Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 659/13 - postanowienie, inny Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-09-13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Grzesik

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz

SO Zbigniew Ciechanowicz (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 września 2013 r. w Szczecinie

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko dłużnikowi A. W.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 26 października 2012 r., sygn. akt IX Co 7598/12

postanawia:

o ddalić zażalenie.

UZASADNIENIE:

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 października 2012 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie: (1) nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 5 września 2012 r. na rzecz wierzyciel (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w K. przeciwko dłużnikowi A. W. co do kwoty niespłaconego kapitału 16 870,42 zł i co do kwoty 60 zł z dalszymi odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty niespłaconego kapitału od dnia 5 września 2012 r. do dnia zapłaty, a ograniczeniem możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie powyższego tytułu egzekucyjnego do kwoty 43 020 zł, (2) oddalił wniosek w pozostałej części, (3) zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 103,90 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, (4) stwierdził, że tytuł niniejszy uprawnia do egzekucji w zakresie punkt 1 i 3.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny spełnia częściowo warunki z art. 786 2 § 1 w zw. z art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. i art. 96 ustawy – Prawo bankowe. Sąd nie uwzględnił jednakże wniosku w zakresie nadania klauzuli wykonalności co do zapłaty odsetek bowiem wierzyciel nie wskazał, od jakiej kwoty je naliczono a także stopy procentowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie ewentualnie zmianę poprzez oddalenie wniosku oraz obciążenie wierzyciela kosztami całego postępowania w tym kosztami postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że Komornik zawiadamiając go o wszczęciu postępowania nie wskazał jaki Sąd nadał klauzulę. Zdaniem skarżącego, klauzula nadana została przedwcześnie bowiem nie nastąpiło wysłuchanie dłużnika. Zarzucił, że nigdy nie podpisywał oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz zakwestionował prawidłowość naliczenia kwoty zadłużenia.

Wierzyciel zażądał oddalenia zażalenia podnosząc, iż dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a nadto nie wywiązał się z porozumienia dotyczącego ratalnej spłaty zadłużenia opisanego bankowym tytułem egzekucyjnym, co znajduje odzwierciedlanie w dokumentach załączonych do wniosku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi daleko idące uproszczenie i uprzywilejowanie banku w stosunku do innego typu wierzycieli. Postępowanie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ma charakter postępowania uproszczonego i formalnego, w którym sąd w zasadzie nie bada zarzutów merytorycznych. Przepis art. 786 2 k.p.c. obliguje bowiem sąd do zbadania w tym postępowaniu czy dłużnik poddał się egzekucji, czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej, jak również czy dłużnik dokonał tej czynności bezpośrednio z bankiem, ewentualnie czy roszczenie wynika z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. W konsekwencji sąd bada czy wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego odbyło się zgodnie z przepisami art. 96-98 Prawa bankowego.

Przedmiotem wniosku wierzyciela w niniejszej sprawie jest bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 5 września 2012 r. Z treści tego bankowego tytułu egzekucyjnego wynika, iż został on wystawiony w oparciu o dokumenty o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe. Wymieniony w omawianym bankowym tytule egzekucyjnym dłużnik zalicza się do osób o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, gdyż bezpośrednio ze wskazanym bankiem dokonał czynność bankowej w postaci zawarcia umowy co do spłaty zadłużenia wynikającego z zawartej z Bankiem umowy limitu zadłużenia w kocie. Wbrew zarzutom skarżącego, A. W. złożył również pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie tej czynności bankowej, z którego wynika zarówno kwota zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, jak też termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Przedmiotowy bankowy tytuł egzekucyjny zawiera wszystkie wymienione w art. 96 ust. 2 tej ustawy elementy jakie powinien zawierać każdy bankowy tytuł egzekucyjny, w tym oznaczono wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, oznaczono też, że dochodzone roszczenia wynikają z czynności bankowej w oraz zawarto wzmiankę o wymagalności tych roszczeń. Jednocześnie roszczenia objęte bankowym tytułem egzekucyjnym wynikają bezpośrednio z czynności bankowej w postaci wymienionej umowy. Podkreślenia wymaga, iż w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu poza kognicją Sądu pozostaje kwestia prawidłowości postępowania Komornika przy zawiadamianiu dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Nie jest także słusznym zarzut przedwczesności postanowienia z uwagi na nie wysłuchanie dłużnika. Zasadą jest, iż orzekanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności odbywa się na posiedzeniu niejawnym (art. 766 k.p.c.) a zatem bez wysłuchania dłużnika. Merytoryczna obrona dłużnika przed roszczeniem stwierdzonym bankowym tytułem egzekucyjnym możliwa jest w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 §2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzesik,  Mariola Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: