Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 1192/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-01-11

Sygn. akt VIII C 1192/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Wiśniewski

Protokolant: Anna Hrydziuszko

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 r. we Wrocławiu

na rozprawie

z powództwa (...) S. ar.l. z siedzibą w L.

przeciwko P. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...).á r.l. w L.wniosła o zasądzenie od pozwanego P. K.na swoją rzecz kwoty 1.286,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi opisanymi szczegółowo w pozwie. Uzasadniając swoje żądanie, podała, że dochodzona suma obejmuje nabyte na podstawie cesji wierzytelności przysługujące pierwotnie spółce (...)z tytułu świadczenia na rzecz pozwanego usług telekomunikacyjnych.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, uwzględniając powództwo w całości.

Pozwany złożył sprzeciw od powyższego nakazu, zarzucając, że nigdy nie korzystał z usług świadczonych przez spółkę (...), podając przy tym, że w 2000 r. skradziono mu dokumenty tożsamości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 października 2006 r. P. Sp. z o.o. w W.zawarła z (...) S.A.w W.umowę sprzedaży wierzytelności, zgodnie z którą miała nabyć wierzytelności przysługujące spółce (...)z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub innych umów.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z 30 października 2006 r., k. 31.)

Według oświadczenia spółki P., powyższa umowa miała dotyczyć m.in. wierzytelności przysługującej względem pozwanego P. K.w łącznej wysokości 1.286,24 zł.

(dowód: częściowy wykaz wierzytelności, k. 34.)

W dniu 30 grudnia 2006 r. strona powodowa (...).á r.l. w L.zawarła zP.Sp. z o.o. w W.umowę sprzedaży wierzytelności, zgodnie z którą strona powodowa miała nabyć wymagalne wierzytelności przysługujące spółce P.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z 30 grudnia 2006, k. 32.)

Według oświadczenia strony powodowej, powyższa umowa miała dotyczyć m.in. wierzytelności przysługującej względem pozwanego P. K. w łącznej wysokości 1.286,24 zł.

(dowód: częściowy wykaz wierzytelności, k. 34.)

Strona powodowa sporządziła pismo, w którym miała powiadomić pozwanego, że nabyła przysługującą względem niego wierzytelność w wysokości 1.286,24 zł.

(dowód: pismo strony powodowej zatytułowanego „zawiadomienie”, k. 34.)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z wynikającym z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. rozkładem ciężaru dowodu, strona powodowa powinna była udowodnić okoliczności wskazujące na zasadność swoich roszczeń, a w szczególności, że złożone przez nią powództwo obejmuje faktycznie istniejące wierzytelności, których źródłem jest umowa łącząca pozwanego ze zbywcą wierzytelności, tj. spółką (...). Pomimo tego, strona powodowa nie przedstawiła żadnych dowodów mających potwierdzać powyższe okoliczności, a w konsekwencji nie wykazała zasadności roszczeń objętych żądaniem pozwu. Fakt, że doszło do transakcji przelewu wierzytelności, nie przesądza bowiem w żaden sposób o tym czy konkretna wierzytelność faktycznie istnieje.

Mając na względzie powyższe, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Poborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Data wytworzenia informacji: