby, których dotyczą. Mając również na uwadze fakt, iż urodzenie P. S. (1) i późniejsze zawarcie małżeństwa z H. S. (2) nastąpiły na terytorium państwa niemieckiego Sąd uznał, iż zgodne z prawdą są dane zawarte w dokumentach pierwotnych.

Wobec niezgodności aktów objętych wnioskiem z rzeczywistością – tj. prawidłowymi danymi personalnymi – zważając na potrzebę zapewnienia spójności rejestru stanu cywilnego oraz odzwierciedlenia prawdy materialnej zasadne było ich sprostowanie na podstawie art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).

Unieważnienie aktu zgodnie z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy może nastąpić tylko wtedy, gdy stwierdza on niezgodne z prawdą zdarzenie kreujące stan cywilny (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1992 r., I CRN 20//92, nr Lex 5527). Uczestnicy postępowania nie kwestionują zaistnienia zdarzeń, których dotyczą akty stanu cywilnego – tj. urodzenia P. S. (1) i zawarcia małżeństwa pomiędzy P. S. (2) i H. S. (2). Należy zatem stwierdzić, iż podstawa do unieważnienia aktów nie zachodzi, a występuje wyłącznie potrzeba sprostowania stwierdzonych niezgodności. Wobec powyższego wniosek o unieważnienie aktów podlegał oddaleniu.

Na marginesie jedynie należy wskazać, iż uprawnienie do unieważnienia aktu małżeństwa P. S. (1) i H. S. (6) z uwagi na fakt, iż zarejestrowano więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to zdarzenie przysługuje na mocy art. 39b ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wyłącznie wojewodzie właściwemu dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował ostatni akt, a droga sądowa w tym zakresie jest niedopuszczalna. Wbrew twierdzeniom uczestnika postępowania brak było jednak podstaw do odrzucenia wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, skoro jego podstawę stanowił art. 39 w/w ustawy dotyczący unieważnienia aktu z uwagi na stwierdzenie zdarzenia niezgodnego ze stanem faktycznym lub istnienia uchybień, które zmniejszają moc dowodową aktu, a nie art. 39b w/w ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Kurzynowska-Lubecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Makowczenko
Data wytworzenia informacji: