Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 715/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głogowie z 2016-02-15

Sygn. akt I C 715/15

UZASADNIENIE

Powód, Miasto S. W. Zarząd (...) wniósł o zasądzenie od pozwanego D. P. kwoty 270,40zł złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 28 stycznia 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania powód podał,że pozwany w dniu 14 stycznia 2014r.korzytsał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód zobowiązał pozwanego do zapłaty kwoty 266zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należności przewozowej w wysokości 4,40zł. Pozwany nie uregulował tej należności.

Wobec tego powód domaga się zapłaty opłaty dodatkowej, należności przewozowej oraz odsetek ustawowych od całej kwoty od dnia upływu terminu płatności ( wynoszącego 14 dni od sporządzenia wezwania do zapłaty) do dnia zapłaty.

Roszczenie swoje powód oparł na art.33a ust.3 ustawy prawo przewozowe ( Dz.U.z 2000r. Nr 50 poz.601), Uchwale Nr(...)Rady m.st. W. z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. W. oraz art.360 i 361 k.c.

Pozwany D. P., którego miejsce pobytu nie było znane i którego reprezentował kurator procesowy wniósł o oddalenie powództwa .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13.01.2014r. pozwany D. P. jechał środkiem komunikacji miejskiej m.st.

W. bez odpowiedniego dokumentu przewozu.

Pozwany wezwany został do uiszczenia opłaty przewozowej w kwocie 4,40zł i opłaty dodatkowej w kwocie 266zł. Wezwanie to pozwany podpisał.

Dowód: -okoliczność bezsporna:- kserokopia wezwania do zapłaty k.4

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione.

Stosownie do art.774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Zgodnie z przepisem art.33a ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe ( t.j.Dz.U.z 2000r. Nr 50 poz.601), w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Pozwany wchodząc do pojazdu komunikacji miejskiej zawarł ze stroną powodową umowę przewozu. Zobowiązany był do zapłaty przewoźnikowi wynagrodzenia za usługę przewozową - poprzez wykupienie biletu .

Ponieważ pozwany nie posiadał ważnego dokumentu przewozu strona powodowa uprawniona była do żądania od pozwanego uiszczenia opłaty przewozowej ( w kwocie 4,40zł) oraz opłaty dodatkowej ( w kwocie 266zł).

Z tych względów powództwo uwzględniono .

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie przepisu art.98§1 kpc

Stosownie do dyspozycji art.98§1 kpc, pozwany jako strona przegrywająca sprawę obciążony został, na żądanie przeciwnika procesowego, kosztami postępowania.

Na koszty te złożyły się opłata od pozwu w kwocie 30zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 60zł( w wysokości odkreślonej w § 6 pkt.1 rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu – Dz. U. Nr 163, poz.1349 ze zm.)oraz poniesione przez powoda koszty wynagrodzenia kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego w kwocie 60zł

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Błasiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Data wytworzenia informacji: