Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 867/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kwidzynie z 2017-10-18

Sygn. akt: I Co 867/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Ostafińska-Kołacka

Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 r. w Kwidzynie

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o.

z udziałem K. K., S. B., U. K.

o wyjawienie majątku

postanawia:

I.  nakazać dłużniczce U. K. złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających jej wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przyrzeczenia, że złożony przez nią wykaz jest prawdziwy i zupełny;

II.  nie obciążać dłużniczki U. K. kosztami postępowania sądowego na rzecz wierzyciela.

SSR Halina Ostafińska-Kołacka

Sygn. akt I Co 867/17

UZASADNIENIE

Wierzyciel (...) w G. wystąpił do Sądu Rejonowego w Kwidzynie z wnioskiem o zobowiązane dłużników K. K., U. K. i S. B. do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających im wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w przepisie art. 913 § 1 k.p.c. Wierzyciel wnosił ponadto o zasądzenie solidarnie od dłużników na swoją rzecz kosztów postępowania i zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 31 maja 2010 r., sygn. akt I Nc 636/10 opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 27 lipca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko wyżej wymienionym dłużnikom przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. L. (Km 124/10). Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponieważ Komornik nie ustalił majątku umożliwiającego prowadzenie skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Dłużniczka U. K. na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 roku złożyła wykaz swojego majątku oraz wniosła o zwolnienie jej od kosztów postępowania sądowego. Ponadto Sąd odebrał od dłużniczki przyrzeczenie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, Wydział I Cywilny w dniu 31 maja 2010 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 636/10, którym nakazał pozwanym K. K., U. K. i S. B., aby zapłacili solidarnie na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. kwotę 21.433,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 kwietnia 2010 roku oraz kosztami sądowymi w kwocie 268,00 zł i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 2.417,00 zł w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wnieśli w tym terminie zarzuty.

Powyższemu nakazowi zapłaty Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w dniu 27 lipca 2010 roku nadał klauzulę wykonalności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. L. na wniosek wierzyciela (...) Sp. z .o.o. w G. wszczęła postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom K. K., U. K. i S. B. na podstawie powyższego tytułu wykonawczego (Km 124/10).

W toku postępowania egzekucyjnego Komornik ustaliła, że:

- dłużniczka U. K. nie posiada rachunków bankowych w (...) Bank S.A.

- w wyniku dokonanego zajęcia rachunku bankowego w (...) S.A. dłużnika K. K. nie wpłynęła żadna kwota;

- dłużnicy nie posiadają żadnych rachunków bankowych w Banku (...) S.A.

- egzekucja częściowo skuteczna z zajętego wynagrodzenia za pracę dłużnika S. B. w (...) Sp. z o.o. w K., kwoty wyegzekwowane dzielone były pomiędzy wszystkich wierzycieli egzekwujących zgodnie z treścią art. 1025 k.p.c. oraz środki przekazywane były po przekroczeniu kwoty 20,00 zł zgodnie z art. 1031 k.p.c., stosunek pracy ustał z upływem miesiąca września 2016 r.

- dłużniczka U. K. nie figuruje jako właściciel ani władający w ewidencji gruntów i budynków powiatu (...);

- dłużnik K. K. nie figuruje jako właściciel ani władający w ewidencji gruntów i budynków powiatu (...);

- dłużnik K. K. nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych oraz żadnych zasiłków, w rejestrach prowadzonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS nie figuruje jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;

- dłużniczka U. K. nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych oraz żadnych zasiłków, w rejestrach prowadzonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS nie figuruje jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;

- dłużniczka U. K. nie prowadzi działalności gospodarczej;

- dłużnik K. K. nie prowadzi działalności gospodarczej;

- dłużnik K. K. nie figuruje w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych;

- dłużnik S. B. nie figuruje w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych;

- dłużniczka U. K. figuruje w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, przedmiot zastawu: samochód ciężarowy S., rok prod. (...) o nr rej. (...) (zastaw (...) Bank S. A.) oraz samochodu osobowego A. (...), rok. Prod. (...) o nr rej. (...) (zastawnik (...) S.A.),

- egzekucja częściowo skuteczna z zajętej wierzytelności w US K. S. B., kwota wyegzekwowana została przekazana do wierzyciela, aktualnie dłużnik nie posiada wierzytelności, brak wierzytelności dłużników U. K. oraz K. K.;

- egzekucja z własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu położonego w K. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (...) wszczęta wobec dłużnika S. B. uległa umorzeniu z mocy prawa w oparciu o treść art. 823 k.p.c.

- dłużnik S. B. aktualnie zatrudniony jest w A. (...) K. (...) Spółka Jawna, kwoty wyegzekwowane dzielone są pomiędzy wszystkich wierzycieli egzekwujących zgodnie z treścią art. 1025 k.p.c. oraz środki przekazywane są po przekroczeniu kwoty 20,00 zł zgodnie z art. 1031 k.p.c.

- egzekucja z rachunków bankowych oraz ruchomości dłużników okazała się bezskuteczna.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. L. pismem z dnia 24 maja 2017 r. poinformowała wierzyciela, iż postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie będzie umorzone z uwagi na nieujawnienie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

/ dowód: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – k. 6, pisma Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. L. z dnia 24 maja 2017 r. – k. 7 – 8/

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez wierzyciela dokumentów. Dokumenty te nie były kwestionowane przez dłużników, Sąd również nie znalazł podstaw, aby odmówić im wiarygodności.

Zgodnie z art. 913 § 1 k.p.c. jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”

Zgodnie zaś z art. 915 § 1 i 2 k.p.c. Sąd rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysłuchaniu stron, jeżeli się stawią. Wykaz i przyrzeczenie Sąd odbierze niezwłocznie. W uzasadnionych wypadkach Sąd może wyznaczyć dłużnikowi termin nie dłuższy niż tydzień.

W niniejszej sprawie dłużniczka U. K. stawiła się na posiedzeniu Sądu w dniu 18 października. W związku z powyższym Sąd odebrał od niej przyrzeczenie, a następnie dłużniczka złożyła do akt wykaz majątku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd postanowił jak w punkcie I.

W punkcie II Sąd odstąpił od obciążania dłużniczki U. K. kosztami postępowania sądowego na rzecz wierzyciela na podstawie art. 102 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Dłużniczka bowiem jest osobą zarejestrowaną jako bezrobotna i szuka pracy. Nie posiada żadnych nieruchomości ani majątku ruchomego i zamieszkuje w domu teściowej. Ponadto ma rozdzielność majątkową z mężem od 2007 r. Mąż dłużniczki odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Postępowanie w niniejszej sprawie nie jest jeszcze zakończone. Dłużnicy K. K. i S. B. nie stawili się bowiem na posiedzenie wyznaczone na dzień 18 października 2017 roku, a jak wskazała dłużniczka U. K., nie zamieszkują oni pod adresami wskazanymi we wniosku. W związku z powyższym Sąd wezwał wierzyciela do podania aktualnych adresów zamieszkania lub pobytu dłużników K. K. i S. B..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Olszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Ostafińska-Kołacka
Data wytworzenia informacji: