Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 358/13 - postanowienie, inny Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-06-12

Sygn. akt. II Cz 358/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karina Marczak

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz (spr.)

del. SR Katarzyna Longa

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w Szczecinie

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi R. T.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie VI Co 5024/12

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w całości w ten sposób, że nadać mu następującą treść:

1.  nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 29 listopada 2012 r., wystawionemu przez wierzyciela (...) Bank (...) Spółkę Akcyjną w W., na mocy którego dłużnik R. T. winien zapłacić wierzycielowi w punkcie 1. należność główną w wysokości 30.544 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści cztery) złote 63 sześćdziesiąt trzy) grosze z 24% w stosunku rocznym za okres od dnia 29 listopada 2012r. do dnia 5 grudnia 2012r., z 23% w stosunku rocznym za okres od dnia 6 grudnia 2012r. do dnia 9 stycznia 2013r., z 22% w stosunku rocznym za okres od dnia 10 stycznia 2013r. do dnia 6 lutego 2013r., z 21% w stosunku rocznym za okres od dnia 7 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r., z 19 % w stosunku rocznym za okres od dnia 7 marca 2013r. do dnia 8 maja 2013r., z 18% w stosunku rocznym za okres od dnia 9 maja 2013r. do dnia 5 czerwca 2013r. z 17% w stosunku rocznym poczynając od dnia 6 czerwca 2013r. oraz w punkcie 3 i 4 należności z tytułu prowizji, opłat bankowych i kosztów w wysokości 144 (sto czterdzieści cztery) złote 53 (pięćdziesiąt trzy) grosze z ograniczeniem łącznej kwoty zadłużenia z bankowego tytułu do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych;

2.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie;

3.  zasądzić od dłużnika R. T. na rzecz wierzyciela (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 37 (trzydzieści siedem) złotych 50 (pięćdziesiąt) groszy tytułem części kosztów postępowania;

II. oddalić zażalenie w pozostałej części;

III. zasądzić od dłużnika R. T. na rzecz wierzyciela (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 22 (dwadzieścia dwa) złote 50 (pięćdziesiąt) groszy tytułem części kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR Katarzyna Longa SSO Karina Marczak SSO Mariola Wojtkiewicz

Sygn. akt II Cz 358/13

UZASADNIENIE:

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie (sygn. akt VI Co 5024/12) oddalił wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Zdaniem sądu bankowy tytuł egzekucyjny nie spełnia warunków określonych w przepisach art. 96 ust. 1 i 2 i art. 97 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe. Przesłanką niezbędną do uwzględnienia wniosku w niniejszej sprawie było bowiem stwierdzenie, iż wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie oznaczonym w pisemnym oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji. W załączonym do wniosku bankowym tytule egzekucyjnym wierzyciel wskazał, iż roszczenia banku wobec dłużnika R. T. wynikają z umowy o wydanie i używanie karty kredytowej (...) S.A. nr (...) z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Równocześnie wierzyciel przedłożył ww. umowę wraz z oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji, w którym dłużnik oświadczył, iż bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie 2 lat od dnia rozwiązania umowy. Wnioskodawca nie przedstawił zaś żadnej dokumentacji, która zaświadczyłaby o tym, kiedy doszło do rozpoczęcia wymagalności zadłużenia. Przedmiotową umowę zawarto w dniu 27 kwietnia 2010 roku, a zatem termin 2 lat liczony od daty, w której najwcześniej dojść mogło do rozwiązania umowy, upłynął z dniem 27 kwietnia 2012 roku. Mając to uwadze sąd wniosek wierzyciela oddalił.

Zażalenie na postanowienie sądu złożył wierzyciel i zaskarżając je w całości wniósł o jego uchylenie i nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu zgodnie z wnioskiem z dnia 29 listopada 2012 r.

W uzasadnieniu podał, że istotnie nie dołączył do wniosku o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu dowodu odbioru wypowiedzenia umowy nr (...) z dnia 27 kwietnia 2010 r. Do zażalenia dołączył dowód nadania i podjęcia przez dłużnika wypowiedzenia umowy wskazując, iż termin wypowiedzenia upłynął w dniu 12 stycznia 2011 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie doprowadziło do zmiany zaskarżonego postanowienia. Sąd Okręgowy jest sądem merytorycznym, orzeka na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, złożonych nawet z zażaleniem. Jeżeli zatem do zażalenia wierzyciel przedstawił dowód wypowiedzenia umowy, dokument, z którego brakiem Sąd Rejonowy wiązał oddalenie wniosku, Sąd Okręgowy miał obowiązek ocenić ten dowód, a w sytuacji gdy wykazywał przesłankę, uznaną wcześniej za nie wykazaną, przystąpić do analizy pozostałych podstaw warunkujących nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ma charakter postępowania uproszczonego i formalnego. W jego ramach Sąd dokonuje jedynie oceny czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej, jak również czy dłużnik dokonał tej czynności bezpośrednio z bankiem oraz czy roszczenie wynika z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Tym samym badanie Sądu ogranicza się wyłącznie do oceny czy wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego odbyło się zgodnie z przepisami art. 96-98 Prawa bankowego.

W myśl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz., 665 ze zm.) bankowy tytuł egzekucyjny jest szczególnym aktem wystawionym przez bank. Zasady wystawiania przez bank tytułów egzekucyjnych oraz ich wymogi formalne zostały szczegółowo uregulowane w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Ustęp 2 przytoczonego przepisu wskazuje, że w bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz, którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. Brak któregokolwiek z elementów bankowego tytułu egzekucyjnego wymienionych w art. 96 ust. 2 ustawy determinuje w postępowaniu klauzulowym oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Zdaniem Sądu Okręgowego przedłożony w niniejszej sprawie bankowy tytuł egzekucyjny spełnia tylko częściowo warunki określone we wskazanych powyżej przepisach. Bankowy tytuł egzekucyjny sporządzony został na podstawie dokumentów związanych z umową o wydanie i używanie karty kredytowej (...) S.A., zawiera oznaczenie banku wystawiającego oraz opatrzony jest jego pieczęcią jak i podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu banku. Został wystawiony przeciwko dłużnikowi, z którym zawarto umowę, a zatem przeciwko osobie objętej dyspozycją powyższego przepisu. Dłużnik w oświadczeniu poddał się egzekucji do ściśle określonej kwoty, do której bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Dołączonymi do zażalenia dokumentami wierzyciel wykazał nadto, iż wniosek niniejszy został złożony z zachowaniem terminu.

Podkreślić należy, że istotą bankowego tytułu egzekucyjnego jest jego czytelność, tak by organ egzekucyjny oraz dłużnik miał pewność, jakie kwoty są egzekwowane i z jakiego tytułu oraz skąd zadłużenie wynika. Zdaniem Sądu Okręgowego bankowy tytuł egzekucyjny zawiera prawidłowe wskazanie jedynie kwoty niespłaconego kapitału, opłat prowizji, kosztów i maksymalnych odsetek znanych od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Tylko w takim zakresie wniosek wierzyciela mógł być uwzględniony.

W części dotyczącej odsetek zawartych w punkcie 2 oraz dalszych odsetek maksymalnych bankowy tytuł egzekucyjny nie jest precyzyjny. Jak wspomniano powyżej przepis 96 ust. 2 ustawy wymaga oznaczenia w bankowym tytule egzekucyjnym wysokości zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności. Za Sądem Najwyższym (uchwała z dnia 7 lipca 2000 r., III CZP 27/00), przyjąć należy, że regulacja wskazana w tym przepisie odnosi się do wszystkich rodzajów odsetek, które w ogóle mogą być umieszczone w bankowym tytule egzekucyjnym. Wymagane jest, więc nie tylko określenie zadłużenia dłużnika od strony strukturalnej (zadłużenie główne, zadłużenie uboczne), ale także- wskazanie „wysokości” (rozmiarów) tego zadłużenia w odniesieniu do długu głównego i należności pozostałych- w tym roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie. Innymi słowy, umieszczone w bankowym tytule egzekucyjnym odsetki za opóźnienie powinny być odpowiednio wyodrębnione z innych pozycji składających się na dług dłużnika i jednocześnie odpowiednio określone, co do wysokości. Określenie wysokości odsetek za opóźnienie możliwe jest wówczas, gdy wskazana została kwota stanowiąca podstawę do ich obliczenia, podano precyzyjnie stopę procentową oraz okres obliczenia odsetek (okres opóźnienia dłużnika). Tylko w ten sposób dłużnik może uzyskać pełną możliwość zweryfikowania swojego zadłużenia ujętego w bankowym tytule egzekucyjnym.

Żądanie w części dotyczącej odsetek zawiera wskazanie okresu, za jaki były one naliczane oraz stopy procentowej. Nie wskazuje natomiast, od jakiej kwoty odsetki te zostały naliczone. Sąd Odwoławczy nie neguje uprawnienia wierzyciela do wyrażania odsetek poprzez konkretną ich kwotę. Jednak nie można zapominać, iż sposób jej wyliczenia musi być i dla wierzyciela i dla dłużnika jasny, nie budzący wątpliwości, co sprowadza się do wskazania wprost w bankowym tytule egzekucyjnym danych takich jak - wysokość stóp procentowych odsetek wyrażonych w sposób liczbowy, okresów, za które przysługują oraz kwot, od których zostały naliczone. Odmienne stanowisko nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach art. 96 i 97 Prawa bankowego, ani w ugruntowanym orzecznictwie.

Wierzyciel postępowanie klauzulowe wygrał w 75%. Na poniesione przez niego koszty złożyła się opłata od wniosku w wysokości 50 złotych. Dłużnik winien, więc zwrócić wierzycielowi kwotę 37 złotych 50 groszy. Podstawę prawną orzeczenia o kosztach stanowi przepis art. 100 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie I sentencji. W punkcie II (co do odsetek) zażalenie zostało oddalone na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy oparł o treść przepisu art. 100 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Wierzyciel wygrał to postępowanie w 75%. Poniesione przez niego koszty obejmują opłatę od zażalenia w wysokości 30 złotych. Dłużnik winien, więc zwrócić wierzycielowi kwotę 22 złote 50 groszy, zasądzoną w punkcie III sentencji.

SSR Katarzyna Longa SSO Karina Marczak SSO Mariola Wojtkiewicz

Sygn. akt II Cz 358/13

Zarządzenie:

1.  odnotować,

2.  zakreślić,

3.  2 odpisy postanowienia doręczyć wierzycielowi (egzemplarz dla dłużnika) wraz z tytułem, na który nanieść wypis z sentencji postanowienia SR , sentencji SO, złączyć i nanieść pieczęć klauzulową

4.  akta odesłać po nadejściu zwrotnych poświadczeń

5.  do zbioru.

SSO Mariola Wojtkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karina Marczak,  Katarzyna Longa
Data wytworzenia informacji: