Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 2671/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-10-19

Sygn. akt III C 2671/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Irma Lorenc

Protokolant:

Wojciech Siwiera

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S.

przeciwko F. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego F. K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę1.761 zł (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt jeden złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 4 października 2012 r.,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 647,78 zł (sześćset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt III C 2671/13

UZASADNIENIE

w postępowaniu uproszczonym

W dniu 29 maja 2013 r. powód (...) Spółka Akcyjna w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego F. K. kwoty 1.761 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 października 2012 r. i kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwany zobowiązany był do zapłaty składki z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 1.761 zł w terminie do 3 października 2012 r., czego nie uczynił.

Pozwany w sprzeciwie od wydanego w niniejszej sprawie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazał, że sprzedał ubezpieczony pojazd przed upływem okresu obowiązywania umowy, o czym powoda poinformował, a co zwolniło go z obowiązku zapłaty składki.

W piśmie procesowym z dnia 16 września 2013 r. powód podtrzymał żądania pozwu, kwestionując, by pozwany zbył pojazd i zawiadomił o tym fakcie powoda.

Na rozprawie w dniu 15 września 2015 r. pozwany wskazał, że sprzedał pojazd przed upływem okresu ubezpieczenia, ale dokumenty z tym związane zostały skradzione. Pozwany podniósł, że umowa sprzedaży została następnie rozwiązana wobec ujawnienia wady pojazdu, a następnie pojazd ten został ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń w dniu 26 września 2013 r. Pozwany podniósł także, że kwestionuje wysokość składki ubezpieczeniowej, ponieważ nie uwzględnia ona 60% zniżki, którą w owym czasie posiadał.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Samochód osobowy marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) stanowił własność K. R., która w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. związana była z powodem (...) Spółką Akcyjną w S. umową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwana dalej umową ubezpieczenia OC), potwierdzoną polisą nr (...). K. R. uiściła należną powodowi z tego tytułu składkę.

Pojazd ten został następnie przez K. R. sprzedany A. W. (1), który kontynuował umowę ubezpieczenia OC pojazdu zawartą z powodem, a co potwierdzono polisą nr (...).

W dniu 28 marca 2012 r. pozwany F. K. nabył przedmiotowy pojazd od A. W. (1). Pozwany kontynuował umowę ubezpieczenia OC zawartą z powodem do 31 sierpnia 2012 r., co potwierdzono polisą nr (...).

Ponieważ pozwany powyższej umowy nie wypowiedział, uległa ona przedłużeniu na kolejny rok, tj. na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Należna powodowi z tego tytułu składka wyniosła 1.761 zł i winna być uiszczona do 3 października 2012 r.

W dniu 30 stycznia 2013 r. powód sporządził wezwanie do zapłaty zaległej składki wraz z odsetkami, adresowane do pozwanego.

Dowody:

- wezwanie z dnia 30.01.2013 r. k. 28

- polisy k. 29, 30, 31, 32-35

- umowa sprzedaży k. 43

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się uzasadnione.

Podstawę roszczenia powoda stanowił przepis art. 805 § 1 kc, zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 1.761 zł stanowiącej składkę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Pozwany kwestionując zasadność roszczeń powoda podnosił, że sprzedał ubezpieczony pojazd przed upływem tego okresu, a także, że nie otrzymał wezwania do zapłaty składki, jak również, że ustalając jej wysokość powód nie uwzględnił jego uprawnienia do zniżek.

Pozwany nie kwestionował faktu, iż umowa ubezpieczenia, stanowiąca kontynuację umowy zawartej z powodem przez poprzedników pozwanego na okres od 1września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. uległa przedłużeniu na kolejny okres. Dla porządku wskazać należy, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia przez K. R., w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio. Stosownie zaś do ust. 2 tego artykułu, w razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń dokonuje może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.

Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 1 tej ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z uwagi na to, iż ani A. W. (2), który nabył ubezpieczony pojazd od K. R., ani pozwany, który zakupił go od A. W. (1), nie wypowiedzieli przedmiotowej umowy ubezpieczenia, umowa ta obowiązywała nadal aż do 31 sierpnia 2012 r., a skoro pozwany nie wypowiedział jej w sposób wskazany w art. 28 ust. 1 ustawy, została zawarta na kolejne 12 miesięcy, tj. na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Pozwany nie udowodnił tego, by przedmiotowy pojazd przed tym okresem zbył, a nawet jeżeli przyjąć za prawdziwe jego twierdzenie, że do sprzedaży doszło, to nie dowiódł tego, że powiadomił o tym fakcie powoda. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 cyt. ustawy, zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy, przy czym stosownie do ust. 3 tego artykułu, zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Skoro pozwany nie wykazał faktu sprzedaży pojazdu, ani powiadomienia o tym powoda, uznać należało, iż ponosi on odpowiedzialność za zapłatę składki ubezpieczenia za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Pozwany nie dowiódł również tego, że w tym okresie był on uprawniony do zniżek, które miały skutkować zmniejszeniem składki ustalonej na kwotę 1.761 zł, a tym samym brak było podstaw do uznania, iż powinna ona ulec obniżeniu.

Skoro pozwany w terminie wskazanym w polisie, tj. do dnia 3 października 2012 r. nie uregulował powyższej składki, dnia następnego popadł w opóźnienie w jej zapłacie, co w świetle art. 481 § 1 i 2 kc uprawniało powoda do żądania zarówno zaległej składki, jak i odsetek ustawowych za opóźnienie w jej zapłacie, liczonych od dnia 4 października 2012 r. , bez względu na to, czy pozwany otrzymał sporządzone przez powoda wezwanie do zapłaty z dnia 30 stycznia 2013 r., czy też nie.

W tych okolicznościach w punkcie I wyroku zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.761 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 października 2012 r.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie II wyroku znalazło podstawę w art. 98 § 1 i 3 kpc. Pozwany, który przegrał proces, zobowiązany był bowiem zwrócić powodowi poniesione przezeń koszty postępowania, tj. opłatę od pozwu- 30 zł, opłatę skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł, 0,78 zł opłatę manipulacyjną, a także wynagrodzenie pełnomocnika powoda w kwocie 600 zł, adekwatne do wartości przedmiotu sporu, a także nakładu pracy pełnomocnika, w tym jego przyczynienia do wyjaśnienia sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Jasicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Irma Lorenc
Data wytworzenia informacji: