Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 416/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-08-12

Sygn. akt I Co 416/13

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. B. C. sporządziła plan podziału sumy 41 324 złotych - uzyskanej z egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Z. Ż., położonej w P., o powierzchni 3,48 ha, oznaczonej w urządzeniach ewidencji gruntów miasta S. jako działka o nr (...) – dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. prowadzi księgę wieczystą nr (...) (k.111).

Komornik wskazał, iż na datę sporządzenia planu podziału powyższej sumy uczestniczą następujący wierzyciele:

1.  (...) Bank S.A. (Km(...)), przy czym na jego należność składa się: należność główna w wysokości 12 134, 54 zł, zaległe odsetki w wysokości 4 317,60 zł, opłata egzekucyjna w wysokości 2 529,22 zł oraz wydatki gotówkowe poniesione przez komornika w wysokości 183,05 zł;

2.  (...) Bank (...) S.A.(Km (...)), przy czym na jego należność składa się: należność główna w wysokości 30 409,24 zł, opłata egzekucyjna w wysokości 4 561,39 zł oraz wydatki gotówkowe poniesione przez komornika w wysokości 67,10 zł;

3.  (...) Sp. z o.o. w S. (Km (...)), przy czym na jego należność składa się: należność główna w wysokości 18 205,40 zł, odsetki zaległe w wysokości 12 532,19 zł, opłata egzekucyjna w wysokości 4 619,79zł, zaliczka wpłacona przez wierzyciela w wysokości 61,00 zł oraz wydatki gotówkowe poniesione przez komornika w wysokości 39,85 zł;

4.  Prokura (...) we W. (Km (...)), przy czym na jego należność składa się: należność główna w wysokości 1 813,46 zł, odsetki zaległe w wysokości 204,10 zł, koszty procesu w wysokości 541,24 zł, opłata egzekucyjna w wysokości 2 529,22, zaliczka wpłacona przez wierzyciela w wysokości 39,90 zł oraz wydatki gotówkowe poniesione przez komornika w wysokości 48,80 zł;

5.  KRUS P. terenowa w S. – z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w wysokości 4 344,16 złotych

Komornik ustalił, iż w skład należności korzystających z I kategorii zaspokojenia wchodzi: opłata egzekucyjna w kwocie 6 198,60 złotych, koszty, które wierzyciel poniósł w postępowaniu egzekucyjnym Km (...)i Km (...)odpowiednio w kwocie 61 złotych i 39,90 złotych, koszty wydatków gotówkowych, które zostały poniesione przez komornika w trakcie egzekucji w kwocie 338,80 złotych. Po zaspokojeniu należności z pierwszej kategorii zaspokojenia do podziału pomiędzy wierzycieli pozostaje kwota 34 685,70 złotych.

W punkcie II projektu planu podziału wskazał, iż uczestniczą w nim wierzytelności korzystające z VII kategorii zaspokojenia w postaci wierzytelności na rzecz KRUS-u Inspektorat w S. w kwocie 4 344,16 złotych. Po zaspokojeniu powyższej należności do podziału pozostaje kwota 30 341,54 złotych.

Zgodnie z planem podziału z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości należności korzystające z IX kategorii zaspokojenia zostaną zaspokojone stosunkowo do wysokości każdej z nich, tj. należności ze sprawy: Km (...)w wysokości 6226 zł, należności ze sprawy Km (...)w wysokości 11 508,59 zł, należności ze sprawy Km (...)w wysokości 11 636 zł, zaś należności ze sprawy Km (...)w wysokości 970,95 zł.

Od powyższego planu podziału zarzuty wniósł wierzyciel (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. wskazując, iż w powyższym planie podziału – w stanie zadłużenia w sprawie Km (...)– nie zostały uwzględnione koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 1200 zł. W związku z powyższym wniósł on o uwzględnienie powyższej kwoty w planie podziału, ustalenie, iż podlega ona zaspokojeniu w I kategorii, ustalenie należności pozostałych wierzycieli zaspokajanych w IX kategorii na podstawie prawidłowego stanu zadłużenia. W uzasadnieniu wskazał ponadto, iż nieprawidłowo została również ustalona wysokość odsetek – w kwocie 12 532,19 zł zamiast w kwocie 11 329,19 zł, zauważył jednocześnie, iż różnica między kwotą ustaloną, a prawidłową kwotą należną z tytułu odsetek równa jest kosztom zastępstwa procesowego, tj. kwocie 1 200 zł.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1028 § 2 k.p.c. na skutek wniesienia zarzutów Sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, przy czym w postępowaniu tym Sąd nie rozpoznaje sporu, co do istnienia prawa objętego planem podziału. Sąd rozstrzyga zarzuty wyłącznie na podstawie materiału zgromadzonego w aktach egzekucyjnych i złożonych wyjaśnień w trakcie wysłuchania.

Jak wynika z akt egzekucyjnych sprawy Km (...)w dniu 24.04.2014 roku do zapłaty na rzecz wierzyciela (...) sp. z o.o. w S. pozostawała należność główna w wysokości 18 205,40 zł, należność z tytułu odsetek od kapitału w wysokości 11 329,19 zł, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 1200 zł oraz pozostałe koszty egzekucji w wysokości 61 zł. Stosownie zaś do art. 1025 § 1 k.p.c. z kwoty uzyskanej z egzekucji w pierwszej kolejności zaspokaja się koszty egzekucyjne. Przez koszty te należy rozumieć wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji, które dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi, w tym również należności pełnomocnika wierzyciela. Niewątpliwym więc jest, iż w planie podziału błędnie została określona wysokość należności przysługujących wierzycielowi (...) sp. z o.o. w S. – składających się na sumę egzekwowanego zadłużenia.

Z uwagi na powyższe zmienić należało przedmiotowy plan podziału poprzez wymienienie w stanie zadłużenia w postępowaniu egzekucyjnym Km (...)kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1 200 zł oraz prawidłowe określenie kwoty zaległych na dzień 24 kwietnia 2014 roku odsetek w sprawie Km (...)na kwotę zgodną z twierdzeniami wierzyciela, tj. kwotę 11 329,19 zł.

Powyższe modyfikacje miały wpływ na dalsze punkty planu - skutkowały koniecznością uchylenia zawartego w planie podziału postanowienia dotyczącego kwoty pozostałej po zaspokojeniu należności I kategorii (w związku z powyższym również kwoty pozostałej po zaspokojeniu należności z kategorii VII) oraz dokonania ponownego stosunkowego podziału pozostałej sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, pomiędzy należności korzystające z IX kategorii zaspokojenia.

Art. 1025 § 1 k.p.c. stanowi, iż z uzyskanej z egzekucji kwoty zaspokaja się należności w kolejności wskazanej w niniejszym przepisie. Stosownie do powyższego w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty egzekucji, do VII kategorii zaspokojenia należą należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej - m.in. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych rolników, zaś należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję zaliczane są do kategorii IX.

W niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, iż w skład kosztów egzekucyjnych, ponad koszty wskazane uprzednio w planie podziału, wchodziła również należność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, suma należności zaliczanych do I kategorii wynosiła 7 838,30 zł, zaś kwota uzyskana z egzekucji z nieruchomości po zaspokojeniu należności korzystających z I kategorii - 33 485,70 zł (41 324 zł – 7 838,30zł = 33 485,70zł). Kwota podlegająca podziałowi pomiędzy należności kategorii IX, tj. po zmniejszeniu o należność przysługującą Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jako należności z kategorii VII, wyniosła 29 141,54 zł (33 485,70zł – 4 344,16zł = 29 141,54 zł).

Stosownie do art. 1026 § 1 k.p.c. w przypadku gdy suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii (innych jednak niż czwarta i piąta), będą one zaspokojone stosunkowo do wysokości każdej z nich. Sumę podlegającą podziałowi należało zatem podzielić stosunkowo biorąc pod uwagą wysokość wyegzekwowanej kwoty, łączną wysokość należności podlegających wyegzekwowaniu w danej sprawie egzekucyjnej i ustalając procentowy udział każdej z należności na rzecz danego wierzyciela w kwocie przypadającej do podziału.

Łączna wysokość wierzytelności przysługujących wierzycielom, między których jest stosunkowo dzielona, na podstawie art. 1026 § 1 k.p.c., uzyskana z egzekucji suma – tj. pomiędzy (...) Bank S.A., (...) Bank (...) S.A., (...) sp. z o.o. w S. oraz Prokura (...) we W., wynosi 94 178,25 zł. Udział poszczególnych należności w powyższej sumie wynosi odpowiednio:

ze sprawy Km (...)- 20,2 % (19 164,41 / 94 834,09 x 100% = 20,2 %),

ze sprawy Km (...)– 36,95 % (35 037,73 / 94 834,09 x 100% = 36,95 %),

ze sprawy Km (...)– 37,39 % (35 455,23 / 94 834,09 x 100 % = 37,39 %),

ze sprawy Km (...)– 5,46 % ( (...),72 / 94 834,09 x 100% = 5,46 %).

Z uwagi powyższy stosunek udziału każdej z należności w ogólnej sumie należności podlegających podziałowi, a także biorąc pod uwagę brzmienie § 2 art. 1026 k.p.c., zgodnie z którym wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną, Sąd ustalił, iż z sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości należności korzystające z IX kategorii praw zaspokojenia będą zaspokojone w wymiarze:

ze sprawy Km(...)- 20,2 %, tj. w kwocie 5 889,02 zł (w tym kwota 4 317,60 zł na odsetki, zaś kwota 1 571,42 zł na należność główną),

ze sprawy Km(...)– 36,95 %, tj. w kwocie 10 766,72 zł (w całości na należność główną),

ze sprawy Km (...)– 37,39 %, tj. w kwocie 10 895,02 zł (w całości na zaległe odsetki),

ze sprawy Km (...)– 5,46 %, tj. w kwocie 1 590,75 zł (w kwocie 541,24 zł na koszty procesu, w kwocie 204,10 zł na zaległe odsetki, w kwocie 845,41 zł na należność główną).

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: