Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 49/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2012-12-17

Sygn. akt V GC 49/12

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 17 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Byik

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: R. L.

przeciwko: M. J. (1)

o zapłatę kwoty 48.374,28 zł

I.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 48.374,28 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 2.046,55 zł od dnia 08.12.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 7.970,40 zł od dnia 08.04.2011 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.102,60 zł od dnia 14.04.2011 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 12.852,54 zł od dnia 22.04.2011 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 7.032,03 zł od dnia 22.04.2011 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.182,00 zł od dnia 30.04.2011 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3.188,16 zł od dnia 08.05.2011 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.931,26 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. Akt V GC 49/12

UZASADNIENIE

Powód R. L. w pozwie z dnia 18 stycznia 2012 roku wniósł o zasądzenie od pozwanej M. J. (1) kwoty 48.374,28 złotych wraz z ustawowymi odsetkami:

-od kwoty 2.046,55 złotych od dnia 08 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 7.970,40 złotych od dnia 08 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 11.102,60 złotych od dnia 14 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 12.852,54 złotych od dnia 22 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 7.032,03 złotych od dnia 22 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 4.182,00 złotych od dnia 30 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 3.188,16 złotych od dnia 08 maja 2011 roku do dnia zapłaty

oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 2.400,00 złotych.

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedał pozwanej towar o łącznej wartości 48.374,28 złotych. Towar objęty fakturami numer (...) został odebrany przez pracowników firmy przewozowej upoważnionych przez pozwaną, którzy potwierdzili odbiór towaru pod specyfikacjami wysyłkowymi, natomiast towar z faktur (...) powód dostarczył bezpośrednio pozwanej. Pozwana nie zapłaciła za zakupiony towar. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty wskazała na konieczność wystawienia przez powoda faktury korygującej z uwagi na wadliwość towaru o wartości 11.000 złotych.

Powód wielokrotnie uznawał ustne reklamacje pozwanej dostarczając jej towar wolny od wad, stąd też w jego ocenie nie istnieje żadna podstawa do sporządzenia korekty faktur.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.400,00 złotych. Pozwana przyznała, iż zawarła z powodem umowy sprzedaży kamienia służącego do wykonania elewacji budynku. Wskazała, iż zareklamowała dostarczony przez powoda kamień z uwagi na jego niewłaściwe przygotowanie, jakość, wymiary płyt. Pozwana zaprzeczyła aby towar został odebrany pod względem ilościowym i jakościowym z uwagi na brak fizycznej możliwości sprawdzenia towaru znajdującego się na paletach. Pozwana zaprzeczyła, aby powód odebrał zareklamowany towar i przysłał nowy. Pozwana podniosła, iż w października 2011 roku inwestor nie odebrał prac pozwanej z uwagi na wady surowca i złe umocowanie. Sporządzona na zlecenie inwestora opinia rzeczoznawcy wskazuje, iż płyty dostarczone przez powoda były wyszczerbione i nie zostały poddane wstępnej selekcji. Pozwana wskazała, iż złożyła powodowi kolejną reklamację albowiem dostarczony został towar II gatunku, czyli niezgodny z zamówieniem.

Sąd ustalił:

Obie strony są przedsiębiorcami.

(okoliczność bezsporna)

W dniu 17 listopada 2010 roku powód sprzedał pozwanej elementy cięte z kamienia o wartości 2.046,00 złotych z terminem płatności do dnia 07 grudnia 2010 roku. Towar został dostarczony pozwanej w oparciu o specyfikację. Towar nie był przeznaczony na budowę przy ulicy (...).

( faktura VAT numer (...) k: 13, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 14, zeznania M. O. (1) k: 145)

W dniu 31 marca 2011 roku powód ponownie sprzedał pozwanej elementy cięte z kamienia o wartości 7.970,40 złotych z terminem płatności do dnia 07 kwietnia 2011 roku. Towar również został dostarczony pozwanej na budowę.

( faktura VAT numer (...) k: 15, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 16)

Kolejna sprzedaż towaru na rzecz pozwanej przez powoda odbyła się w dniu 06 kwietnia 2011 roku. Towar o wartości 11.102,60 złotych z terminem płatności do dnia 13 kwietnia 2011 roku został odebrany na budowie przez M. O. (2).

( faktura VAT numer (...): 17, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 18)

Za sprzedany i dostarczony pozwanej przez powoda towar o wartości 12.852,54 złotych termin płatności upłynął w dniu 21 kwietnia 2011 roku.

( faktura VAT numer (...) k: 19, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 20)

W dniu 12 kwietnia 2011 roku powód sprzedał i wydał pozwanej towar o wartości 7.032,03 złotych z terminem płatności do dnia 21 kwietnia 2011 roku.

( faktura VAT numer (...) k: 21, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 22)

W dniu 05 kwietnia 2011 roku powód sprzedał pozwanej towar o wartości 4.182,00 złotych z terminem płatności do dnia 29 kwietnia 2011 roku. Towar został dostarczony pozwanej pod wskazany adres.

( faktura VAT numer (...) k: 23, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 24)

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powód sprzedał pozwanej towar o wartości 3.188,16 złotych z terminem płatności do dnia 07 maja 2011 roku. Towar został dostarczony pozwanej na budowę.

( faktura VAT numer (...) k: 25, specyfikacja wysyłkowa numer (...) k: 26)

Na każdej z faktur dokumentujących sprzedaż u dołu wpisany był numer specyfikacji wysyłkowej. Kamień o grubości 4 cm był dostarczany pozwanej na budowę przy ulicy (...) . Część towaru była wożona przez powoda a część odbierana spedycjami wyznaczonymi przez pozwaną. Odbioru towaru na budowie dokonywał M. O. (1) – podwykonawca pozwanej. Powód wielokrotnie uznawał zgłaszane ustnie przez pozwaną reklamacje i dostarczał w zamian inny towar w specyfikacjach wpisując wartość „0” złotych. Na kamień dostarczony w ramach reklamacji nie były wystawiane faktury. Większość reklamacji nie powinna być uznana przez powoda, lecz mąż pozwanej obiecywał powodowi, że nadal będą u niego kupować kamień. Zareklamowany kamień pozostawał na budowie, mimo iż był przywożony nowy kamień.

( specyfikacja numer (...) k:24, numer (...) k: 27, (...) k: 29, numer (...) k: 30, zeznania świadka P. P. (1) k: 96, częściowo zeznania świadka M. J. (2) k: 240, zeznania powoda R. L. k:212 )

Na sprzedany pozwanej kamień z przeznaczeniem na elewację przy ulicy (...) w W. powód wystawił deklarację zgodności.

( deklaracja k: 116,118)

W dniu 15 września 2011 roku powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty objętej sporem.

( wezwanie do zapłaty z dowodem nadania k:33-35)

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty pozwana oświadczyła, iż oczekuje faktury korygującej pomniejszającej jej zobowiązania wobec powoda o kwotę 11.000 złotych stanowiącą cenę za kamień, który nie nadawał się do położenia na elewację.

( pismo pozwanej z dnia 14 października 2011 roku k: 31-32)

W listopadzie 2011 roku została sporządzona opinia techniczna dotycząca badania prawidłowości wykonania elewacji z piaskowca przy ulicy (...) w W. na zlecenie firmy (...) spółka z o.o.

( opinia k: 50-59)

W dniu 28 czerwca 2011 roku pozwana zadeklarowała uregulowanie części faktur na rzecz powoda do kwoty 30.000 złotych i oświadczyła, że dostarczony na budowę przy ulicy (...) materiał nie kwalifikuje się jako surowiec I gatunku.

( email k:119)

Zakupiony towar był montowany na obiekcie przy ulicy (...) na wyraźne polecenie męża pozwanej M. J. (2) ( z uwagi na terminy umowne) mimo zgłoszonych mu niedoskonałości towaru w postaci braku odpowiednich kątów. Specyfikacje dostawy towaru były podpisywane bez wpisywania uwag z uwagi na ilość towaru. M. O. (1)- jako podwykonawca pozwanej - zajmował się zamawianiem towaru z uwagi na nieobecność pozwanej i jej męża. Połamane i obłamane płyty były zabierane przy następnej dostawie i wymieniane przez powoda na nowe przy kolejnej dostawie. Nie była ustalana kategoria kamienia.

( zeznania świadka M. O. (1) k: 145, częściowo zeznania świadka K. P. k:176, częściowo zeznania świadka M. J. (3) k: 200, częściowo zeznania świadka M. J. (2) k: 240 )

Firma pozwanej wykonywała również prace – elewację kamienną – na kilku innych budowach, w tym na budowie przy ulicy (...) w W..

( zeznania świadka K. Ł. k: 223, częściowo zeznania świadka M. J. (2) k: 241)

Sąd zważył:

Bezsporny w sprawie był fakt zawarcia przez strony umów sprzedaży kamienia. Bezsporny okazał się również fakt wykonania przez powoda swojego zobowiązania, czyli wydania kamienia pozwanej i wystawienia z tego tytułu faktur objętych sporem. Pozwana pomimo wezwania nie uiściła zobowiązania wynikającego z tych faktur. Z odpowiedzi pozwanej na wezwanie w październiku 2011 roku wynika, iż kamień o wartości 11.000 złotych nie nadawał się do położenia na elewację, gdyż był uszkodzony. Pozwana nie wykazała jednak aby skutecznie złożyła reklamację na kamień o takiej wartości. Za reklamację nie można uznać ogólnikowego w swojej treści pisma pozwanej z dnia 14 października 2011 roku. Nie wynika z niego bowiem aby kamień był wadliwy, w jakiej ilości i w czym wadliwość ta się przejawiała. Pozwana w piśmie tym stwierdziła wprawdzie, iż posiada bliżej nieokreśloną dokumentację zdjęciową oraz opinię rzeczoznawcy na dowód wadliwości kamienia. Do odpowiedzi na pozew nie została dołączona żadna dokumentacja zdjęciowa, zaś przedstawiona opinia rzeczoznawcy dotyczy oceny technicznej obiektu przy ulicy (...). Z zeznań świadków M. O. (2) i K. P. oraz powoda i męża pozwanej M. J. (2) -będącego równocześnie jej pełnomocnikiem- wynika, iż zakupiony w firmie powoda kamień był przeznaczony na budowę przy ulicy (...) a nie D. 46. Opinia ta była zatem dla Sądu niewiarygodna, skoro dotyczyła zupełnie innego obiektu. Świadek J. tłumaczył odmienny numer w opinii tzw „ czeskim błędem” . Na marginesie należy wskazać, iż „ czeski błąd” nie polega na zamianie numer 24 na numer 46. Niezbyt dobrze również świadczy o osobie wydającej opinię fakt pomylenia opiniowanych budynków, przy założeniu że opinia ta w istocie dotyczy spornej budowy przy D. 24. Sąd nie podzielił jednak poglądu M. J. (4) na temat pomyłki w numeracji biorąc pod uwagę zeznania świadka K. Ł., który zeznał, iż firma pozwanej wykonywała prace na budowie przy ulicy (...), a świadek M. J. (2) sam przyznał, iż prowadził w tym samym czasie w imieniu pozwanej 3-4 budowy. Podkreślenia wymaga, iż powód na bieżąco wymieniał zareklamowany towar. Świadczą o tym liczne specyfikacje wysyłkowe zawierające wpisy o dostarczanym ponownie kamieniu w ramach reklamacji o wartości „ 0”. Potwierdzają to również zeznania powoda, świadka P. oraz świadka O.. Wszyscy zgodnie przyznali, iż zareklamowany towar był wymieniany przez powoda przy kolejnej dostawie. O ile zeznania świadka P. mogą wydawać się korzystne dla powoda z uwagi na fakt współpracy z powodem, o tyle zeznania świadka O. je uwiarygodniły, albowiem świadek ten był współpracownikiem pozwanej a nie powoda.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie wykazało, aby pozwana zgłaszała jakieś inne reklamacje- poza uznanymi przez powoda. Nie potwierdził tego żaden z przesłuchanych świadków. Żaden z nich nie potrafił wskazać, jaki kamień, z której faktury był reklamowany i w jakiej formie była składana taka reklamacja. Świadek P. twierdził wprawdzie, iż reklamację zgłaszał M. J. (2) i to w formie pisemnej. Gdyby tak istotnie było dokument ten powinien został zgłoszony jako dowód w toczącym się postępowaniu sądowym. Żaden dokument nie został jednak przedstawiony. Za reklamację nie można oczywiście uznać pisma pozwanej z dnia 29 czerwca 2011 roku stwierdzającego, iż piaskowiec nie kwalifikuje się jako materiał I gatunku.

Ponadto z treści tego pisma nie wynika że pozwana zgłasza wadu towaru i jakie. Zastrzeżenia mają charakter ogólnikowy. W ocenie Sądu pozwana utraciła uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w myśl art. 563 k.c., skoro nie zawiadomiła niezwłocznie powoda jako sprzedawcę o wadzie towaru po jej wykryciu. Ponadto z zeznań świadka O. oraz częściowo świadka J. wynika, iż pomimo dostrzeżonych niedoskonałości towaru, towar ten był montowany na elewacji budynku. ( art. 557 k.c.)

Sąd nie uznał zawartych w odpowiedzi na pozew twierdzeń pozwanej za zasadne, albowiem pozwana ograniczyła się tylko do postawienia gołosłownych zarzutów, których nie poparła żadnymi dowodami.

Pozwana sama pozbawiła się możliwości udowodnienia swoich twierdzeń nie stawiając się na rozprawie pomimo prawidłowego wezwania.

Z przyczyn omówionych powyżej żaden z zarzutów pozwanej nie zasługiwał na uwzględnienie. Mając na uwadze poczynione ustalenia i rozważania Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku na podstawie art. 535 k.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., zobowiązując pozwaną do zwrotu powodowi kosztów opłaty sądowej od pozwu, kosztów zastępstwa procesowego, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kosztów związanych ze stawiennictwem przed Sadem wezwanym świadka M. O. (1).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Byik
Data wytworzenia informacji: