Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1163/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Stargardzie z 2019-02-20

Sygnatura akt I C 1163/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Protokolant:Agnieszka Balonis

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w S.

na rozprawie

sprawy z powództwa D. B. i T. B.

przeciwko Kołu (...) w S.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego Koła (...) w S. solidarnie na rzecz powodów D. B. i T. B. kwotę 6.522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:

a.  6.522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) od dnia 6 lipca 2015 r. roku do dnia 2 sierpnia.2015 r.

b.  4.722,06 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) od dnia 3 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty;

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  Ustala, że powodowie D. B. i T. B. wygrali proces w 86% i szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawia Referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym w S..

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Sygn. akt I C 1163/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 listopada 2015 r. D. B. i T. B. wnieśli o zasądzenie od Koła (...) w S.:

I.  solidarnie na ich rzecz:

1.  kwoty 5.760 złotych z odsetkami ustawowymi od kwoty:

a.  7.560 złotych od dnia 5 lipca 2015 r. do 13 września 2015 r.,

b.  5.760 złotych od dnia 14 września 2015 r. do dnia zapłaty,

2.  kosztów procesu,

II.  na rzecz każdego z nich kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powodowie wyjaśnili, że dochodzą uzupełniającej kwoty wynagrodzenia za szkodę łowiecką za ujawnioną w dniu 27 maja 2015 r. w uprawie łubinu wąskolistnego zasianego na stanowiącej ich własność działce nr (...) położonej w miejscowości S., który zgodnie z umową kontraktacji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym (...) Sp. z .o.o. w K. zobowiązali się wyprodukować i zebrać nasiona, ale, ponieważ uprawa została zniszczona przez jelenie, pozwane koło łowieckie przyjęło za nią odpowiedzialność i po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu szkody, w dniu 5 czerwca 2015 r. w obecności pełnomocnika powódki W. S. sporządziło ostateczny protokół szacowania szkody nr (...), w którym, po potwierdzeniu faktu i przyczyny wystąpienia szkody, wysokości wynagrodzenia za jej wyrządzenie ustaliło na kwotę 10.700 złotych odpowiadającą różnicy pomiędzy iloczynem obszaru działki (5 ha), wartością prognozowanego plonu z 1 ha (17 dt) i wartością utraconego plonu (140,00 zł) a wysokością nieponiesionych przez powódkę kosztów zbioru, transportu i przechowywania nasion (10% prognozowanych zbiorów z 5 ha), niemniej jednak już w kolejnym protokole datowanym na 5 czerwca 2015 r. i oznaczonym nr (...) z powołaniem się na przepis art. 49 § 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, jednostronnie dokonało obniżenia kwoty wcześniej ustalonego odszkodowania o 40% w ten sposób, że, przy bezspornej wartości utraconego plonu z 1 dt zaniżyło jego prognozowaną wielkość oraz zastosowało redukcję z tytułu nieponiesionych przez powódkę kosztów zbioru, transportu i przechowywania nasion, gdy tymczasem kontrola ich plantacji dokonana w dniu 21 maja 2015 r. przez przedstawiciela spółki kontraktującej potwierdziła jej dobry stan i dobre rokowania, a zgodnie z umową kontraktacji na nie ciążył na nich jako na producencie obowiązek przechowywania i transportu nasion, stąd też weryfikację ustaleń pozwanego koła zlecili rzeczoznawcy majątkowemu mgr inż. Z. S. legitymującemu się kilkuletnim doświadczeniem w rolnictwie, w tym w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w B. i, skoro, po dokonaniu oględzin zniszczonej plantacji i zebraniu z niej 11 prób jednostkowych, a następnie ich wymłóceniu, oczyszczeniu i zważeniu, wielkość prognozowanego plonu z 1 ha ustalił on na 33,30 dt, wyliczyli, że należna im kwota wynagrodzenia opiewa na 13.986 złotych i wobec nieotrzymania zapłaty jakiejkolwiek kwoty na jego poczet, w piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. wezwali pozwane koło do jego zapłaty z odsetkami ustawowymi od dnia 5 lipca 2015 r. z jednoznacznym wskazaniem na brak z ich strony zgody na ustalenia zawarte w protokole nr (...), w odpowiedzi na co, w piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. pozwane koło poinformowało ich o przyznaniu odszkodowania w kwocie 6.426 złotych tak, że aktualnie dochodzą uzupełnienia odszkodowania do kwoty 13.986 złotych i dodatkowo wyjaśniają, że niezapłaconą różnicę pomniejszyli o kwotę 2.360 złotych wpłaconą przez pozwane koło na rachunek bankowy powódki w dniu 3 września 2015 r., z której 560 złotych przekazana została na poczet odszkodowania należnego powódce na podstawie protokołu nr (...) z tytułu szkody niebędącej przedmiotem postępowania, a 1.800 złotych- tytułem omyłkowo wypłaconego odszkodowania przysługującego innej osobie i właśnie co do tej kwoty w dniu 3 listopada 2015 r. złożyli oświadczenie o potrąceniu jej z należnego im odszkodowania w niniejszej sprawie, w efekcie czego ich wierzytelność z tego tytułu uległa umorzeniu do kwoty 5.760 złotych. (k. 1-4).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 listopada 2015 r. (zwanym dalej nakazem zapłaty) Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w S. orzekł, że Koło (...) w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu powinno zapłacić solidarnie na rzecz D. B. i T. B. kwotę 7.560 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 7.560 złotych od dnia 5 lipca 2015 r. do dnia 13 września i od kwoty 5.760 złotych od dnia 14 września 2015 r. do dnia zapłaty wraz z kwotą 1.306 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu albo wnieść w tym terminie sprzeciw. (k. 33).

W sprzeciwie z dnia 4 stycznia 2016 r. z brakami formalnymi uzupełnionymi w piśmie z dnia 7 lutego 2016 r. (zwanym dalej sprzeciwem) Koło (...) w S. zaskarżyło w całości nakaz zapłaty i nie negując w nim faktu wystąpienia w maju 2015 r. szkody łowieckiej w uprawie powodów na działce nr (...) położonej w S. i swojej odpowiedzialności za nią, zakwestionowało twierdzenia powodów co do odmiany łubinu na uszkodzonej plantacji, plonu możliwego do osiągnięcia z niej, gdyby szkoda nie wystąpiła i zaniżenia już przyznanego z tego tytułu odszkodowania, wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Uzasadniając swoje stanowisko procesowe pozwane koło przekonywało, że szacowanie szkody odbyło się zgodnie z procedurą przewidzianą w § 4 ust. 7 i § Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań w uprawach i płodach rolnych, w tym prawidłowo obniżono jego wartość o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania i także prawidłowo odszkodowanie zredukowano do 60% z uwagi na wystąpienie szkody w okresie od 21 maja do 10 czerwca. (k. 35, 59-62).

Na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 r. w zakresie wartości plonu możliwego do osiągnięcia ze zniszczonej uprawy pozwane koło dodatkowo podniosło zarzut powagi rzeczy ugodzonej argumentując, że kwestia ta została ugodzona w protokole ostatecznego szacowania szkody z dnia 5 czerwca 2015 r. (k. 110 v.).

Sąd ustalił, co następuje:

D. B. i T. B. są małżeństwem, w którym panuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

bezsporne

Od 11 lipca 2014 r. nieruchomość w oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr (...) stanowiąca grunty orne o klasie bonitacyjnej gruntu IV b na obszarze 6.870 ha i IV na obszarze 8.3455 ha, grunty zadrzewione i zalesione o symbolu L.-RV na obszarze 2.2874 ha, lasy o symbolu Ls VI na obszarze 2.1617 ha i nieużytki na obszarze 0.3676 ha położona w obrębie ewidencyjnym S., dla której Sąd Rejonowy w S. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr (...) (zwana dalej nieruchomością, działką nr (...), plantacją lub uprawą) stanowi własność D. B. i T. B. na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej.

bezsporne, a nadto dowód:

- wydruk z księgi wieczystej k. 8-9,

- wypis z rejestru gruntów k. 164

W. S. jest ojcem D. B., a K. S. bratem D. B..

bezsporne

K. S. legitymuje się wykształceniem rolniczym.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania powoda T. B. k. 121

K. S. i W. S. posiadają doświadczenie w pracy w rolnictwie, w tym W. S. około czterdziestoletnie, a K. S. -kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu upraw nasiennych.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. 107,

- zeznania świadka W. S.,

- zeznania powoda T. B. k. 121

Od 1952 r. Koło (...) w S. (zwane też dalej Kołem (...)) dzierżawi Obwody Nr 72 C. i Nr 101 S..

bezsporne

Od daty dokładnie nieustalonej W. S. i K. S. są członkami Koła (...).

bezsporne

W okresie dokładnie nieustalonym do około 2012 r. W. S. był członkiem komisji szacującej powołanej w Kole (...) do szacowania szkód łowieckich powstałych w obwodzie łowieckim Koła (...) (zwanej dalej komisją szacującą).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (1) k. 120,

Patrząc od strony lasu w odległości około 50 m od działki nr (...) usytuowane są grunty orne o klasie bonitacyjnej IV b i IV będące własnością K. S. (zwane dalej działką lub gruntami ornymi K. S.).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 108-109,

- zeznania powoda T. B. k. 121

Na podstawie umowy kontraktacyjno- handlowej nr (...) na produkcję i dostawę nasion rolniczych z dnia 11 grudnia 2014 r. (zwaną dalej umową kontraktacji lub umową nr (...)) D. B. występująca jako producent zobowiązała się względem Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego (...) Sp. z o.o. w K. (występującej jako kontraktujący i zwanej dalej P.P.H. (...)) do zakupu 800 kg nasion łubinu wąskolistnego Tango Sonet o klasie kwalifikacyjnej B, a następnie ich zasiewu na obszarze 5,00 ha i wyprodukowania z nich materiału siewnego w ilości 100 q (20 q/ha) wraz z jego zbiorem w terminie listopad- grudzień 2015 r., zaś P.P.H. (...) zobowiązała się do sprzedaży producentowi ziarna i wykupu zakontraktowanych nasion we wskazanych ilościach i terminach po sugerowanej cenie zakupu 1,20 zł/kg brutto.

bezsporne, a nadto dowód:

- umowa kontraktacji k. 86-88,

- zeznania świadka K. S. k. 107,

- zeznania powoda T. B. k. 121

Na 2015 rok umowę kontraktacyjno- produkcyjną na produkcję i dostawę nasion rolniczych łubinu wąskolistnego odmiany Tango na warunkach opisanych w umowie nr (...) z P.P.H. (...) (zwaną dalej umową kontraktacji K. S.) zawarł także K. S., przy czym był to drugi przypadek współpracy jego gospodarstwa rolnego z P.P.H. (...) w zakresie produkcji nasion.

bezsporne, a nadto dowód:

- umowa kontraktacji k. 86-88,

- zeznania świadka K. S. k. 107,

- zeznania powoda T. B. k. 121

W roku 2015 r. wysiew, uprawa i produkcja nasion na podstawie umowy kontraktacji K. S. (zwana dalej uprawą lub plantacją (...)) realizowana była na działce K. S. na gruntach o klasie bonitacyjnej IV b i IV leżącej w sąsiedztwie działki nr (...).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107,

- zeznania powoda T. B.

W dniu 4 marca 2015 r. D. B. za cenę 2.592 złotych brutto zakupiła w P.P.H. (...) kg nasion łubinu wąskolistnego odmiany Tango, dla którego wydano świadectwo kwalifikacji (...).

bezsporne, a nadto dowód:

- faktura k. 89,

- zeznania świadka J. Z. k. 109-110

Umowa kontraktacji nr (...) realizowana była na działce nr (...) na obszarze 5 ha na gruntach o klasie bonitacyjnej IV b i IV (zwanych dalej uprawą lub plantacją powodów).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107,

- zeznania powoda T. B.

Prowadzeniem uprawy powodów i uprawy K. S. od momentu zasiewu zajmował się K. S. stosując w jej trakcie te same zabiegi agrotechniczne, te same środki produkcji i ochrony roślin oraz ten sam sprzęt rolniczy.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107,

- zeznania świadka W. S. k. 108 v.,

- zeznania powoda T. B. k. 121

Stan i jakość uprawy powodów i uprawy K. S. były zbliżone.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107,

W dniu 21 maja 2015 r. przedstawiciel P.P.H. (...) dokonał lustracji plantacji powodów, w toku której stwierdził „dobry stan plantacji i równomierne wschody” z dobrymi rokowaniami i na tę okoliczność sporządził w dniu 21 maja 2015 r. protokół lustracji plantacji nasiennej (zwany dalej protokołem lustracji).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka J. Ż. k. 109-110,

- protokół lustracji plantacji nasiennej k. 10

W dniu 27 maja 2015 r. K. S. ujawnił szkodę w plantacji powodów wyrządzoną przez jelenie (zwaną dalej szkodą łowiecką).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107-108,

- zeznania powoda T. B. k. 121

Daty dokładnie nieustalonej szkoda łowiecka wywołana przez jelenie wystąpiła także w plantacji (...) z tym, że miała mniejszy rozmiar niż szkoda łowiecka w plantacji powodów.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107-108,

- zeznania powoda T. B. k. 121

W piśmie z dnia 27 maja 2015 r. D. B. zawiadomiła Koło (...) o wystąpieniu szkody łowieckiej, a jego wpływ pozwane koło odnotowało w dniu 28 maja 2015 r.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 118 v.,

- pismo z dnia 27 maja 2015 r. k. 11

- protokół statecznego szacowania szkody k. 12

W okresie dokładnie nieustalonym od około 2014 r. i co najmniej do czerwca 2015 r. członkami komisji szacującej byli S. Z. (2) i S. Z. (1), którzy przed objęciem tych obowiązków odbyli dwudniowe szkolenie w zakresie szacowania szkód łowieckich.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 118 v.,

- zeznania świadka S. Z. (1) k. 120 v.

Do dnia 5 czerwca 2015 r. S. Z. (1) i S. Z. (2) jako członkowie komisji szacującej przeprowadzili pojedyncze szacunki szkód łowieckich.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 118 v.,

- zeznania świadka S. Z. (1) k. 120 v.

W rozmowie telefonicznej ze S. Z. (2) jako pełnomocnika w sprawie szkody łowieckiej D. B. wskazała W. S..

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 118 v.,

W dniu 5 czerwca 2015 r. S. Z. (2) i S. Z. (1) jako członkowie komisji szacującej w obecności W. S. jako pełnomocnika D. B. po dokonaniu oględzin plantacji powodów z pominięciem pomiarów: powierzchni uszkodzonej plantacji, stanu zanieczyszczeń, obsady roślin na m 2, wysokości roślin, stanu zdrowotnego roślin, uszkodzeń wyrządzonych przez szkodniki glebowe i wydajności plonu z ha ustalili, że rośliny zostały zgryzione przez jelenie, a plantacja nadaje się do zaorania i po uzgodnieniu z W. S. wydajności plonu na 17 dt/ ha, a ceny utraconego plonu na 140 zł/dt przy przyjęciu nieponiesionych kosztów zbioru, transportu i przechowywania w wysokości wartości 10% prognozowanego plonu, wartość wynagrodzenia za szkodę łowiecką ustalili na kwotę 10.700 złotych, którą zobowiązali się przekazać na wskazany rachunek bankowy, na okoliczność czego w obecności W. S. został sporządzony i podpisany przez wszystkich uczestników oględzin został protokół ostatecznego szacowania szkody z dnia 5 czerwca 2015 r. nr (...) (zwany dalej protokołem nr (...)).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 118 -119,

- zeznania świadka S. Z. (1) k. 120 121,

- zeznania świadka W. S. k. 108-109,

- protokół nr (...) k. 12

Na ustalenia zawarte w protokole nr (...) dotyczące wydajności plonu oraz wysokości wynagrodzenia za szkodę łowiecką W. S. uzyskał zgodę D. B., którą zakomunikowała mu podczas rozmowy telefonicznej wykonanej do niej z inicjatywy ojca.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka W. S. k. 108-109,

W dniu 5 czerwca 2015 r. na plantacji powodów nie było widocznych śladów zachwaszczenia.

dowód:

- zeznania świadka W. S. k. 108-109,

- zeznania K. S. k. 108,

- zeznania świadka J. Ż. k. 109,

- częściowo zeznania świadka S. Z. (1) k. 120,

- protokół lustracji k. 12

W dniu 5 czerwca 2015 r. S. Z. (2) bez udziału S. Z. (1) i przedstawiciela poszkodowanej sporządził protokół ostatecznego szacowania szkody nr (...) (zwany dalej protokołem nr (...)), w którym uzupełnił treść protokołu nr (...) w ten sposób, że powierzchnię zniszczenia uprawy ustalił na 100 % i powołując się na art. 49 § 5 ustawy Prawo łowieckie i § 4 ust. 6 (nieoznaczonego aktu prawnego) wysokość wynagrodzenia ustalonego w protokole nr (...) obniżył do 60% tj. do kwoty 6.426 złotych.

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 119-119 v.,

- protokół nr (...) k. 13

W. S. odmówił podpisania protokołu nr (...), który w dniu 6 czerwca 2015 r. został mu w tym celu przedstawiony przez S. Z. (2).

bezsporne, a nadto dowód:

- zeznania świadka W. S. k. 108-109,

- zeznania świadka S. Z. (2) k. 119,

- zeznania świadka S. Z. (1) k. 120

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. (zwanym dalej wezwaniem z dnia 14 lipca 2015 r.) D. B. i T. B., powołując się na uzgodnienia zawarte w protokole nr (...), wezwali Koło (...) do zapłaty kwoty 10.710 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 5 lipca 2015 r. w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

bezsporne, a nadto dowód:

- wezwanie z dnia 14 lipca 2015 r. k. 23- 24

W piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. Koło (...) poinformowało powodów o odmowie spełnienia żądania zawartego w wezwaniu z dnia 14 lipca 2015 r. i ustaleniu ostatecznej kwoty wynagrodzenia za szkodę łowiecką w wysokości 6.426 złotych.

bezsporne, a nadto dowód:

- wezwanie z dnia 27 lipca 2015 r. k. 26- 27

Daty dokładnie nieustalonej nie wcześniej niż 28 lipca 2015 r. na poczet wynagrodzenia za szkodę łowiecką Koło (...) wypłaciło poszkodowanemu kwotę 6.426 złotych.

bezsporne

W dniu 3 sierpnia 2015 r. Koło (...) przekazało na rachunek bankowy Gospodarstwa Rolnego (...) kwotę 2.360 złotych tytułem „protokół nr (...) odszkodowanie”, w tym 560 złotych tytułem odszkodowania należnego D. B. zgodnie z protokołem szacowania nr (...) z dnia 27 lipca 2015 r.

bezsporne, a nadto dowód:

- historia operacji na rachunku bankowym k. 28,

- wezwanie z dnia 14 września 2015 r. k. 29

W dniu 31 sierpnia 2015 r. działający na zlecenie D. B. rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Z. S. prowadzący Biuro (...) z siedzibą w S. przy ulicy (...) (zwany dalej Z. S. lub rzeczoznawcą majątkowym) w obecności W. S. jako upoważnionego przedstawiciela zleceniodawcy dokonał oględzin plantacji powodów, podczas których ustalił, że na plantacji znajdują się znaczne ubytki roślin spowodowane wcześniejszym żerowaniem zwierzyny łownej i idąc po najdłuższej przekątnej pobrał 11 próbek jednostkowych przy pomocy kwadratowej miarki o powierzchni 1/10 m 2, które następnie wymłócił, a oczyszczone nasiona zważył i przy użyciu podręcznego wilgotnościomierza ich ówczesną wilgotność określił na 11,6 % oceniając ją jako normatywną i w oparciu o te dane możliwy do osiągnięcia plon z ha (dt) plantacji, przy założeniu, że nie wystąpiłaby na niej szkoda łowiecka, ustalił na 33,33 dt z ha.

bezsporne, a nadto dowód:

- opinia rzeczoznawcy majątkowego k. 13-17

Oględziny plantacji powodów dokonane przez Z. S. oraz wyprowadzone na ich podstawie wnioski były prawidłowe i zasadne.

dowód:

- opinia biegłego M. S. (1) k. 326

Plon osiągnięty z plantacji (...) wyniósł około 3 ton (30 dt) z ha.

dowód:

- zeznania świadka K. S. k. 107 v.

Średnia cena plonu łubinu odnotowana przez doradców (...) Ośrodka Doradztwa Rolnego w B. w województwie (...) w 2015 r. kształtowała się w obrocie rynkowym na poziomie 770 zł/tonę, zaś średni plon to 2 tony/ha.

dowód:

- informacja z (...) w B. k. 92

W piśmie z dnia 14 września 2015 r. Koło (...) wezwało Gospodarstwo Rolne (...) do zwrotu kwoty 1.800 złotych tytułem zwrotu nienależnego „odszkodowania za protokół nr (...) r.”

bezsporne, a nadto dowód:

- wezwanie z dnia 14 września 2015 r. k. 29

W piśmie z dnia 3 listopada 2015 r. D. B. i T. B. złożyli względem Koła (...) oświadczenie o potrąceniu kwoty 1.800 złotych wypłaconej im tytułem protokołu nr (...) z ich należnością w kwocie 7.560 złotych tytułem uzupełniającego odszkodowania za szkodę łowiecką powstałą na działce nr (...) zgłoszoną w dniu 28 maja 2015 r.

bezsporne, a nadto dowód:

- oświadczenie z dnia 3 listopada 2015 r.+ dowód nadania k. 30-31

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo co do zasady zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 45 poz. 272 w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 maja 2015 r. (zwane dalej odpowiednio Prawem łowieckim i Rozporządzeniem).

Stosownie do art. 46 Prawa łowieckiego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania, przy czym oględzin i szacowania takich szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, a na żądanie strony w czynnościach tych uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni jednak, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, a gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu (art. 47 Prawa łowieckiego).

Odszkodowanie nie przysługuje natomiast:

1.  osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,

2.  posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,

3.  posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,

4.  za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,

5.  za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

6.  za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych (art. 48 Prawa łowieckiego).

Szczegółowo sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody łowieckie określa Rozporządzenie, zgodnie z którym:

1.  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych (§ 1 ust. 1),

2.  właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew (§ 1 ust. 2),

3.  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 (§ 1 ust. 3),

4.  wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej „oględzinami”, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej „szacującymi”, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej (§ 2 ust. 2),

5.  pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnictwa udziela się na piśmie (§ 2 ust. 2),

6.  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron - w terminie krótszym (§ 2 ust. 3),

7.  nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody (§ 2 ust. 4),

8.  z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, zwany dalej „protokołem”, który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności (§ 2 ust. 5),

9.  gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu (§ 2 ust. 6),

10.  poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu (§ 2 ust. 7),

11.  wzór protokołu stanowi załącznik do rozporządzenia (§ 2 ust. 8),

12.  ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin (§ 3 ust. 1),

13.  oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:

a.  w płodach rolnych,

b.  wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach,

c.  w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie ( § 3 ust. 2),

14.  oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody (§ 3 ust. 3),

15.  podczas oględzin ustala się:

a.  gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,

b.  rodzaj, stan i jakość uprawy,

c.  obszar całej uprawy,

d.  szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,

e.  szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (§ 3 ust. 3),

16.  ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych (§ 4 ust. 1),

17.  ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody (§ 4 ust. 2),

18.  o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem (§ 4 ust. 3),

19.  podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się:

a.  gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,

b.  rodzaj uprawy lub płodu rolnego,

c.  stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego,

d.  obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego,

e.  obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego,

f.  procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

g.  plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego,

h.  rozmiar szkody,

i.  wysokość odszkodowania (§ 4 ust. 5).

20.  ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez:

a.  pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - w przypadku szkód w uprawach,

b.  ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego - w przypadku szkód w płodach rolnych (§ 4 ust. 6 ust. ).

21.  wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (§ 4 ust. 7).

22.  nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody (§ 4 ust. 9).

23.  jeżeli nieuprzątnięcie płodów, o których mowa w ust. 9, spowodowane było warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się, za porozumieniem stron, ponowne szacowanie szkody, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (§ 4 ust.10).

24.  do ponownego szacowania szkody i ustalania na jego podstawie wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-8 (§ 4 ust. 11),

25.  przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

a.  w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25%,

b.  w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40%,

c.  w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60%,

d.  w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85%

kwoty obliczonej w sposób określony w § 4 ust. 7). (§ 5).

26.  wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce ( § 6).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że:

1.  Koło (...) jest dzierżawcą obwodu łowieckiego Nr 101 S.,

2.  plantacja powodów leży na terenie obwodu łowieckiego Nr 101 S.,

3.  D. B. i T. B. są poszkodowanymi w rozumieniu § 1 ust. 2 Rozporządzenia,

4.  zniszczenia plantacji powodów dokonały jelenie,

5.  zgłoszenie szkody nastąpiło z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia,

6.  w czerwcu 2015 r. S. Z. (2) i S. Z. (1) byli w Kole (...) tj. szacującymi w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenia,

7.  W. S. nie legitymował się pisemnym dokumentem pełnomocnictwa do reprezentowania D. B. przy szacowaniu szkody łowieckiej,

8.  oględziny plantacji zostały przeprowadzone przez szacujących z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia,

9.  w toku oględzin nie ustalono rodzaju, jakości i stanu uprawy, jak też szacunkowego procenta zniszczonej uprawy na uszkodzonym obszarze,

10.  w toku ostatecznego szacowania szkody z dnia 5 czerwca 2015 r. (zwanego ostatecznym szacowaniem szkody) nie ustalano i nie ustalono rodzaju, jakości i stanu uprawy ani prognozowanego plonu z ha,

11.  protokół ostatecznego szacowania szkody nr (...) został sporządzony wyłącznie przez szacującego S. Z. (2) bez udziału i wiedzy poszkodowanych i nie został przez nich podpisany,

12.  wartość dt plonu utraconego na skutek szkody łowieckiej wynosiła 140 zł,

13.  na poczet wynagrodzenia za szkodę łowiecką:

a.  Koło (...) wypłaciło poszkodowanym kwotę 6.426 złotych,

b.  poszkodowani zaliczyli kwotę 1.800 złotych przekazaną omyłkowo na rachunek bankowy D. B. na poczet protokołu nr (...),

Okolicznościami spornymi są:

1.  rodzaj uprawy powodów tj. odmiana łubinu wąskolistnego (Sonet czy Tango),

2.  spodziewany plon z ha zniszczonej uprawy,

3.  konieczność poniesienia przez poszkodowanych kosztów przechowywania, zbioru i transportu nasion i ewentualnie ich wysokość,

4.  wysokość wynagrodzenia za wystąpienie szkody łowieckiej.

Bezspornych ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie zeznań stron i powołanych przez nie osobowych i dokumentarnych źródeł dowodowych, zaś spornych ustaleń faktycznych w zakresie okoliczności opisanej w:

1.  pkt 1- na podstawie:

a.  zeznań świadka J. Ż.,

b.  zeznań świadka K. S.,

c.  faktury nr (...) z dnia 4 marca 2015 r.,

d.  opinii biegłego w zakresie szacowania szkód i ustalenia wartości produkcji w toku J. Ł. (zwanego dalej biegłym J. Ł.) z lutego 2017 r. i opinii biegłego w zakresie mleczarstwa, zootechniki, rolnictwa, nasiennictwa, warzyw i kwiatów, szkółkarstwa M. S. (1) z dnia 16 listopada 2018 r. (zwanego dalej biegłym M. S. (1)),

2.  pkt 2.- na podstawie:

a.  zeznań K. S.,

b.  zeznań świadka J. Ż.,

c.  częściowych zeznań S. Z. (2),

d.  częściowych zeznań S. Z. (1),

e.  protokołu lustracji z dnia 21 maja 2015 r.,

f.  opinii biegłego M. S. (1),

3.  w pkt 3 - na podstawie zeznań K. S. i dokumentu umowy nr (...),

4.  pkt 4 - na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego Z. S. z dnia 31 sierpnia 2015 r. i opinii biegłego M. S. (1).

W ocenie Sądu K. S. był miarodajnym źródłem wiedzy na temat stanu, rodzaju i jakości plantacji powodów, konieczności poniesienia przez producenta kosztów przechowywania i transportu oraz wysokości spodziewanego plonu, albowiem posiadając wykształcenie rolnicze i doświadczenie w pracy w rolnictwie, w tym w nasiennictwie, zajmował się jej prowadzeniem już od momentu zasiewu, a nadto sam, również na podstawie umowy produkcyjno- kontraktacyjnej z P.P.H. (...) i to już drugi raz z rzędu, prowadził równolegle analogiczną plantację na swoich gruntach rolnych o takiej samej klasie bonitacyjnej, z których w 2015 r. zebrał plon w wysokości około 3 ton/ha. Pozwane koło nie zdołało natomiast skutecznie zakwestionować jego twierdzeń i przynajmniej w zakresie stanu plantacji powodów, a co za tym idzie pośrednio także spodziewanego plonu celu tego nie osiągnęło za pomocą zeznań świadków S. Z. (2) i S. Z. (1). Zważywszy bowiem choćby na występujące w ich zeznaniach rozbieżności co do stanu zachwaszczenia plantacji i sposobu przeprowadzenia jej oględzin, Sąd ma ograniczone zaufanie do ich wiarygodności, a w uzasadnieniu swojej oceny wskazuje, że o ile świadek S. Z. (3) zeznał, że zachwaszczenia plantacji powodów widoczne było „gołym okiem”, a w toku jej oględzin wyrwali kilka roślin celem sprawdzenia czy uszkodzenia nie były wynikiem działania szkodników glebowych lub innych czynników, o tyle świadek S. Z. (1) mówił o znikomych śladach zachwaszczenia plantacji i kategorycznie stwierdził, że w toku oględzin nie badali ani nie ustalali wystąpienia innych, niż szkoda łowiecka, czynników uszkodzenia plantacji. W opozycji do zeznań świadka S. Z. (2) odnośnie zachwaszczenia plantacji stoją poza tym zeznania świadka J. Ż. i treść sporządzonego przez niego protokołu lustracyjnego z dnia 21 maja 2015 r., które potwierdziły, istniejący zaledwie na kilka przed wystąpieniem szkody łowieckiej, dobry stan plantacji i równomierne wschody z dobrymi rokowaniami, a i tych twierdzeń pozwane koło nie zdołało obalić. Sąd z kolei nie ma zastrzeżeń co do obiektywizmu i fachowości tego świadka, tym bardziej, że w jakimkolwiek zakresie nie był on zainteresowany wynikiem postępowania, a dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie w pracy w nasiennictwie, w tym obsłudze umów kontraktacji.

Oceniając wartość dowodową i przydatność opinii biegłego J. Ł. i biegłego M. S. (1) Sąd stwierdził, że w obu przypadkach za ich walorami dowodowymi przemawia pochodzenie od osoby kompetentnej, dysponującej odpowiednią wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem zawodowym, niemniej jednak opinie biegłego J. Ł. uznał za przydatne wyłącznie dla potwierdzenia rodzaju uprawy powodów oraz nieprawidłowości w przeprowadzeniu jej oględzin i w ostatecznym szacowaniu szkody. Nie kwestionując bowiem obiektywizmu tego biegłego, lecz analizując jego opinie w kontekście braku profesjonalizmu i przygotowania szacujących szkodę, o których świadczy m.in.: brak doświadczenia w szacowaniu szkód, przeprowadzenie oględzin z udziałem osoby, która nie legitymowała się pisemnym dokumentem pełnomocnictwa do reprezentowania poszkodowanych, niezbadanie rodzaju, stanu i jakości uprawy czy niezastosowanie § 5 Rozporządzenia połączone z próbą naprawienia tych błędów poprzez sporządzenie protokołu nr (...), Sąd uznał, że wynikająca właśnie z nieprawidłowości przy przeprowadzeniu oględzin przyczyna, dla której biegły J. Ł. przy ustalaniu wynagrodzenia przyjął statystyczny plon łubinu wąskolistnego odmiany Tango w 2015 r., powinna w całości obciążać pozwane koło, jako że taki stan rzeczy jest wyłącznie konsekwencją zaniedbań ze strony powołanych przez nie szacujących i w związku z tym za wiarygodną i przekonującą w zakresie plonu możliwego do zebrania z ha plantacji powodów Sąd uznał opinię biegłego M. S. (1) i opinię rzeczoznawcy Z. S., między którymi panowała zgodność, że wyniósłby on 33,33 dt/ha. Sąd akcentuje przy tym, że biegły M. S. (2) szczegółowo opisał okoliczności dowodzące prawidłowości i fachowości oględzin przeprowadzonych przez Z. S. i wyprowadzonych przez niego wniosków. Biegły J. Ł. w swojej opinii ograniczył się tymczasem do stwierdzenia, że ustalenia poczynione przez Z. S. nie mogą być podstawą dokonania ustaleń, ale już swojej konstatacji w tym zakresie nie wsparł żadnymi argumentami i wobec tego nie przekonał Sądu do słuszności swoich twierdzeń. Pozwane koło nie zdołało natomiast skutecznie obalić twierdzeń biegłego M. Ł. ograniczając swoją aktywność w tym zakresie do złożenia, motywowanego jakoby koniecznością oczekiwania na wyniki specjalistycznej konsultacji, wniosku o prolongatę terminu do ustosunkowania się do nich. Tak sformułowanego i uzasadnionego wniosku Sąd jednak nie uwzględnił i bacząc, że został złożony w ostatnim dniu zakreślonego terminu procesowego i nie zawierał wyjaśnień co do przyczyn niemożności uzyskania specjalistycznej opinii w pierwotnie zakreślonym terminie, zakwalifikował go jako zmierzający w istocie do przedłużenia postępowania. Eksponowana przez pozwane koło przyczyna niemożności dotrzymania terminu była przy tym dla Sądu tym mniej przekonująca, że formułując swoje wnioski biegły M. S. (1) nie powołał się na jakiekolwiek okoliczności, które już wcześniej nie byłyby znane pozwanemu, zaś pozwane koło, eksponując potrzebę uzyskania wiadomości specjalnych celem ustosunkowania się do opinii biegłego w zakresie szacowania szkód łowieckich, wbrew intencji swojego wniosku, tylko potwierdziło, że mimo ustawowego powołania do szacowania szkód łowieckich, nie jest do tego merytorycznie przygotowane. Tym samym, wbrew swoim interesom procesowym Koło (...) podważyło fachowość i prawidłowość swoich ustaleń w tej konkretnej szkody. Słusznie wskazywał też pełnomocnik powodów, że w sprawie nie można mówić o zarzuconym Sądowi przez pełnomocnika pozwanego nierównym traktowaniu stron, co miało by być związane z faktem wcześniejszego uwzględnienia wniosku pełnomocnika powodów o prolongatę terminu do ustosunkowania się do opinii biegłego J. Ł., a nieuwzględnienia wniosku pełnomocnika pozwanych o prolongatę terminu do ustosunkowania się do opinii biegłego M. Ł.. W obliczu tego zarzutu Sąd wyjaśnia przeto, że dla uwzględnienia wniosku pełnomocnika powodów znaczenie miał nie tylko brak fachowego przygotowania powodów i ich pełnomocnika do szacowania szkód łowieckich, ale także przynajmniej wyartykułowanie przez niego zarzutów do ustaleń biegłego J. Ł. połączone jedynie z prośbą o dodatkowy czas na ich rozwinięcie i uzasadnienie, w sytuacji gdy pełnomocnik pozwanego ograniczył się do lakonicznego wniosku z dnia 17 stycznia 2019 r., w którym nawet nie nadmienił ł komu jakoby zlecił wzmiankowaną w nim konsultację specjalistyczną i kiedy spodziewane są jej wyniki.

Mając na uwadze powyższe, w tym:

1.  zeznania świadka K. S., który z identycznie prowadzonej plantacji na glebie tej samej klasy bonitacyjnej, jakie występowały na plantacji powodów, zebrał w 2015 r. plon około 3 ton/ha,

2.  przywołane przez biegłego M. S. (1) dane ze stacji doświadczalnych działających na terenie województwa (...) za rok 2015 r. co do osiągniętych zbiorów łubinu wąskolistnego odmiany Tango,

3.  potwierdzoną przez biegłego M. S. (1) prawidłowość i fachowość oględzin plantacji powodów przeprowadzonych przez Z. S. w dniu 31 sierpnia 2015 r. i prawidłowość wyprowadzonych przez niego wniosków, które są tym cenniejsze, że zostały przeprowadzone w okresie, kiedy zgodnie z terminarzem agrotechnicznym przypadał zbiór łubinu wąskolistnego odmiany Tango i mimo wystąpienia suszy tak eksponowanej przez biegłego J. Ł. i pozwane koło oraz niepodejmowania na plantacji powodów żadnych zabiegów agrotechnicznych od momentu wystąpienia szkody, wykazały dobry stan roślin potwierdzając tym samym trafność wcześniejszych prognoz co do dobrych rokowań plantacji,

to właśnie na podstawie opinii biegłego M. S. (1) Sąd ustalił, że plon możliwy do osiągnięcia z plantacji powodów wynosił 33,33 dt/ha, a nie jak ustalił biegły J. Ł. 17,90 dt/ha.

Za niewłaściwą uznał ponadto przyjętą przez biegłego J. Ł. na kwotę 120 zł/dt cenę plonu, ponieważ pomiędzy stronami nie było sporu, że wynosi ona 140 zł/dt.

Kończąc rozważania nad kwestią plonu spodziewanego do zebrania z plantacji powodów Sąd wskazuje, że chybia także celu argument pozwanego, jakoby w tym aspekcie sprawy zachodziła powaga rzeczy ugodzonej, której źródło pozwane koło dostrzegło w uzgodnieniach dokonanych pomiędzy szacującymi a W. S. w dniu 5 czerwca 2015 r. w toku ostatecznego szacowania szkody. Abstrahując już bowiem od faktu, że instytucja powagi rzeczy ugodzonej znana w procedurze cywilnej nie dotyczy okoliczności faktycznych, na podkreślenie zasługiwał zarzut pełnomocnika powodów o stosowaniu przez Koło (...) różnej miary dla oceny trwałości i skuteczności ustaleń dokonanych w toku ostatecznego szacowania szkody przejawiającej się w powoływaniu się na dokonane wówczas ustalenia w przedmiocie wielkości plonu, ale nierespektowaniu ustaleń w przedmiocie wysokości wynagrodzenia.

Sąd nie podziela również wniosku pozwanego koła i biegłego J. Ł. co do zasadności redukcji wynagrodzenia o nieponiesione przez poszkodowanych koszty przechowywania i transportu nasion, albowiem, jak wynika z niekwestionowanych przez Koło (...) zeznań świadka K. S. i wyjaśnień powoda T. B., odbioru nasion dokonywała spółka kontraktująca z plantacji i to zaraz po zbiorach tak, że producent nie ponosił kosztów przechowywania i transportu, a jedynie koszty zbioru kombajnem, które biegły M. S. (1) ustalił na kwotę 1.750 złotych i tego ustalenia, zdaniem Sądu, powodowie nie zdołali skutecznie zwalczyć, w tym za niewystarczającą przeciwwagę dla niego Sąd uznał dowód z dokumentu oświadczenia K. S. z dnia 17 stycznia 2015 r., w którym koszty te oszacował on na kwotę 412,50 złotych. Sąd ma zresztą wątpliwości co do celu złożenia tego dokumentu przez pełnomocnika powodów, w szczególności czy jego intencją było kwestionowanie opinii biegłego M. S. (1) w tej części, skoro w piśmie z dnia 21 stycznia 2019 r. nie zastrzegając żadnych wyjątków powodowie wprost oświadczyli, że jej nie kwestionują.

Sumując dotychczasowe rozważania Sąd stwierdził, że wielkość plonu utraconego z plantacji powodów wynosi 33,33 dt/ha, co przy areale plantacji 5 ha i cenie 140 zł/dt dało kwotę 23.331 złotych podlegającą redukcji o wartość nieponiesionych kosztów zbioru w kwocie 1.750 złotych tj. do kwotę 21.581 złotych, z której 60% stanowiło kwotę 12.948,60 złotych, na poczet której Sąd zaliczył sumę kwot: 6.426 złotych wypłaconą D. B. tytułem odszkodowania zgodnie z protokołem nr (...) i 1.800 złotych wypłaconą D. B. omyłkowo zgodnie z protokołem nr (...) i potrąconą przez powodów na skutek oświadczenia z dnia 3 listopada 2015 r., a to razem wzięte uzasadniało zasądzenie na rzecz poszkodowanych kwoty 6.522,06 złotych. [{[(5 ha x 33,33)x140]- 1.750} x 60%] = 12.948,60, [12.948,60- ( (...)- 1800)= 6.522,60].

O odsetkach za opóźnienie Sąd orzekł zgodnie z przepisem art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 455 k.c. w zw. z § 6 Rozporządzenia uznając, że trzydziestodniowy termin do wypłaty wynagrodzenia upłynął z dniem 5 lipca 2015 r., toteż od następnego dnia datowane jest opóźnienie pozwanego koła, za którego pełny okres powodom należą się odsetki ustawowe za opóźnienie, gdyż na inne strony się nie umówiły z tym, że z uwagi na uznanie rachunku powódki kwotą 1.800 złotych zaliczoną na poczet dochodzonego wynagrodzenia wskutek oświadczenia o potrąceniu z dnia 3 listopada 2015 r. już w dniu 3 sierpnia 2015 r., w zakresie kwoty 1.800 złotych opóźnienie pozwanego koła datowane było tylko do 2 sierpnia 2015 r., w konsekwencji czego od dnia następnego odsetki ustawowe za opóźnienie mogły być naliczane tylko od kwoty 4.722,06 złotych.

W świetle powyższego Sąd orzekł jak w pkt 1. i 2. sentencji i ustalając, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i celowych kosztów niezbędnej obrony, że powodowie wygrali proces w 89% szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawił Referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym w S..

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Sygnatura akt II Ca 1071/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Sędziowie sądu okręgowego

Sławomir Krajewski (spr.)

M. E.

Z. P.

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 września 2020 roku w S.

sprawy z powództwa D. B. i T. B.

przeciwko Kołu (...) w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. akt I C 1163/16

I.  uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1. co do zasądzonego roszczenia głównego w

kwocie 762,06 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa złote i sześć gorszy) i w tym

zakresie postępowanie umarza;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1. zasądza od pozwanego Koła (...) w S. na rzecz powodów D. B. i T. B. kwotę 4722,60 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 6522,06 zł (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i sześć groszy) od dnia 6 lipca 2015 roku do dnia 2 sierpnia 2015 roku,

- 4722,06 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześć groszy) od dnia 3 sierpnia 2015 roku i

oddala powództwo w pozostałej części;

b.  w punkcie 3 ustala, że powodowie D. B. i T. B. wygrali proces w 82 % i szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym w S..

III.  oddala apelację w pozostałej części;

IV.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 304,44 zł (trzysta cztery złote i czterdzieści cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

M. E. S. Z. (4) P.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Błażejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stargardzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek
Data wytworzenia informacji: