Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 40/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-09-22

Sygnatura akt VIII GC 40/13

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka komandytowa z siedzibą w S. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., kwoty 19.256.480,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: - 14.125.907,29 zł od dnia 4 sierpnia 2012 r., - 4.607.534,97 zł od dnia doręczenia pozwu, - 523.038,50 zł od dnia doręczenia pozwu, wszystkie do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu według spisu kosztów, który przedłoży na rozprawie.

W uzasadnieniu wskazała, że łączy ją z pozwaną umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (...). Zdaniem powódki ponoszenie kosztów rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej spoczywa wyłącznie na pozwanej i niezgodne z prawem jest postępowanie polegające na przenoszeniu tych kosztów na powódkę w ramach opłaty przyłączeniowej. Wyjaśniła, że dochodzone roszczenie stanowią wypłacona przez bank (gwaranta) na rzecz pozwanej (beneficjenta gwarancji) gwarancja w wysokości 17.984.027,04 zł, którą została obciążona powódka oraz uiszczona przez nią na rzecz pozwanej część opłaty za przyłączenie w kwocie 749.415,22 zł oraz kwota 523.038,50 zł stanowiąca połowę wartości wydatków poniesionych przez powódkę na wybudowanie pola liniowego (...) K.. Zdaniem powódki pierwsze dwie kwoty stanowią roszczenie z tytułu świadczenia nienależnego pozwanej, natomiast ostatnia z tych kwot to wartość bezpodstawnego wzbogacenia po stronie powódki.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu w maksymalnej wysokości. Wskazała, że opłata została ustalona i pobrana na podstawie uzgodnień między stronami, a gdyby Sąd uznał, iż postanowienie umowne dotyczące opłaty jest nieważne, to nieważnością dotknięta jest cała umowa, gdyż bez tego postanowienia nie zostałaby zawarta. Powództwo powinno być oddalone w zakresie wartości bezpodstawnego wzbogacenia, upatrywanego w kosztach budowy pola liniowego, gdyż pole to stało się własnością podmiotu przyłączanego.

W pozwie wzajemnym z dnia 9 września 2013 r. powódka wzajemna (pozwana) (...) S.A. (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. wniosła o zobowiązanie pozwanej wzajemnej (...) EW Ś. sp. k. z siedzibą w S. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „Ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 8 pkt 2 umowy o przyłączenie nr (...) z dnia 21 sierpnia 2007 r. stanowiąca 50% rzeczywistych kosztów poniesionych na realizację prac określonych w § 7 pkt 2 oraz 50% kosztów dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt 2 2 raz z kosztami ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności przesyłu, wynosi brutto 24.776.467,10 zł, czyli netto 20.148.463,29 zł”. Ponadto wniosła o zasądzenie od pozwanej wzajemnej kwot: 5.030.085 zł, kwoty 941.565 zł oraz kwoty 687.186,88 zł – wszystkich wraz odsetkami ustawowymi od dnia 5 września 2013 r. do dnia zapłaty oraz skapitalizowanych odsetek od kwot wyżej wymienionych w kwotach odpowiednio: 576.874,95 zł, 92.227,83 zł oraz 21.782,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Zgłosiła również roszczenie ewentualne, w razie oddalenia wyżej opisanych żądań, domagając się zapłaty kwoty 30.819.491,94 zł oraz ustalenia w trybie art. 189 k.p.c., że jest uprawniona do odłączenia (...) od sieci dystrybucyjnej. Wniosła również o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w stawce maksymalnej.

W uzasadnieniu wskazała, że w chwili zawierania umowy strony były świadome, że brak jest technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia oraz, że muszą być one stworzone. Stworzenie tych warunków nie mogło nastąpić inaczej, jak przez realizację prac określonych w umowie o przyłączenie, finansowanych w 50% opłatą za przyłączenie, do której uiszczenia zobowiązała się powódka (W. S.). Bez kwestionowanych obecnie przez nią postanowień umowy, nie zostałaby ona zawarta. Zatem nieważność umowy tej części powoduje nieważność umowy w całości. Powódka (pozwana wzajemna) nie uzyskałaby więc kosztem pozwanej (powódki wzajemnej) korzyści ekonomicznych wynikających z przyłączenia do sieci. Dochodzone roszczenie ewentualne stanowi różnice nakładów brutto poniesionych przez pozwaną (powódkę wzajemną) na przyłączenie FW Ś. do sieci dystrybucyjnej oraz wysokość świadczeń otrzymanych od powódki tytułem opłaty za przyłączenie.

Powódka (pozwana wzajemna) wniosła o oddalenie żądania ujętego w punkcie I petitum pozwu wzajemnego w części w jakiej zmierza ono do stwierdzenia, iż na powodzie ciąży obowiązek złożenia oświadczenia woli, z którego wynikać miałaby zgoda na określenie ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie w kwocie przekraczającej 523.038,50 zł brutto, ewentualnie o oddalenie w całości roszczenia głównego sformułowanego w punkcie I petitum pozwu, oddalenie w całości roszczenia głównego sformułowanego w punktach II i III petitum pozwu, tj. o zapłatę wskazanych kwot z odsetkami oraz skapitalizowanych odsetek; oddalenie w całości roszczeni ubocznych oraz o zasądzenie od powódki wzajemnej (pozwanej) kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według stawek maksymalnych.

W uzasadnieniu podtrzymała dotychczas zaprezentowane stanowisko. Wskazała, że umowa jest ważna poza postanowieniami zawartymi w jej § 8 pkt 1 i 2 w zakresie w jakim ustalenie wysokości opłaty za przyłączenie odnosi się do kosztów inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci pozwanej.

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. powódka wzajemna wniosła o zasądzenie od kwoty głównej roszczenia oraz od skapitalizowanych odsetek, odsetek ustawowych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 k.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

Na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 r. pełnomocnik pozwanej (powódki wzajemnej) wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w maksymalnej sześciokrotnej stawce, w zakresie pozwu wzajemnego podtrzymał swoje żądanie. Pełnomocnik powódki (pozwanej wzajemnej) podtrzymał swoje wnioski i zażądał zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotnej stawki.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Przedmiot działalności spółki (...) obejmuje m. in. wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Jednym ze wspólników spółki był (...) sp. z o. o. (obecnie jest nim (...)&Co.KG.). Przedmiot działalności spółki (...) sp. k. stanowi m. in. przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, zaś jednym wspólnikiem tej spółki jest (...)&Co.KG.

Poprzednik prawny powódki spółka (...) w likwidacji (dalej (...)), stanowi część grupy spółek (...), którą stanowią (...) & Co. KG oraz (...) spółka komandytowa w S.. Obok Parku (...) w Ś. grupa ta realizuje szereg innych Parków (...) na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz (...).

Dowody: - odpis z rejestru przedsiębiorców nr (...) (k. 340-346),

- odpis z rejestru przedsiębiorców nr (...) (k. 348-351),

- wydruki ze strony internetowej spółek grupy V. (k. 389-405).

Pozwana jest operatorem systemu dystrybucyjnego ( (...)), którego obszar działania obejmuje lokalizację (...).

Niesporne, a nadto wydruk ze strony (...) (k. 656-659).

W dniu 12 grudnia 2002 r. Rada Miejska w K. podjęła uchwałę nr III/26/2002, którą dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy K. m. in. obejmującego obszar działek o nr (...) w obrębie geodezyjnym Ś.. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem (...) na cele lokalizacji wież elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW, w ilości maksymalnej 28 obiektów, o łącznej mocy do 48 MW.

Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą nr XXXIX/369/06 z dnia 21 września 2006 r., w której zwiększono moc wież elektrowni wiatrowej do 3MW, maksymalną ilość tych obiektów oznaczono na 16, pozostawiając zapis o łącznej mocy 48 MW oraz zwiększono maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu do 150 m. W uzasadnieniu wskazano, że zmiana nastąpiła na wniosek spółki (...).

Obszar działania pozwanej obejmuje gminę K..

Dowody: - wydruk uchwały nr III/26/2002 (k. 225-228),

- uchwała nr XXXIX/369/06 (k. 229-230).

- wykaz obszaru działania pozwanej (k. 231),

- mapa (k. 314).

Poprzednik prawny powódki (pozwanej wzajemnej) P. (...)all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. zwróciła się do poprzednika prawnego pozwanej (powódki wzajemnej) Grupa (...) spółki akcyjnej z wnioskiem z dnia 17 listopada 2003 r. o określenie warunków przyłączenia do urządzeń wytwórczych energii elektrycznej elektrowni wiatrowej składającej się z dwudziestu jednostek wytwórczych położonej w Ś. w gminie K. o mocy przyłączeniowej 30 MW (megawatów).

Dowód: - wniosek o określenie warunków przyłączenia (k. 59).

Poprzednik prawny powódki (dalej spółka (...)) zleciła Instytutowi (...) Oddziałowi w G. sporządzenie ekspertyzy wpływu przyłączenia (...) o mocy 30 MW do sieci elektroenergetycznej spółki dystrybucyjnej Grupa (...) S.A, Oddział w S. na pracę i parametry tej sieci.

Ekspertyza została wykonana w 2003 r. We wnioskach z badania wskazano, że (...) wpływa na napięcia w sąsiadujących stacjach oraz na obciążenia linii łączące sąsiadujące stacje. Ponieważ moc wytwarzana przez tą farmę wiatrową płynie w kierunku stacji R. zaznaczono, że wskazana będzie modernizacja pola zasilającego stację lub odbierającego moc - linii w kierunku K., M., G. i N. oraz wymiana oszynowania oraz izolacji sekcji (...) 110kV i w razie konieczności wymiana bramek. Zabudowa zabezpieczenia szyn zbiorczych oraz układu rezerwy lokalnej.

Na zlecenie pozwanej wykonana została również analiza wpływu przyłączenia grupy farm wiatrowych: J., G., R., W., N., M., S. i Ś. do sieci elektroenergetycznej spółki dystrybucyjnej (...) (...) .A. Oddział w S. na pracę i parametry tej sieci.

W analizie wskazano, że aby farmy wiatrowe mogły pracować jednocześnie konieczne jest ograniczenie mocy niektórych farm wiatrowych, ograniczenia te mogą być mniejsze w przypadku m. in. modernizacji linii K. - R., która ma ograniczone obciążenie z powodu złego stanu technicznego.

Dowody: - ekspertyza przyłączenia FW Ś. (k. 177-221, 990),

- analizy wpływu przyłączenia (k. 222-225, 991).

W piśmie z dnia 10 lutego 2004 r. skierowanym do poprzednika prawnego pozwanej spółka (...) przedstawiła swoje postulaty w zakresie warunków przyłączenia (...) do sieci rozdzielczej (...) (...) w S.. Nie dotyczyły one zakresu robót koniecznych w celu realizacji przyłączenia ani wysokości opłaty za przyłączenie.

Na spotkaniu w dniu 23 lutego 2004 r. spółka (...) i poprzednik prawny pozwanej strony ustaliły możliwy sposób etapowania realizacji inwestycji niezbędnych do docelowego przyłączenia (...) do sieci (...) S.A. Ustaliły, że kwota odpowiadająca realizacji prac w sieci (...) S.A. w związku z wykonaniem I etapu przyłączenia powiększona o koszt prac projektowych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla całości zadania; po uzyskaniu pozwolenia na budowę kwota odpowiadająca wybudowaniu pola liniowego w (...), części liniowej (...) Ś., linii 110 kV (...) oraz połączeniu tej linii z (...) oraz przebudowie istniejącej linii 110 kV (...); po zakończeniu budowy kwota odpowiadająca budowie linii 110 kV (...) oraz rozbudowie (...), wyliczona będzie w części odpowiadającej podziałowi z uwzględnieniem innych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci.

Pismem z dnia 27 lutego 2004 r. spółka (...) zaakceptowała ustalenia wypracowane na spotkaniu w dniu 23 lutego 2004 r. uzupełnione o naniesione uwagi. Wśród uwag zawarto uwagę, że opłata przyłączeniowa po podpisaniu umowy o przyłączenie wyliczona będzie w części odpowiadającej podziałowi z uwzględnieniem innych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci, a pozostałe koszty miały być wyliczone według klucza powyżej. Do pisma załączyła notatkę ze spotkania oraz notatkę z naniesionymi uwagami. Z kolei pismem z dnia 1 marca 2004 r. spółka (...) zwróciła się o pisemne potwierdzenie, że przyłączenie (...) może nastąpić do szyn 110 kV istniejącego (...) linia SN zgodnie z warunkami przyłączenia, które jeszcze w tym kwartale ostatecznie zostaną sprecyzowane.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2004 r. skierowanym do poprzednika prawnego pozwanej, spółka (...) wyraziła zgodę na partycypowanie wspólnie z innymi zainteresowanym inwestorem w kosztach związanych z przebudową linii 110 kV (...), jak również budową linii 110 kV (...). Skalkulowana przez Grupę (...) S.A kwota odpowiadająca realizacji prac w sieci w związku z wykonaniem obecnego przyłączenia Farmy Ś. powiększona o połowę kosztów prac projektowych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla całości zadania byłaby uregulowana w formie opłaty przyłączeniowej dla (...) po podpisaniu umowy o przyłączenie. Pozostała kwota odpowiadająca wybudowaniu pola liniowego w (...), wybudowaniu „części liniowej (...) Ś.”, przebudowie istniejącej linii 110 kV (...) na linię dwutorową, uregulowana byłaby po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zaproponowała aby kwota odpowiadająca pozostałej części zadania polegającej na budowie linii 110 kV (...) oraz rozbudowie (...) rozliczona została z innym zainteresowanym inwestorem.

Pismami z dnia 18 i 21 kwietnia 2004 r. spółka (...) zwróciła się do poprzednika prawnego pozwanej o dokonanie korekty wskazanych przez nią postanowień umowy o przyłączenie. Korekta nie dotyczyła postanowień dotyczących zakresu robót ani wysokości wynagrodzenia, tylko postanowień dotyczących m. in. wypowiedzenia umowy, wysokości gwarancji bankowej.

Dowody: - korespondencja stron (k. 338, 353, 355, 357, 359, 361-365)

- zeznania świadka A. K. (k. 942-943)

W dniu 10 kwietnia 2007 r. spółka (...) (sprzedający) zawarła z poprzednikiem prawnym powódki (kupujący) umowę sprzedaży praw majątkowych nr (...), której przedmiotem było określenie warunków sprzedaży przez sprzedającego na rzecz kupującego własności praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia całej (...) Elektrycznej Odnawialnej wytworzonej przez należący do sprzedającego zespół 16 jednostek wytwórczych o mocy 30 MW, zainstalowany na farmie wiatrowej w miejscowości Ś. (§ 3 ust. 1 z zw. z § 1 b. umowy).

Dowód: - umowa nr (...) (k. 771-781).

Pismem z dnia 20 sierpnia 2007 r. (znak (...)) (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział (...) S. wydała warunki przyłączenia elektrowni do swojej sieci. Zakwalifikowała Elektrownię (...) do II grupy przyłączeniowej i wyraziła zgodę na przyłączenie elektrowni do jej sieci z uwzględnieniem zgłoszonych w załącznikach do wniosku danych technicznych producenta urządzeń elektrowni (turbiny typu V. V. 1,8/2,0 MW, o mocy znamionowej ograniczonej do 1,875 MW, w ilości 16 szt.) oraz badań typu przy łącznej mocy zainstalowanej w wysokości 30 MW.

(...) sp. z o.o. wskazała, że przyłączenie do sieci uwarunkowane jest zrealizowaniem pełnego zakresu robót określonych w warunkach przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: system szyn 110 kV w projektowanej stacji transformatorowej (...) Elektrowni (...).

2. Miejsce do dostarczania energii elektrycznej (granice stron): zaciski odłącznika od strony systemu szyn w polu transformatorowym 110 kV projektowanej stacji transformatorowej $N/110kV.

3. Moc przyłączeniowa: 30 MW (20 x 1,5 MW).

4. Celem połączenia urządzeń wytwórczych z miejscem dostarczania energii należy: a) dobudować pole liniowe 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...); b) dobudować pole Ł. szyn 110 kV w (...) K., w celu połączenia „części liniowej" stacji transformatorowej (...) (...) ze stacją transformatorową 110/15 kV (...) (wyposażenie pola w zależności od przyjętego rozwiązania projektowego); c) zmodernizować pole łącznika szyn 110 kV w (...), do układu „odłącznik - wyłącznik - odłącznik"; d) przebudować linię 110 kV relacji (...) na linię dwutorową z przewodami 240 mm (( 2)) (I tor - (...), II tor - (...)); e) wybudować na terenie własnym (przyległym do (...)) „część liniową” (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. stacji transformatorowej (...) (...) w układzie z wyłącznikami i odłącznikami oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w polu liniowym 110 kV (...), w polu łącznika szyn z (...). „Część liniowa (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. powinna zawierać: - pole liniowe 110 kV (...), - pole łącznika szyn 110 kV z (...), - system szyn 110 kV, nastawnię „części liniowej" (...) Operator Sp. z o,o. Oddział (...) S. (przewidzieć w istniejącym budynku (...)); f) w celu zapewnienia telekomunikacji oraz transmisji sygnałów telemechaniki, danych pomiarowych, (...). z farmy wiatrowej do (...) Sp. z o.o. wybudować linię światłowodową typu (...) 36J podwieszoną na linii 110 kV od farmy wiatrowej do stacji transformatorowej 110/15 kV (...); g) wybudować pole transformatorowe wraz ze stanowiskiem transformatorowym dla transformatora (...) wg potrzeb; h) zainstalować transformator SN/110 RV z możliwością pracy z uziemionym i odziemionym punktem gwiazdowym, o mocy dostosowanej do przewidywanej mocy elektrowni wiatrowej; i) w polu transformatorowym stacji transformatorowej (...) zainstalować odłączniki z uziemnikami i wyłącznik; j) wybudować rozdzielnię wnętrzową SN wyposażoną wg potrzeb; k) wybudować linie SN wg potrzeb od poszczególnych elektrowni wiatrowych do rozdzielni SN; i) zapewnić zasilanie urządzeń „części liniowej” (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. z potrzeb własnych prądu zmiennego stacji transformatorowej (...); m) przewidzieć rezerwowe zasilanie potrzeb własnych prądu zmiennego stacji transformatorowej (...); n) wyposażyć instalację wytwórcy (pozostającą na jego majątku): - w lokalny zespół kompensacji prądów ziemnozwarciowych obejmujący całą sieć i urządzenia pozostające na majątku wytwórcy (od źródła energii do miejsca odbioru energii), - w lokalny zespół kompensacji mocy biernej; o) zainstalować aparaturę do monitorowania jakości produkowanej energii elektrycznej; p) przystosować urządzenia stacji (...) do zdalnego systemu sterowania i nadzoru (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. oraz zapewnić łącza do przesytu sygnałów. Na etapie projektowania szczegółowy wykaz sygnałów przekazywanych do (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. oraz (...) S.A. należy uzgodnić w (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. oraz w (...) S.A.; q) zapewnić transmisję on-line danych o stanie farmy wiatrowej do dwóch systemów (...) (podstawowego i rezerwowego) w (...) Sp. z o.o. ((...)) oraz do dwóch systemów (...) (podstawowego l rezerwowego) w (...) S.A. Zakres przesyłanych danych powinien być zgodny z zapisami pkt. IV.C. 12.3 Instrukcji (...) l Eksploatacji Sieci Przesyłowej ( (...)) niezależnie od napięcia rozdzielni wyprowadzającej moc z farmy wiatrowej. Zakres transmitowanych danych należy rozszerzyć o pomiar prędkości wiatru w rejonie formy wiatrowej. Do transmisji danych wykorzystać protokół (...) 3.0; r) zastosować układ automatycznej, płynnej regulacji napięcia w miejscu przyłączenia (...) na napięciu 110 kV, poprzez regulację współczynnika mocy zespołu turbin wiatrowych lub zastosowanie urządzeń typu (...); s) przystosować system nadzoru (...) oraz stacji transformatorowej (...) do centralnego układu regulacji mocy elektrowni wiatrowych realizowanego przez (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S.; t) zapewnić pomiary i transmisję do (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. danych dotyczących prędkości i kierunku wiatru mierzonych na wysokości gondoli w miejscu lokalizacji farmy wiatrowej, stanu pracujących siłowni wiatrowych, wielkości mocy czynnej I biernej mierzonej w miejscu przyłączenia, napięcia w pkt przyłączenia, częstotliwości, oraz innych danych wynikających z załącznika nr 3 (...); u) dane dotyczące prognozy średniej godzinnej mocy farmy wiatrowej należy przekazywać operatorowi systemu, drogą elektroniczną (rezerwowo faxem), na adresy i numery określone w umowie przesyłowej. Format danych zostanie ustalony przez operatora sieci dystrybucyjnej w umowie przesyłowej; v) właściciel farmy wiatrowej przed jej uruchomieniem dostarczy do (...) Sp. z o.o. oraz OSP aktualne parametry wyposażenia formy wiatrowej (urządzeń podstawowych I układów regulacji), niezbędne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie przed uruchomieniem farmy wiatrowej są to dane producentów urządzeń; w) zapewnić powiązania telekomunikacyjne farmy wiatrowej zgodnie z wymogami pkt. IV.6.5. instrukcji (...) i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ( (...)). Szczegółowe parametry techniczne systemu telekomunikacji farmy z (...) zostaną określone na etapie opracowywania projektu technicznego.

5. (...) wiatrowa powinna spełniać wymagania zawarte w (...) Sp. z o.o. oraz instrukcji (...) i (...) S.A. łącznie z jej rozszerzeniami opublikowanymi w formie kart aktualizacji.

6. W przypadku zainstalowania agregatu prądotwórczego lub innego źródła własnego dla zasilania potrzeb własnych przewidzieć blokadę uniemożliwiającą współpracę agregatu z siecią (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S..

7. Zakres niezbędnych zmian w sieci (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. związanych z przyłączeniem określony jest w pkt. 4 a, b, c, d, e, f niniejszych warunków przyłączenia. Inwestorem rozbudowy sieci (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. w zakresie określonym w pkt. 4 a, b, c, d, e, f będzie (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S.. Za dokonanie rozbudowy sieci pobrana zostanie opłata za przyłączenie. Wysokość opłaty za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie.

8. Wymagania techniczne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów zdalnej transmisji danych.

I. Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych.

1) układy pomiarowo-rozliczeniowe zabudować w układzie trójsystemowym;

2) układy pomiarowo-rozliczeniowe zabudować na napięciu sieci, do której obiekt jest przyłączony;

3) należy zainstalować:

a) w polu transformatorowym po stronie 11QkV projektowanej stacji transformatorowej (...): i) dwa równorzędne układy pomiarowo-rozliczeniowy - podstawowy i rezerwowy; ii) każdy z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinien składać się z: (1) przekładników prądowych i napięciowych klasy dokładności nie gorszej niż 0,2S (dla przekładników prądowych) i 0,2 (dla przekładników napięciowych); (2) licznika energii elektrycznej z dwukierunkowym (czterokwadrantowym) pomiarem mocy i energii czynnej w klasie dokładności nie gorszej niż 0.2S i dwukierunkowym pomiarem mocy i energii biernej w klasie dokładności nie gorszej 1 z rejestracją profilu obciążenia dla każdego rodzaju energii;

b) dla zasilania rezerwowego potrzeb własnych stacji transformatorowej (...) wytwórcy należy zainstalować: - dwa układy pomiarowo-rozliczeniowe: podstawowy i rezerwowy, przy czym jako układ pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy należy rozumieć jedynie licznik energii elektrycznej z rejestracją profilu obciążenia; - liczniki powinny realizować jednokierunkowy pomiar mocy i energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar mocy i energii biernej z rejestracją profilu obciążenia dla każdego rodzaju energii; - liczniki powinny posiadać klasę dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej dla licznika podstawowego oraz nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej dla licznika rezerwowego; - jeden komplet przekładników prądowych jednordzeniowych i przekładników napięciowych jednouzwojeniowych klasy dokładności nie gorszej niż 0,5.

c) dla celów poświadczania ilości energii dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia energii należy zainstalować oddzielnie dla każdej elektrowni układ pomiarowo-rozliczeniowy składający się z: i) licznika energii elektrycznej z jednokierunkowym pomiarem mocy i energii czynnej i rejestracją profilu obciążenia w klasie dokładności nie gorszej niż 0,5; ii) jednego kompletu przekładników prądowych i napięciowych klasy dokładności nie gorszej niż 0,5;

4) liczniki energii elektrycznej powinny: a) posiadać aprobatę typu oraz aktualną legalizację GUM; b) rejestrować i przechowywać w nieulotnej pamięci przez okres 63 dni przebiegi obciążenia w okresach uśredniania 15 min. oraz umożliwiać półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych; c) automatycznie zamykać okres rozliczeniowy wskazany w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub Taryfie dla energii elektrycznej (...) Sp. z o.o.

5) liczniki energii elektrycznej należy wyposażyć w: a) układ synchronizacji czasu, synchronizowany z zewnętrznego źródła (...) lub (...), co najmniej raz na dobę; b) układ zasilania awaryjnego umożliwiający odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napięć pomiarowych.

6) obwody wtórne napięciowe wyposażyć w przekaźniki ciągłości obwodów lub wykorzystać, o ile istnieje możliwość, sygnalizację ciągłości napięcia w licznikach energii elektrycznej;

7) przekładniki prądowe i napięciowe powinny: a) posiadać aprobatę typu oraz aktualną legalizację GUM Nowo instalowane przekładniki prądowe i napięciowe powinny posiadać ważną gwarancję producenta lub aktualne świadectwo badania klasy dokładności wykonane przez akredytowane przez (...) laboratorium naukowo-badawcze; b) posiadać współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych nie większy niż 5;

8) przekładnie przekładników prądowych należy dostosować do mocy: - zainstalowanych urządzeń wytwórczych - dla układu pomiarowo-rozliczeniowego zabudowanego w miejscu wprowadzania/pobierania energii do/z sieci (...) Sp. z o.o.; - zainstalowanych urządzeń wytwórczych - dla układów pomiarowo-rozliczeniowych zabudowanych w miejscu wytwarzania energii w poszczególnej elektrowni; -umownej - dla układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczenia mocy i energii pobieranej na potrzeby zasilania rezerwowego stacji wytwórcy (...);

9) moc znamionowa rdzeni i uzwojeń przekładników pomiarowych powinna zostać dobrana tak, żeby obciążenie strony wtórnej zawierało się miedzy 25 %, a 100 % wartości znamionowej mocy uzwojeń/rdzeni tych przekładników; w przypadku wystąpienia konieczności dociążenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako dociążenie należy zastosować atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

10) do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych nie można przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorów dociążających.

11) urządzenia pomocnicze, w szczególności układ zasilania awaryjnego, modem i zegar powinny być: a) zabudowane w osłonach przystosowanych do oplombowania, b) zabezpieczone od zwarć i przepięć od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od przepięć od strony linii transmisyjnej;

12)liczniki i urządzenia pomocnicze należy zabudować na uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy licznikowej usytuowanej w rozdzielni nN. Zaleca się zamontowanie w pobliżu tablicy licznikowej gniazda (...) umożliwiającego podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej;

13) urządzenia zasilające, do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie, należy przystosować do plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekładników;

II. Wymagania techniczne dotyczące układów transmisji danych pomiarowych:

1) układy transmisji danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinny być zrealizowane kosztem i staraniem odbiorcy;

2) należy zagwarantować: - dwie niezależne drogi transmisji danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w miejscu wprowadzania /pobierania energii do/z sieci (...) Sp. z o.o. realizowanej w sposób ciągły „on-line”; - jedną drogę transmisji danych pomiarowych z układu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego zainstalowanego dla zasilania rezerwowego stacji (...) wytwórcy realizowaną w trybie „off-line”; - co najmniej jedną drogę transmisji z układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w poszczególnych elektrowniach realizowanej w trybie „off-line" do (...) Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego ( (...)) (...) Sp. z o.o.;

3) układy transmisji danych pomiarowych powinny zapewniać znormalizowany standard protokołu transmisji, umożliwiający zdatny odczyt danych pomiarowych do (...) Sp. z o.o. W przypadku, gdy układy transmisji danych pomiarowych nie zapewniają powyższych standardów, koszty związane z dostosowaniem i udostępnieniem protokołu transmisji umożliwiającym zdalny odczyt przez (...), ponosi odbiorca;

4) transmisja danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych winna być realizowana za pośrednictwem interfejsów szeregowych {wyjść cyfrowych) liczników energii elektrycznej lub rejestratorów (koncentratorów);

5) urządzenia technologiczne systemów łączności powinny posiadać homologację ministerstwa właściwego ds. łączności, dopuszczającą do instalowania i użytkowania urządzeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

6) system pomiarowy Klienta powinien zdalnie przekazywać dane pomiarowe w standardzie (...) na serwer ftp lub stronę (...) Sp. z o.o., w dobie n+1 do godziny 6:00;

9. Układy pomiaru energii winny spełniać wymagania Instrukcji (...) i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Część szczegółowa: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Jeżeli Wytwórca będzie uczestnikiem rynku bilansującego, układy pomiarowe energii elektrycznej powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji (...) i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ( (...)). Szczegółowe wymagania dotyczące przewidywanego układu pomiarowo rozliczeniowego należy uzgodnić w (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S., tel. (...) oraz w (...) Sp. z o.o. w P. pod nr tel. (...).

10. Instalowana automatyka zabezpieczeniowa i sieciowa winna spełniać wymagania określone w instrukcji (...) i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczegółowe wymaganie w tym zakresie należy uzgodnić w (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S., tel. (...).

11. Funkcje zabezpieczenia głównego sieci (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. od strony przyłączanej sieci wytwórcy stanowią: wyłącznik w potu transformatorowym 110 kV projektowanej stacji transformatorowej (...).

12.Parametry sieci w miejscu przyłączenia: (...) R.: - moc zwarciowa: min. - 631 [ (...)], max. - 781 [ (...)], -prąd zwarcia doziemnego (...) [A]; (...) K.: - moc zwarciowa: min. -18 [ (...)] max. -463 [ (...)], - prąd zwarcia doziemnego (...) [A]. Na etapie projektowania inwestor powinien uaktualnić (przeliczyć) ww. parametry w uzgodnieniu z (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S..

13. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej w pełnym zakresie generacji mocy czynnej: tg 0,22poj. + tg 0,22 ind. mierzony w miejscu przyłączenia po stronie 110 kV. Na etapie opracowywania projektu technicznego farmy wiatrowej należy przeprowadzić analizę kompensacji mocy biernej. W przypadku gdy wyniki analiz wykażą, że będzie konieczne zainstalowanie dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej, należy zaprojektować i zainstalować na farmie wiatrowej ww. urządzenia.

14. (...) ochrony przeciwporażeniowej: a) w przyłączach i instalacji odbiorczej - zgodnie z (...), b) w sieciach o napięciu do 1 kV i powyżej - zgodnie z Dz. U. Nr 81/90.

15. W instalacji pozostającej na majątku właściciela elektrowni (do określonego w warunkach miejsca przyłączenia) należy zastosować ochronę przepięciową zgodnie z normą (...) (...) i (...)-4-443 poprzez zastosowanie w zależności od potrzeb wielostopniowego układu ograniczników przepięć.

16. Instalowane urządzenia w sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń w pracy sieci i instalacji innych odbiorców, ani też powodować pogorszenia parametrów technicznych energii elektrycznej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).

17. Dokumentację techniczną projektowanej farmy wiatrowej, stacji transformatorowej (...) oraz instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 4 należy uzgodnić w (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S..

18.Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą nn. pisma,

19.Niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty ich wydania.

20. Wydane warunki przyłączenia tracą ważność jeśli zastosowane zostały bez zgody (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. urządzenia wytwórcze o innych parametrach, niż określone we wniosku oraz wykonanej ekspertyzie. W przypadku wymiany urządzeń turbin wiatrowych na typ inny niż wskazany we wniosku i uwzględniony w ekspertyzie, inwestor elektrowni dostarczy wraz z projektem instalacji elektrowni wiatrowych, popartą obliczeniami opinię wykonawcy ekspertyzy, ze proponowany typ urządzeń nie powoduje pogorszenia wyników ekspertyzy w zakresie oddziaływania na parametry sieci i parametry jakości energii.

21. Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, związanych z realizacją warunków przyłączenia, będzie podpisana umowa o przyłączenie.

23. Warunkiem trwałego załączenia farmy wiatrowej do sieci będzie przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów i prób, o których mowa w (...) i (...). Sposób przeprowadzenia testów, uzgadniany jest w ramach umowy o przyłączenie.

24.Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie z uprawnionym podmiotem umowy sprzedaży energii i umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej z (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S. oraz dostarczanie energii o parametrach określonych w (...) i (...) i posiadanie przez wnioskodawcę urządzeń nie powodujących zakłóceń w pracy sieci i instalacji innych odbiorców lub mogących powodować pogorszenie standardów jakościowych energii elektrycznej w sieci (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S..

25. Po wykonaniu projektu (...) inwestor (wytwórca) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem analizy nastaw zabezpieczeń ciągów liniowych współpracujących z punktem przyłączenia farmy wiatrowej oraz ewentualnej wymiany zabezpieczeń, przed przyłączeniem farmy wiatrowej do sieci.

26. Na etapie opracowywania projektu podstawowego farmy należy przeprowadzić i uzgodnić z operatorem sieci dystrybucyjnej i operatorem sieci przesyłowej kompletną analizę systemu zabezpieczeń farmy wiatrowej.

27.W przypadku stwierdzenia przeciążeń elementów sieci 110 (...) Sp. z o.o., problemów napięciowych oraz wyłączeń powodujących niepełny układ pracy sieci, mogą nastąpić ograniczenia pracy farmy lub jej całkowite wyłączenie.

28.W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu, (...) lub OSP może polecić całkowite wyłączenie farmy wiatrowej. Wyłączenie farmy nastąpi poprzez zdalne z systemu telemechaniki (...) otwarcie wyłącznika w polu transformatora SN/110 w projektowanej stacji transformatorowej (...) dla EW .Ś.".

29.Przed podpisaniem umowy o przyłączenie należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne.

W piśmie przewodnim do warunków pozwana wskazała, że w przypadku akceptacji warunków i trybu ich realizacji prosi o uzupełnienie jej w zakresie dotyczącym klienta, podpisanie i zwrot do (...) Operator obu egzemplarzy. W przeciwnym warunku zwróciła się o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Dowód: - warunki przyłączenia z dnia 20.08.2007 r. (k. 60-62, 408-413),

- pismo przewodnie z dnia 20.08.2007 r. (k. 407).

W dniu 21 sierpnia 2007 r. (...) Sp. z o. o. w P. (przedsiębiorstwo sieciowe) zawarła z (...) Sp. z o.o. we W. (podmiot przyłączany) umowę o przyłączenie nr (...), której przedmiotem było określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy związanych z przyłączeniem instalacji elektrycznej podmiotu przyłączanego o mocy przyłączeniowej 30 MW - Elektrownia (...) w rejonie miejscowości Ś., gm. K. (dz. o nr 86/13, 86/14, 86/16 opisane w księgach wieczystych nr Kw (...) i Kw (...)) do sieci elektroenergetycznej należącej do przedsiębiorstwa sieciowego zgodnie z warunkami przyłączenia (...) z dnia 20 sierpnia 2007 r. stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

W § 4 umowy strony ustaliły, że miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski odłącznika od strony systemu szyn w polu transformatorowym 110 kV projektowanej stacji transformatorowej (...) (ust. 1). Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności urządzeń, instalacji i sieci między przedsiębiorstwem sieciowym a podmiotem przyłączanym (ust. 2).

W § 5 strony ustaliły tok postępowania przy realizacji warunków przyłączenia: 1. Przedsiębiorstwo (...) opracuje w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy szczegółowe założenia do projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przewidywanym harmonogramom wykonania prac opisanych w § 7 pkt. 2, na podstawie warunków przyłączenia i podpisanej umowy z zastrzeżeniem pkt.2,

2. przed rozpisaniem przez Przedsiębiorstwo (...), przetargu na zlecenie wykonania projektu wraz z przewidywanym kosztorysem inwestorskim i harmonogramem wykonania prac opisanych w §7 pkt. 2, Podmiot Przyłączany, ustanowi na rzecz Przedsiębiorstwa (...), nieodwołalną, bezterminową gwarancję bankową na zabezpieczenie zapłaty za wykonanie tego projektu, kosztorysu i harmonogramu, zaakceptowaną przez Przedsiębiorstwo (...) i wystawioną przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) o wartości 300.000 zł, płatną na pierwsze pisemne żądanie Przedsiębiorstwa (...) w przypadku zwłoki w zapłacie kosztów wykonania projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego wraz z harmonogramem wykonania prac opisanych w § 7 pkt. 2,

3. wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem na prace określone w § 7.2, zlecone zostanie w drodze przetargu przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo (...) z możliwością udziału przedstawiciela Podmiotu Przyłączanego.

4. wykonany projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem prac wymaga zatwierdzenia przez Strony w formie pisemnej oraz przysługuje Przedsiębiorstwu (...) prawo powołania biegłego rzeczoznawcy w celu weryfikacji całości kosztów inwestycyjnych określonych w kosztorysie inwestorskim. Każdorazowa zmiana harmonogramu prac na późniejszym etapie realizacji przyłączenia wymaga zatwierdzenia przez Strony w formie pisemnej.

5. Podmiot przyłączany podejmuje decyzję o realizacji inwestycji, załączając promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, obejmującej źródło przyłączane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramom przez S., o czym poinformuje pisemnie Przedsiębiorstwo (...),

6. nie podjęcie decyzji o realizacji inwestycji w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia

projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem przez Strony, a także niedostarczenie promesy, o której mowa w punkcie jak wyżej, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Podmiot Przyłączany,

7. w przypadku podjęcia przez Podmiot Przyłączany pozytywnej decyzji, o której mowa w pkt. 5, ustanawia on, na rzecz Przedsiębiorstwa (...) nieodwołalną, bezterminową gwarancję bankową tytułem zabezpieczenia zapłaty kosztów wykonania prac określonych w projekcie technicznym wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem prac, zaakceptowaną przez Przedsiębiorstwo (...), wystawioną przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bankowe, płatną w pełnej wysokości na pierwsze pisemne żądanie Przedsiębiorstwa (...), w wysokości wartości całego zadania inwestycyjnego określonego w kosztorysie inwestorskim,

8.na podstawie uzgodnionego projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem prac oraz po dostarczeniu do Przedsiębiorstwa (...) gwarancji bankowej o której mowa w pkt. 7, Przedsiębiorstwo (...) przygotuje warunki zamówienia i rozpisze przetarg na wykonawstwo, w którym może uczestniczyć przedstawiciel Podmiotu Przyłączanego.

W § 6 pkt. 1 strony określiły, że do obowiązków podmiotu przyłączanego należy uzyskanie wszystkich wymagalnych prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie prac ujętych w § 6 ust. 2.

W myśl § 6 pkt. 2 podmiot przyłączany zobowiązał się do wykonania własnym kosztem i staraniem projektu technicznego oraz urządzeń energetycznych. Prace te zostały określone w podpunktach do a) do r).

W § 7 ust. 1-3 umowy jej strony postanowiły, że do obowiązków przedsiębiorcy sieciowego należy uzyskanie wszystkich wymagalnych prawomocnych decyzji administracyjnych na wykonanie prac ujętych w § 7 ust. 2 (ust.1) oraz wykonanie prac projektowych oraz prac budowlanych w zakresie (ust. 2): a) dobudowa pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...), b) dobudowa pola łącznika szyn 110 kV w (...), w celu połączenia „części liniowej” stacji transformatorowej SN/10 kV FW (...) ze stacją transformatorową 110/15 kV (...) (wyposażenie pola w zależności od przyjętego rozwiązania projektowego), c) zmodernizowanie pola łącznika 110 kV w (...) do układu „odłącznik-wyłącznik-odłącznik”, d) przebudowa linii 110 kV relacji „R. ~ K.” na linię II-torową z przewodami 240 mm 2 (I tor (...), II tor - (...)), e) wybudowanie z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 na terenie Podmiotu Przyłączanego (przyległym do (...)) „części liniowej” Przedsiębiorstwa (...) stacji transformatorowej (...) (...) w układzie z wyłącznikami i odłącznikami oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w polu liniowym 110 kV (...), w polu łącznika szyn z (...). „Część liniowa” Przedsiębiorstwa (...) powinna zawierać: - pole liniowe 110 kV (...), -pole łącznika szyn 110 kV z (...), - system szyn 110 kV, - nastawnię „części liniowej” Przedsiębiorstwa (...) (przewidzieć w istniejącym budynku (...)), f) W. linii światłowodowej typu (...) 36J podwieszonej na linii 110 kV od farmy wiatrowej do stacji transformatorowej 110/15 kV (...), w celu zapewnienia telekomunikacji oraz transmisji Sygnałów telemechaniki, danych pomiarowych, (...) itp. z farmy wiatrowej do (...) Sp. z o.o.

3. zlecenie wykonania analizy nastaw zabezpieczeń ciągów liniowych współpracujących z punktem przyłączenia farmy wiatrowej oraz ewentualna wymiona zabezpieczeń, przed przyłączeniem farmy wiatrowej (po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego).

Zgodnie z postanowieniami § 8 umowy z tytułu przyłączenia urządzeń Podmiotu Przyłączanego do sieci Przedsiębiorstwa (...). Podmiot Przyłączany uiści Przedsiębiorstwu (...) opłatę przyłączeniową szacowaną wstępnie na kwotę netto 6.563.500 zł, plus podatek VAT 1.443.970zł (22%), co daje wartość brutto 8.007.470 zł. Opłata ta obejmuje 50% nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją prac określonych w § 7 ust. 2. Jej ostateczna wysokość, stanowiąca 50% kosztów prac projektowych i wykonawczych przyłączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego zostanie określona aneksem, po rozstrzygnięciu przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo (...) przetargu, o którym mowa w § 5 pkt. 8. Opłata przyłączeniową zostanie wniesiona w następujący sposób:


a) pierwsza wykonanie projektu technicznego z kosztorysem inwestorskim i szczegółowym harmonogramem realizacji prac, w wysokości 50% kwoty stukającej z przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3, płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Przedsiębiorstwo (...) wystawionej niezwłocznie po przekazaniu (...) Przedsiębiorstwu (...); b) Kolejne części opłaty przyłączeniowej wnoszone będą przez Podmiot Przyłączany w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Przedsiębiorstwo (...) po realizacji kolejnych etapów prać wykonanych zgodnie z zaakceptowanym przez Strony harmonogramem, o którym mowa w § 5. Opłaty przyłączeniowe, o których mowa w pkt a) i b) należy wnosić na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Przedsiębiorstwo (...). Zabezpieczeniem płatności z tytułu opłaty przyłączeniowej będą nieodwołalne gwarancje bankowe opisane w § 5 pkt 2 i 7 niniejszej umowy, Wszelkie koszty związane z ustanowieniem przedmiotowych gwarancji ponosi Podmiot Przyłączany we własnym zakresie.

Dowód: - umowa o przyłączenie nr (...) (k.63-67).

W dniu 8 października 2007 r. spółka (...) upoważniła A. P. (1) - członka zarządu (...) Administracja sp. z o. o. w P. do występowania w jej imieniu przed organami administracji publicznej oraz innymi firmami i instytucjami, a także do występowania przed osobami fizycznymi w sprawach związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy elektrowni wiatrowej w miejscowości Ś. gm. K..

Dowód: - upoważnienie (k. 415),

- zeznania świadka A. P. (1) (k. 828).

Powódka zakupiła spółkę (...). Zawarcie tej umowy poprzedzone zostało wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej (tzw. due dilligence).

W dniu 24 października 2007 r. (...) sp. z o. o. w S., (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. oraz (...) Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarły porozumienie w sprawie przejęcia zobowiązań oraz wierzytelności do umowy o przyłączenie nr (...) z dnia 21 sierpnia 2007 r. Porozumienie to w imieniu spółki (...) zawierał A. P. (1), który piastował stanowisko prezesa jej zarządu.

W § 1 ust. 3 porozumienia spółka (...) oświadczyła, że znana jest jej treść umowy zawartej pomiędzy (...) i (...) oraz warunków wydanych na rzecz (...).

W § 2 ust. 1 spółki (...) i (...) oświadczyły, że od dnia 17 marca 2008 r. przeszły na V. wszystkie prawa i obowiązki (...) wynikające z umowy i z tym dniem V. stała się stroną umowy, na co (...) wyraża zgodę. Z dniem wskazanym w ustępie poprzedzającym (...) przestała być stroną umowy (ust. 2). Spółka (...) oświadczyła, że przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz warunków stanowiących załącznik nr 1 do umowy, na (...) spółki (...) i (...) wyraziły zgodę.

W dniu 16 lutego 2009 r. (...) spółki (...) podjęli uchwałę o przekształceniu tej spółki zaprotokołowaną przez notariusza T. S. (Rep. (...)) w (...) spółkę komandytową.

Dowody: - porozumienie w sprawie przejęcia zobowiązań (k. 68),

- postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z

dnia 27.09.2009 r. SZ.XIII NS-REJ.KRS/(...) (k. 69-70),

- zaświadczenie o dokonaniu wpisu (k. 71),

- aneks nr (...) do umowy nr (...) (k. 72-75),

- wiadomość e-mail z dnia 21.02.2013 r. (k. 461-463),

- zeznania świadka A. P. (1) (k. 828).

W mailu z dnia 11 lutego 2008 r. spółka (...) przesłała powódce warunki przyłączenia i umowę przyłączeniową. Poinformowała, że przejęła projekt (...) od spółki (...), wskazała różnice pomiędzy umową przyłączeniową i projektem. Wskazała, że zależy jej na zawarciu porozumienia. w wyniku którego powódka pozwoli im wybudować i przyłączyć (...) na działce (...) obok istniejącego (...) jeszcze przed zakończeniem budowy odcinka od R. i do końca listopada 2008 r.

W dniu 1 lipca 2008 r. spółka (...) przesłała pozwanej projekt do umowy przyłączeniowej z propozycjami zmian.

Pismem z dnia 19 maja 2008 r. spółka (...) wróciła się do pozwanej z prośbą o zmianę umowy o przyłączenie nr (...) poprzez aneks do umowy oraz do dokonania ewentualnej korekty wysokości opłaty przyłączeniowej. Swoje stanowisko uargumentowała tym, że przewidywany proces projektowania nowej linii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zajmie około 2 lat, natomiast z uwagi na planowaną dostawę turbin zależało jej na uzyskaniu możliwości podłączenia EW Ś. do końca 2008 r. z istniejącym (...). Tymczasowe połączenie kablem 110 kV miałoby nastąpić w przedłużeniu do pola transformatora.

Pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. spółka (...) zwróciła się do pozwanej o spotkanie w sprawie omówienia zagadnień technicznych dotyczących możliwości tymczasowego podłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącego (...) w K., ewentualnie zawarcia nowego aneksu do umowy o przyłączenie oraz budowy nowej linii dwutorowej równolegle do istniejącej.

Dowód: - korespondencja spółki (...) i pozwanej w tym prowadzona za pomocą poczty elektronicznej (k. 316-321, 323-327, 329- 330, 332- 336, 417-481, 420-421, 423-424).

- zeznania A. K. (k. k. 942-943)

- zeznania P. K. (k. k. 942-943)

Pismem z 13 sierpnia 2008 r. spółka (...) zwróciła się do pozwanej o wyrażenie zgody na cesję umowy przyłączeniowej nr (...) na spółkę (...) oraz na zmianę umowy przyłączeniowej w formie aneksu.

W kolejnych pismach spółka wniosła o zawarcie aneksu nr 1 umowy o przyłączenie.

Pozwana sporządziła zestawienie, w którym wskazała, że poniosła koszty ustanowienia służebności przesyłu na rzecz pozwanej w kwocie 864.733,13 zł.

Dowody: - korespondencja stron (k. 476-479),

- zestawienie (k. 480-482).

Prowadzone przez spółkę (...) oraz pozwaną negocjacje doprowadziły ostatecznie do wydania przez pozwaną w dniu 8 września 2008 r. warunków przyłączenia (...) - części testowej o mocy 6 MW, które wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci zostały doręczone spółce (...).

Negocjacje doprowadziły ostatecznie do zawarcia przez pozwaną ze spółką (...) w dniu 24 września 2008 r. umowy o przyłączenie nr (...), która określała prawa i obowiązki jej stron związanych z przyłączeniem instalacji elektrycznej o mocy przyłączeniowej 6 MW - (...) - część testowa o mocy 6 MW do sieci elektroenergetycznej (...) Operator zgodnie z warunkami przyłączenia (...) z dnia 8 września 2008 r.

W § 5 ust. 2 tej umowy postanowiono, że do obowiązków podmiotu przyłączanego należy m. in. wykonanie własnym kosztem i staraniem projektu technicznego oraz urządzeń energetycznych do miejsca przyłączenia z siecią przedsiębiorstwa sieciowego, tj. a) wybudowanie własnej linii kablowej 15 kV o przekroju wg potrzeb pomiędzy rozdzielnią testowanej części (...), a rozdzielnią 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV (...), w celu przyłączenia turbin wiatrowych na okres prób i testów, do czasu zrealizowania warunków docelowych (...) z dnia 20 sierpnia 2007 r.; b) zapewnienie pomiarów i transmisji do (...) Operator Oddział (...) S. danych dotyczących prędkości i kierunku wiatru w miejscu lokalizacji elektrowni wiatrowej, wielkości mocy wprowadzonej do sieci oraz stanu pracujących siłowni wiatrowych, c) zapewnienie spełnienia wymagań zawartych w (...) Sp. z o. o. oraz zakupienie i zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej określonych w ww warunkach przyłączenia (§ 5 ust. 3).

W myśl § 6 do obowiązków pozwanej należało m. in.: 1. wyposażenie pola liniowego nr 15 w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15kV (...), 2. zainstalowanie aparatury do monitorowania jakości produkowanej energii elektrycznej i zrealizowania transmisji danych z wyjść cyfrowych urządzeń w trybie on-line do (...) Sp. z o. o., 3. dostosowanie załącznika pełniącego funkcję zabezpieczenia głównego znajdującego się w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV (...) do zdalnego systemu sterowania i nadzoru dyspozytorskiego (...) Sp. z o. o. Oddział (...) S..

W § 8 ust. 1 umowy strony postanowiły, że z tytułu prac określonych w § 6 pkt 1, 2, 3 spółka (...) poniesie opłatę za przyłączenie do sieci, która zgodnie z taryfą pozwanej obejmuje 50% nakładów koniecznych do poniesienia na realizację tych prac. Kwota opłaty za przyłączenie wynosi netto 60.000 zł (73.200 zł brutto) (§ 8 ust. 2 umowy). Na poczet opłaty za przyłączenie spółka (...) dokona wpłaty zaliczki w kwocie 32.940 zł brutto (§ 8 ust. 3 umowy).

Pismem z dnia 2 grudnia 2008 r. spółka (...) zatwierdziła koncepcję przebudowy rozdzielni w (...) według wariantu III.

Dowody: - pismo pozwanej z dnia 8.09.2008 r. z załącznikiem (k. 426-431),

- umowa o przyłączenie nr (...) (k. 433-437).

- pismo spółki (...) z dnia 2.12.2008 r. (k. 439-446),

- zeznania świadka A. K. (k. 942-943).

(...) sp. z o. o. w P. zleciła R. W. opracowanie Koncepcji Zagospodarowania (...) w zakresie rozbudowy rozdzielni 110 kV.

Dowód: - koncepcja zagospodarowania (...) (k. 76-90).

Poprzednik prawny powódki prowadził z pozwaną negocjacje w celu renegocjacji warunków zawartej umowy. W trakcie negocjacji powódka zaakceptowała wariant nr 3 przyłączenia - najdroższy spośród trzech wariantów zaprojektowanych na zlecenie pozwanej. Powódka podejmowała czynności zmierzające do jak najszybszego rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji zwracając się do pozwanej z licznymi wnioskami i postulatami, jak np. szybsze rozpoczęcie plac, czy warunkowe podłączenie do sieci elektroenergetycznej pozwanej na wskazywanych przez nią zasadach. Negocjacje miały charakter spotkań, wymiany dokumentów zawierających projekt aneksu nr (...) do umowy z naniesionymi zmianami. Ostatecznie negocjacje zakończyły się podpisaniem aneksu nr (...) do umowy o przyłączenie oraz wyrażeniem przez pozwaną zgody na warunkowe przyłączenie (...) do sieci powódki z ograniczeniami. Zaznaczono jednak, że przyłączenie to ma charakter tymczasowy, do czasu zakończenia wszystkich prac wskazanych w zawartej umowie przyłączeniowej.

Dowody: - zeznania świadków J. P. (k. 827), J. R. (1) (k. 827), A. P. (1) (k. 828), T. W. (k. 903-904), J. R. (2) (k. 904-905), W. M. (k. 941-942), A. K. (k. 942-943), B. M. (k. 943), P. K. (k. 942-943), L. C. (k. 947), M. S. (k. 948), A. S. (k. 949), zeznania reprezentanta pozwanej M. S. (k. 948)

W dniu 5 października 2009 r. (...) Sp. z o. o. zawarła z powódką aneks nr (...) do umowy o przyłączenie nr (...). W aneksie wprowadziła zmiany do § 1 umowy dodając po zwrocie „Załącznik nr 1” sformułowanie „oraz Koncepcją zagospodarowania (...) K. w zakresie rozbudowy rozdzielni 110 kV - wariant III opracowaną przez (...) Sp. z o. o., stanowiącą załącznik nr 2.”, a zwrot „Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy” zastąpiły zwrotem „Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy”.

Strony zmieniły również § 4 pkt 1 umowy nadając mu brzmienie „Strony ustalają, że miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski odłącznika od strony systemu szyn w polu liniowym 110 kV stacji transformatorowej 110/15 kV (...).

Strony nadały nowe brzmienie § 5 umowy: „Strony zgodnie ustalają następujący tok postępowania, przy realizacji umowy o przyłączenie:

1. Przedsiębiorstwo (...) przeprowadzi następujące postępowania, z możliwością udziału przedstawiciela Podmiotu Przyłączanego w roli obserwatora: a) w systemie „pod klucz” w zakresie przebudowy rozdzielni 110 kV w (...) zgodnie z warunkami przyłączenia (...) z dnia 20.08.2007r. oraz „Koncepcją zagospodarowania (...) K. w zakresie rozbudowy rozdzielni 110 kV” - wariant III, opracowaną przez (...) Sp. z o.o., w tym w szczególności wybudowanie: nowej jednosekcyjnej dwusystemowej rozdzielni 110 kV składającej się z 4 pól liniowych, 2 pól transformatorowych, pola łącznika poprzecznego, b) na wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w §5 pkt. 2, w zakresie: - przebudowy linii 110 kV relacji (...) na linię II-torową z przewodami 240 mm 2, - dobudowy pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...),

2. Podmiot Przyłączany opracuje dokumentację techniczną i formalno-prawną wraz z kosztorysem inwestorskim na: a) przebudowę Unii 110 kV relacji (...) na linię II-torową z przewodami 240mm 2 oraz uzyska wszystkie wymagane prawem zgody, pozwolenia, ograniczone prawa rzeczowe dla działek, przez które przebiegała będzie ww. linia i decyzje administracyjne wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, wystawione na (...) Sp. z o.o., po uzyskaniu od Przedsiębiorstwa (...) wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i oświadczeń do występowania przed organami administracyjnymi w celu ich uzyskania, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych. b) dobudowę pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...). Powyższa dokumentacja podlega uzgodnieniu przez Przedsiębiorstwo (...). Podmiot Przyłączany sprzeda Przedsiębiorstwu (...) egz, ww. dokumentacji technicznych i formalno-prawnych wraz z kosztorysami inwestorskim za kwotę 600.000 zł netto + podatek VAT (22%) 132 000. zł, razem brutto 732 000 zł. Koszt zakupu dokumentacji zostanie powiększony o koszty uzyskania przez Podmiot Przyłączany na rzecz Przedsiębiorstwa (...), ograniczonych praw rzeczowych w formie służebności przesyłu (w tym koszt opłaty sądowej za wpis służebności przesyłu do ksiąg wieczystych, koszty notarialne łącznie z podatkiem), określonych przez biegłego rzeczoznawcę wyznaczonego przez (...) Operator Sp, z o. o., dla działek, przez które przebiegała będzie ww. liniał 10 kV relacji (...). Treść prawa służebności przesyłu jakie będzie ustanowione zostanie uzgodnione przez Podmiot Przyłączany z Przedsiębiorstwem (...).

3. Podmiot Przyłączany wybuduje na własny koszt pole liniowe 110 kV w (...) dla potrzeb farmy wiatrowej, które po przebudowie (...) dostosuje do nowego układu stacji. Lokalizacja urządzeń Podmiotu Przyłączanego na terenie (...) zostanie uregulowana odrębną umową dzierżawy.

4. W ciągu 30 dni od przekazania Przedsiębiorstwu (...) kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. 2, Podmiot Przyłączany ustanowi na rzecz Przedsiębiorstwa (...), nieodwołalną gwarancję bankową tytułem zabezpieczenia zapłaty kosztów wykonania prac określonych w pkt, lb) oraz zapłaty opłaty przyłączeniowej, zaakceptowaną przez Przedsiębiorstwo (...), wystawioną przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 02.72.665 z późniejszymi zmianami), płatną w pełnej wysokości na pierwsze pisemne żądanie Przedsiębiorstwa (...), w wysokości wartości kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w pkt. 2. Termin obowiązywania gwarancji ustala się na okres 3 lat od dały jej ustanowienia. Strony zgodnie postanawiają, że Przedsiębiorstwo (...) będzie uprawnione do skorzystania z gwarancji bankowej, o której mowa powyżej wyłącznie po dokonaniu wcześniejszego wezwania do zapłaty zaległych należności Podmiotu Przyłączanego z wyznaczeniem co najmniej 7 - dniowego, dodatkowego terminu do zapłaty. Podmiot Przyłączany dostarczy przedłużenie gwarancji (lub nową gwarancję), w terminie do 30 dni przed upływem daty obowiązywania gwarancji na pozostały okres niezbędny do zakończenia prac określonych w § 7 umowy. Jeśli Podmiot Przyłączany nie dostarczy nowej lub przedłużonej gwarancji bankowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedsiębiorstwo (...) będzie uprawnione do skorzystania z uprawnienia jakie daje mu gwarancja bankowa lub do odstąpienia od; umowy i realizacji uprawnień, o których mowa w § 9 ust. 4. Przedsiębiorstwo (...) zwróci niezwłocznie dokument gwarancyjny po dokonaniu wszystkich płatności z tytułu opłaty przyłączeniowej oraz innych ewentualnych opłat czy wynagrodzeń wynikających z niniejszej umowy.

5. Po ustanowieniu przez Podmiot Przyłączany gwarancji, o której mowa w pkt. 4 Przedsiębiorstwo (...) zawrze umowę z wykonawcą na realizację prac określonych w pkt. 1b).

W § 5 aneksu jego strony dokonały zmian umowy w § 6 pkt 2 nadając mu brzmienie: „2. opracowanie po dokonaniu uzgodnień z Przedsiębiorstwem (...), a następnie sprzedaż na jego rzecz dokumentacji technicznej i formalno-prawnej na dobudowę pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...) oraz przebudowę linii 110kV relacji (...) na linię II-torową z przewodami 240 mm 2 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, pozwoleń, ograniczonego prawa rzeczowego dla działek, przez które przebiegała będzie ww. linia i decyzji administracyjnych wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę wystawionych na Przedsiębiorstwo (...), po uzyskaniu od Przedsiębiorstwa (...) wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i oświadczeń, do występowania przed organami administracyjnymi w celu ich uzyskania, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych,”. Strony dodały również pkt 2 1 w którego podpunktach od a) do q) wymieniły prace budowlano-montażowe i urządzenia techniczne wraz z projektem energetycznym, które ma wykonać własnym kosztem i staraniem podmiot przyłączany.

Paragrafem 6 aneksu strony zmieniły § 7 pkt 2, 4, 5, i 6 oraz dodały pkt 7 umowy nadając im następujące brzmienie:

2. wykonanie prac: a) w systemie „pod klucz”, w zakresie: - przebudowy rozdzielni 110 kV w (...) zgodnie z warunkami przyłączenia (...) z dnia 20.08.2007r. oraz „Koncepcją zagospodarowania (...) K. w zakresie rozbudowy rozdzielni 110 kV” - wariant III, opracowaną przez (...) Sp. z o.o., w tym w szczególności wybudowanie: nowej jednosekcyjnej dwusystemowej rozdzielni 110 kV składającej się z 4 pół liniowych, 2 pól transformatorowych, pola łącznika poprzecznego, b) budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt. 2, w zakresie: - przebudowy linii 110 kV relacji (...) na linię II-torową z przewodami 240 mm 2, - dobudowy pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników; prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...),

4. przystąpienie do odbiorów robót określonych w § 6 pkt, 2 w terminie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia przez Podmiot Przyłączany ich gotowości do odbioru,

5. podanie napięcia dla celów prób i badań w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Podmiot Przyłączany pod warunkiem: a) zrealizowania przez Podmiot Przyłączany obowiązków określonych w § 6, b) ograniczenia maksymalnej mocy generowanej w zależności od sytuacji ruchowej i konfiguracji sieci WN, do czasu zakończenia przez Przedsiębiorstwo (...) robót o których mowa w § 7 pkt. 2, c) posiadania przez Podmiot Przyłączany uzgodnionego z Przedsiębiorstwem (...) harmonogramu prób i odbiorów, d) posiadania przez Podmiot Przyłączany: - umowy odbioru energii elektrycznej na czas prób i testów, - umowy przesyłu energii elektrycznej na czas prób i testów, - koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, e) ustanowienia lub przedłużenia gwarancji opisanej w § 5 pkt. 4, f) dokonania zapłaty tych części opłaty przyłączeniowej, dla których faktury zostały wystawione i przekazane Podmiotowi Przyłączanemu.

6. przyłączenie z ograniczeniami maksymalnej mocy przyłączeniowej, w zależności od sytuacji ruchowej i konfiguracji sieci WN, do czasu zakończenia przez Przedsiębiorstwo (...) robót o których mowa w § 7 pkt. 2, będzie możliwe pod warunkiem: a) pozytywnego zakończenia prób i testów, o których mowa w § 7 pkt. 5, b) posiadania przez Podmiot Przyłączany wymaganych prawem umów oraz koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, c) dokonania zapłaty tych części opłaty przyłączeniowej, dla których faktury zostały wystawione i przekazane Podmiotowi Przyłączanemu.

7. docelowe przyłączenie Podmiotu Przyłączanego nastąpi po zrealizowaniu przez Strony prac określonych w § 6 i § 7 umowy w terminie do 14 dni od daty zakończenia z wynikiem pozytywnym prób i pomiarów, zgodnie z (...) pod warunkiem: a) wniesienia przez Podmiot Przyłączany opłaty przyłączeniowej w pełnej wysokości, b) posiadania przez Podmiot Przyłączany wymaganych prawem umów oraz koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

W § 7 aneksu strony zmieniły § 8 umowy nadając mu następujące brzmienie:

1. Z tytułu przyłączenia urządzeń Podmiotu Przyłączanego do sieci Przedsiębiorstwa

Sieciowego, Podmiot Przyłączany uiści Przedsiębiorstwu (...) opłatę przyłączeniową szacowaną wstępnie na kwotę netto 14.200.000 zł, plus podatek VAT 3.124.000,00 zł (22%), co daje wartość brutto 17.324.000 zł. Opłata ta obejmuje 50% nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją prac określonych w § 7 pkt. 2 oraz 50 % kosztów dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt. 2 umowy.

2. Ostateczna wysokość opłaty przyłączeniowej, stanowiąca 50% rzeczywistych kosztów poniesionych, na realizację prac określonych w § 7 pkt. 2 oraz 50 % kosztów dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt. 2 wraz z kosztami ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności przesyłu, określonymi przez biegłego rzeczoznawcę wyznaczonego przez Przedsiębiorstwo (...), zostanie określona aneksem, po rozstrzygnięciu przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo (...) postępowania, o którym mowa w § 5 pkt. 1 i wyłonieniu wykonawcy prac budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt. 2.

3. Poszczególne części opłaty przyłączeniowej wnoszone będą przez Podmiot Przyłączany w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Przedsiębiorstwo (...) po realizacji kolejnych etapów prac, według kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo (...).

4. Opłatę przyłączeniową, należy wnosić na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Przedsiębiorstwo (...).

5. Zabezpieczeniem płatności z tytułu opłaty przyłączeniowej będzie nieodwołalna gwarancja bankowa opisana w § 5 pkt. 4 umowy. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem przedmiotowych gwarancji ponosi Podmiot Przyłączany we własnym

zakresie.

Dowody: - aneks nr (...) do umowy o przyłączenie nr (...) (k. 72-75),

- koncepcja zagospodarowania (...) (k. 76-90).

Etap projektowy dotyczący przebudowy linii 110 kV K. - R. powódka i jej poprzednik prawny wykonywali we współpracy z pozwaną, która była na bieżąco informowana o postępie prac. Pozwana dokonywała uzgodnień i akceptacji poszczególnych elementów projektu, określała wymagania techniczne (wytyczne) dotyczące budowy tej linii. Powódka na prośbę projektanta przebudowy linii 110 kV K. - R. zwracała się do pozwanej i otrzymywała wytyczne i wymagania techniczne.

Dowody: - korespondencja prowadzona przez strony (k. 971-975),

- korespondencja powódki z projektantem (k. 976-979),

- wydruki stron internetowych (k. 980-993),

- zeznania A. K. (k. 942-943),

- zeznania B. M. (k. 943),

- zeznania P. K. (k. 942-943),

- zeznania M. S. (k. 948),

- zeznania A. S. (k. 949)

W dniu 16 marca 2010 r. (...) Dyrektor Ochrony Środowiska w S. wydał decyzję nr (...) - (...).TŚ- (...) (...), którą ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji K. - R. z jednotorowej na dwutorową z wymianą istniejących słupów, realizowanego na terenie zamkniętym.

Dowód: - decyzja nr (...) - (...).TŚ- (...) (...) (k. 367-387).

W dniu 1 września 2010 r. poprzednik prawny pozwanej (powódki wzajemnej) zawarł z powódką (pozwaną wzajemną) aneks nr (...) do umowy o przyłączenie nr (...). Aneksem tym strony zmieniły jedynie § 5 pkt 4 umowy ustalając termin obowiązywania gwarancji na dzień 15 grudnia 2011 r. oraz przedłużono termin na dostarczenie gwarancji.

Dowód: - aneks nr (...) do umowy o przyłączenie nr (...) (k. 90).

W dniu 9 listopada 2010 r. strony postępowania zawarły umowę nr (...) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której przedmiotem było określenie praw i obowiązków stron oraz warunków świadczenia przez pozwaną na rzecz powódki usług dystrybucji dla FW Ś., na standardowych warunkach wynikających z przepisów i dokumentów przywołanych w § 1 ust. 1 pkt 1-4 umowy oraz przy zachowaniu przez pozwaną zasad równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług.

Dowód: - umowa nr (...) (k. 784-796).

Powódka (pozwana wzajemna) wykonała dokumentację techniczną i formalno-prawną dwutorowej linii 110 kV relacji (...) R. - (...) oraz doprowadziła do ustanowienia na rzecz pozwanej stosownych służebności. W dniu 23 grudnia 2010 r. wystawiła poprzednikowi prawnemu pozwanej (powódki wzajemnej) fakturę VAT nr (...) na kwotę 899.050,42 zł brutto.

Dowód: - faktura Vat nr (...) wystawiona przez powódkę (k. 92, 610).

W 2011 r. pozwana przeprowadziła postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą P. linii 110 kV relacji R. - K. w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych, w wyniku którego wyłoniła wykonawcę (...) S.A w G.. Cena zwycięskiej oferty wyniosła 28.970.000 zł. O wyniku przetargu pozwana poinformowała powódkę pismem z dnia 22 sierpnia 2011 r. Przedstawiciel pozwanej mógł wziąć udział w pracach komisji przetargowej.

Pozwana w dniu 3 czerwca 2011 r. zawarła z (...) spółką akcyjną w G. umowę nr (...) na rozbudowę (...) K. i (...) R..

Pozwana w dniu 15 września 2011 r. zawarła z (...) spółką akcyjną w G. umowę nr (...) na realizację zadania P. linii relacji 110 kV relacji R. - K. w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych.

Dowody: - faktura Vat nr (...) (k. 95),

- umowa nr (...) (k. 589-597),

- umowa nr (...) RI/PA/182/

2011 z załącznikami (k. 599-608),

- korespondencja stron postępowania (k. 94, 612-613-622).

- zeznania A. K. (k. 942-943),

- zeznania M. S. (k. 948),

- zeznania A. S. (k. 949)

Pismem z dnia 26 lipca 2011 r. pozwana potwierdziła fakt pracy (...), gm. K. w sieci 110 kV E. Operator Oddział (...) S. z pełną mocą przyłączeniową 30 MW. Od dnia 11 lutego 2011 r. farma ma możliwość pracy z mocą 30 MW ograniczaną jedynie w sytuacjach szczególnych.

Dowód: - pismo pozwanej z dnia 26.07.2011 r. (k. 176).

Po podłączeniu farmy oraz okresie kilkunastomiesięcznej pracy bez ograniczeń ze strony pozwanej, powódka zakwestionowała konieczność wykonywania prac określonych w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.

Dowód: - zeznania świadka A. P. (1) (k. 828).

(...) S.A. w G. wystawiła pozwanej następujące faktury VAT: - nr (...) na kwotę 3.690.000 zł brutto oraz (...) na kwotę 11.070.000 zł brutto w tytułach obu faktur wskazano P. linii 110 kV R. - K. w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych nr (...).

(...) S.A. w G. wystawiła pozwanej następujące faktury VAT: nr (...) r. na kwotę 1.107.000 zł brutto oraz o nr (...) na kwotę 1.119.300 zł obie tytułem zapłaty za rozbudowę (...) K. i (...) R. zgodnie z zawartą umową.

Pismem z dnia 30 marca 2012 r. pozwana przesłała powódce kopie powyższych faktur, informując, że na ich podstawie określiła opłatę za przyłączenie i wystawiła fakturę nr (...) z dnia 12.01.2012 r. na kwotę 8.493.150 zł, co stanowi 50% sumy kwot brutto.

Dowód: - pismo pozwanej do powódki z dnia 30.03.2012 r. z załącznikami (k.98-100).

W dniu 13 września 2010 r. (...) Bank (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. udzielił nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji nr (...) dokonania zapłaty na rzecz pozwanej każdej kwoty, do łącznej wysokości nie przekraczającej 22.263.405,55 zł na pierwsze pisemne żądanie zapłaty pozwanej, zawierające oświadczenie, że zostały spełnione warunki określone w umowie przyłączeniowej i aneksach do niej, a nie została dokonana płatność. Gwarancja była ważna do dnia 15 września 2011 r.

Aneksem z dnia 15 września 2010 r. (...) Bank (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. przedłużyła ważność gwarancji do dnia 15 grudnia 2011 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. (...) Bank (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. udzielił nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji nr (...) dokonania zapłaty na rzecz pozwanej każdej kwoty, do łącznej wysokości nie przekraczającej 22.263.405,55 zł na pierwsze pisemne żądanie zapłaty pozwanej, zawierające oświadczenie, że zostały spełnione warunki określone w umowie przyłączeniowej i aneksach do niej, a nie została dokonana płatność. Gwarancja była ważna do dnia 30 czerwca 2012 r.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. (...) Bank (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. udzielił nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji nr (...) dokonania zapłaty na rzecz pozwanej każdej kwoty, do łącznej wysokości nie przekraczającej 8.886.913,48 zł na pierwsze pisemne żądanie zapłaty pozwanej, zawierające oświadczenie, że zostały spełnione warunki określone w umowie przyłączeniowej i aneksach do niej, a nie została dokonana płatność. Gwarancja była ważna do dnia 31 października 2012 r.

Wszystkie gwarancje zostały wystawione na zlecenie regwaranta powódki (...) z siedzibą w H..

Powódka przedłożyła i dostarczyła pozwanej wystawione gwarancje bankowe, deklarując, że uważa żądanie opłaty za przyłączenie za bezpodstawne.

Dowody: - gwarancje bankowe i aneks do gwarancji (k. 105-108),

- pisma powódki kierowane do pozwanej z załącznikami (k. 448, 449-457, 459)

Pozwana zaproponowała powódce zawarcie aneksu nr (...) do umowy nr (...) zaproponowała zmianę § 8 ust. 1 umowy polegającą na określeniu opłaty przyłączeniowej na kwotę 20.148.463,29 zł.

Dowód: - niepodpisany aneks nr (...) do umowy nr (...) (k. 96).

W odpowiedzi na propozycję zawarcia aneksu nr (...) do umowy powódka wraz z pismem z dnia 15 maja 2012 r. przekazała pozwanej oryginał dokumentu gwarancji bankowej nr (...) z dnia 26 kwietnia 2012 r. wystawionej przez (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. na kwotę 22.263.405,55 zł zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.

Powódka wskazała, że w jej ocenie zakres rzeczowy inwestycji określony w warunkach o przyłączenie oraz umowie został określony nadmiernie. Pozwana zwróciła się o niezwłoczne przekazanie jej dokumentów pozwalających na ocenę zasadności określenia zakresu rzeczowego inwestycji w sposób w jaki określono to w warunkach i umowie.

Powódka zakwestionowała ważność umowy, w tym w szczególności zakres wyznaczonych przez pozwaną nakładów inwestycyjnych na przyłączenie, o której mowa w § 2 ust. 1 projektu aneksu.

Powódka przesłała również pozwanej zrecenzowany projekt aneksu nr (...) z wprowadzonymi zmianami, z prośbą o odniesienie się do tych zmian.

Pozwana poinformowała powódkę, że wobec braku dokonania przez nią zapłaty wystawionych przez nią faktur wystąpiła do gwaranta o dokonanie wypłaty gwarancji nr (...). W piśmie wskazała, że przyłączenie (...) nastąpiło w braku warunków technicznych i ekonomicznych i było możliwe tylko na zasadach określonych w umowie o przyłączenie. Stanęła na stanowisku, że nie było uzgodnień dotyczących udostępnienia powódce dokumentów technicznych dotyczących przyłączenia do sieci FW Ś..

Dowód: - korespondencja stron (k. 101-104, 232).

Powódka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udostępnienie w trybie informacji publicznej wszelkich planów rozwoju przedsiębiorstwa (...) S.A. W odpowiedzi na powyższe Prezes URE wskazał, że informacje te nie mają charakteru publicznych.

Dowód: - pismo Prezesa URE z dnia 26.06.2012 r. (k. 233).

Pozwana (powódka wzajemna) zgłosiła się do gwaranta (...) Bank (...) S. A. w K. o wypłatę w ramach udzielonej gwarancji nr (...) kwoty 13.376.492,07 zł. Wypłata tej kwoty na rzecz pozwanej nastąpiła w dniu 28 czerwca 2012 r. Środki te zostały zaliczone na zapłatę należności wynikających z faktur Vat o nr (...) powiększone o naliczone odsetki za opóźnienie w zapłacie. (...) Bank (...) S. A. w K. wezwał zleceniodawcę (...) w H. z żądaniem zapłaty(zwrotu) wypłaconej gwarancji w kwocie 3.141.496,49 Euro. (...) w H. dokonała zwrotu tej kwoty gwarantowi, natomiast powódka dokonała płatności tej kwoty na rzecz (...).

Pozwana (powódka wzajemna) zgłosiła się do gwaranta o wypłatę w ramach udzielonej gwarancji nr (...) kwoty 4.607.534,97 zł. Wypłata tej kwoty na rzecz pozwanej nastąpiła w dniu 9 listopada 2012 r. Środki te zostały zaliczone na zapłatę należności wynikających z faktur Vat o nr (...) powiększone o naliczone odsetki za opóźnienie w zapłacie. (...) Bank (...) S. A. w K. wezwał zleceniodawcę (...) w H. z żądaniem zapłaty(zwrotu) wypłaconej gwarancji w kwocie 1.109.527,53 Euro. (...) w H. dokonała zwrotu tej kwoty gwarantowi, natomiast powódka dokonała płatności tej kwoty na rzecz (...).

Dowody: - wezwania regwaranta do zapłaty z tłumaczeniami (k. 114-115,

120-121),

- dowody zapłaty przez regwaranta (k. 116-117, 122-124),

- rozliczenia gwarancji (k. 119-120, 125-128).

Pismem z dnia 6 lipca 2012 r. skierowanym do pozwanej, stanowiącym odpowiedź na wezwanie do zapłaty, powódka odmówiła zapłaty wskazując, że zawarta umowa, w części nakładającej na nią opłatę za przyłączenie jest nieważna z uwagi na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wraz z pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. powódka przekazała pozwanej oryginał dokumentu gwarancji bankowej nr (...) udzielonej przez (...) Bank (...) w K.. Wskazała, że żądanie opłaty przyłączeniowej jest bezpodstawne, a żądane przez pozwaną kwoty są zawyżone w stosunku do opłaty przyłączeniowej o kwotę 1.647.725,23 zł.

Pozwana pismami z dnia 23 października (doręczonym w dniu 26 października 2012 r.) i 16 listopada 2012 r. (doręczonym powódce w dniu 20 listopada 2012 r. ) wezwała powódkę do zapłaty kwoty 5.030.085 zł z tytułu faktury nr (...) w terminie odpowiednio 14 i 7 dni od daty otrzymania wezwania. Natomiast pismami z dnia 6 grudnia 2012 r. i 7 stycznia 2013 r. wezwała powódkę do zapłaty kwoty 941.565 zł z tytułu faktury nr (...) odpowiednio w terminie 14 i 7 dni od daty otrzymania tego pisma.

W odpowiedzi na powyższe wezwania powódka odmówiła zapłaty wskazanej kwoty wskazując, że w jej ocenie zawarta przez strony umowa jest nieważna w części w jakiej nakłada na spółkę opłatę za przyłączenie, której wysokość została ustalona niezgodnie z bezwzględnie wiążącymi normami prawa.

Pismem z 25 czerwca 2013 r. pozwana wezwała powódkę do zapłaty kwoty 687.186,88 zł z tytułu faktury nr (...) w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Dowody: - wezwania do zapłaty (k. 129-134, 581, 583, 585, 587, 652),

- wydruk zestawienia cen transakcyjnych (k. 644).

Powódka poniosła koszty budowy pola 110 kV w (...) K. w kwocie 1.046.770 zł, na które składały się wynagrodzenie za wykonanie projektu, aparaturę, prace budowlano-porządkowe i rozruch.

Prace związane z przebudową rozdzielni w (...) K. i dobudowanie pola 110 kV R. oraz związane z przebudową linii 110 kV relacji (...) powierzone zostały podwykonawcom. Pozwana wypłaciła podwykonawcom wynagrodzenia w łącznej kwocie 39.560.000 zł netto (48.658.800 zł brutto).

Dowody: - zestawienie wraz z fakturami VAT (k. 135-175),

- faktury Vat (k. 531, 535, 539, 543,547, 550, 553, 556, 560, 564, 568, 572, 575, 578, 654),

- protokoły odbioru i zestawienia (k. 532-533, 536-537, 540-541, 544-545, 548, 551, 554, 557-558, 561-562, 565-566, 569-570, 573, 576, 579, 646, 648),

- umowa nr (...) (K. 589-597),

- umowa nr (...) z załącznikami (k. 599-608).

Pozwana wystawiła powódce następujące faktury VAT: - w dniu 23.11.2009 r. o nr (...) na kwotę 299.890,01 zł brutto tytułem zaliczki opłaty przyłączeniowej 2 grupa (...) przyłącze - elektrownia (...) gm. K.; - w dniu 31.12.2010 r. o nr (...) na kwotę 449.525,21 zł tytułem zaliczki opłaty przyłączeniowej 2 grupa (...) przyłącze - elektrownia (...) gm. K.; - w dniu 12.01.2012 r. o nr (...) na kwotę 8.493.150 zł brutto, tytułem zaliczki za przyłączenie elektrowni (...) gm. K. z terminem płatności określonym na dzień 27 stycznia 2012 r.; - w dniu 22.05.2012 r. o nr (...) na kwotę 4.413.240 zł brutto, z terminem zapłaty na dzień 5.06.2012 r., tytułem usługi przyłączenia źródła odnawialnej 5MW>1kV>110kV elektrowni (...) gm. K. opłata 50% rzeczywistych nakładów, przebudowa linii 110kV relacji R.-K.; - w dniu 14.06.2012 r. o nr (...) na kwotę 1.777.350 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 28.06.2012 r., tytułem usługi przyłączenia źródła odnawialnej 5MW>1kV>110kV elektrowni (...) gm. K. opłata 50% rzeczywistych nakładów za częściowe wykonanie zadań: przebudowa linii 110kV relacji R.-K. i przebudowa (...) K.; - w dniu 19.07.2012 r. o nr (...) na kwotę 2.684.475 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 2.08.2012 r., tytułem usługi przyłączenia źródła odnawialnej 5MW>1kV>110kV elektrowni (...) gm. K. opłata 50% rzeczywistych nakładów za częściowe wykonanie zadań: przebudowa linii 110kV relacji R.-K. i przebudowa (...) K.; - w dniu 3.10.2012 r. o nr (...) na kwotę 5.030.085 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 17.10.2012 r., tytułem usługi przyłączenia źródła odnawialnej 5MW>1kV>110kV elektrowni (...) gm. K. opłata 50% rzeczywistych nakładów za częściowe wykonanie zadań: przebudowa linii 110kV relacji R.-K. i (...) K. i przebudowa (...) R.; - w dniu 16.11.2012 r. o nr (...) na kwotę 941.565 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 30.11.2012 r., tytułem usługi przyłączenia źródła odnawialnej 5MW>1kV>110kV elektrowni (...) gm. K. opłata 50% rzeczywistych nakładów w miesiącu listopad za częściowe wykonanie zadania: przebudowa (...) K. i (...) R.; - w dniu 24.05.2013 r. nr (...) na kwotę 687.186,88 zł z terminem zapłaty na dzień 7.06.2013 r. tytułem usługa przyłączenia odna. pow 5 MW P. Elektrownia (...) Gmina K. Opłata za przyłączenie (końcowa) zgodnie z umową (...) i aneksem nr (...) z dnia 6.10.2009. Powódka uiściła należności wynikające z faktur o nr (...).

Dowody: - faktury VAT wystawione powódce przez pozwaną (k. 91, 93, 97, 109-113, 650).

Pismem z dnia 17 lipca 2012 r., doręczonym w dniu 20 lipca 2012 r. powódka wezwała pozwaną do zwrotu kwoty 14.132.050,04 zł uiszczonej tytułem opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy przyłączenie nr (...) w terminie 14 dni, na wskazany rachunek bankowy, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dowód: - wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego z dowodem doręczenia (k. 234-235).

W okresie od sierpnia do września 2012 r. K. G. opracował na zlecenie (...) L. Radcowie Prawni sp. p. w P., która współpracuje z powódką, opinię dotyczącą zasadności i zakresu inwestycji związanych z przyłączeniem elektrowni (...) do sieci dystrybucyjnej.

Dowód: - opinia prywatna (k. 239-243).

W komunikacie Towarowej Giełdy (...) zamieszczono podsumowanie roku 2012, w którym wskazano, że średnioważona cena praw majątkowych typu (...)_A ze wszystkich transakcji 2011 r. wyniosła 266,36 zł/MWh, a średnioważona cena praw majątkowych typu (...)_A ze wszystkich transakcji 2010 r. wyniosła 256,70 MWh.

Dowody: - wydruki opracowań (k. 624-625, 627-629, 631-642).

Pismem z dnia 6 lutego 2013 r. powódka ponownie zwróciła się do pozwanej o doręczenie kopii dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia należności objętych fakturami Vat o nr (...). Stanęła na stanowisku, że okoliczności faktyczne związane z procesem przyłączenia nie potwierdzają tezy, że umowa została zawarta w warunkach braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia.

Dowód: - pismo powódki do pozwanej z dnia 6.02.2013 r. (k. 528-529).

(...) S.A. Oddział B. odmówiła (...) EW G. sp. k. w S. wydania warunków przyłączenia (...) o mocy 21 MW z powodu braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Dowód: - pismo (...) S.A. z dnia 21.05.2012 r. (k. 236-238).

W warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (...) S.A. (...) nad W. wskazano, że operatora obciąża wyposażenie rezerwowego pola liniowego 110 kV w stacji (...) W. Z.; w warunkach przyłączenia nr (...) do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowej wydanych przez Zakład (...) S.A. w Ł. wskazano, że operatora obciąża wyposażenie pola liniowego 15 kV nr 19 w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV (...) w aparaturę obwodów wtórnych i pierwotnych. W warunkach przyłączenia elektrowni (...) do sieci elektroenergetycznej (...) S.A. jako jeden z elementów prac niezbędnych do realizacji przyłączenia określono wyposażenie pola nr 4 rozdzielni 15 kV w określoną aparaturę techniczną.

Dowody: - warunki przyłączenia (k. 244-252).

W chwili wydania „Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej FW Ś. o mocy 30 MW” do sieci (...) Sp. z o.o. Oddział (...) S.”, tj. w dniu 20.08.2007 r., a tym samym w dacie zawarcia „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)”, tj. w dniu 21.08.2007 r., nie było możliwości przyłączenie Elektrowni (...) (FW Ś.) do sieci elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. bez ryzyka powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej 110 kV oraz dla bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ( (...)). W szczególności należało uwzględnić przeciążenia sieci 110 kV, mając na względzie planowane przyłączenia innych użytkowników sieci 110 kV według stanu z dnia zawarcia umowy o przyłączenie oraz mając na względzie planowane przyłączenie (...), J., M., N., R., S. i W.. Dla możliwości bezpiecznego podłączenia niezbędne było wykonanie robót określonych w § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)”.

W chwili wydania ww. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV należącej do przedsiębiorstwa sieciowego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., tj. w dniu 20.08.2007 r. nie istniały zarówno techniczne, jak również ekonomiczne warunki przyłączenia Elektrowni (...) (FW Ś.) do sieci pozwanej (powódki wzajemnej). Oznacza to, że bez wykonania określonych inwestycji (sfinansowanych w 50% przez podmiot przyłączany), pozwana nie posiadała wówczas ani możliwości technicznych, ani też ekonomicznych, aby przyjmować do sieci 110 kV wnioskowaną przez powódkę ( (...) EW Ś. sp.k. z siedzibą w S.) ilość energii elektrycznej.

Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością pozwanej było wykonanie prac określonych w § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)” zawartej w dniu 21.08.2007r., przy czym całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (kosztów) niezbędnych i celowych do przyłączenia Elektrowni (...) (FW Ś.) położonej w rejonie miejscowości Ś., gm. K. do sieci elektroenergetycznej 110 kV należącej do przedsiębiorstwa sieciowego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. wynosiła 39.560.000 zł netto (tj. 48.658.800 zł brutto), przy czym nie obejmowała ona wszystkich nakładów finansowych, które pozwana poniosła w celu przyłączenia FW Ś. do sieci dystrybucyjnej 110 kV, tzn.: kosztu nabycia od powódki przez pozwaną praw do dokumentacji, o której mowa § 5 pkt 2 „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)” z dnia 21.08.2007 r., wynoszący 600.000 zł netto (tj. 732.000 zł brutto).

Kwota 20.148.463,29 zł netto stanowi uzasadnioną równowartość 50% całokształtu kosztów (nakładów) prac projektowych i budowlanych, koniecznych w celu przyłączenia FW Ś. do sieci dystrybucyjnej 110 kV pozwanej. Jest to zatem uzasadniona opłata za przyłączenie FW Ś. do sieci 110 kV będącej własnością pozwanej.

Inwestycje wskazane w § 6 pkt 2 „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)” zawartej w dniu 21.08.2007r. w brzmieniu zmienionym Aneksem nr (...) z dnia 05.10.2009r. należy uznać za budowę elementów sieci służących tylko i wyłącznie do przyłączenia EW Ś. do sieci 110 kV będącej własnością (...) Sp. z o.o. Poniesione przez powódkę nakłady inwestycyjne w kwocie 1.046.077,00 zł, nie doprowadziły do uszczuplenia jej majątku. Inny sposób rozliczenia finansowego wybudowanego tylko i wyłącznie dla potrzeb powódki majątku trwałego oznaczałoby sfinansowanie go przez pozwaną (a de facto przez jej klientów).

Pomimo, że inwestycje wskazane w § 7 pkt 2 „Umowy o przyłączenie do sieci energetycznej FW Ś. Nr (...)” zawartej w dniu 21.08.2007r. w brzmieniu zmienionym § 6 pkt 2 Aneksu Nr (...) z dnia 05.10.2009r. nie służyły tylko i wyłącznie do przyłączenia FW Ś. do sieci 110 kV, to ich realizacja warunkowała przyłączenie ww. farmy do sieci 110 kV w sposób dla tej sieci bezpieczny. Zatem zarówno konieczność przebudowy linii l-torowej 110 kV o przekroju 3x120 mm 2 (...) relacji (...) na linię II-torową z przewodami 3x240 mm 2 (...), jak również konieczność dobudowy pola liniowego 110 kV z odłącznikami (2 systemowe, 1 liniowy) i wyłącznikiem oraz kompletem przekładników prądowych i napięciowych w (...), w celu przyłączenia nowej linii 110 kV (...) były uzasadnione istniejącym stanem technicznym sieci dystrybucyjnej 110 kV, który zarówno w przypadku przyłączenia do niej FW Ś. oraz kolejnych farm wiatrowych nie gwarantował niezawodności pracy tej sieci, z uwagi na zagrożenie przeciążeniami jej przewodów roboczych (tzn. wskutek wzrostu natężenia prądu powyżej dopuszczalnego długotrwale obciążenia przewodów roboczych linii). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż ww. prace były niezbędne (konieczne do wykonania) w celu bezpiecznego prowadzenia ruchu sieci 110 kV w przypadku przyłączenia do niej Elektrowni (...) (FW Ś.).

Dowody: - ekspertyza przyłączenia FW Ś. (k. 177-221, 990),

- analizy wpływu przyłączenia (k. 222-225, 991).

- warunki przyłączenia z dnia 20.08.2007 r. (k. 60-62, 408-413),

- pismo przewodnie z dnia 20.08.2007 r. (k. 407),

- umowa o przyłączenie nr (...) (k.63-67),

- aneks nr (...) do umowy o przyłączenie nr (...) (k. 72-75),

- koncepcja zagospodarowania (...) (k. 76-90).

- zestawienie wraz z fakturami VAT (k. 135-175),

- faktury Vat (k. 531, 535, 539, 543,547, 550, 553, 556, 560, 564, 568, 572, 575, 578, 654),

- protokoły odbioru i zestawienia (k. 532-533, 536-537, 540-541, 544-545, 548, 551, 554, 557-558, 561-562, 565-566, 569-570, 573, 576, 579, 646, 648),

- umowa nr (...) (k. 589-597),

- umowa nr (...) z załącznikami (k. 599-608),

- opinia pisemna biegłego sądowego M. H. (k. 1296- 1484),

- faktury VAT wystawione powódce przez pozwaną (k. 91, 93, 97, 109-113, 650).

- pisemna opinia uzupełniająca nr 1 biegłego sądowego M. H. (k. 1880-2042),

- zeznania świadków T. W. (k. 903-904), J. R. (2) (k. 904-905), W. M. (k. 941- 942)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powódka powództwem głównym, zainicjowała postępowanie, w którym dochodziła zapłaty kwoty 19.256.480,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Dochodzoną kwotę stanowiły zapłacone przez nią należności wynikające z faktur wystawionych przez pozwaną faktur Vat o nr (...) w kwocie 749.415,22 zł brutto, kwot wypłaconych przez gwaranta (...) Bank (...) z siedzibą w K., tj. 13.376.492,07 zł tytułem należności za faktury Vat (...) i 4.607.534,97 zł tytułem należności głównych z faktur Vat nr (...) oraz kwoty 523.038,50 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej, wskutek poniesienia przez powódkę połowy wartości wydatków na wybudowanie pola liniowego w (...) K.. Powódka stanęła bowiem na stanowisku, że umowa o przyłączenie nr (...), którą zawarły strony, w zakresie dotyczącym określenia wysokości opłaty za przyłączenie jest bezwzględnie nieważna, a spełnione na jej podstawie świadczenie jest nienależna i jako takie winno ulec zwrotowi.

Podstawę żądania pozwu głównego powód upatrywał w przepisach art. 405 k.c. w zw. z art. 410 k.c., wskazując, iż kwota 19.256.480,76 złotych była świadczeniem nienależnym, albowiem nieważna jest umowa, na podstawie której powód świadczył powyższą kwotę. Ponadto powód wskazał na treść art. 405 k.c. domagając się zwrotu kwoty 523.038,50 zł jako wartości bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej kosztem powoda. Zaznaczył, iż powód niezasadnie został obciążony całymi kosztami realizacji pola liniowego 110kV w (...).

W ocenie pozwanej natomiast umowa zawarta przez strony była ważna, a kwestionowane przez powódkę postanowienie należy do essentialia negotii zawartej umowy.

Osią sporu stron była więc ważność zawartej przez poprzednika prawnego powódki i pozwaną w dniu 21 sierpnia 2007 r. umowy o przyłączenie nr (...) w świetle charakteru tej umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza regulacji zawartych w ustawie Prawo energetyczne oraz zasady swobody umów wyrażonej w art. 353 1 k.c.

Na wstępie należy wskazać, że kwestią sporną pomiędzy stronami nie był sam fakt zawarcia umowy, ani brzmienie jej poszczególnych postanowień. Powyższe wynika również z niezakwestionowanych przez strony dowodów z dokumentów w postaci umowy o przyłączenie, aneksu do niej oraz korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy oraz następujących po jej zawarciu. Fakt ten znalazł potwierdzenie również w dowodach z zeznań świadków. Kwestią sporną była możliwość była możliwość ustanowienia takich zapisów umowy w świetle zasad swobody umów i w świetle prawa energetycznego, które pozwoliły ukształtować opłatę za przyłączenie, tak jak zostało to uregulowane w zawartej, a następnie zmienionej przez strony umowie o przyłączenie.

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań, wskazać należy, że zawarta umowa podlega ocenie przepisom prawa energetycznego obowiązujących w brzmieniu z chwili jej zawarcia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (dalej: PE) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

W myśl art. 7 ust. 2 PE umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. Natomiast art. 7 ust. 3 PE stanowi, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.

Umowa o przyłączenie ma charakter umowy odpłatnej, nazwanej (umowa o przyłączenie do sieci) jest to pozakodeksowa umowa cywilnoprawna z publicznoprawnym obowiązkiem jej zawarcia po stronie przedsiębiorstwa energetycznego, a jej specyfika wynika z przepisów Prawa energetycznego oraz celu jej zawarcia.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.) nakłada na przedsiębiorstwa sieciowe obowiązek zawierania umów o przyłączenie do sieci. Nałożenie na przedsiębiorstwa sieciowe tego obowiązku nie powoduje, że obowiązek ten ma charakter wyłącznie publicznoprawny. Obowiązek zawarcia umowy przyłączeniowej ma złożony, publicznoprawny i prywatnoprawny charakter (por. wyrok SN z 8.05.2014r., III SK 46/13). Okoliczność, że obowiązek zawarcia umowy przyłączeniowej przewidziany został w ustawie oraz w interesie publicznym nie oznacza, że nie ma on charakteru cywilnoprawnego. Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy przyłączeniowej realizowany jest z reguły na drodze cywilnoprawnej przez zawarcie stosownej umowy między przedsiębiorstwem sieciowym a podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci. Podkreślenia jednak wymaga, że obowiązek te nie ma charakteru bezwzględnego, istnieje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie warunki określone w tych przepisach. Ustawodawca zaliczył do nich: 1) istnienie warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci i dostarczania paliw lub energii,

2) spełnianie przez podmiot żądający zawarcia umowy warunków przyłączenia do sieci i odbioru, 3) dysponowanie tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane (art. 7 ust. 1 i 3 PE). Obowiązek przyłączenia nie ma zatem charakteru absolutnego, gdyż ustawodawca uzależnił go od spełnienia określonych przesłanek, w tym zwłaszcza przesłanek ekonomicznych i technicznych. Przesłanki te zazębiają się wzajemnie. Gdy przyłączenie nie jest możliwe przy istniejącym stanie sieci, lecz byłoby możliwe po dokonaniu pewnych nakładów na sieć, mamy do czynienia z sytuacją, w której co prawda nie są aktualnie spełnione warunki techniczne przyłączenia lub dostarczenia, lecz można je spełnić. Pociąga to jednak za sobą określony koszt, a z tym z kolei wiąże się kwestią ekonomicznych warunków przyłączenia. Przy obecnym stanie techniki - w istocie prawie zawsze jest możliwe stworzenie warunków technicznych przyłączenia i dostarczania - jest to tylko kwestia wysokości nakładów, które trzeba ponieść.

W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci któregokolwiek z ww. warunków, od których uzależnione jest istnienie publicznoprawnego obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione jest do odmowy zawarcia umowy. Z analizy art. 7 ust. 1 PE wynika, że ustawodawca nie nałożył w takim przypadku na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku odmowy zawarcia umowy. Skoro umowa ta jest umową cywilnoprawną, to jest kształtowana zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353 1 k.c., z zastrzeżeniem, że musi uwzględniać w szczególności przepisy prawa energetycznego oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze.

Przez warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, należy rozumieć wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich (§ 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego). W myśl § 6 ust. 1 Rozporządzenia, że podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. W § 7 Rozporządzenia uregulowano zawartość tego wniosku oraz wymagane załączniki. W jego § 8 ust. 1 zawarto natomiast katalog elementów, które powinny określać warunki przyłączenia. Rozumieć je należy nie tyle jako możliwość podłączenia się do sieci w ogóle, ale taką możliwość podłączenia się do sieci, która umożliwi jej normalne funkcjonowanie nie narażające sieci na ryzyko powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa jej funkcjonowania.

Wydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia do sieci oraz przedłożenie projektu umowy o przyłączenie do sieci nie oznacza, że istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci w rozumieniu art. 7 ust. 1 p.e. Rozumowanie oparte na implikacji, jeśli przedsiębiorstwo energetyczne wydało warunki przyłączenia do sieci, to istnieją warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci, jest błędne. Wymaga bowiem dalszego wyjaśnienia czy w rzeczywistości, nie zaś w warunkach, nakładających określone obowiązki, pociągające za sobą konkretne koszty, istnieją warunki techniczne i ekonomiczne do przyłączenia do sieci farmy wiatrowej ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.04.2014 r., VI ACa 453/13).

Z analizy materiału dowodowego zgormadzonego w aktach niniejszej sprawy wynika, że zarówno w chwili wystąpienia przez spółkę (...) z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do urządzeń wytwórczych energii elektrycznej elektrowni wiatrowej składającej się z dwudziestu jednostek wytwórczych położonej w Ś. w gminie K. o mocy przyłączeniowej 30 MW (megawatów) oraz w chwili zawarcia umowy o przyłączenie, nie istniała możliwość przyłączenia F. Wiatrowej w Ś. bez ryzyka powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej 110 kV oraz dla bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wprawdzie dokument warunków przyłączenia został wydany przez operatora sieci elektroenergetycznej w dniu 20 sierpnia 2007 r., a więc dzień przed zawarciem umowy o przyłączenie (21 sierpnia 2007 r.), jednak z korespondencji stron oraz zeznań świadków wynika, że wydanie warunków było podyktowane faktem, że spółka (...) wyraziła zgodę na partycypowanie w kosztach realizacji inwestycji, która była niezbędna do podłączenia (...) w Ś. do sieci elektroenergetycznej bez ryzyka powstania wskazanych wyżej zagrożeń, tj. w kosztach związanych z przebudową linii 110 kV (...), jak również budową linii 110 kV (...).

Ocena, że warunki przyłączenia w tym okresie nie istniały wynika przede wszystkim z analizy i oceny dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu elektroenergetyki, gdyż ustalenie tej okoliczności wymagała wiadomości specjalnych. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych celem zasięgnięcia ich opinii. Sens tej regulacji prowadzi do wniosku, iż celem ustawodawcy było ułatwienie sądowi rozeznania i zrozumienia rozstrzyganej kwestii, a zatem, że biegły występuje w roli swoistego „pomocnika” sądu. Dowód z opinii biegłego, tak jak każdy inny środek dowodowy, podlega ocenie sądu na podstawie i w granicach wyznaczonych przez art. 233 § 1 k.p.c. Opinia biegłego może być zatem kwestionowana przez strony, sąd nie jest nią związany i może ją oceniać na równi z innymi środkami dowodowymi w ramach swobodnej oceny dowodów. Kontrola sądu dokonywana jest zatem z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania, źródeł poznania i stopnia zaufania do wiedzy biegłego, a ocena opinii pod względem fachowości, rzetelności i logiczności z możliwością pominięcia oczywistych omyłek czy błędów.

Sporządzona przez biegłego sądowego opinia jest wyczerpująca, spójna, logiczna. Wynika z niej, że biegły zapoznał się z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i dokonał jego analizy przez pryzmat posiadanych wiadomości specjalnych. Biegły badał warunki przyłączenia elektrowni do sieci (...), umowę o przyłączenie wraz z aneksami, w tym projektem aneksu nr (...) zawierającym proponowane zmiany, która w swej treści zawierała postanowienia ściśle techniczne, sporządzoną na zlecenie powódki ekspertyzę wpływu (...) do sieci pozwanej, analizę pracy sieci spółki dystrybucyjnej wynikającą z przyłączenia farm wiatrowych, analizę wpływu przyłączenia grupy farm wiatrowych sporządzoną na zlecenie powódki, odniósł się do opinii dotyczącej zasadności zakresu inwestycji związanych z przyłączeniem elektrowni (...) do sieci dystrybucyjnej, faktury protokoły odbioru, notatki, etc. Biegły w sposób szczegółowy przedstawił przebieg tej analizy oraz sposób dochodzenia do wniosków zawartych w końcowej części opinii oraz uzasadnił wnioski końcowe, które stanowiły odpowiedź na pytania sformułowane w tezie dowodowej. Rację ma powódka, że biegły wyszedł poza zakres zleconej mu opinii pisemnej, dokonując wykładni przepisów prawa energetycznego, co po pierwsze nie mieści się w ogóle w dyspozycji art. 278 k.p.c., a po drugie nie było przedmiotem opinii. Niemniej jednak nie umniejsza to przydatności samej opinii. Przypomnieć należy bowiem, że nie można przypisać nadrzędnej roli opinii biegłego w tym znaczeniu, że biegły decydować będzie o obowiązujących podstawach prawnych i ich interpretacji. Biegły nie może wkraczać w imperium zastrzeżone dla sądu i nie może wyręczać sędziego w warstwie wyboru podstaw prawnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19.01.2016 r., III AUa 733/15). Dlatego też zawarte w opinii uwagi, czy rozważania obejmujące wykładnię przepisów ustawy Prawo energetyczne nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę przez Sąd. Opinia bez uwzględnienia tej części nie traci jednak waloru opinii specjalisty z zakresu elektroenergetyki.

Powódka złożyła bardzo obszerne zarzuty do opinii, których część stanowiła w istocie sporządzona na jej zlecenie ekspertyza prywatna. Nie można przeciwstawiać opinii biegłego sądowego i opinii pozasądowych, te pierwsze mają bowiem walor dowodu, a te drugie stanowią jedynie potwierdzenie stanowiska strony (vide: wyrok SA w Katowicach z 1.06.2015 r., I ACa 147/14). Biegły bardzo obszernie i w sposób wyczerpujący odniósł się do każdego ze sformułowanych zarzutów w pisemnej opinii technicznej uzupełniającej nr 1 i odpowiedział na wszystkie pytania postawione przez powódkę. Generalnie zarzuty powódki można było podzielić na dwie grupy, tj. zarzutów podważających jego kompetencje i zastosowane metody badawcze biegłego oraz zarzuty merytoryczne co do treści opinii, czyli wyników dokonanych badań. Z pierwszej grupy zarzutów najistotniejsze dotyczyły braku kwalifikacji do sporządzenia opinii oraz braku określenia metody badawczej. Biegły odniósł się do nich w odpowiedziach na zarzuty od 14 do 16 technicznej opinii uzupełniając nr 1. Wskazał stronie, ż posiada odpowiednie kwalifikacje do sporządzenia opinii, czego Sąd w niniejszej sprawie nie kwestionuje. Odnosząc się do zarzutu braku określenia metody badawczej po pierwsze wskazać należy, że po pierwsze o wyborze metody badawczej decydują biegli, gdyż oni, a nie strony czy Sąd, posiadają wiadomości specjalne, po drugie w sposób szczegółowy przedstawił przebieg tej analizy oraz sposób dochodzenia do wniosków zawartych w końcowej części opinii oraz uzasadnił wnioski końcowe. Wreszcie skoro opinia była zrozumiała dla Sądu i stron postępowania, to trudno czynić biegłemu zarzut o braku możliwości jej rzetelnej weryfikacji, co dokonała powódka formułując liczne zarzuty. Zarzuty merytoryczne pozwanej były skutkiem tego, że opinia jest z punktu widzenia jej stanowiska procesowego niekorzystna. Z ich treści wynika, że powódka forsowała korzystną dla siebie analizę aspektów technicznych instalacji elektroenergetycznej, żeby uzyskać odpowiedź, że istniały warunki przyłączenia do sieci pozwanej (...), a wykonane przez pozwaną prace nie były konieczne dla podłączenia Farmy i miały na celu jedynie modernizację sieci elektroenergetycznej na koszt powódki. Biegły w opinii uzupełniającej podtrzymał swoją opinię i podkreślił, że realizacja tych prac warunkowała przyłączenie farmy wiatrowej powódki do sieci w celu zapewnienia jej bezpiecznego funkcjonowania.

Ocena opinii biegłego została dokonana w świetle art. 233 § 1 k.p.c. również przy uwzględnieniu dowodów z dokumentów w postaci ekspertyz, opinii, warunków przyłączenia, postanowień umowy, analizy pism oraz zeznań świadków, w osobach J. P., J. R. (1), T. W., J. R. (2) i W. M., z których wynikało, że w chwili w której poprzednik strony powodowej chciał podłączyć tą farmę wiatrową, takich możliwości nie było.

Skoro w chwili zawierania umowy o przyłączenie nie istniały warunki do przyłączenia powódki do sieci bez powstania zagrożeń dla jej funkcjonowania, to należy odpowiedzieć na pytanie, czy powódka winna była odmówić zawarcia umowy. Wykładnia przepisów przedstawiona w akapitach poprzedzających prowadzi do wniosku, że odmowa nie jest obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego, tylko jego uprawnieniem. W niniejszej sprawie pozwana, mając na uwadze fakt, że powódka zadeklarowała wolę pokrycia kosztów prac modernizacyjnych sieci elektroenergetycznej w zakresie określonym w warunkach przyłączenia, „wyszła naprzeciw” prośbom powódki i zawarła z nią umowę o przyłączenie. W jej § 8 określono sposób ustalenia opłaty za przyłączenie oraz jej wstępną wysokość. Zawarcie takich postanowień dopuszczalne było również w świetle przepisów prawa energetycznego, jak i zasady swobody umów.

Należy bowiem dokonać rozróżnienia pomiędzy inwestycjami prowadzonymi w celu przyłączenia nowego odbiorcy do sieci poprzez budowę nowej sieci czy poprzez rozbudowę sieci dystrybucyjnej powoda w obszarze jego działania, których realizacja niewątpliwie należy do powoda oraz inwestycjami w obrębie sieci już istniejącej i zdolnej do prawidłowego działania, prowadzonymi, jak w tym przypadku, z przyczyn nie leżących po stronie przedsiębiorstwa energetycznego, a z inicjatywy i w wyłącznym interesie podmiotu produkującego energię elektryczną, z przyczyn leżących po jego stronie.

Jak zostało to wcześniej wskazane umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, do oceny której odnoszą się ogólne zasady prawa cywilnego, w tym także art. 353 1 k.c. statuujący zasadę swobody umów, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Opłata, której dotyczy art. 7 ust. 8 pkt 2 PE, co wynika jasno z treści tego przepisu, to ”opłata za przyłączenie do sieci”. Opłata taka pobierana jest wówczas, gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 PE. Skoro jest to ”opłata za przyłączenie do sieci”, to jest ona opłatą za zespolenie (złączenie) instalacji z siecią przedsiębiorstwa energetycznego i powinna obejmować tylko nakłady na wykonanie owego zespolenia. W niniejszej sprawie brak było jednak warunków przyłączenia. Wobec powyższego koszty wykonania prac związanych z modernizacją sieci w celu umożliwienia podłączenia (...) w Ś. bez ryzyka dla powstania zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego, mogło zostać uregulowane przez strony w ramach opłaty za przyłączenie. Bez wykonania bowiem wskazanych w warunkach przyłączenia i umowie o przyłączenie prac, nie byłoby możliwe funkcjonowanie farmy wiatrowej w sieci elektroenergetycznej pozwanej. O ile bowiem swoboda stron w kształtowaniu treści umowy jest ograniczona przepisami ustawy Prawo energetyczne (w szczególności art. 7 ust. 5 i ust. 8 pkt 1-3), która obowiązek budowy oraz finansowania przyłącza nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, jak również określa sposób kalkulowania opłaty za przyłączenie do sieci, to ograniczenia te nie dotyczą sposobu finansowania i rozliczeń związanych z przebudową sieci. W tym zakresie zatem strony korzystają zatem ze swobody gwarantowanej art. 353 1 k.c. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych do uznania, iż w ramach zawartej umowy o przyłączenie nr (...) strony uregulowały dodatkowo kwestię przebudowy fragmentu sieci już istniejącej oraz zasady finansowania inwestycji w tej części, zobowiązując się wspólnie partycypować w kosztach tej przebudowy (niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za przyłączenie) w wysokości i na zasadach przyjętych w § 8 umowy (zmienionej następnie aneksami od 1 do 3).

Oczywiście wskazane wyżej modyfikacje podlegać mogły badaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 i 2 PE w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony (ust. 1). W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu (ust. 2). Kompetencja Prezesa URE do rozstrzygania sporów jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że spory cywilne rozstrzygane są przez sądy powszechne. W następstwie wniosku strony o rozstrzygnięcie sporu Prezes URE nabywa legitymację do ukształtowania między stronami sporu umowy o odpowiedniej treści, w granicach przysługującej stronom swobody kontraktowania. Zatem decyzja Prezesa URE niejako zastępuje oświadczenie woli obu stron sporu w przedmiocie zawarcia umowy (S. Gronowski, Prawo energetyczne. Wprowadzenie, przepisy wykonawcze, Warszawa 1999, s. 21). Tymczasem z materiału procesowego zgormadzonego w niniejszej sprawie nie wynika, żeby powódka wyczerpała tryb określony we wskazanym przepisie. Skoro nie wystąpiła z wnioskiem do Prezesa URE to oznacza, że w chwili zawierania umowy godziła się na jej postanowienia dotyczące sposobu określenia wysokości opłaty przyłączeniowej w jej § 8, a więc na partycypację w kosztach modernizacji sieci.

Na zakończenie analizując obowiązek zawarcia umowy z powódką w kontekście obowiązku rozbudowy i utrzymania sieci wskazać należy, że obowiązek rozbudowy sieci, o którym mowa w przepisach ustawy Prawo energetyczne nie ma związku wyłącznie z rozbudową sieci na potrzeby przyłączania nowych podmiotów, lecz służy utrzymania spójności i prawidłowego działania systemu energetycznego. Jest to więc obowiązek budowy odpowiednich połączeń między sieciami należącymi do poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, ich modernizacji, w tym w celu podniesienia poziomu dopuszczalnych obciążeń w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc. Z przepisów tych nie wynika jednak, by rozciągał się on na inwestycje "wymuszone" przez przyłączenia kolejnych podmiotów, zwłaszcza w sytuacji, gdy obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie ma charakter obowiązku warunkowego. (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 11.03.2016 r., VI ACa 191/15).

Dla dokonania oceny roszczenia z powództwa głównego istotne było również to, że przede wszystkim powódce zależało na uzyskaniu podłączenia. Po pierwsze wynika to z samych stwierdzeń zawartych w składanych przez nią pismach procesowych, w których zwracała uwagę na ekonomiczny aspekt jej inwestycji. Zawarcie umowy o przyłączenie i wydanie warunków przyłączenie poprzedzone było okresem negocjacji, spotkań, wymiany pism. Z analizy materiału dowodowego, a zwłaszcza z pism spółki (...) z lutego i kwietnia 2004 r. (na kartach 338, 353, 355, 357, 359, 361-365) oraz z zeznań świadków J. R. (2) i W. M. oraz A. K. wynika, że powódka wyraziła zgodę na partycypowanie wspólnie z innymi zainteresowanym inwestorem w kosztach związanych z przebudową linii 110 kV (...), jak również budową linii 110 kV (...). Uprawnione jest więc stwierdzenie, że pozwana, niejako ulegając namowom powódki, wyraziła zgodę na wydanie warunków przyłączenia i prawie równocześnie (następnego dnia) zawarła umowę o przyłączenie.

Strona pozwana wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom strony powodowej w tamtym systemie prawnym i faktycznym podjęła szereg czynności, ażeby umożliwić faktyczne podłączenie farmy wiatrowej poprzedniej spółki. Świadkowie wskazywali, że na tamtym etapie było to ustalone w drodze szczegółowych negocjacji. Natomiast oczywistym jest to, że po otrzymaniu warunków, w których szczegółowo wskazano na jakich warunkach jakich inwestycji takie przyłączenie może być dokonane, ówczesny kontrahent, czyli poprzednik prawny powoda, warunki te w całości przyjął. Zasadnicze natomiast znaczenie ma kwestia negocjowania aneksu do tej umowy przez obecną powodową spółkę. Pomiędzy zawarcie umowy o przyłączenie, a aneksem do tej umowy upłynęły ponad dwa lata. W tym okresie spółka (...), a następnie powódka, prowadziły intensywne negocjacje co do jego kształtu, co do możliwości warunkowego podłączenia, zakresu prac. Ostatecznie rozmowy te doprowadziły do zawarcia aneksu do tej umowy.

Istotne jest również to, że powódka mogła brać udział w charakterze obserwatora w postępowaniu przetargowym, które wyłoniło wykonawców oraz fakt, że spośród trzech wariantów podłączenia to powódka wybrała wariant III, czyli ten o najbardziej kosztowny. Spółka (...) zatwierdziła koncepcję przebudowy rozdzielni w (...) według wariantu III pismem z dnia 2 grudnia 2008 r. (k. 439-446 akt). Strona powodowa uiściła również należności wynikające z części faktur wystawionych przez pozwaną. W niniejszej sprawie pozwana, idąc na ustępstwa wobec powódki, wyraziła również zgodę na warunkowe podłączenie (...) w Ś. do sieci elektroenergetycznej z ograniczeniami. Znamienne jest to, na co wskazał świadek A. P. (1), że dopiero po 1,5 roku pracy farmy wiatrowej w sieci elektroenergetycznej powódka zaczęła kwestionować zasadność wykonania prac. Należy w tym miejscu podkreślić, że podłączenie to miało charakter warunkowy i było „ukłonem” pozwanej w stronę powódki, z uwagi na zakończenie inwestycji, konieczność spowodowania rozruchu farmy wiatrowej podyktowanej względami technicznymi oraz ekonomicznymi (powódka wskazała na wysokie koszty inwestycji i konieczność spłaty kredytu). Sam fakt, że przez okres półtorej roku nieprzerwanej pracy farmy nie doszło do jej odłączania, czy nie powstało zagrożenie dla sieci elektroenergetycznej i Krajowego System Elektroenergetycznego nie oznaczał jednak, że istniały warunki podłączenia powódki do sieci. Należy mieć bowiem na względzie całą sieć, w tym planowane wcześniej inwestycji, inne podmioty które również składały wnioski o podłączenie. Stanowisko powódki prowadzi bowiem do wniosku, że skoro ją podłączono i do chwili zakończenia inwestycji nie doszło do zagrożeń, to warunki były, a konieczna modernizacja sieci jej nie dotyczy. Nie sposób zaakceptować tej argumentacji. Takie stanowisko prowadziłoby bowiem do uprzywilejowania powódki kosztem innych podmiotów i w przypadku braku modernizacji sieci prowadziłoby do zagrożeń w jej funkcjonowaniu.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasadnicze znaczenie ma kwestia negocjowania aneksu do tej umowy przez obecną powodową spółkę. Z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy wynika, że jego podpisanie poprzedzone było szeregiem spotkań, co potwierdzili świadkowie, a nadto wynika to z dokumentów w postaci upoważnienia udzielonego A. P. (1) (k. 415), analizy dokumentów podpisanych przez wyżej wymienionego, z zeznań świadków wynika, że pełnił on funkcję w spółce (...) i brał udział w negocjacjach prowadzonych przez tą spółkę z powódką, które zakończyły się podpisanie aneksu nr (...) do umowy o przyłączenie.

Sąd jedynie częściowo uznał wiarygodność zeznań A. P. (1), który próbował wykreować się na osobę, która tak naprawdę nie miała wiedzy i świadomości co do postanowień umowy o przyłączenie zawartej pomiędzy spółkami (...) i pozwaną. Tymczasem zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów jak aneks nr (...) do umowy, na którym widnieje jego podpis, czy upoważnienie do reprezentowania spółki oraz zeznania pozostałych świadków, wskazują na to, że A. P. (1) jest osobą, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w tego typu inwestycjach, w różnych spółkach. Pomimo braku doświadczenia w chwili rozpoczęcia współpracy w spółkach grupy V. z biegiem czasu zajmując się sprawami energetyki wiatrowej nabył odpowiednie doświadczenie. Zeznania tego świadka były bardzo ogólne. Świadek nie był w stanie powiedzieć jakie pełni i pełnił funkcje, w jakim okresie. Zeznania te pozostawały również sprzeczności z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym. Świadek ten z jednej strony próbuje wskazać, że spółka nie miała świadomości co do tego, jakie ostatecznie koszty będzie musiała ponieść w związku z realizacją inwestycji, która umożliwiała przyłączenie farmy wiatrowej do sieci, a z drugiej strony zeznaje, że zakup spółki (...) został poprzedzony tzw. due diligence, które stanowi szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zakres due diligence zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa (wielkości, struktury itd.). D. diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, po którym następuje faza negocjacji. Analiza due diligence powinna zapewnić co najmniej zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją. Nie sposób więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że w trakcie takiego badania - skoro zakup przedsiębiorstwa miał na celu przede wszystkim nabycia projektu (...), powódka nie przeanalizowała ryzyka tej inwestycji, zawartej umowy o przyłączenie i kosztów, które będą się wiązały z jej realizacją. Zeznania tego świadka nie są zgodne na przykład z treścią pisma spółki (...), w którym zatwierdziła ona trzeci (najdroższy) wariant konceptu (...)u wykonany przez spółkę (...). W treści tego pisma, podpisanego przez A. P. (2), spółka powoływała się na rozmowę, która miała miejsce w dniu 27 listopada 2008 r. Okoliczność ta została potwierdzona również zeznaniami pozostałych świadków (np. A. K., J. R. (1), J. P.). Reasumując ocenić należy, że zeznania świadka A. P. (1) były nakeirowane na to, ażeby na tym etapie postępowania faktycznego i dowodowego ochronić powodową spółkę przed obowiązkiem zapłaty.

Ustalenia faktyczne dotyczące ustaleń, co do przebiegu negocjacji, które doprowadziły do zawarcia aneksu nr (...), następnie aneksu nr (...) do umowy zostały dokonane na podstawie dowodów z dokumentów prywatnych (art. 245 k.c.) przedłożonych przez obie strony postępowania oraz zeznań świadków. Prawdziwość żadnego z nich nie została zakwestionowana przez strony postępowania. Jeżeli chodzi o zeznania świadków, to poza A. P. (1), Sąd dał im wiarę, gdyż pozostawały one w zgodzie z dowodami dokumentów oraz wzajemnie ze sobą korespondowały. Pewne rozbieżności, czy luki w pamięci, którymi były nacechowane zeznania świadków np. J. R. (2), czy W. M. nie przesądzają o braku ich wiarygodności. Fakty, których dotyczyły ich zeznania miały miejsce w lata 2007-2009 r. Zrozumiałe jest więc, że wskutek upływu czasu, pewne szczegóły mogą zatrzeć się w pamięci świadków. Zresztą świadkowie sami wskazywali, że nie pamiętają dat, tylko ogólną chronologię następujących po sobie faktów. Nie ma to jednak wpływu na wiarygodność tych zeznań, skoro pozostawały one w zgodzie z dowodami z dokumentów.

Podsumowując tą część rozważań wskazać należy, że w momencie kiedy spółka nabyła ten projekt jako spółka celowa, doskonale zdawała sobie sprawę zarówno z treści umowy, z warunków przyłączenia, jak również z przepisów prawa. Celem stron było zawarcie takiej umowy, która umożliwiłaby zrealizowanie interesów obu stron. To strona powodowa była tą, którą dążyła do szybkiego podłączenia farmy wiatrowej. Strona pozwana wykazała, że bez takiej partycypacji w kosztach, które potem miały być nazwane kosztami opłaty przyłączeniowej, ta umowa nie zostałaby zawarta albowiem w sposób niezasadny kosztami takiej inwestycji zostaliby obciążeni odbiorcy indywidualni, co w tym zakresie nie mogło mieć miejsca. Dlatego Sąd uznał, że strony, jako równorzędni partnerzy, prowadzili negocjacje kalkulując własne interesy, natomiast strona powodowa, po otrzymaniu możliwości pełnego korzystania z sieci po wykonaniu tych inwestycji, zaczęła kwestionować ważność umowy, co w ocenie Sądu miało zmierzać tylko do tego aby uniknąć opłat, które jak wynika z postępowania dowodowego co do wysokości przerosło oczekiwania strony powodowej. Natomiast na etapie negocjowania umowy, negocjowania aneksu, a także podejmowania prób przyśpieszenia tej inwestycji, poprzez to, że strona powodowa przyjęła na siebie szereg obowiązków, które należeć miały do strony pozwanej, w ocenie Sądu może świadczyć tylko o tym, że strona powodowa miała świadomość, że nawiązuje równorzędny stosunek prawny i koszty tego stosunku będzie musiała ponieść.

Nie sposób podzielić stwierdzenia powódki, że w stosunkach z pozwaną występowała z pozycji słabszego podmiotu. Powódka stanowi część grupy V., która na obszarze Rzeczpospolitej Polskie i (...) realizuje liczne projekty z zakresu energetyki wiatrowej. Posiada więc doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Patrząc nawet na skalę przedsięwzięcia, jakim jest jeden park wiatrowy, trudno zgodzić się z poglądem, że stała ona na pozycji podmiotu niezorientowanego, któremu pozwana spółka narzucała pewne rozwiązania. Powódka w swoich strukturach powódka posiada specjalistyczne działy, w tym dział prawny. Powódka występowała więc w stosunkach z pozwaną w charakterze równorzędnego podmiotu, który negocjował warunki i podejmował świadome decyzje biznesowe, opatrzone jednocześnie ryzykiem prowadzonej działalności.

Sąd za udowodniona uznał wysokość kosztów, które poniosła pozwana na realizację prac niezbędnych do stworzenia warunków, do podłączenia powódki do sieci elektroenergetycznej bez ryzyka dla działania pozwanej. Wynikają one z przedłożonej dokumentacji w postaci faktur Vat wystawionych powódce przez pozwaną, faktur Vat wystawianych przez podwykonawców, umów zawartych z podwykonawcami, protokołów odbioru oraz dowodu z opinii biegłego sądowego, który uznał koszty za uzasadnione.

Dodatkowo wskazać należy, że strona powodowa przez okres 1,5 roku od warunkowego podłączenia farmy wiatrowej do sieci pozwanej, a więc w toku prac, nie kwestionowała wysokości kosztów rozbudowy linii. Wybór (...) K., jako miejsca przyłączenia należał do powódki, powódka zaakceptowała również koncepcja rozbudowy rozdzielni w K. w najdroższym wariancie. Sama zlecała sporządzenie projektu. Co więcej, miała także wgląd do ofert wykonawców, którzy mieli realizować prace zgodnie z projektem sporządzonym na zlecenie powódki.

W niniejszej sprawie strony postępowania nie kwestionowały ani faktu zapłaty dokonanej przez powódkę, ani wysokości wskazanych przez nią kwot. Strony pozostawały również w zgodzie co do kwot, które zostały wypłacone pozwanej jako beneficjentowi gwarancji przez bank, który udzielił gwarancji na zlecenie powódki. Dodatkowo wskazać przy tym należy, iż zmiany umowy w zakresie udzielanych gwarancji również potwierdzają wolę i świadomość powoda co do zawarcia i realizacji umowy.

Mając na uwadze powyższe rozważania stwierdzić należy, iż nie zachodzą w sprawie przesłanki do zasądzenia na rzecz powódki roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenie ani zwrotu nienależnego świadczenia. Wszelkie bowiem koszty poniesione przez powódkę wynikały z realizacji ważnej umowy stron i były uzasadnione celowymi kosztami inwestycji.

Skoro w niniejszej sprawie strony zawarły umowę, która regulowała obowiązek partycypacji powódki w kosztach budowy pola liniowego w (...) K., to nie odpadła podstawa prawna świadczenia powódki. Tym samym powództwo podlegało oddaleniu w całości.

W niniejszej sprawie pozwana wystąpiła przeciwko powódce z pozwem wzajemnym, w którym domagała się stwierdzenia na podstawie art. 64 k.c., że na powódce spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia aneksu nr (...) do umowy. Jednocześnie także wniosła o zapłatę 6.658.836,88 złotych nieuiszczonych kosztów realizacji wynikających z umowy oraz dodatkowo o skapitalizowane na dzień 5 września 2013 roku odsetki, a także dalsze odsetki za opóźnienie. Wniosła także żądanie ewentualne na wypadek nieuwzględnienia roszczenia głównego.

Zgodnie z art. 64 k.c. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Przepis ten może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy istnieje cywilnoprawny obowiązek dokonania określonej czynności prawnej (złożenia oświadczenia woli). Z obowiązkiem tym musi być skorelowane odpowiednie uprawnienie drugiej strony o charakterze roszczenia cywilnoprawnego. Przesłanka ta jest spełniona, gdy możliwe jest określenie konkretnej treści oświadczenia woli, które ma być złożone przez zobowiązanego. Wynika to z brzmienia przepisu art. 64 k.c., który przewiduje możliwość zastąpienia orzeczeniem sądu tylko "oznaczonego oświadczenia woli". Przymusowa realizacja obowiązku złożenia oznaczonego oświadczenia woli jest możliwa tylko wówczas, gdy istnieją przepisy prawa lub inne "źródła" pozwalające na ustalenie podmiotu zobowiązanego i uprawnionego oraz konkretnej treści roszczenia. Źródłem obowiązku złożenia oświadczenia woli określonej treści może być zarówno przepis prawa, jak i czynność prawna dokonana między stronami (A. Janiak, w: Kidyba, Komentarz KC, t. I, 2012, s. 413; R. Majda, w: Pyziak-Szafnicka, Księżak, Komentarz KC, 2014, s. 745; M. Safjan, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. I, 2013, s. 281).

Pozwana roszczenie to oparła na tezie, że powódka nie wykazała nieważności umowy o przyłączenie, co w świetle jej treści obliguje ją do zawarcia aneksu określającego ostateczną wysokość opłaty za przyłączenie oraz do zapłaty za jej nieuiszczoną część.

Uznać należało, że umowa o przyłączenie zawarta przez strony jest ważna. Rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały przedstawione w uzasadnieniu przy omawianiu zasadności powództwa głównego. Nie ma więc potrzeb ich ponownego powtarzania.

W § 8 ust. 1 umowy o przyłączenie w brzmieniu nadanym aneksem nr (...) wskazano szacowaną opłatę przyłączeniową. Strony postanowiły, że opłata obejmuje 50% nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją prac określonych w § 7 pkt 2 umowy oraz 50% kosztów dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy. Natomiast w § 8 ust. 2 strony umowy określiły sposób w jaki zostanie ustalona ostateczna wysokość tych kosztów. W myśl § 8 ust. 3 i 4 określono sposób zapłaty, natomiast w § 8 ust. 5 zabezpieczenie płatności.

Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy powódka (podmiot przyłączany) uiści pozwanej (przedsiębiorstwu sieciowemu) opłatę przyłączeniową szacowaną wstępnie na kwotę netto 14.200.000 zł. Oznacza to, że powódka zobowiązała się do zapłaty na rzecz pozwanej opłaty przyłączeniowej, której ostateczna wysokość w myśl § 8 ust. 2 umowy zostanie określona aneksem. Umowa główna realizowała więc obowiązek ustalenia wysokości tej opłaty przyłączeniowej. Wprawdzie opłata ta nie była kwotowo podana, natomiast sposób jej rozliczenia był jasny, a aneks który miały finalnie zawrzeć strony miał tylko deklaratywnie potwierdzić wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów. W umowie głównej, nie było zapisu zobowiązującego do złożenia oświadczenia które mogłoby być podstawą do złożenia takiego oświadczenia trybie art. 64 k.c. Nie była to ani umowa przedwstępna ani nie zawierała żadnych świadczeń o charakterze prawno-kształtującym, które miałby być później tym aneksem uregulowane. Ten aneks miał po prostu w sposób faktyczny, deklaratoryjny, potwierdzić tylko wysokość poniesionych kosztów. Przyjęcie koncepcji zaprezentowanej przez pozwaną (powódkę wzajemną), że miało to być zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o takiej treści, powodowałoby w sposób oczywisty przedwczesność żądania zapłaty. Dopiero po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zobowiązującego do złożenia oświadczenia woli powstał by po stronie powódki (pozwanej wzajemnej) obowiązek zapłaty. Na gruncie tej sprawy taka okoliczność nie zachodziła. Umowa główna w sposób precyzyjny wskazywała sposób naliczenia opłaty przyłączeniowej i ona była podstawą naliczenia tej opłaty czego wyrazem jest zasądzenie finalne całej kwot, która została poniesiona. Roszczenie strony powodowej wzajemnej o zapłatę zostało w całości uwzględnione bez konieczności zobowiązywania do złożenia dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Dla istnienia obowiązku zapłaty decydujące były bowiem zapisy umowy stron.

Z tych względów powództwo wzajemne co do żądania zastępczego oświadczenia woli należało oddalić.

Natomiast w pozostałym zakresie powództwo wzajemne okazało się uzasadnione. W tym zakresie aktualne są rozważania poczynione powyżej, przy ocenie roszczenia pozwu. Jak wskazano, umowa stron powódka – pozwana wzajemna była zobowiązana do uregulowania połowy kosztów inwestycji, koszty te zostały wykazane, a ich celowość i uzasadnioną wysokość potwierdził biegły. W niniejszej sprawie bezsporny był fakt wystawienia przez pozwaną faktur powódce oraz fakt zapłaty, tytuł zapłaty oraz wysokość wpłaconych przez powódkę i wypłaconych przez gwaranta kwot. Powódka (pozwana wzajemna) uregulowała ostatecznie należności wynikające ze wszystkich faktur, poza tymi o nr: - (...) na kwotę 5.030.085 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 17.10.2012 r., - (...) na kwotę 941.565 zł brutto z terminem zapłaty na dzień 30.11.2012 r.; - (...) na kwotę 687.186,88 zł z terminem zapłaty na dzień 7.06.2013 r. Suma należności głównych wynikająca z tych faktur wynosi 6.658.836,88 zł i tą kwotę należało zasądzić od powódki (pozwanej wzajemnej) na rzecz pozwanej (powódki wzajemnej). Termin zapłaty został określony w każdej z faktu, co oznacza, że odsetki winny być liczone od dnia następnego. Na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. w brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) zasądzono od powódki (pozwanej wzajemnej) skapitalizowane odsetki od kwot: - 5.030.085 zł za okres od 17 października 2012 r. (termin zapłaty) do dnia 4 września 2013 r.; - 941.565 zł za okres od 30 listopada 2012 r. (termin zapłaty) do 4 września 2013 r.; - 687.186,88 zł za okres od 7 czerwca (termin zapłaty) do 4 września 2013 r. Suma skapitalizowanych odsetek wyniosła 690.885,66 zł (576.874,95 zł +92.227,83 zł +21.782,88 zł). Od kwoty skapitalizowanych odsetek zasądzono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. w brzmieniu sprzed i po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu, natomiast od zsumowanej kwoty zasądzonego roszczenia głównego zasądzono odsetki od dnia 5 września 2013 r.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. przyjęto przy tym, że w zakresie powództwa głównego z uwagi na jego oddalenie powódka przegrała w całości, wobec tego zasądzono w całości koszty na rzecz pozwanej pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu.

Wprawdzie roszczenie główne z powództwa wzajemnego zostało oddalone w całości niemniej jednak celem pozwanej (powódki wzajemnej) w niniejszym postępowaniu było nie tyle uzyskanie orzeczenia zobowiązującego powódkę (pozwaną wzajemną) do złożenia oświadczenia woli, tylko uzyskanie zapłaty nie uiszczonej przez powódkę (pozwaną wzajemną) opłaty za przyłączenie. Roszczenie to zostało zasądzone na rzecz pozwanej (powódki wzajemnej) w całości. Z tych względów uznać należało, że pozwana (powódka wzajemna) wygrała sprawę z powództwa wzajemnego w przeważającej części i zgodnie kierunkiem całości żądania i zasądzić na jej rzecz zwrot kosztów procesu w oparciu o art. 1000 k.p.c., a szczegółowe ich wyliczenie pozostawić referendarzowi sądowemu.

W niniejszej sprawie Sąd oddalił wnioski o przeprowadzenie dowodów z zeznań trzech świadków w osobach R. M., L. W. i W. C.. Podstawą oddalenia dowodu z zeznań świadków jest fakt, że dotyczą one okoliczności, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Świadkowie mieliby zostać przesłuchani w celu ustalenia przebiegu prac projektowych dotyczących przebudowy linii 110 kV K. - R., w tym w szczególności na okoliczność przyczyn zastosowania określonych rozwiązań technologicznych (k970 akt tom V). Sporny w niniejszej sprawie było natomiast to czy strony zawarły ważną umowę (art. 217 k.p.c.). Nadto dowód ten należy uznać za spóźniony.

Odnosząc się natomiast do oddalenia dowodu z opinii kolejnego biegłego sądowego zgłoszonego przez powoda, to uznać należy, że okoliczności które zostały dostatecznie wyjaśnione. Podkreślić bowiem należy, że potrzeba powołania innego biegłego powinna wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas złożonej opinii (wyrok SN z dnia 4.08.1999 r.,I PKN 20/99).

Wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych zawarte w pozwie wzajemnym oddalono – albowiem odnosiły się do żądania ewentualnego. Wobec uwzględnienie roszczenia głównego w całości postępowanie dowodowe w kierunku wykazania zadania ewentualnego było zbędne. Uzasadnienie to obejmuje również oddalenie pozostałych wniosków dowodowych nakierowanych na wykazanie żądania ewentualnego powództwa wzajemnego.

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Forysiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: