Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1833/12 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-06-06

Sygn. akt II Cz 1833/12

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Dorota Gamrat-Kubeczak

Sędziowie: SO Violetta Osińska

SO Małgorzata Grzesik (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

spraw egzekucyjnych z wniosku wierzycieli: Banku Spółdzielczego w G., Banku (...) S.A. w W., Banku (...) S.A w W., (...) Bank S.A. we W. i (...) Company Sp. z o.o. w S.

przeciwko dłużnikom B. P. (1) i B. P. (2)

przy udziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddziału w S.

w przedmiocie zarzutów wierzyciela ZUS oraz dłużników B. P. (1) i B. P. (2) przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z uproszczonej egzekucji z nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), obręb (...), działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...), sporządzonemu przez Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie D. D. (1) D. w dniu 20 września 2011 r.

na skutek zażalenia dłużnika B. P. (2) na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 2 maja 2012 r., sygn. akt IX Co 8858/11

zmienia zaskarżone postanowienie w punkcie III w ten sposób, że otrzymuje ono brzmienie:

"zmienić postanowienie Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie D. D. (1) D. z dnia 20.09.2011r. w przedmiocie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z uproszczonej egzekucji z nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), obręb (...), działka nr (...), dla której była prowadzona księga wieczysta Kw nr (...) w ten sposób, że:

1)  uchylić punkt III A w zakresie dotyczącym ustalenia należności i praw w kategorii 5 na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w S. w wysokości 11037,96 zł oraz w kategorii 9 punkt 3 w zakresie dotyczącym ustalenia należności wierzyciela (...) Company Sp. z o.o. w S. w sprawie KM 1662/09 w kwocie 6.920,09 zł,

2)  uchylić punkt (...) w zakresie dotyczącym kategorii piątej,

3)  zmienić punkt (...) w zakresie dotyczącym kategorii dziewiątej i ustalić następujące sumy przypadające do podziału i wypłacenia uczestnikom w kategorii dziewiątej:

a.  w sprawie KM 708/09 na rzecz wierzyciela Banku (...) S.A. w W. kwota 46 011,24 zł (czterdzieści sześć tysięcy jedenaście złotych dwadzieścia cztery grosze),

b.  w sprawie KM 1661/09 na rzecz wierzyciela (...) Bank S.A. we W. kwota 1185,27 zł (tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy),

c.  w sprawie KM 1664/09 na rzecz wierzyciela Banku (...) S.A. w W. kwota 3388,41 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy),

d.  w sprawie KM 1669/09 na rzecz wierzyciela Bank Spółdzielczego w G. kwota 12012,88 zł (dwanaście tysięcy dwanaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

e.  w sprawie KM 4294/09 na rzecz wierzyciela (...) Company Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwota 12,52 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

f.  w sprawie KM 7623/09 na rzecz wierzyciela (...) Company Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwota 17,26 zł (siedemnaście złotych dwadzieścia sześć groszy).

Sygn. akt II Cz 1833/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 maja 2012r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w punkcie III zmienił postanowienie Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie D. D. (1) D. z dnia 20 września 2011 r. w przedmiocie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z uproszczonej egzekucji z nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), obręb (...), działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...)/1w ten sposób, że:

4)  uchylił punkt III A w zakresie dotyczącym ustalenia należności i praw w kategorii 5 na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w S. oraz w zakresie dotyczącym ustalenia należności wierzyciela w sprawie KM 1662/09 (...) Company Sp. z o.o. w S. w kategorii 9 w kwocie 6.920,09 zł,

5)  w punkcie III dodał punkt B i ustalił następujące wierzytelności i prawa na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w S.: kategoria 7 – kwota 13.018,91 zł,

6)  uchylił punkt (...) w zakresie dotyczącym kategorii piątej,

7)  w punkcie (...) dodał punkt dotyczący należności w kategorii siódmej i ustalić następujące sumy przypadające do podziału i wypłacenia w kategorii siódmej na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w S. – kwota 13.018,91 zł,

8)  zmienił punkt (...) w zakresie dotyczącym kategorii dziewiątej i ustalić następujące sumy przypadające do podziału i wypłacenia uczestnikom w kategorii dziewiątej:

a.  w sprawie KM 708/09 na rzecz wierzyciela Banku (...) S.A. w W. kwota 34.832,69 zł,

b.  w sprawie KM 1661/09 na rzecz wierzyciela (...) Bank S.A. we W. kwota 896,18 zł,

c.  w sprawie KM 1664/09 na rzecz wierzyciela Banku (...) S.A. w W. kwota 2.565,27 zł,

d.  w sprawie KM 1669/09 na rzecz wierzyciela Bank Spółdzielczego w G. kwota 9.094,62 zł,

e.  w sprawie KM 4294/09 na rzecz wierzyciela (...) Company Sp. z o.o. w S. kwota 9,48 zł,

f.  w sprawie KM 7623/09 na rzecz wierzyciela (...) Company Sp. z o.o. w S. kwota 14,22 zł.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości został zatwierdzony w pozostałym zakresie.

Sąd Rejonowy wskazał, iż w piśmie z dnia 06 października 2011 r. wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddział w S. wystąpił z zarzutami przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości z dnia 20 września 2011 r. i wniósł o zmianę tego planu poprzez uwzględnienie w kategorii VII kwoty 1.972,50 zł, wynikającej z administracyjnych tytułów wykonawczych z nadaną klauzulą wykonalności, tj. różnicy kwoty wynikającej z tych tytułów z nadaną klauzulą wykonalności 13.018,91 zł a kwotą przyznaną wierzycielowi w kategorii V oraz o zasądzenie na rzecz wierzyciela od dłużnika kosztów postępowania.

W uzasadnieniu zarzutów wierzyciel podniósł, iż w zaskarżonym planie podziału jego należności zostały uwzględnione tylko w kategorii V w kwocie 11.037,96 zł. Jest to aktualna kwota należności z tytułu nieopłaconych składek zabezpieczona rzeczowo w formie hipoteki przymusowej kaucyjnej do kwoty 11.046,41 zł zgodnie z zawiadomieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 12 maja 2008 r. na podstawie wniosku ZUS z dnia 09 kwietnia 2008 r. oraz decyzji określającej wysokość należności z tytułu nieopłaconych składek DRd/H/111/08 z dnia 13 marca 2008 r. Pozostałe należności nie ujęte w kategorii V, a objęte wnioskiem wierzyciela z dnia 09 grudnia 2008 r., złożonym w postępowaniu egzekucyjnym i w pozostałych pismach w kwocie 1.972,50 zł, wynikające z administracyjnych tytułów wykonawczych z nadaną klauzulą wykonalności powinny zostać ujęte w kategorii VII.

Odpowiedź na zarzuty wierzyciela ZUS złożył tylko wierzyciel Bank (...) S.A. wskazując w piśmie z dnia 02 lutego 2012 r., iż ich nie kwestionuje.

Z zarzutami wierzyciela ZUS nie zgodzili się dłużnicy wskazując w pismach z dnia 16 lutego 2012 r., iż składają sprzeciw przeciwko pismu ZUS z dnia 06 października 2011 r.

W pismach z dnia 24 października 2011 r. z zarzutami przeciwko planowi podziału z dnia 20 września 2011 r. wystąpili również dłużnicy wnosząc o unieważnienie tego planu. Dłużnicy zakwestionowali prawidłowość prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, i podnieśli, iż część wierzycieli, na wniosek których prowadzone są postępowania, nie jest w istocie wierzycielami. Dłużnicy zakwestionowali także wysokość ustalonej w planie podziału kwoty opłaty przypadającej Komornikowi, wysokość kwoty na rzecz wierzyciela ZUS oraz łączną wysokość wszystkich zobowiązań.

Sąd Rejonowy ustalił, iż w piśmie z dnia 01 lutego 2007 r., które wpłynęło do Komornika w dniu 07 lutego 2007 r., wierzyciel w sprawie KM 1669/09 Bank Spółdzielczy w G. wniósł o wszczęcie uproszczonej egzekucji z niezabudowanej nieruchomości dłużnika B. P. (2), położonej w S. przy ul. (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...).

W piśmie z dnia 08 lutego 2007 r., doręczonym dłużnikowi w dniu 20 lutego 2007 r., wystosowano do dłużnika wezwanie do zapłaty długu.

Czynności opisu i oszacowania nieruchomości dokonano w dniu 17 kwietnia 2007 r. W opisie i oszacowaniu stwierdzono obciążenia na nieruchomości – w dziale IV księgi wieczystej: hipoteka umowa kaucyjna w wysokości 58.500,00 zł z tytułu kredytu udzielonego (...) Sp. z o.o. w S., hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 120.000,00 zł z odsetkami wysokości 20.174,40 zł od dnia 31 sierpnia 2002 r. i kosztami postępowania – obie na rzecz Banku Spółdzielczego w G..

Do egzekucji z wymienionej nieruchomości przyłączyli się wierzyciele w sprawach Km 708/09, Km 1661/09, Km 1662/09, Km 1664/09, Km 4294/09 i Km 7623/09.

W piśmie z dnia 12 listopada 2007 r., które wpłynęło do Komornika w dniu 13 listopada 2007 r., wierzyciel ZUS wniósł o przyłączenie go na podstawie art. 1036 kpc do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości położonej przy ul (...) wskazując, że celem przyłączenia jest wyegzekwowanie kwot: 6.374,30 zł z tytułu nieopłaconych składek, 4.181,30 zł z tytułu odsetek obliczonych do dnia licytacji, tj. 23 października 2007 r. i 158,40 zł z tytułu kosztów upomnień. Do pisma wierzyciel załączył administracyjne tytuły wykonawcze o numerach Km- (...) do Km 8629/2007 z dnia 08 listopada 2007 r. i wezwanie do zapłaty z dnia 12 października 2007 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez dłużnika w dniu 22 października 2007 r.

Kolejnymi pismami ZUS podtrzymywał wniosek oparty na art. 1036 kpc i wskazywał na dalsze odsetki.

W dniu 02 grudnia 2008 r. odbyła się druga licytacja nieruchomości – działka nr (...). Nieruchomość za cenę wywołania wynoszącą 71.700,00 zł nabył M. O.. Postanowieniem z dnia 02 grudnia 2008 r. Komornik orzekł o udzieleniu przybicia na rzecz nabywcy.

Postanowieniem z dnia 14 maja 2010 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sygn., akt 1590/10, orzekł o przysądzeniu na rzecz nabywcy M. O. własności nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), położonej w S. przy ul. (...). Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 25 marca 2011 r.

W piśmie z dnia 17 sierpnia 2011 r. wierzyciel ZUS wniósł o zwrot administracyjnych tytułów wykonawczych celem uzyskania sądowej klauzuli wykonalności.

Postanowieniem z dnia 20 września 2011 r. Zastępca Komornika sporządziła plan podziału sumy 71.700,00 zł, uzyskanej z uproszonej egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej w S. przy ul. (...), obręb (...), dla ktorej prowadzona jest księga wieczysta Kw nr (...).

W punkcie (...) i (...) planu podziału z dnia 20 września 2011 r., ustalającym sumy przypadające do podziału i wypłacenia uczestnikom Zastępca Komornika ustaliła w kategorii 5 na rzecz wierzyciela ZUS kwotę 11.037,96 zł z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż kwotę tę pozostawić na rachunku bankowym Zastępcy Komornika do czasu przedłożenia przez wierzyciela hipotecznego ZUS administracyjnych tytułów wykonawczych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd oraz wskazaniem, że w przypadku nieprzedłożenia tych tytułów przez wierzyciela hipotecznego kwota zwolniona przypadnie kolejno wierzycielom egzekwującym w kategorii 9.

W dniu 28 września 2011 r. do Zastępcy Komornika wpłynęło pismo wierzyciela ZUS z dnia 27 września 2011 r. wraz z załączonymi administracyjnymi tytułami wykonawczymi o numerach Km- (...) do Km- (...) z dnia 08 listopada 2007 r., którym postanowieniem z dnia 09 września 2011 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sygn. akt IX Co 7415/11, nadał klauzulę wykonalności, przy czym częściowo Sąd oddalił wniosek, to jest w części dotyczącej składek na Fundusz Pracy.

Rozpoznając zarzuty wierzyciela ZUS Sąd I instancji podniósł, iż uproszczona egzekucja z nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) została wszczęta w wyniku wezwania do zapłaty długu z dnia 08 lutego 2007 r. Ostrzeżenie o wszczęciu tej egzekucji w sprawie KM 189/07 – obecnie KM 1669/09 zostało wpisane do księgi wieczystej na wniosek Komornika, który wpłynął w dniu 12 lutego 2007 r. Tymczasem wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej w kwocie 11.046,41 zł na rzecz wierzyciela ZUS nastąpił na wniosek, który wpłynął w dniu 14 kwietnia 2008 r., a zatem po zajęciu nieruchomości. W takiej sytuacji prawa wierzyciela jako wierzyciela hipotecznego nie zostały ujawnione w opisie i oszacowaniu i brak było podstawy do tego, by w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości zaspokoić należności wierzyciela ZUS w kategorii V jako wierzyciela hipotecznego.

Sąd Rejonowy uznał jednak, iż w okolicznościach niniejszej sprawy zaszły podstawy do zaspokojenia należności wierzyciela ZUS w kategorii 7. Wierzyciel złożył Komornikowi wnioski o przyłączenie do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości – w pismach z dnia 12 listopada 2007 r., 11 kwietnia 2008 r. i 09 grudnia 2008 r. załączając do pierwszego z wymienionych pism administracyjne tytuły wykonawcze o numerach od Km- (...) do Km- (...) z dnia 08 listopada 2007 r., a także do każdego z pism skierowane do dłużnika wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniami ich doręczenia dłużnikowi. Klauzula wykonalności została nadana przedłożonym przez wierzyciela administracyjnym tytułom wykonawczym w dniu 09 września 2011 r., a zatem w chwili sporządzania planu podziału z dnia 20 września 2011 r. wierzyciel dysponował administracyjnymi tytułami wykonawczymi, zaopatrzonymi w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd. Istniały zatem podstawy do uznana, iż wierzyciel przyłączył się skutecznie spełniając warunki z art. 1036 § 1 pkt 1 kpc do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, a z uwagi na charakter należności wierzyciela są to należności zaspokajane w kategorii 7.

Dalej Sąd Rejonowy wskazywał, iż z uwagi na zaspokojenie całości należności wierzyciela ZUS w kategorii 7 zmniejszeniu uległa kwota pozostała do podziału między wierzycieli z kategorii 9. Jednocześnie kwota ta uległa z kolei zwiększeniu o należności przyznane w planie podziału wierzycielowi ze sprawy KM 1662/09, to jest o kwotę 675,74 zł. Wierzyciel w tej sprawie (...) Company Sp. z o.o. w S. nie może bowiem aktualnie już uczestniczyć w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Zgodnie z regulacją przepisu art. 316 § 1 kpc, znajdującym na mocy art. 13 § 2 kpc odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy.

Orzekając zatem w przedmiocie zarzutów dłużników Sąd I instancji wskazał, iż w jednej ze spaw egzekucyjnych, ujętych w planie podziału z dnia 20 września 2011 r., to jest w sprawie KM 1662/09, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem Komornika z dnia 05 grudnia 2011 r. na podstawie art. 825 pkt 2 kpc. Sądowi wiadomo z urzędu, iż postanowienie to jest prawomocne. W sprawie tej tytuł wykonawczy stracił moc, bowiem postanowieniem z dnia 03 listopada 2011 r. sygn., akt XVI C-upr 500/06 Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uchylił z urzędu postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2004 r. w przedmiecie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty tego Sądu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie prowadzonej pod ówczesną sygnaturą akt XVI Nc 5959/03 i oddalił wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności. Ponadto również postanowieniem z dnia 03 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 11 lipca 2007 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty tego Sądu z dnia 12 października 2004 r. wydanego pod ówczesną sygnaturą akt XVI Nc 5959/03 przeciwko B. P. (1) i orzekł o oddaleniu wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko B. P. (1). Skoro zatem uchylona została klauzula wykonalności nadana nakazowi zapłaty stanowiącemu tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzona była egzekucja w sprawie KM 1662/09, a postępowanie egzekucyjne w tej sprawie zostało umorzone, brak aktualnie podstaw do zaspokojenia należności wierzyciela z tej sprawy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Sąd Rejonowy podkreślił, iż w pozostałych sprawach egzekucyjnych postępowania prowadzone są na wnioski wierzycieli wskazanych w tytułach wykonawczych, na podstawie prawidłowych tytułów wykonawczych, w żadnej z pozostałych spraw na dzień wydawania niniejszego postanowienia postępowanie nie zostało umorzone i nie można stwierdzić wbrew twierdzeniom dłużników, iż wierzyciele nie mają statusu wierzycieli, brak również w aktach tych spraw orzeczeń sądowych pozbawiających mocy tytułów wykonawczych. Wszyscy wierzyciele z pozostałych spraw egzekucyjnych biorą zatem udział w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Wskazując na powyższe Sąd Rejonowy zmienił plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości dłużnika w taki sposób, iż uchylił rozstrzygnięcia Komornika dotyczące ustalenia i zaspokojenia należności wierzyciela ZUS w kategorii 5 i ustalił należności tego wierzyciela w kategorii 7 oraz zmienił plan podziału w zakresie dotyczącym ustalenia i podziału należności wierzycieli z kategorii 9. W pozostałym zakresie plan podziału z dnia 20 września 2011 r. został uznany za prawidłowy.

Na podstawie art. 1025 kpc ustalił, że należności przypadające od dłużnika ulegają zaspokojeniu w następującej kolejności:

- kategoria 1 – koszty egzekucyjne – w tym należna Komornikowi opłata w kwocie 9.065,42 zł oraz koszty poniesione prze wierzyciela w sprawie KM 708/09, to jest kwota 2.191,44 zł,

- kategoria 7 – należności wierzyciela ZUS w łącznej wysokości 13.018,91 zł,

- kategoria 9 – należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję.

Co do opłaty na rzecz Komornika wskazać należy, iż opłata ta wynosi 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, przy czym 15 % z kwoty 71.700,00 zł wynosi 10.755,00 zł, w planie podziału z dnia 20 września 2011 r. opłata ta została ustalona w wysokości niższej, to jest 9.065,42 zł.

Po zaspokojeniu należności z kategorii 1 i 7 do podziału między wierzycieli z kategorii 9 pozostała kwota w wysokości 47.417,23 zł, kwota ta nie wystarczyła na zaspokojenie całości należności, a zatem należało dokonać jej podziału między wierzycieli zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wywiódł dłużnik B. P. (2) w zakresie przydzielenia jakiejkolwiek należności Spółce (...) albowiem nie istnieje już tytuł wykonawczy. Wskazał również, iż wysokość świadczenia na rzecz ZUS jest wielce sporna. Jako główny zarzut wskazał zaniżenie przez komornika wartości nieruchomości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się o tyle uzasadnione, że doprowadziło do zmiany zaskarżonego orzeczenia.

Na wstępie zauważyć należy, iż Sąd Rejonowy rozpoznając zarzuty do planu podziału związany jest granicami zaskarżenia zakreślonymi przez wnoszącego zarzuty.

Zarzuty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyły należności przypadających w planie podziału ZUS, natomiast zarzuty dłużnika dotyczyły planu w całości.

Sąd Rejonowy uwzględnił zarzuty ZUS, w ten sposób, iż nastąpiło zaspokojenie należności tego wierzyciela w planie w całości.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy rozważał zarzuty zażalenia dłużnika dotyczącego tego właśnie rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

Otóż zgodnie z art. 1036 kpc w podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą m.in. wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

W doktrynie przeważa pogląd, iż zgłoszenie musi nastąpić z jednoczesnym złożeniem tytułów. Wprawdzie można ewentualnie rozważać, czy brak tytułu jest brakiem zgłoszenia wierzyciela przewidzianego w art. 1036 kpc, to jednak w niniejszej sprawie takie rozważania są zbędne. Na dzień uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, które miało miejsce w dniu 25.03.2011r., kiedy to oddalono zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, tytuły wykonawcze jeszcze bowiem nie istniały. Nadanie klauzuli wykonalności nastąpiło dopiero w dniu 9.09.2011r. A zatem nie mogło dojść do prawidłowego zgłoszenia wierzytelności.

Z uchwały SN z dnia 30 stycznia 2008 r., III CZP 134/07 (OSNC 2009, nr 1, poz. 8) - akceptowanej w całej rozciągłości przez skład orzekający w niniejszej sprawie - wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będąc wierzycielem należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (i innych świadczeń, dla których droga egzekucji sądowej jest dopuszczalna) i zgłaszając uczestnictwo w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (art. 1036), spełnia wymóg dotyczący złożenia tytułu wykonawczego tylko wtedy, gdy administracyjny tytuł wykonawczy zaopatrzono w sądową klauzulę wykonalności.

Reasumując tytuł wykonawczy powstał już po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

W sytuacji zatem uznania, iż ZUS nie spełnił wymogów przewidzianych w art. 1036 kpc kwota, która powinna mu przypaść została rozdysponowana zgodnie z kolejnością przewidzianą w art. 1025 kpc w kategorii 9.

Nie można zaś podzielić zarzutów zażalenia dłużnika dotyczącego należności przyznanej w planie podziału (...) Company Sp. z o.o. w S.. Jedynie bowiem w sprawie Km 1662/09 nastąpiło umorzenie postępowania z powodu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Kwota, którą komornik w planie podziału przyznał temu wierzycielowi podlegała zatem rozdysponowaniu pomiędzy pozostałych wierzycieli w kategorii 9. zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Pozostałe sprawy z wniosku tego wierzyciela toczą się na podstawie innych tytułów wykonawczych i dłużnik nie uzyskał umorzenia postępowania w tym zakresie.

Do rozważenia pozostała jednak kwestia kosztów egzekucyjnych poniesionych przez wierzyciela Bank (...) SA. Otóż ani z postanowienia sądu zmieniającego ani z planu sporządzonego przez komornika nie wynika, iż kwota tych kosztów podlega wypłacie w planie podziału. Zamysł przyznania tych kosztów w kategorii 1. wynika tylko z uzasadnień powyższych orzeczeń. Brak jednak zaskarżenia w tym zakresie planu podziału zarzutami, a następnie zażaleniem. W tej sytuacji należało uznać, iż kwota ta powinna być rozdysponowana pomiędzy wierzycieli w kategorii 9. Tylko takie orzeczenie nie narusza zasady reformationis in peius.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota, która pozostała do podziału po zaspokojeniu opłaty egzekucyjnej i wydatków komornika, powinna zostać podzielona pomiędzy pozostałych wierzycieli zgodnie z zasadą proporcjonalności tj. przy uwzględnieniu całej egzekwowanej należności wierzyciele uczestniczą w planie w następującej proporcji:

1.  w sprawie KM 708/09 - Bank (...) S.A. w W. 73,47%,

2.  w sprawie KM 1661/09 (...) Bank S.A. we W. 1,90%,

3.  w sprawie KM 1664/09 Bank (...) S.A. w W. 5,41%,

4.  w sprawie KM 1669/09 Bank Spółdzielczy w G. 19,18%,

5.  w sprawie KM 4294/09 (...) Company Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. 0,02%;

6.  w sprawie KM 7623/09 (...) Company Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. 0,02%.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w z art. 13 § 2 kpc należało orzec jak w sentencji.

Sygn. akt II Cz 1833/12

S., dnia 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować i zakreślić;

2.  odpisy postanowienia doręczyć:

1)  pełnomocnikowi wierzyciela ZUS – r. pr. J. K.;

2)  pełnomocnikowi wierzyciela Bank Spółdzielczy w G. – r. pr. J. P. na adres: Bank Spółdzielczy w G., ul. (...) M. 20, (...)-(...) G.;

3)  pełnomocnikowi wierzyciela Bank (...) S.A. – r.pr. M. S. na adres: Bank (...) S.A. Departament Monitoringu i Windykacji (...) Plac (...) (...)-(...) S. ;

4)  pełnomocnikowi wierzyciela (...) Company sp. z o.o. w S. – r.pr. M. A., ul. (...)/c, (...)-(...) S. ;

5)  pełnomocnikowi wierzyciela Bank (...) S.A. w W. – adw. M. K., ul. (...) lok. 15, (...)-(...) W.;

6)  wierzycielowi (...) Bank S.A. we W.ul. (...), (...)-(...) W.,

7)  dłużnikom,

8)  Zastępcy Komornika D. D..

3.  po dołączeniu dowodów doręczeń zwrócić akta SR, a akta egzekucyjne komornikowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Gamrat-Kubeczak,  Violetta Osińska
Data wytworzenia informacji: