Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 156/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2013-06-26

Sygn. akt: VIII K 156/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Czyżycka

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty

w obecności prokuratora Małgorzaty Halikowskiej

po rozpoznaniu dnia 26 czerwca 2013r.

sprawy R. P.

ur. (...)

w L.

syna J. i M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 22.05.2000r., sygn. akt II K 318/00 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 18.07.1999r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat. Zobowiązano skazanego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby. Postanowieniem z dnia 08.10.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres zatrzymania od dnia 18.07.1999r. do dnia 20.07.1999r.;

2.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 06.06.2000r., sygn. akt II K 554/00 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 12.03.2000r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 (trzech) lat. Zobowiązano skazanego do kontynuowania nauki i powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby. Postanowieniem z dnia 24.09.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 21.11.2000r., sygn. akt II K 1161/00 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.02.2001r. sygn akt IV Ka 821/00 za czyn z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu 31.07.2000r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaliczono na jej poczet okres tymczasowego aresztowania od dnia 31.07.2000r. do dnia 21.11.2000r.;

4.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 04.01.2001r., sygn. akt II K 1129/00 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 28.09.1999r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 (pięciu) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego. Postanowieniem z dnia 17.12.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres jego zatrzymania od dnia 28.09.1999r. do dnia 29.09.1999r.;

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk i art. 91 § 2 i 3 kk łączy skazanemu R. P. kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 22.05.2000r. sygn akt IIK 318/00, wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 06.06.2000r. sygn akt IIK 554/00 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 04.01.2001r. sygn akt IIK 1129/00 i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 18.07.1999r. do dnia 20.07.1999r. oraz od dnia 28.09.1999r. do dnia 29.09.1999r.;

III.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  umarza postępowanie w przedmiocie połączenia wyroku opisanego w pkt. 3 części wstępnej wyroku, sygn. akt IIK 1161/00 z wyrokami połączonymi i opisanymi w pkt. I;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

_______________________________________________________________

Sygn. akt VIII K 156/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. P. był skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 22.05.2000 r., sygn. akt II K 318/00 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 18.07.1999r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat. Zobowiązano skazanego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby. Postanowieniem z dnia 08.10.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres zatrzymania od dnia 18.07.1999r. do dnia 20.07.1999r.;

2.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 06.06.2000 r., sygn. akt II K 554/00 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 12.03.2000 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 (trzech) lat. Zobowiązano skazanego do kontynuowania nauki i powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby. Postanowieniem z dnia 24.09.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 21.11.2000 r., sygn. akt II K 1161/00 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.02.2001r. sygn akt IV Ka 821/00 za czyn z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu 31.07.2000 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaliczono na jej poczet okres tymczasowego aresztowania od dnia 31.07.2000r. do dnia 21.11.2000r.;

4.  Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 04.01.2001r., sygn. akt II K 1129/00 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 28.09.1999r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 (pięciu) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego. Postanowieniem z dnia 17.12.2001r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres jego zatrzymania od dnia 28.09.1999r. do dnia 29.09.1999r.

R. P.był skazany nadto trzykrotnie w (...)w 2008 roku i w 2010 roku.

Dowód:

-odpisy prawomocnych wyroków wraz z postanowieniami o zarządzeniu kar k. 7-8, 10-12, 14-16, 35—36, 37-38,

-karta karna k. 19-20,

Skazany zaczął odbywać kary pozbawienia wolności w lutym 2013 roku. W warunkach izolacji zachowanie skazanego nie budzi zastrzeżeń. Skazany ma 31 lat, jest kawalerem i ma jedno dziecko, przed osadzeniem przebywał w (...)

Dowód:

-opinia o skazanym k. 39-40,

-opinia o skazanym z więzienia w Wielkiej Brytanii k. 53,

Sąd zważył co następuje:

Sąd zważył co następuje:

Stan faktyczny sprawy był bezsporny. Sąd poczynił ustalenia na podstawie dołączonych akt i znajdujących się w nich wyroków, a także karty karnej skazanego i opinii o nim z zakładów karnych.

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk, sąd wydaje wyrok łączny, gdy zachodzą warunki orzeczenia kary łącznej. Natomiast według art. 85 kk sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Ustalając, które z przestępstw popełnionych przez A. P. pozwalają na wymierzenie kary łącznej, Sąd dokonał analizy wszystkich wyroków, w szczególności pod kątem dat popełniania poszczególnych przestępstw i dat wydania wyroków skazujących. Sąd nie tracił też z pola widzenia rodzaju wymierzonych kar podlegających łączeniu. Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, iż w obecnej sytuacji procesowej skazanego, zachodziły warunki do wydania wyroku łącznego w sprawach o sygn II K 318/00, II K 554/00, II K 1129/00. Pierwszy skazujący wyrok zapadł w dniu 22.05.2000 roku i przed tą datą skazany popełnił nadto czyny przypisane wyrokami o sygn. akt II K 554/00, II K 1129/00. Powyższymi wyrokami wymierzono skazanemu kary pozbawienia wolności a dwoma wyrokami także kary grzywny. Kary grzywny nie podlegają jednak połączeniu, ponieważ uległo przedawnieniu ich wykonanie. Połączeniu podlegają kary pozbawienia wolności. W związku z tym, że czyny opisane w wyroku o sygn. alt II K 1129/00 i o sygn. akt. II K 318/00 stanowiły ciąg przestępstw w podstawie prawnej wymiaru kary łącznej należało powołać art. 91 § 3 i 3 kk. Wymierzając karę łączną sąd mógł ją wymierzyć w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Uwzględniając jednorodzajowy charakter przestępstw, ich związek czasowy i zachowanie się skazanego w trakcie odbywania kary sąd uznał, że kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności spełni cele wychowawcze i zapobiegawcze i uczyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Na podstawie art. 577 kpk sąd zaliczył skazanemu na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 18.07.1999r. do dnia 20.07.1999r. oraz od dnia 28.09.1999r. do dnia 29.09.1999r. Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania. Umorzono postępowanie w przedmiocie połączenia wyroku opisanego w pkt. 3 części wstępnej wyroku łącznego o sygn. akt IIK 1161/00 z wyrokami połączonymi, ponieważ czyn przypisany tym wyrokiem został popełniony w dniu 31.07.2000 roku, a więc po wydaniu pierwszego wyroku skazującego. Na podstawie art. 624 § 1 kpk sąd zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kafar
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Czyżycka
Data wytworzenia informacji: