Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 525/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2019-04-01

Sygnatura akt: XI GC 525/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Angelika Sykut

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S.

przeciwko (...) spółka akcyjna w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zwraca powodowi od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 476 (czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych i 64 (sześćdziesiąt cztery grosze tytułem nadpłaconej zaliczki;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.817 (jeden tysiąc osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt XI GC 525/18

Sprawa rozpoznana w postępowaniu zwykłym

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 lutego 2018 powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. złożyła przeciwko pozwanej (...) spółka akcyjna w W. o zapłatę kwoty 5.559,60 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15 listopada 2017 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W piśmie wskazano, że doszło do zdarzenia drogowego w wyniku którego uszkodzony został pojazd V. (...), którym poruszał się poszkodowany. Sprawca szkody posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC wykupioną w (...) spółka akcyjna w W.. W związku z niemożliwością korzystania przez poszkodowanego z uszkodzonego pojazdu poszkodowana zawarła z powodami umowę najmu pojazdu zastępczego.

W sprawie wydano nakaz zapłaty (karta 27).

Pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty (karta 31) zaskarżając go w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana wskazała, iż kwestionuje należność objętą pozwem co do wysokości. Zakwestionowała oraz dzienną stawkę najmu i okres najmu, wskazał na naruszenie obowiązku minimalizacji szkody.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 września 2017 roku doszło do zdarzenia drogowego w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki V. (...) o należący do A. P.. Sprawca zdarzenia posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC wykupioną w (...) spółka akcyjna w W..

Niesporne;

Właściciel pojazdu uszkodzonego A. P. nieodpłatnie użyczył ten pojazd swojemu synowi P. P. (poszkodowany).

W związku z niemożnością korzystania przez poszkodowanego z uszkodzonego pojazdu, poszkodowany zawarł w dniu 28 sierpnia 2017 roku z P. H. umowę najmu pojazdu zastępczego. Wynajęty został pojazd M..

Najem trwał 41 dni, rozpoczął się w dniu 15 września 2017 roku a zakończył się w dniu 25 października 2017 roku. Z tytułu najmu wystawiono fakturę VAT na kwotę 8.068,80 złotych brutto, przyjmując, że kwota ta stanowi iloczyn 41 dni najmu przy stawce 160 złotych netto powiększonej o podatek VAT za jeden dzień najmu (brutto 196,80 złotych).

P. H. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z założeniem (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. zawarł z wymienioną spółką umowę cesji wyżej opisanej wierzytelności

D.:

- umowa najmu, karta 5;

- faktura, karta 6;

- zeznania świadka A. P., karta 66 – 67;

- zeznania świadka P. P., karta 78 – 78v;

- zeznania przedstawiciela powoda, karta 139 koperta płyta CD;

- umowa cesji, karta 7v;

Właściciel pojazdu uszkodzone w chwili szkody miał jeszcze drugi pojazd – S.. Z pojazdu uszkodzonego korzystał tak jego właściciel, jak i jego syn. P. P. nie posiadał innego samochodu. A. P. upoważnił syna P. P. do reprezentowania go w postępowaniu likwidacyjnym. Samochodem zastępczym nie poruszał się w trakcie najmu właściciel pojazdu uszkodzonego (A. P.). Z pojazdu zastępczego korzystał wyłącznie syn właściciela – P. P.. W trakcie likwidacji szkody zdawał pracę magisterską. Z pojazdu zastępczego korzystał on z 2 do 3 razy w tygodniu. W okresie likwidacji szkody dojeżdżał do pracy ze stryjem jego samochodem. Pojazdem wynajętym dojeżdżał na uczelnię, niekiedy może 1 raz w tygodniu a niekiedy 4 razy.

Dowód:

- zeznania świadka A. P., karta 66 – 67;

- zeznania świadka P. P., karta 78 – 78v;

Ubezpieczyciel, w toku postępowania likwidacyjnego wypłacił wynajmującym pojazdu, z tytułu najmu pojazdu zastępczego kwotę 2.509,20 złotych. Ubezpieczyciel uznał za zasadny okres najmu 24 dni przy stawce dziennej 104,55 złotych brutto za dobę.

Niesporne

Wynajmujący wzywał ubezpieczyciela do zapłaty.

Niesporne.

P. P. zawarł P. H. umowę cesji wierzytelności prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

P. H. zawarł z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. umowę cesji wierzytelności prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Dowód:

- umowy cesji, karta 7;

- umowa cesji, karta 7v;

Właściwy czas likwidacji szkody w postaci naprawy pojazdu i wyłączenia go z ruchu wynosił 40 dni.

Stawki za dobę najmu pojazdu zastępczego odpowiadającemu klasie pojazdowi uszkodzonemu (klasa C) wynosiły średnio w drugiej połowie 2017 roku przy okresie najmu ponad 14 dni wynosiły 130-184 złotych netto, średnio 164 złote netto za dobę. Stawka stosowana w przedmiotowej umowie najmu była stawką rynkową.

Dowód:

- opinia biegłego, karta 81-92;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest nieuzasadnione..

Niespornym jest, iż sprawcę szkody i pozwaną łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodna z treścią przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Przepis art. 4 powyższej ustawy wskazuje, iż ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 22 ust 1 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z treścią art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie powód dochodzi kwoty odszkodowania tytułem kosztów najmu pojazdu zastępczego, pomniejszonych o kwotę dotychczas wypłaconego odszkodowania (8.068,80 złotych – 2.509,20 = 5.559,60 złotych).

W rozpoznawanej sprawie pozwana nie kwestionowała okoliczności, iż co do zasady obciąża ją odpowiedzialność z tytułu kosztów likwidacji szkody oraz zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Poszkodowany i P. H., a następnie P. H. i powód zawarli umowę cesji wierzytelności. Sąd nie miał wątpliwości co do skuteczności umowy przelewu wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (§ 1), a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2). Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta. Przelew powoduje utratę statusu wierzyciela przez cedenta i jego wyłączenie ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go dotychczas z dłużnikiem. Wierzycielem staje się cesjonariusz, który nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili dokonania przelewu.

Za wykonanie umowy najmu powódka nie miała otrzymać wynagrodzenia w formie świadczenia pieniężnego, a świadczeniem wzajemnym poszkodowanej było przeniesienie wierzytelności.

W niniejszym postępowaniu poza sporem pozostała kwestia odpowiedzialności pozwanej za powstałą szkodę, jak i obowiązek wypłaty odszkodowania w związku z najmem pojazdu zastępczego. Sporna okazała się jedynie jego wysokość stawki dziennej i okres najmu. Pozwany za zasadny uznał krótszy okres najmu i niższą stawkę.

W spornym zakresie Sąd w całości oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, a także - opinii biegłego, nie kwestionowanej przez strony. Przede wszystkim zaś wziął pod uwagę zeznania stron. Niespornym był fakt, że A. P. był właścicielem pojazdu, faktycznym zaś poszkodowanym był P. P. (syn właściciela) on był bowiem zasadniczym, choć nie jedynym użytkownikiem uszkodzonego pojazdu.

Z zeznań właściciela pojazdu wynika, że on również korzystał z pojazdu uszkodzonego (przed kolizją) nie korzystał zaś z pojazdu wynajętego. Upoważnił jednak syna do tego aby zajął się likwidacją szkody. Poszkodowany zeznał zaś, że w trakcie likwidacji szkody do pracy (pracował wówczas) dojeżdżał ze swoim stryjem, pojazdem stryja. Z pojazdu wynajętego korzystał sporadycznie, okazjonalnie bo, jak wskazał 2 do 3 razy (nie dni, lecz razy) w tygodniu, wskazał również, że mogło być tak, ze w jednym tygodniu z pojazdu korzystał jeden raz w innym zaś 4. Przypomnieć należy, że najem trwał 41 dni. Zgodnie z opinia biegłego, likwidacja pojazdu w trakcie której pojazd uszkodzony mógł być (mają na uwadze czynności faktyczne i technologiczny proces naprawczy) wyłączony z ruchu 40 dni.

Zdaniem sądu powód nie wykazał zasadności najmu pojazdu zastępczego w okresie aż 40 dni. Na podstawie zeznań użytkownika pojazdu ustalono, że pojazd nie był mu potrzebny aby dojeżdżać do pracy, dojeżdżał pojazdem wynajętym sporadycznie na uczelnię. Świadek nie był w stanie wskazać jak często korzystał z pojazdu wynajętego, wskazał szacunkowo 2 do 3 razy w tygodniu, dodał, że mogło być do niekiedy jeden raz w tygodniu, innym zaś razem 4 razy. Naruszona została zatem zasada minimalizacji kosztów postępowania likwidacyjnego (art. 354 k.c.) Z zeznań tych, niekwestionowanych przez powoda, wynika, że przez większą część najmu pojazd stał nieużywany. Zawarcie umowy najmu w przedmiotowym kształcie są uznał za niezasadne. Powód nie wykazał potrzeby najmu pojazdu w okresie 41 dni a jednocześnie ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że najem nie powinien przekroczyć 40 dni (opinia biegłego). Powód nie wykazał zasadnego okresu najmu, jedynym dowodem są ogólne zeznania świadka, na podstawie których nie sposób obliczyć ile dni korzystał z pojazdu. O ile można wskazać na zeznania wskazujące, że świadek jeździł pojazdem wynajętym pewną ilość razy, to ilości tej nie można utożsamić z zasadnymi dniami najmu. Zeznał on bowiem, że do pracy jeździł ze stryjem. Stąd z zeznań wyłania się obraz korzystania absolutnie sporadycznego, co nie uzasadniało najmu pojazdu zastępczego. Nawet gdyby przyjąć (według zeznań świadka) pewną ilość „razy” kiedy korzystał on z pojazdu, to kwota przyznana przez ubezpieczyciela w pełni rekompensuje taki okres najmu, który mógł mieć miejsce ,nawet przy stawce faktycznie zastosowanej przez powoda.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje postawę prawną w art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Powód wygrał sprawę w całości.

Na poniesione przez pozwanego koszty w kwocie 1.817 złotych złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika zawodowego w kwocie 1.800 złotych, opłata od pełnomocnictwa 17 złotych.

Dodatkowo zwrócono powodowi nadpłaconą zaliczkę (art. 80 i art. 84 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) w kwocie 476,64 złotych (1.500 złotych – 1.023,36 złotych).

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

- (...)

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki
Data wytworzenia informacji: