Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 825/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-02-28

Sygnatura akt IX C 825/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 28-02-2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Zawiślak

Protokolant: Agnieszka Baca - Domin

po rozpoznaniu w dniu 28-02-2013 r. we W.

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W.

przeciwko B. R. (1)

- o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. R. (1) na rzecz strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. kwotę 1496,82 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 747,51 zł od dnia 15.02.2013 r. do dnia zapłaty;

- 0,02 zł od dnia 16.11.2011 r. do dnia zapłaty;

- 332,91 zł od dnia 16.12.2011 r. do dnia zapłaty;

- 46,07 zł od dnia 17.01.2012 r. do dnia zapłaty;

- 13,95 zł od dnia 16.06.2012 r. do dnia zapłaty;

przy czym w tym zakresie pozwana odpowiada solidarnie z B. R. (2), którego odpowiedzialność wynika z prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 10.07.2012 r. sygn. akt IX Nc 1062/12;

II.  umarza postępowanie co do dalej idącego powództwa;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 717 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, przy czym w tym zakresie pozwana odpowiada solidarnie z B. R. (3), którego odpowiedzialność wynika z prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 10.07.2012 r. sygn. akt IX Nc 1062/12.

Sygn. akt. IX C upr 825/12

UZASADNIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) we W. wniosła o zasądzanie od pozwanych B. R. (3) i B. R. (1) solidarnie kwoty 2.039,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi następująco:

- od kwoty 1.646,82 zł od dnia 16.04.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 0,02 zł od dnia 16.11.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 332,91 zł od dnia 16.12.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 46,07 zł od dnia 17.01.2012r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 13,95 zł od dnia 16.06.2012r. od dnia zapłaty;

oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Uzasadniając roszczenie strona powodowa wskazała, że w dniu 04.05.1994r. pozwany B. R. (3) na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego otrzymał własnościowe prawdo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. (...) nr 7 we W.. W przedmiotowym lokalu poza pozwanym mieszka pozwana B. R. (1) oraz dzieci pozwanych A., A. i A. R.. Strona powodowa wskazała, że pozwany B. R. (3) zobowiązał się do uiszczania na rzecz powódki miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Pomimo skierowanych wezwań do zapłaty pozwani nie wywiązali się z powyższego obowiązku.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 lipca 2012r. powództwo został uwzględnione w całości.

W sprzeciwie od powyższego nakazu pozwana B. R. (1) zaskarżyła go całości. Przyznała, że strona powodowa wysyłała rozliczenia należności z tytułu pobierania energii cieplnej z okres 01.01.2009 – 31.12.2009r. na kwotę 1.063,09 zł, oraz za 2010r. w kwocie 1.974,50 zł. Pozwana zarzuciła jednak, że rozliczenia te nie wyszczególniają należności za poszczególne miesiące co uniemożliwia zweryfikowanie tych należności. Pozwana wskazała, że wzywała stronę powodową do dokładnego rozliczenia należności, strona powodowa przedstawiła rozlicznie za rok 2010, wskazując ze wyraża zgodę na rozłożenie kwoty niedopłaty na raty. Pozwana wskazała, że zaczęła spłacać należność za okres od listopada 2011r.i łącznie spłaciła 1250 zł. Pozwana zadeklarowała też chęć spłaty pozostałej kwoty. Wskazała też, że na bieżąco uiszcza należności z tytułu czynszu. Pozwana zarzuciła, że strona powodowa pobiera opłaty z tytułu centralnego ogrzewania również w miesiącach letnich.

Pismem procesowym z dnia 18.10.2012r. strona powodowa cofnęła powództwo co do kwoty 1.517,79zł wraz z odsetkami ustawowymi z uwagi na częściowe spełnienie roszczenia przez pozwaną po dacie wytoczenia powództwa. Strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanych B. R. (3) i B. R. (1) solidarnie na rzecz strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. kwoty 1.517,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w następujący sposób:

- od kwoty 1.646,82 zł od dnia 16.04.2011r. do dnia 19.07.2012r;

- od kwoty 1.510,83 zł od dnia 20.07.2012r. do dnia 17.08.2012r;

- od kwoty 1.360,83 zł od dnia 18.08.2012r. do dnia 17.09.2012r;

- od kwoty 1.210,83 zł od dnia 18.09.2012r. do dnia 17.10.2012r;

- od kwoty 1.124,84 zł od dnia 18.10.2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 0,02 zł od dnia 16.11.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 332,91 zł od dnia 16.12.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 46,07 zł od dnia 17.01.2012r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 19,95 zł od dnia 16.06.2012r. od dnia zapłaty

oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanych kosztów procesu.

Z kolei w piśmie z 25.10.2012r. i. strona powodowa przedstawiła sposób zaliczania wpłat dokonywanych przez pozwaną na poczet zaległości z tytułu centralnego ogrzewania.

Pismem procesowym z 17.12.2012r. strona powodowa cofnęła powództwo o kolejną kwotę 171,98 zł wynikającą z nadpłaty w listopadzie i grudniu 2012r. i ostatecznie wniosła o zasądzenie od pozwanych kwoty 1.345,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi

- od kwoty 1.646,82 zł od dnia 16.04.2011r. do dnia 19.07.2012r;

- od kwoty 1.510,83 zł od dnia 20.07.2012r. do dnia 17.08.2012r;

- od kwoty 1.360,83 zł od dnia 18.08.2012r. do dnia 17.09.2012r;

- od kwoty 1.210,83 zł od dnia 18.09.2012r. do dnia 17.10.2012r;

- od kwoty 1.124,84 zł od dnia 18.10.2012r. do dnia 19.11.2012;

- od kwoty 1.038,85 zł od dnia 20.11.2012r. do dnia 13.12.2012r;

- od kwoty 952,86 zł od dnia 14.12.2012r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 0,02 zł od dnia 16.11.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 332,91 zł od dnia 16.12.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 46,07 zł od dnia 17.01.2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 13,95 zł od dnia 16.06.2012r. do dnia zapłaty.

oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Na rozprawie w dniu 17.12.2012r. pozwana oświadczyła, że strona powodowa bezzasadnie naliczała czynsz bieżący w kwocie 891,05 zł, gdy tymczasem czynsz za listopad i grudzień 2012r. powinien wynieść 877,04 zł. Pozwana wpłacając kwotę 877,04 zł chciała aby po 100 zł każdej wpłaty przypadło na poczet zadłużenia. Wskazała nadto, że z zadłużenia wynoszącego 3000 zł spłaciła 2000 zł a pozostałą kwotę spłaci do czerwca 2013r. Podała nadto, że informowała spółdzielnię, że w przedmiotowym lokalu mieszka tylko ona, a pozwany nie jest zameldowany. W mieszkaniu nie przebywają też dzieci pozwanej.

W piśmie procesowym z 17.12.2012r. strona powodowa sprecyzowała roszczenie i wniosła o zasądzenie od pozwanej B. R. (1) na rzecz strony powodowej kwoty 1.681,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w następujący sposób:

- od kwoty 952,86 zł od dnia 14.12.2012r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 0,02 zł od dnia 16.11.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 332,91 zł od dnia 16.12.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 46,07 zł od dnia 17.01.2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 13,95 zł od dnia 16.06.2012r. do dnia zapłaty..

W piśmie procesowym z dnia 27.02.2013r. strona powodowa po raz kolejny cofnęła częściowo powództwo z uwagi na kolejne wpłaty dokonane przez pozwaną, o kwotę 205,35 zł ze zrzeczeniem się roszczenia i wniosła ostatecznie o zasądzenie od pozwanych B. R. (3) i B. R. (1) solidarnie kwoty 1.496,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi następująco:

- od kwoty 747,51 zł od dnia 15.02.2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 0,02 zł od dnia 16.11.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 332,91 zł od dnia 16.12.2011r. od dnia zapłaty;

- od kwoty 46,07 zł od dnia 17.01.2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 13,95 zł od dnia 16.06.2012r. do dnia zapłaty.

oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 04.05.1994r. B. R. (3) na podstawie § 23 statutu Zarządu Spółdzielni otrzymał na warunkach własnościowego prawa do lokalu w budynku przy ul. (...), mieszkanie nr (...) o powierzchni 130,8 m2. Lokal ten poza B. R. (3) zajmowała jego żona B. R. (1) oraz troje dzieci : A., A., A. R..

Okoliczności bezsporne

Aktualnie w lokalu zameldowane są dwie osoby.

Zadłużenie lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od kwietnia 2011r. wynosiło łącznie 2.039,77 zł.

Za kwiecień 2011r;. – 1.646,82 zł;

Za listopad 2011r. – 0,02 zł;

Za grudzień 2011r. – 332,91 zł;

Za styczeń 2012r. – 46,07 zł;

Za czerwice 2012r. – 13,95 zł.

Zadłużenie lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych według stanu na 29.02.2012r. wynosiło 2.383,79 zł.

Dowód: wydruk z konta analitycznego za 2011 i 2012r.k. 11-12

wezwanie do zapłaty z dnia 05.03.2012r. k. 16

Strona powodowa przedstawiła pozwanym rozliczenia energii cieplnej za 2009r. i 2010r.

Miesięczny wymiar opłat z tytułu centralnego ogrzewania od dnia 01.04.2010r. wynosi 1.063,09 zł za rok 2009 oraz 1.974,50 zł za rok 2010.

W kwietniu 2011r. wystąpiła na koncie pozwanej nadpłata z tytułu czynszu – 2,08 zł oraz w marcu 2012r. – 185,99 zł, w kwietniu 2012r. – 68,39 zł, w maju 2012r. – 103,59 zł. Nadpłaty zostały zarachowane na poczet niedopłaty z tytułu czynszu za grudzień 2010 932,37 zł) oraz opłat za c.o. w 2010r, co dało kwotę zadłużenia 1.646,82 zł.

Dowód: rozliczenie energii cieplnej z 16.04.2010r. k. 25

rozliczenie energii cieplnej z 13.04.2010r. k. 26

Pozwana B. R. (1) zwróciła się do strony powodowej o przedstawienie składników zadłużenia wraz z dokładnym rozliczeniem opłat za centralne ogrzewanie za lata 2009 i 2010.

W odpowiedzi strona powodowa przedstawiła szczegółowe rozliczenie energii cieplnej za lata 2009 i 2010r., która potwierdziła istnienie zadłużenia z tego tytułu oraz z tytułu innych opłat. Stawka opłat za centralne ogrzewanie od 01.01.2011r. powinna wynosić 3,74zł za 1 m2 powierzchni grzewczej lokalu (tj. 130,80 m 2). W rozliczeniu umieszczono klauzulę o treści: „wyrażamy zgodę na rozłożenie kwoty niedopłaty na raty”.

Dowód: korespondencja stron k. 27-29

Na należności z tytułu czynszu składają się: eksploatacja bieżąca, podatek od nieruchomości, odpis na fundusz remontowy, centralne ogrzewanie – wyliczona na podstawie metrażu mieszkania; woda i ścieki oraz podgrzanie wody - według przewidywanego zużycia, antena zbiorcza, domofon – od jednego lokalu, wywóz nieczystości i eksploatacja dźwigu – kwota obliczona za 2 osoby.

Dowód: wydruk z konta rozliczeniowego strony powodowej k. 15

Pozwana B. R. (1) dokonała następujących wpłat na konto strony powodowej:

- 993,56 zł w dniu 17.07.2012r. tytułem czynszu za lipiec (843,56zł ) i opłat za c.o. (150 zł). Czynsz bieżący wynosił 857,57 zł, na poczet c.o. za 2010r. zaliczono 135,99 zł.

- 935,67 w dniu 21.05.2012r. tytułem czynszu za maj (735,67zł ) i opłat za c.o. za 2010r.(200 zł);

- 898,48 zł w dniu 16.03.2012r. tytułem czynszu za marzec (698,48zł ) i opłat za c.o. (200 zł). Czynsz za marzec 2012r. wynosił 712,49 zł. Na poczet zaległości z tytułu c.o. zaliczona została kwota 185,99 zł.

- 569,12 zł w dniu 15.02.2012r. tytułem opłaty za wodę 2011r. (319,25 zł) i opłata za c.o. (250 zł)

- 250 zł w dniu 15.11.2011r. tytułem opłaty za c.o. za 2009r;

- 200 zł w dniu 31.10.2011r. tytułem opłaty za c.o. za 2009-2011r.;

- 877,04 zł w dniu 17.08.2012r. została zaliczona poczet opłat eksploatacyjnych za sierpień 2012r. Wystąpiła niedopłata z tyt. czynszu 14.01 zł.

- 150 zł w dniu 17.08.2012r. została zaliczona na poczet zaległości z tyt. c.o.

- 877,04 zł w dniu 17.09.2012r. została zaliczona na opłaty eksploatacyjne we wrześniu 2012r. Wystąpiła niedopłata z tyt. czynszu 14.01 zł.

- 150 zł w dniu 17.09.2012r. została zaliczona na poczet zaległości z tyt. c.o.

- 977,04 zł w dniu 17.10.2012r. została zaliczona na opłat eksploatacyjne za październik 2012r. wystąpiła nadpłata 85,99 zł, którą zaliczono na poczet zaległości z tyt. c.o.

- 977,04 zł w dniu 19.11.2012r., którą zaliczono na poczet czynszu za listopad ( 891,05 zł), nadpłata 85,99 zł, którą zaliczono na poczet zaległości z tyt. c.o.;

- 977,04 zł w dniu 13.12.2012r. którą zaliczono na poczet czynszu za grudzień ( 891,05 zł), nadpłata 85,99 zł którą zaliczono na poczet zaległości z tyt. c.o.;

- 1.010,79 zł w dniu 16.01.2013r., którą zaliczono na poczet czynszu za styczeń 2013r. (905,44 zł), napłata 105,35 zł, którą zaliczono na poczet zaległości z tyt. c.o.;

- 100 zł w dniu 14.02.2013r, którą zaliczono na poczet zaległości z tyt. c.o.

Dowód: dowody wpłat k. 30-35 i k.100

dokumentny rozliczeniowe strony powodowej k. 47-53 i k. 56-59,

zestawienie dowodów wpłat k. 118

Strona powodowa kilkakrotnie wzywała pozwanych do zapłaty przedkładając rozliczenie zadłużenia.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 15.05.2011r. k. 47

wezwanie do zapłaty z dnia 09.09.2011r. k. 54 i 55

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w stosunku do pozwanej B. R. (1) zasługiwało na uwzględnienie. W stosunku do pozwanego B. R. (3) nakaz zapłaty uwzględniający roszczenie w całości, uprawomocnił się z dniem 16.08.2012r.

Okolicznością bezsporną pozostawało, że pozwany B. R. (3) otrzymał przydział na prawo do lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...) nr 7 we W. oraz, że w lokalu tym oprócz pozwanego zamieszkiwała pozwana B. R. (1) oraz troje ich dzieci. Bezspornym było też, że strona powodowa w dniu 13.04.2011r. skierowała do pozwanej rozliczenie opłat z tytułu centralnego ogrzewania za 2010r. Podstawą ustalenia okoliczności faktycznych w pozostałym – spornym zakresie w niniejszej sprawie były dowody z dokumentów załączonych do pism procesowych stron.

Pozwana B. R. (1) nie kwestionowała samego faktu istnienia zadłużenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie. Pozwana kwestionowała jednak zasadność roszczenia z uwagi na deklarację strony powodowej o rozłożeniu należności zadłużonej na raty wyrażoną w piśmie z dnia 16.06.2011r. Spór stron koncentrował się też na wysokości przedmiotowego zadłużenia.

Podstawą dochodzonego roszczenia stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z którym, członkowie spółdzielni którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Z art. 4 ust 6 ww. ustawy wynika solidarność w spełnieniu tego obowiązku przez ww. osoby.

Po pierwsze wskazać należy, wbrew twierdzeniu pozwanej B. R. (1), że z poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych nie wynika, jakoby strona powodowa czyniła w stosunku do pozwanej jakiekolwiek wiążące ustalenia co do spłaty należności żądanej pozwem, a w szczególności by strony ustaliły w sposób wiążący, że spłata tych należności ma nastąpić w ratach. Na powyższe nie wskazuje zastrzeżenie podnoszone przez pozwaną w piśmie strony powodowej z 16.06.2011r. Zdaniem Sądu z jego treści wynika jedynie, że strona powodowa poinformowała pozwaną o możliwości poczynienia takich ustaleń. Nie sposób uznać, że zawarcie takiego zastrzeżenia, bez dat płatności poszczególnych rat oraz ich wysokości przesądza o zawarciu przez strony ugody w tym zakresie, czemu strona powodowa wyraźnie zaprzeczyła. Strony bowiem nie ustaliły jednoznacznie warunków spłaty kolejnych rat. Nie sposób też uznać, że ustalenia w tym zakresie pozostawiono swobodzie lokatora. Nadto treść kierowanych do pozwanych wezwań do jednorazowej zapłaty kwoty zadłużenia, wskazuje na brak wiążącego strony porozumienia co do płatności w ratach.

Pozwana kwestionowała sposób zaliczania przez stronę powodową wpłacanych przez nią kwot na poczet zaległości. Rozbieżność w tym zakresie wynikała z różnicy w wysokości czynszu wyliczanego przez powodową spółdzielnię, a sugerowana przez pozwaną, co z kolei wynikało ze sporu stron co do ilości osób zamieszkujących przedmiotowy lokal. Pozwana jednak formalnie nie dokonała wymeldowania zamieszkującej z nią osoby. Dla spełnienia powyższego nie jest wystarczające złożenie spółdzielni oświadczenia o treści wskazywanej przez pozwaną, stanowiącego załącznik nr 6. do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pozwana nie przedstawiła żadnego dokumentu, z którego wynikłoby iż jest jedynym lokatorem. Jakiekolwiek ustne ustalenia, czy też pisemne deklaracje pozwanej nie były w tym zakresie wystarczające. Tym samym B. R. (1) nie wykazała, że opłaty zależne od ilości osób zamieszkujących powinny być naliczane przy uwzględnieniu tylko jednej osoby. Osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu nie są bowiem wyłączone od odpowiedzialności wskazanej w art. 4 ust. 6 ustawy.

Zasadnym było więc naliczanie przez powodową spółdzielnię czynszu przy uwzględnieniu dwóch osób zamieszkujących przedmiotowy lokal. Stąd, mimo iż wpłacane przez powódkę kwoty były zaliczane zgodnie z jej dyspozycją w treści przelewów, również na poczet zadłużenia z tytułu centralnego ogrzewania, jednakże w kwocie niższej niż przez nią wskazywana, bowiem przy uwzględnieniu właściwej stawki czynszu. Przy uwzględnieniu wszystkich dokonanych wpłat przez pozwaną i po zaliczeniu ich na poczet zadłużenia, na koncie pozwanej pozostało zadłużenie w kwocie 1.140,46 zł. Z kolei kwota skapitalizowanych odsetek od kwot i za okresy wskazane w piśmie strony powodowej z dnia 27.02.2013r. ostatecznie precyzującym roszczenie wynosi 356,36 zł. Łącznie kwota należności pozostała po dokonanych przez pozwaną wpłatach wynosi 1.496,82 zł.

Mając na uwadze powyższe Sąd uwzględnił powództwo w części nieobjętej cofnięciem pozwu, wskazując, że obowiązek zapłaty pozwanej ma charakter solidarny z zobowiązaniem B. R. (3) wynikającym z nakazu zapłaty z dnia 10.07.2012r. W pozostałej części – w zakresie cofniętego pozwu Sąd na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i 3 k.p.c. umorzył postępowanie.

Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiocie odsetek ustawowych był art. 481 § 1 i 2 k.c.

O kosztach w punkt III sentencji wyroku orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. uznając, iż pozwana przegrała proces w całości, gdyż podstawa cofnięcia pozwu było uiszczenie dochodzonej należności w toku procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Zawiślak
Data wytworzenia informacji: