Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1799/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-11-21

Sygn. akt II Cz 1799/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wiesława Buczek-Markowska (spr.)

Sędziowie: SO Marzenna Ernest

SO Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 21 listopada 2013 r. w S.

sprawy ze skargi dłużnika K. K.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Goleniowie N. K. (1) z dnia 22 marca 2011 r. w postaci opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) w sprawie o sygn. akt Km 55/08

przy udziale wierzycieli Gminy S., małoletniego M. D. zastępowanego przez przedstawiciela ustawowego G. D., Agencji Nieruchomości Rolnych W., Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Goleniowie i Gminy P.

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. akt I Co 684/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie przyznał biegłemu sądowemu K. R. wynagrodzenie w kwocie 1.219,46 zł za sporządzoną opinię z dnia 29 września 2012 r. w sprawie.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd wskazał, iż biegły sądowy K. R. specjalista z zakresu wyceny nieruchomości wydał pisemną opinię w sprawie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 4 lipca 2012 r., a opinia została sporządzona zgodne ze zleceniem Sądu. Biegła za wykonaną opinię zażądała wynagrodzenia w wysokości 1.219,46 zł. Sąd miał na uwadze art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm). Sąd wskazał też, iż w chwili wystawienie rachunku aktualna wówczas kwota bazowa wynosiła 1.873,84 zł, a przepis § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia stanowi, że wynagrodzenie za godzinę pracy biegłego wynosi od 1,2% do 1,7% kwoty bazowej (tj. od 22,49 złotych do 31,85 złotych). Dalej Sąd zaznaczył, iż biegły przedstawiając rachunek za sporządzoną opinię wskazał, iż wydanie opinii w niniejszej sprawie zajęło mu łącznie 27 godziny i przeznaczył je na napisanie wniosku do gminy – 1 godzina, oględziny nieruchomości – 1 godzina, zakup wypisu z rejestru gruntów – 1 godzina, badanie rynku – 2 godziny, wykonanie operatu szacunkowego – 18 godzin, prace merytoryczne – 4 godziny. Sąd stwierdził, że nie miał podstaw, aby kwestionować ilość pracy przeznaczonej przez biegłego na wydanie opinii oraz na wykonanie poszczególnych czynności. Biegły nadto wskazał, iż przyjął wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w wysokości 29,98 zł, czyli przewidzianą przez w/w rozporządzenie. Przy uwzględnieniu w/w należności za jedną godzinę pracy i ilości godzin przeznaczonych na wydanie opinii wynagrodzenie biegłego wyniosło 809,46 zł netto. Sąd wskazał też, iż na wynagrodzenie biegłego za sporządzoną opinię składają się także inne wydatki niezbędne do wykonania opinii: biegły poniósł dodatkowe koszty w postaci kosztów dojazdu na oględziny nieruchomości w wysokości 78.57 zł, odbitek ksero w wysokości 103,25 zł i wydruku dokumentacji fotograficznej 42 zł. Nadto Sąd wskazał, iż biegłemu należał się podatek VAT w wysokości 23% powyższego wynagrodzenia. Łączny koszty wydania opinii przez tego biegłego w sprawie wyniósł 1.219,46 zł brutto i zdaniem Sądu Rejonowego ta kwota należała się biegłemu za sporządzona opinię w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył dłużnik. Skarżący wniósł o: uchylenie tego orzeczenia; ponowne dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości przez innego biegłego; udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie N. K. (2); zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu zażaleniowym.

Skarżący podniósł, iż w pierwszym operacie szacunkowym będącym podstawą opisu i oszacowania nieruchomości dokonanego w dniu 22.03.2011 r., biegły wycenił w obrębie K. działkę nr (...) na kwotę 24.263 zł, a działkę nr (...) na kwotę 781 zł. W operacie szacunkowym z dnia 29.09.2013 r., ten sam biegły wycenił w obrębie K. działkę nr (...) na kwotę 17.500 zł, a działkę nr (...) na kwotę 27.500 zł. Skarżący wskazał, iż wynika z tego, że w ciągu niewielkiego okresu czasu między sporządzonym pierwszym operatem szacunkowym a drugim, wartość działki nr (...) spadła prawie dwukrotnie, a wartość działki nr (...) wzrosła ponad 30 krotnie. W ocenie skarżącego tak rażące błędy jednoznacznie wskazują, że biegły K. R. jest biegłym niewiarygodnym i w związku z tym domaga się on powołania innego biegłego do dokonania prawidłowej wyceny nieruchomości. Zdaniem skarżącego działania biegłego K. R. w innych sprawach wskazują, że jest on biegłym niewiarygodnym, gdyż między innymi wykonał operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej w S. przy ul. (...) bez wizji lokalnej i bez pomiaru pomieszczeń, a powierzchnię użytkową budynku wymyślił sobie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, lecz nie trafił, gdyż okazała się o prawie 44 m 2 mniejsza od rzeczywistej, a nieruchomość korzysta ze zbiornika bezodpływowego, pomimo, że od kilkunastu lat korzysta z kanalizacji gminnej. Skarżąc wskazał, iż na powyższe powołał się w skardze na opis i oszacowanie nieruchomości, jaką wniósł do Sądu Rejonowego w Goleniowie w dniu 25.06.2013 r., a w swojej opinii uzupełniającej w sprawie prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Goleniowie I Co 2601/11 wykazał się brakiem wiedzy na temat jak się liczy powierzchnię czworokąta wypukłego. W ocenie skarżącego biegły K. R. jest nie tylko biegłym niewiarygodnym lecz, że brakuje mu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej. Skarżący wskazał też, iż przywołuje swoje wnioski i twierdzenia jakie zawarł w pismach: skardze na opis i oszacowanie nieruchomości, pismo z dnia 28.03.2011 r., oraz zażaleniu na postanowienie Sądu Rejonowego w G., pismo z dnia 14.11.2011 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

W kwestii wynagrodzenia biegłego sądowego wymaga wskazać, iż z stosownie do treści art. 288 zd. 1 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków. Przepis art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) stanowi zaś, iż biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Dalej w myśl ust. 2 tego przepisu wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku. Kolejno ust. 3 stanowi, że wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Omawiane zagadnienie reguluje także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254 ze zm.). Stosownie do treści § 11 tego rozporządzenia jeżeli praca została wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem sądu lub ze znacznym nie usprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu.

Mając na względzie powyższą regulację Sąd Okręgowy zaznacza, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy dopuścił dowód z pisemnej uzupełniającej opinii biegłego sądowego z zakresu (...) celem ustalenia aktualnej wartości wycenianych nieruchomości z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia działki nr (...) oraz uwzględnienia i ustalenia stosownymi dokumentami czy działka nr (...) jest położona na terenach zakwalifikowanych jako obszar zalewowy (k. 217). W związku z tym biegły K. R. w dniu 29 września 2012 r. sporządził pisemną opinię uzupełniającą (k. 224-275). Po analizie tej opinii Sąd Okręgowy stwierdza, iż nie ma podstaw do przyjęcia, iż została ona wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem Sądu. W przedmiotowej opinii biegły dokonał aktualizacji wyceny nieruchomości rolnej niezabudowanej (działek nr (...)) dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą o numerze (...). W tym biegły w operacie szacunkowym w sposób szczegółowy wskazał podstawy, które świadczą o tym iż wartość działki (...) wynosi 17.500 zł, zaś działki nr (...) wynosi 27.500 zł. Z kolei ocena opinii biegłego w zakresie jej mocy dowodowej, do czego sprowadza się argumentacja zażalenia, na etapie przyznawania biegłemu wynagrodzenia jest niedopuszczalna. Wobec tego wbrew twierdzeniu skarżącego wymienionemu biegłemu za zleconą mu przez Sąd pracę należało się stosowne wynagrodzenie. Sąd Rejonowy przyznając biegłemu wynagrodzenie przeprowadził należytą analizę danych wynikających z rachunku i karty pracy biegłego natomiast skarżący w tym zakresie nie podniósł żadnych zastrzeżeń. W tym w ocenie Sądu orzekającego przyjęty przez Sąd Rejonowy wymiar 27 godzin na wydanie opinii uwzględnia potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy. Zatem zaskarżone postanowienie jest zgodne z prawem.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji postanowienia.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Buczek-Markowska,  Marzenna Ernest ,  Zbigniew Ciechanowicz
Data wytworzenia informacji: