Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 608/12 - wyrok Sąd Rejonowy w Lubinie z 2013-11-13

Sygn. akt: I C 608/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L., dnia 13 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Witold Cieślik

Protokolant: Ewelina Kurdziel

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego K. R. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. R.

przeciwko A. O. (1) i A. O. (2)

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  nie obciąża małoletniego powoda kosztami procesu na rzecz pozwanych,

III.  nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

  Sygn. akt I C 608/12

UZASADNIENIE

  Małoletni K. R. (1) reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową J. R. domagał się zasądzenia na swoją rzecz solidarnie od pozwanych A. O. (2) i A. O. (1) 800 zł odszkodowania i 10 000 zł zadośćuczynienia oraz ustalenia odpowiedzialności na przyszłość za skutki zdarzenia szkolnego ,w trakcie którego małoletni syn pozwanych E. O. chwycił małoletniego powoda za szyję i podkładając nogę przewrócił na twarz, wskutek czego powód stracił większą część dwóch zębów. Uraz ten wymagał leczenia i istnieje duże prawdopodobieństwo ,że w przyszłości nastąpią powikłania w postaci martwicy zębów .

Zdaniem strony powodowej winę za to zdarzenie ponosi E. O. , w związku z czym powództwo jest w pełni zasadne.

W dalszej kolejności pełnomocnik strony powodowej wniósł o przypozwanie, a następnie wezwanie do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej obok dotychczasowych pozwanych Urzędu Gminy w P. Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. F. w P. , zważywszy na to ,że do zdarzenia doszło na terenie szkoły, a ustalenie w niniejszej sprawie odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez małoletniego nie jest jasne , podlega ocenie sądu i w tej sytuacji szkoła solidarnie z rodzicami ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą .

Pozwani A. O. (2) i A. O. (1) wnieśli o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od” powódki „ na ich rzecz zwrotu kosztów procesu.

Zarzucili ,że w trakcie wskazanego zdarzenia obaj chłopcy byli w szkole i stąd też rodzice nie ponoszą winy w nadzorze .

Nadto zarzucili także ,że” powódka „nie udowodniła szkody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni K. R. (1) i E. O. byli uczniami Szkoły Podstawowej nr (...) w P..

W dniu 09 listopada 2010r. w czasie pobytu w tej szkole przed zajęciami (...) małoletni E. O. ur. (...) podbiegł do małoletniego K. R. (1) ur. (...) , chwycił go za szyję , podłożył mu nogę i przewrócił na twarz na podłogę .

W wyniku tego K. R. (1) doznał uszkodzenia dwóch przednich zębów , polegającego na złamaniu brzegów siecznych siekaczy górnych przyśrodkowych do wysokości około 1/3 bez obnażenia pęczka naczyniowo – nerwowego. Zęby odbudowano materiałem złożonym , poddano obserwacji z uwagi na możliwość wystąpienia powikłań , m.in. martwicy zębów.

Leczenie stomatologiczne wykonane po zdarzeniu było prawidłowe . Zęby po takim urazie muszą być poddawane okresowej kontroli żywotności i w razie jej utraty konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego z wkładem koronowo – korzeniowym . Konieczna będzie cykliczna wymiana wykonanych wypełnień średnio co 5 lat.( orientacyjny koszt takiego zabiegu w odniesieniu do 1 zęba wynosi ok. 1 500 zł ) .

Dowód: zaświadczenie ze szkoły k 7,

oświadczenia opisujące przebieg zdarzenia k 8-9,

zaświadczenie lekarskie k 10, 12-13,

opinia biegłego P. K. k 107-109,

zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda J. R. k 170-172,

zeznania pozwanych :A. O. (1) k 172 ,

A. O. (2) k 172- 173,

Za usługę stomatologiczną – odbudowę zębów matka pokrzywdzonego dziecka zapłaciła 200 zł .

Dowód: rachunek k 11,

Kwota ta została pokryta przez ubezpieczyciela (...) S.A. Nadto na mocy decyzji wskazanego ubezpieczyciela wypłacono również kwotę 300 zł , ustalając ,że małoletni doznał w wyniku tego zdarzenia 3% uszczerbku na zdrowiu .

Dowód: decyzja o przyznaniu odszkodowania k 14-15,

Rodzice małoletniego K. R. (1) posiadają na utrzymaniu dwoje dzieci , oprócz niego 5-letnią K. R. (2) .Rodzina utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę A. R. , którego wysokość po potrąceniach egzekucyjnych wynosi 1 073 50 zł.

Dowód: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym z zaświadczeniami o zarobkach i zobowiązaniach rodziny R. k 19-38,

Małoletni E. O. w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał nieodpowiednie oceny z zachowania za nieprzestrzeganie dyscypliny podczas zajęć lekcyjnych , niereagowanie na polecenia nauczyciela , głośne rozmowy i komentarze podczas lekcji , używanie niestosownego słownictwa , częste poniżanie , przezywanie i wyśmiewanie innych .Chłopiec był inicjatorem bójek w czasie przerw międzylekcyjnych .

Dowód : opinia ze szkoły k 85,

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu .

W świetle zgromadzonych dowodów okoliczności zdarzenia szkolnego ,w którym małoletni E. O. spowodował obrażenia stomatologiczne małoletniego K. O. nie budzą żadnych wątpliwości.

Okoliczności przedstawione przez J. R. potwierdzają oświadczenia matek małoletnich dzieci A. M. i B. P. ,bazujące na relacji ich dzieci , które zdarzenie to widziały. Taki sam opis zdarzenia, ujęty w tych oświadczeniach, nie odbiera im nic z wiarygodności , zważywszy ,że zdarzenie to nie było skomplikowane sytuacyjnie i brak podstaw do realnego założenia aby istniały jakiekolwiek czynniki zakłócające jego zrelacjonowanie.

Zachowanie to , którego konsekwencje zostały opisane w zaświadczeniu lekarskim wskazuje ,że pokrzywdzony chłopiec będzie odczuwał w sposób długotrwały jego skutki polegające na cyklicznym , kosztownym uzupełnianiu nadłamanych zębów przednich , niewątpliwie też na długi czas pozostawi swój ślad w psychice chłopca.

Zachowanie chłopca , który był sprawcą zdarzenia było nacechowane dużą agresją , a stopień jego społecznej szkodliwości należało ocenić jako bardzo wysoki. Wysoce nieprawidłowa była zatem postawa pozwanych w sprawie rodziców małoletniego sprawcy zdarzenia ,bagatelizujących to zdarzenie , tym bardziej przy negatywnej opinii o chłopcu ze szkoły za okres, w którym doszło do zdarzenia .

Brak jest jednak podstaw prawnych do domagania się od nich, jako pozwanych w sprawie, realizacji roszczeń wyrażonych w pozwie.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną przez 10 letnie dziecko, które samo w świetle art. 426 k.c nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, nie jest przypisana automatycznie rodzicom tego dziecka , jak wynikałoby z twierdzeń prezentowanych przez stronę powodową. Odpowiedzialność ta opiera się bowiem na winie w nadzorze przewidzianej w art. 427 k.c. i nie zawsze odnosi się do rodziców , zwłaszcza gdy dziecko pozostaje pod nadzorem osób zatrudnionych w placówce szkolnej ,powołanej do sprawowania nadzoru ,tak jak w tym przypadku.

Strona powodowa, na której spoczywał ciężar dowodu w sprawie , zgodnie z art. 6 k.c. nie przedstawiła zaś dostatecznych dowodów pozwalających na ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych , opartej na zasadzie ich winy z art. 415 k.c. , a mającej na celu wykazanie związku przyczynowego ,że agresywne i wysoce szkodliwe z punktu widzenia potencjalnych skutków zachowanie ich dziecka wynikało z patologii w jego wychowaniu , np. uczenia czy wspierania przez nich tego rodzaju agresywnych zachowań , niezależnie od budzącej zastrzeżenia postawy wychowawczej rodziców chłopca w związku z tym zdarzeniem szkolnym.

Strona powodowa początkowo wniosła o przypozwanie , a po modyfikacji o dopozwanie Urzędu Gminy w P. Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. F. w P. .

Zarówno Urząd Gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym jako jednostka organizacyjna o charakterze wykonawczym organów gminy jak i szkoła w świetle ustawy o systemie oświaty , nie są podmiotami wyposażonymi w zdolność sądową . W tej sytuacji, z uwagi na brak zdolności sądowej, pozew w tym zakresie podlegał odrzuceniu na podstawie art. 199§1 pkt 3 k.p.c.

W sprawie, pomimo oddalenia powództwa w stosunku do pozwanych A. O. (2) i A. O. (1), zaistniały podstawy uzasadniające odstąpienie od obciążania strony powodowej kosztami procesu, zgodnie z art. 102 k.p.c. .

Rodzice małoletniego powoda znajdują się bowiem w trudnej sytuacji materialnej , czteroosobowa rodzina utrzymuje się z jednego wynagrodzenia , które po potrąceniach komorniczych wynosi nieco powyżej 1000 zł . W związku z agresywnym zachowaniem dziecka pozwanych małoletni pokrzywdzony już wymagał i będzie wymagał w przyszłości ponoszenia nakładów finansowych na leczenie stomatologiczne. Pozwani, bagatelizujący zdarzenie ,wykazali się zaś nieprawidłową postawą wychowawczą , zwłaszcza w świetle negatywnej opinii szkolnej ich dziecka za okres , w którym doszło do zdarzenia.

Mając na uwadze wskazane okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Data wytworzenia informacji: