Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 43/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-03-02

Sygn. akt VIII Gz 43/16

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie , Wydział Gospodarczy

w składzie :

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak

Sędziowie: SO Patrycja Baranowska

SR del. Anna Górnik

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko Z. J.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonalności

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2015r., sygn. akt V GNc 2429/14

postanawia:

I.  oddalić zażalenie,

II.  zasądzić pozwanego na rzecz powoda kwotę 60 zł (sześćdziesięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Patrycja Baranowska SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak SSR del. Anna Górnik

UZASADNIENIE

Pozwany Z. J. wniósł zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 8 grudnia 2014 roku i jednocześnie złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty.

Postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim oddalił wniosek pozwanego o wstrzymanie wykonalności powyższego nakazu.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd przywołał treść art. 492§1 kpc oraz art. 492§3 kpc. Wskazał jednocześnie, iż nakaz w sprawie nie został wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku a zatem nie stał się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, a stanowił jedynie tytuł zabezpieczenia. Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty odnosi się tymczasem do sytuacji przewidzianej w art. 492§3 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł pozwany zarzucając naruszenie art. 492§3 kpc poprzez jego niezastosowanie i wniósł o zmianę orzeczenia poprzez uwzględnienie wniosku ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że powód nie wypełnił swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tego powodu nakaz w postępowaniu nakazowym nie powinien być wydany. W dalszej części uzasadnienia odniósł się do możliwości uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia, z którego korzysta nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W odpowiedzi na zażalenie powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego. Wskazał, iż dla oceny zasadności wniosku pozwanego niedopuszczalne jest dokonywanie analizy stanu faktycznego i prawnego co do istoty postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne.

Zgodnie z treścią art. 492§3 k.p.c. nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów od takiego nakazu sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

W niniejszej sprawie nie wydano nakazu zapłaty na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku. Wydany więc nakaz zapłaty jest jedynie tytułem zabezpieczenia w trybie art. 492§1 k.p.c.

Możliwość wstrzymania wykonania nakazu zapłaty nie dotyczy nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego. Za taką oceną przemawia głównie fakt, że tytuł zabezpieczający nie podlega wykonaniu w sposób porównywalny z wykonaniem tytułu wykonawczego, a wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty wydanego na przykład na podstawie weksla nie pozbawia takiego nakazu zapłaty cech tytułu zabezpieczającego. Wstrzymanie wykonania tytułu wykonawczego rodzi przy tym skutki określone w art. 820 k.p.c. (możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika). Podobny skutek wstrzymania wykonania tytułu zabezpieczającego trudno jest dopuścić, gdyż na przykład zawieszenie zajęcia ruchomości czy rachunku bankowego, na czym może polegać zabezpieczenie, nie jest przewidziane. Nadto art. 821 § 2 k.p.c. przewiduje, że przy zawieszeniu postępowania egzekucyjnego sąd może uchylić wszystkie czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia. Należy zatem przyjąć, że nie jest możliwa taka forma postępowania zabezpieczającego, która nie obejmuje wykonywania zajęcia. Wstrzymanie wykonania tytułu zabezpieczającego mogłoby odnieść skutek jedynie w przypadku szczególnych tytułów zabezpieczających, podlegających wykonaniu na równi z tytułami wykonawczymi (por. art. 753, 753 1 i 754 k.p.c.) oraz przed wszczęciem na podstawie tytułu zabezpieczającego postępowania dla jego wykonania. (Komentarz do art. 492 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] D. Zawistowski, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń, Oficyna, 2007). Sytuacja taka w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Wykonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty może być ograniczone przez sąd na podstawie art. 492 § 2 k.p.c. Pozwany może również złożyć wniosek o uchylenie zabezpieczenia wynikającego z wydania nakazu zapłaty na podstawie art. 742 k.p.c. Do możliwości stosowania tego przepisu odsyła bowiem wyraźnie art. 492 § 2 k.p.c. jednakże w przedmiotowej sprawie wniosek taki został przez Sąd Rejonowy rozpoznany odrębnym postanowieniem i nie jest przedmiotem orzeczenia zaskarżonego w niniejszym zażaleniu. Zauważyć przy tym należy, iż sama treść uzasadnienia zażalenia w istocie nie odnosi się do wstrzymania wykonania orzeczenia, a do istniejącego zabezpieczenia wynikającego z wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W tym stanie rzeczy stosownie do art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc zażalenie podlegało oddaleniu.

Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji (art. 108 § 1 kpc). W związku z tym, że pozwany przegrał sprawę w postępowaniu zażaleniowym, zgodnie z przepisem art. 98 kpc winien zwrócić powodowi koszty procesu, na które składa się koszt zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w wysokości 60 zł ustalony na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 10 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

SSO Patrycja Baranowska SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak SSR del. Anna Górnik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Pawłowska-Grzelczak,  Patrycja Baranowska ,  Anna Górnik
Data wytworzenia informacji: