Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 132/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-05-14

Sygn. akt: VIII K 132/14

2 Ds. 111/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Ignaczewska

Protokolant: st.sekr.sądowy Izabela Mazan

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2014 r.

sprawy K. N.

s. J. i W.

ur. (...) w L.

oskarżonemu o to, że w dniu 14 lutego 2014r. w ruchu lądowym w L., będąc w stanie nietrzeźwości przy ul. (...) mając 0,26 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierował samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) będąc uprzednio skazany za czyn z art. 178 a § 1 kk prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Legnicy sygn. akt VIII K 166/12,

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk,

I.  uznaje oskarżonego K. N. za winnego tego, że w dniu 14 lutego 2014r. w ruchu lądowym w L. przy ul. (...), będąc w stanie po użyciu alkoholu, mając 0,46 promili zawartości alkoholu w wydychanym, powietrzu kierował samochodem marki V. (...) o nr rej. (...), to jest popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw i za to na podstawie art. 87 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 4.000 (czterech tysięcy) złotych,

II.  na podstawie art. 87 § 3 kw orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

III.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 90 (dziewięćdziesięciu) złotych oraz wymierza mu opłatę w kwocie 400 (czterystu) złotych.

____________________________________________________________________

Sygn. akt VIII K 132/14

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VIII Karny prawomocnym wyrokiem z dnia 08.05.2012r., w sprawie o sygn. akt II K 166/12, skazał oskarżonego K. N. za czyn z art. 178a § 1 kk. Wobec oskarżonego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Na poczet orzeczonego środka karnego Sąd zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 08.02.2012r.

W dniu 14.02.2014r oskarżony K. N. około godziny 22.25 wypił jedno piwo. Po kłótni ze swoją dziewczyną , postanowił po godz. 23.00 pojechać do domu rodziców. Około godz. 23.45 kierując samochodem V. (...) o nr rej. (...) został zatrzymany przez patrol policji. Oskarżony został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar o godz. 0. 03 wykazał 0,46 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar o godz. 0. 21 wykazał 0,43 promila w wydychanym powietrzu, a pomiar o godz. 0. 35 wykazał 0,38 promila.

dowody:

- protokoły użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego k. 3,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy sygn. akt VIII K166/12

k-16

- wyjaśnienia oskarżonego k- 10-11

Oskarżony K. N. ma 36 lat. Jest kawalerem i nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. Pracuje jako operator maszyn. Uzyskuje wynagrodzenie 2000zł miesięcznie . Nie był leczony psychiatrycznie ani odwykowo. Oskarżony był dotychczas karany sądownie

dowody:

- dane osobopoznawcze k. 10

- karta karna k. 13

Oskarżony K. N. w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił iż, w dniu zdarzenia około godz. 22.25 wypił tylko jedno piwo. Z uwagi, iż pokłócił się z dziewczyną, postanowił po godz. 23.50 pojechać do siebie do domu rodziców. Nie sądził ,że po upływie takiego czasu będzie pod wpływem alkoholu.

Na rozprawę przed Sądem oskarżony się nie stawił.

dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego k. 11

Sąd zważył, co następuje:

W świetle zgromadzonego i ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego sprawstwo i wina oskarżonego K. N. nie budzą wątpliwości.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd opierał się na dowodach w postaci wyjaśnień oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, przyznającego się do winy oraz protokołu użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, które zarejestrowało u oskarżonego w trakcie kontroli drogowej o godz. 0. 03- 0,46 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, o godz. 0. 21 - 0,43 promila , a o godz. 0. 35 - 0,38 promila.

Sąd nie wziął pod uwagę pierwszego badania alkosensorem IV z godz. 23. 51 ( k-2), które wykazało 0,26 mg/l zawartości alkoholu we krwi, albowiem przeprowadzone one zostało niezgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.05.2004r ( Dz. Urz. KGP 2011.7.51).

Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w zarządzenia : w przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem , o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2

( tj. działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu np. alkosensorem IV ) i uzyskaniu wyniku ponad 0,00mg/dm 3 , należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut tym samym urządzeniem. Nie miało to miejsca w przypadku oskarżonego. Kolejne badania przeprowadzano już alkomatem i każde z tych badań wykazało stężenie alkoholu poniżej 0,5 promila.

Zatem wynik badania alkosensorem nie może stanowić podstawy ustalenia stanu nietrzeźwości u oskarżonego. Z powyższych względów Sąd wziął po uwagę wyniki badania stanu nietrzeźwości alkomatem z k -3 akt, gdzie każdy z trzech pomiarów wykazał poniżej 0,5 promila alkoholu we krw, a więc wykazał stan po użyciu alkoholu a nie stan nietrzeźwości, o którym mowa w art. 115 § 16 kk i 178a kk. W konsekwencji Sąd przyjął ,iż oskarżony nie wyczerpał ustawowych znamion przestępstwa z art.178a § 1 i 4 kk . W ocenie Sądu oskarżony wyczerpał ustawowe znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 kw . Z tych przyczyn Sąd dokonał w tym zakresie zmiany kwalifikacji prawnej czynu.

Wymierzając na podstawie art. 87 § 1 kw oskarżonemu K. N. karę grzywny w kwocie 4000 zł Sąd wziął pod uwagę znaczny stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynu, a także cele zapobiegawcze i wychowawcze kary w stosunku do sprawcy.

Biorąc bowiem pod uwagę właściwości i warunki osobiste oskarżonego, Sąd uznał, iż cele wychowawcze i zapobiegawcze kary mogą być skutecznie osiągnięte wobec sprawcy w przypadku wymierzenia kary w postaci konieczności uiszczenia grzywny w kwocie 4000 zł.

Określając wysokość grzywny, Sąd kierował się dochodami oskarżonego, jego warunkami osobistymi, rodzinnymi, stosunkami majątkowymi oraz możliwościami zarobkowymi. W ocenie Sądu, orzeczona kara grzywny nie przekracza możliwości finansowych oskarżonego.

W punkcie II wyroku Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lat. Orzeczenie takiego zakazu jest na podstawie art. 87 § 3 kw obligatoryjne, jeżeli sprawca w czasie popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie po użyciu alkoholu.

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony w wymiarze 1 roku uzasadniony jest faktem nagannego zachowania się sprawcy polegającego na tym ,iż zlekceważył on zasady ostrożności i bezpieczeństwo innych osób w ruchu drogowym, stwarzając zagrożenie w komunikacji.

Sąd wydał wyrok zaoczny, albowiem oskarżony nie stawił się na rozprawie.

Na podstawie art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 90 złotych oraz na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych wymierzył mu opłatę w kwocie 400 złotych.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w kontrolce,

2.  Odpis wyroku doręczyć PR,

3.  K.. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kafar
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Ignaczewska
Data wytworzenia informacji: