Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 62/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2020-02-19

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 62/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. C.

M. C. w dniu 04 grudnia 2017 r. w W. będąc właścicielem firmy (...) z siedzibą
w W. przywłaszczył powierzone na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr (...) z dnia 24 lipca 2017 r. mienie ruchome w postaci (...) o nr rej. (...) w ten sposób, że mimo posiadanej wiedzy o wypowiedzeniu umowy leasingowej w dniu 21 listopada 2017 r., skutkującej obowiązkiem zwrotu pojazdu, nie zwrócił go, ani też nie dokonał spłaty całkowitego zadłużenia, czym wyrządził straty o wartości 102 100,00 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. C. w 2017 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą (...) (W., ul. (...)).

W dniu 24 lipca 2017 roku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...) (Finansujący) i M. C. w imieniu (...) (Korzystający) zawarły umowę leasingu operacyjnego nr (...). Na mocy ww. kontraktu Finansujący zobowiązał się do nabycia i przekazania Korzystającemu na czas trwania umowy (kontrakt zawarty na okres 59 miesięcy) (...) o nr rej. (...).

Strony wartość przedmiotu leasingu ustaliły na kwotę netto 155.330,89 zł.

Przedmiot leasingu został nabyty przez (...) Sp. z o.o. od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. w dniu 27 lipca 2012 roku za cenę brutto 191.119,50 zł.

W dniu 29 lipca 2017 roku Finansujący przekazał ww. samochód ciężarowy (wraz z dokumentami niezbędnymi do korzystania z niego) M. C. co pokwitował on własnym podpisem.

Korzystający na mocy umowy leasingu operacyjnego zobowiązał się zgodnie z Informacją o warunkach finansowych do Umowy leasingu operacyjnego do uiszczenia opłaty wstępnej w kwocie brutto 19.105,70 zł oraz 59 opłat leasingowych (w łącznej wysokości brutto 189.160,44 zł) z terminem płatności do 12 dnia każdego miesiąca. Pod ww. Informacją M. C. złożył swój podpis.

(...) M. C. uiścił na rzecz (...) Sp. z o.o. jedynie pieniądze za: opłatę rejestracyjną (430,50 złotych), opłatę wstępną 19.105,70 złotych) i jedną ratę w dniu 18 września 2017 roku w wysokości 3.566,07 złotych.

Kolejne świadczenia, pomimo upływu terminu płatności, nie były spełniane przez M. C..

Pismem z dnia 21 listopada 2017 roku Idea (...). z o. wypowiedział umowę leasingu operacyjnego z uwagi na bezskuteczny upływ terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniu z dnia 11 października 2017 roku ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie wezwano M. C. do zwrotu przedmiotu leasingu.

Ww. pismo M. C. odebrał w dniu 4 grudnia 2017 roku.

Z uwagi na uchylanie się przez M. C. od wykonania zobowiązań kontraktowych, (...) Sp. z o.o. zlecił spółce (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. podjęcie czynności, zmierzających do uzyskania wymagalnych świadczeń pieniężnych oraz wydania przez M. C. przedmiotu leasingu. Pismo z dnia 04 stycznia 2018 r. wysłane do M. C. z żądaniem zwrotu przedmiotu leasingu wróciło z adnotacją przesyłka nie podjęta w terminie. M. C. od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 13 czerwca 2018 roku odbywał karę pozbawienia wolności. Przedmiot leasingu do dnia dzisiejszego nie został zwrócony przez M. C..

Wartość leasingowanego pojazdu ciężarowego marki R. (...) o nr rej. (...) wynosiła kwotę 102.100 złotych.

Przedmiot leasingu był objęty ubezpieczeniem w Towarzystwie (...) S.A. do dnia 27 sierpnia 2018 roku na kwotę 155.381,71 złotych.

Popełnienia ww. zarzucanego czynu M. C. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

M. C. urodził się (...) w W.. Jest żonaty. Z zawodu jest ślusarzem. Obecnie przebywa w ZK. W przeszłości nie leczył się odwykowo ani psychiatrycznie. Jest osobą uprzednio karaną sądownie.

1.  Zeznania świadka M. F.

2.  Umowa leasingu operacyjnego

3.  Ogólne warunki umowy leasingu

4.  Informacja o warunkach finansowych

5.  Faktura

6.  Historia pojazdu

7.  upoważnienie

8.  Zlecenie windykacji

9.  Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu z potwierdzeniem odbioru

10.  Wypowiedzenie nr (...) wraz z potwierdzeniem odbioru

11.  (...) wyceny wartości pojazdów E. wraz ze specyfikacją

12.  Stan rozliczeń

13.  Pismo z SR oraz notatka urzędowa

14.  Odpisy wyroków

15.  Dane osobo-poznawcze

16.  Karta karna

1.  31-32, 211-212

2.  12-13

3.  14-15

4.  16-22

5.  23

6.  34-35

7.  10-11

8.  9

9.  7-8, 36-38

10.  5-6

11.  39-41

12.  42-46

13.  94, 51

14.  84-88,90-93,94-98

15.  66, 106-107,170

16.  184-185

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania świadka M. N.

-F.

W ocenie Sądu zeznania świadka są wiarygodne, są one spójne, logiczne i konsekwentne, znalazły potwierdzenie
w dokumentacji.

dokumenty

Nie budziły wątpliwości Sądu pozostałe dowody i dokumenty, zgromadzone w aktach sprawy. Dowody te zgromadzone zostały prawidłowo, dokumenty zaś sporządzone przez osoby do tego uprawnione, stosownie do regulacji określających ich formę i treść, a tym samym Sąd uznał je za odzwierciedlające w sposób wierny okoliczności w nich opisane. Sąd nie znalazł podstaw, by dowodom tym odmówić wiarygodności. Strony postępowania również nie kwestionowały ich treści.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego M. C.

k. 66-67, 108,122,190

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za niewiarygodne, bowiem były one sprzeczne z zeznaniami świadka M. F., a także dowodach z dokumentów w postaci dokumentacji z (...) Sp. z o.o. potwierdzającej:

-fakt zawarcia przez oskarżonego umowy leasingu operacyjnego, którego przedmiotem był samochód ciężarowy;

-nie uiszczanie opłat leasingowych przez oskarżonego, których konsekwencją było wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;

-odebrania przez oskarżonego wypowiedzenia umowy w dniu 4 grudnia 2017 roku;

-nie zwrócenia do dnia dzisiejszego przez oskarżonego przedmiotu leasingu;

-wartość przywłaszczonego pojazdu.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Mając na uwadze powołane argumenty Sąd uznał, że postępowanie dowodowe wykazało winę oskarżonego M. C. w zakresie postawionego mu przez rzecznika oskarżenia publicznego zarzutu, a jego zachowanie zrealizowało znamiona czynu z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Z uwagi na niewskazanie w akcie oskarżenia przez prokuratora zgodnie z opisem zarzucanego oskarżonemu czynu art. 64 § 1 k.k. należało dokonać uzupełnienia opisu przypisanego czynu o ww. przepis.

M. C. (...) z siedzibą w W. z całą pewnością był jedynie posiadaczem samochodu ciężarowego marki R. (...) o nr rej. (...), powierzonego mu na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr (...) zawartej w dniu 24 lipca 2017 roku z (...) Sp. z o.o. siedzibą w W..

Podpisując umowę leasingu operacyjnego oskarżony zgodził się również na to, że w przypadku zalegania z zapłatą którejkolwiek z opłat i nieuiszczenia jej mimo wyznaczenia dodatkowego terminu finansującemu służy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 1 ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego, stanowiącego integralną część umowy leasingu operacyjnego z dnia 24 lipca 2017 roku nr (...) (k. 20).

Bezsporne jest to, że oskarżony dokonał jedynie opłaty rejestracyjnej, opłaty wstępnej i jednego czynszu odpowiednio na poczet zawartej umowy. Oskarżony musiał mieć zatem świadomość, że zaprzestał płacenia opłat leasingowych, których konsekwencją musiało być wypowiedzenie umowy. M. C. (...) został należycie poinformowany o rozwiązaniu umowy uprawniającej go do korzystania ze wskazanego pojazdu na skutek pisemnego oświadczenia finansującego o wypowiedzeniu umowy i żądania zwrotu pojazdu. Pismo o wypowiedzeniu pokwitował własnoręcznym podpisem w dniu 4 grudnia 2017 roku. W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt, że pismo z żądaniem zwrotu pojazdu ze stycznia 2018 roku nie zostało podjęte już przez oskarżonego, który wówczas przebywał w Zakładzie Karnym nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonego. Niewątpliwie bowiem oskarżony odebrał w dniu 4 grudnia 2017 roku pismo z wypowiedzeniem umowy leasingu.

M. C. nie był właścicielem samochodu ciężarowego, doskonale też zdawał sobie sprawę, do kogo przedmiot ten należy jak i wiedział, iż konsekwencją zaprzestania płacenia opłat leasingowych jest rozwiązanie umowy leasingu i żądanie zwrotu jej przedmiotu. Oskarżony bezspornie miał obowiązek podporządkowania się temu żądaniu.

Oskarżony nie zwrócił przedmiotu leasingu, nie poinformował również (...) Sp. z o.o. gdzie znajduje się przedmiot leasingu. Tym samym bez wątpienia oskarżony postąpił wbrew woli właściciela rzeczy, wyrażonej w umowie leasingu z dnia 24 lipca 2017 roku - pozbawiając go możliwości decydowania o swojej własności), aby następnie, gdy ten wyraził w sposób jasny swoje żądanie w zakresie postąpienia z rzeczą (jej zwrotu) nie wywiązać się z tego.

Nie płacąc opłat leasingowych w terminie oskarżony musiał liczyć się
z konsekwencjami w postaci konieczności niezwłocznego zwrotu przedmiotu leasingu.
W wyroku z dnia 30 września 1998 roku, II AKa 190/98, KZS 1998, z. 10 Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że odmowa przez oskarżonego zwrócenia maszyn wydanych mu w ramach leasingu, jak i zapłacenia za nie, dowodzi zamiaru przywłaszczenia sobie ich wartości. Co prawda M. C. wprost nie odmówił zwrotu przedmiotu leasingu, jednak analiza jego postępowania po rozwiązaniu umowy leasingu wskazuje, iż taki był jego cel.

Oskarżony dokonał przywłaszczenia powierzonego mu pojazdu, działając
w warunkach recydywy specjalnej zwykłej (art. 64 § 1 k.k.), bowiem został uprzednio skazany m.in. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 roku sygn. akt V K 708/13 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 23 czerwca 2016 roku do 11 stycznia 2017 roku.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. C.

I

I

Wymierzając oskarżonemu M. C. karę za popełniony czyn, Sąd kierował się względami opisanymi w art. 53 § 1 k.k. tj. kierował się względami prewencji ogólnej oraz szczególnej, miał na uwadze warunki i właściwości osobiste oskarżonej, baczył aby dolegliwość kary była adekwatna do wagi czynu i stopnia zawinienia.

Czyn z art. 284 § 2 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;

Sąd nie doszukał się żadnych okoliczności wyłączających winę oskarżonego. Jest on osobą dorosłą, o wykształceniu zawodowym, zatem z pewnością zdawał sobie sprawę z przestępczego charakteru swojego czynu. Stąd stopień zawinienia należy ocenić jako znaczny. Działał on umyślnie w zamiarze bezpośrednim.

Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu w ocenie Sądu należało uznać za wysoki. Naruszone zostało istotne dobro jakim jest mienie, nie bez znaczenia pozostawała również wartość przedmiotu przestępstwa (102.100 złotych).

Znaczny stopień winy i wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu, uprzednią karalność jak i również działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, Sąd uznał za okoliczność obciążającą przy wymiarze kary.

Sąd nie dopatrzył się okoliczności łagodzących.

W przekonaniu Sądu orzeczona wobec M. C. kara 1 roku pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu, zaś jej dolegliwość nie przekracza stopnia zawinienia oskarżonego. Jednocześnie kara ta, w ocenie Sądu, spełni swe cele w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej, a także będzie właściwie kształtować świadomość prawną społeczeństwa.

Okoliczność dokonania zarzucanego oskarżonemu czynu w warunkach, kiedy był on już wielokrotnie skazywany przez sąd, świadczy o jego nieumiejętności korzystania z doświadczonych kar i negatywnej prognozie kryminologicznej. Pomimo kolejnych wyroków skazujących i spraw karnych, nie zmienił on swojego trybu życia wykazując wręcz lekceważenie norm prawnych i społecznych.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie zastosował obowiązku naprawienia szkody przewidzianego w art. 46 § 1 k.k. albowiem jak wynika z zeznań M. F. (k. 31) przedmiot leasingu był ubezpieczony w Towarzystwie (...) SA do dnia 27.08.2018 r. na kwotę 155.381,71 złotych, a nadto leasingodawca wystąpił na drogę sądową w postępowaniu cywilnym przeciwko oskarżonemu (art. 415 k.p.k.)

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, albowiem oskarżony przebywa obecnie w zakładzie karnym i nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Podstawę prawną tego rozstrzygnięcia stanowi przepis art. 624 § 1 k.p.k.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: