Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 3850/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2014-03-03

Sygnatura akt I Co 3850/13

POSTANOWIENIE

Jelenia Góra, dnia 03.03.2014 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Jaromir Antoszewski

Protokolant Mariola Olechno

po rozpoznaniu w dniu 03.03.2014 r. w Jeleniej Górze na rozprawie sprawy

z wniosku Spółki (...) sp. z o.o. w J.

przy udziale (...) sp. z o.o. w J.

- o wyjawienie majątku

POSTANAWIA

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28.10.2013 r. wierzyciel Spółka (...) Sp. z o.o. w J. w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi (...) Sp. z o.o. w J. , wystąpił o zobowiązanie dłużnika na podstawie art. 913 §1 kpc. do złożenia wykazu majątku oraz przyrzeczenia , przyznanie wierzycielowi kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego, a nadto zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w trybie art. 916 kpc. w razie wystąpienia wskazanych przesłanek.

W uzasadnieniu podając, iż na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.05.2013r. ( sygn. akt VI Ga 98/13) wierzyciel wszczął egzekucję , prowadzoną pod sygn. akt KM 1520/13, wierzyciel nadmienił , że nie przynosi ona rezultatów i na jej skutek nie uzyskał w pełni zaspokojenia. Wskazał , że wnosi o zasądzenie kosztów wg. norm przepisanych , mając na uwadze wartość przedmiotu sporu – kwotę objęta ww. wyrokiem czyli 1086,75 zł.

Do wniosku wierzyciel dołączył zawiadomienie komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. D. z dnia 24.10.2013r. ( sygn. akt KM 1520/13 ) o stanie egzekucji i wezwanie wierzyciela do dalszych wniosków .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2014r. i piśmie z dnia 25.02.2014r. dłużnik (...) Sp. z o.o. w J., reprezentowany przez Prezesa Zarządu B. K. wystąpił o oddalenie wniosku i nieobciążanie kosztami postępowania.

W uzasadnieniu zarzucił wprowadzenie w błąd sądu przez pełnomocnika wierzyciela , który wiedział , iż Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy wydając wyrok Sądu w Legnicy z dnia 28.05.2013r. z klauzulą wykonalności nie zauważył , iż spółka (...) jeszcze go nie otrzymała w celu ewentualnego zaskarżenia postanowienia o kosztach zasądzonych Spółce (...) w kwocie 1086,75 zł . Ponadto wyrok ten dłużnik otrzymał dopiero po trzech wnioskach ( pierwszy w sierpniu 2013r. ) w dniu 25.11.2013r. i zaskarżył postanowienie o kosztach w kwocie 1086,75 zł, które to postanowienie stało się prawomocne w dniu 10.01.2014r. , zaś otrzymał je w dniu 30.01.2014r. Wskazał , że wierzyciel znał majątek dłużnika tj. księgi wieczyste nieruchomości , jeszcze przed złożeniem niniejszego wniosku i miał obowiązek wpłacić komornikowi środki na jej oszacowanie , a dopiero po braku sprzedaży wystąpić z wnioskiem. Podkreślił , iż wierzyciel wiedział , że postanowienie o kosztach było nieprawomocne , co uzasadnia nie obciążanie dłużnika kosztami przedmiotowego postępowania. Dodatkowo zaznaczył , że po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu w Legnicy dłużnik zapłacił w całości ww. kwotę.

Zgodnie z art. 913 § 1 kpc. jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.".

W świetle przedstawionych i znajdujących się w aktach komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. D. o sygn. akt KM 1520/13 dokumentów , nie zostały spełnione przesłanki art. 913 § kpc.

Dopiero postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 10.01.2014r. ( sygn. akt VI Ga 98/13) oddalono zażalenie powoda (...) Sp. z o.o. w J. na postanowienie zawarte w pkt. II wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.05.2013r. ( sygn. akt VI Ga 98/13) w sprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w J. przeciwko Spółce (...) Sp. z o.o. w J. , którym to postanowieniem zasądzono od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1086,75 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego ( k. 27-28) . Postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 10.01.2014r. doręczono powodowi ( dłużnikowi) w dniu 30.01.2014r. ( k. 28v.). Tymczasem jak wiadomo z akt komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. D. sygn. akt KM 1520/13 , wierzyciel tj. Spółka (...) Sp. z o.o. w J. jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia z pkt. II wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.05.2013r. ( sygn. akt VI Ga 98/13) w dniu 23.07.2013r. wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji kwoty 66 zł kosztów postępowania klauzulowego , 15 zł kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji oraz kosztów postępowania w kwocie 1086,75 zł. Dłużnik poinformował komornika o nieprawomocności postanowienia o kosztach w kwocie 1086,75 zł w dniu 09.08.2013r. i jednocześnie o zapłacie na rzecz wierzyciela kwoty 66 zł i 15 zł , przedkładając potwierdzenie przelewu z dnia 07.08.2013r. Następnie wnosił o zawieszenie egzekucji , który to wniosek komornik oddalił postanowieniem z dnia 24.09.2014r. na podstawie art. 820 kpc. oraz wobec wniosku wierzyciela o kontynuowanie egzekucji w dotychczasowym zakresie . Zawiadomieniem komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. D. z dnia 24.10.2013r. ( sygn. akt KM 1520/13 ) o stanie egzekucji i wezwaniem , poinformowano wierzyciela, iż dłużnik jest właścicielem dwóch nieruchomości , podając numery ich ksiąg wieczystych , których wydruki dołączono zresztą do akt komorniczych oraz wezwano go do złożenia dalszych wniosków egzekucyjnych . Z uwagi na brak takowych postanowieniem z dnia 28.11.2013r. umorzono egzekucję na podstawie art. 824 §1 pkt. 3 kpc. , ustalono koszty postępowania egzekucyjnego na łączna kwotę 328,20 zł , która została wyegzekwowana od dłużnika oraz wezwano wierzyciela do zapłaty brakującej kwoty 80,80 zł ( k. 126 akt komornika).

Dłużnik (...) Sp. z o.o. w J. , po otrzymaniu w dniu 30.01.2014r. postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 10.01.2014r. ( sygn. akt VI Ga 98/13) , zapłacił na rzecz wierzyciela kwotę 1086,75 zł w dniu 03.02.2014r. ( potwierdzenie wpłaty k. 29).

W świetle powyższych okoliczności brak podstaw do uznania , że majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia należności ( posiada on dwie nieruchomości ). Należności wierzyciela zresztą nie są już egzekwowane , a ponadto zostały przez dłużnika zapłacone zarówno w zakresie kwoty głównej 1086,75 zł jak i kosztów 81 zł , i ewentualnych innych kosztów postępowania wyegzekwowanych przez komornika . Wierzyciel zarazem nie wykazał aby zapłacił kwotę 80,80 zł dalszych kosztów egzekucyjnych ani by w kontekście wiedzy o nieprawomocności egzekwowanego przez niego orzeczenia , zwrot tych kosztów był mu należny od dłużnika. Nie wykazał zatem także , że nie uzyskał zaspokojenia swojej należności.

W konsekwencji na zasadzie odpowiedzialności za wynik postępowania wierzycielowi nie przysługiwał zwrot poniesionych przez niego kosztów w niniejszej sprawie. Wg bowiem art. 770 kpc. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi jedynie koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, zaś w takich celowych kosztach nie mieściły się koszty bezzasadnego wniosku o wyjawienie majątku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Jaromir Antoszewski
Data wytworzenia informacji: