Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1034/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Otwocku z 2015-06-01

Sygn. akt II K 1034/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 maja 2015 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 19 października 2006 roku, sygn. akt V K 629/06 Sąd Rejonowy w Otwocku skazał oskarżonego K. P. za przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 27 października 2006 roku.

W dniu 3 listopada 2013 roku około godziny 17:30 oskarżony K. P. kierował samochodem marki B. o nr rej. (...) jadąc ulicą (...) w O., gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji do kontroli drogowej. W trakcie rozmowy z oskarżonym funkcjonariusze Policji wyczuli od oskarżonego woń alkoholu, w związku z czym oskarżony został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie stanu trzeźwości oskarżonego wykonane o godzinie 17:48 wykazało 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, drugie wykonane o godzinie 18:01 wykazało 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

-

zeznań świadka K. T. (k. 5-7),

- innych dowodów ujawnionych na rozprawie tj. protokołu użycia alkomatu (k. 2 i k. 3), świadectwa wzorcowania (k. 4), pokwitowania odbioru samochodu (k. 8), informacji o karalności oskarżonego (k. 16, k. 49-50, k. 51-52), odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku sygn. akt V K 629/06 (k. 17), odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku sygn. akt V K 150/02 (k. 118), informacji ze Starostwa Powiatowego w O. (k. 36).

Oskarżony K. P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień (k. 55, k. 12-14, k. 20-21).

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadka K. T., które są konsekwentne, spójne i logiczne, a ponadto znajdują potwierdzenie w dowodach z dokumentów, w szczególności w protokole użycia alkomatu. Świadek ten, jako funkcjonariusz Policji w sposób rzetelny, obiektywny i bezstronny zrelacjonowała przebieg wykonanych przez siebie czynności. Będąc osobą obcą nie była też zainteresowana treścią mającego zapaść w sprawie wyroku i Sąd nie znalazł żadnych powodów, dla których świadek miałaby relacjonować swoje spostrzeżenia niezgodnie z rzeczywistością.

Sąd uznał za wiarygodne również wszystkie dowody z dokumentów ujawnione na rozprawie. Żadna ze stron nie kwestionowała bowiem ich wiarygodności ani autentyczności, a w połączeniu z zeznaniami świadka dokumenty te pozwalają na odtworzenie pełnego i rzeczywistego obrazu czynu popełnionego przez oskarżonego.

Czyn oskarżonego K. P. wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 kk, przy czym Sąd uwzględniając wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego jednoznacznie ustalił, że oskarżony kierował samochodem w ruchu lądowym i w tym zakresie Sąd uzupełnił opis czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia.

Przestępstwo z art. 178a § 1 kk polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego m. in. w ruchu lądowym przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ustawową definicję stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 kk, zgodnie z którym stan nietrzeźwości występuje m. in. wówczas, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Przepis art. 178a § 4 kk przewiduje obligatoryjne obostrzenie kary wobec sprawcy czynu określonego w § 1 m. in. w sytuacji, gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Oskarżony K. P. będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 19 października 2006 roku, sygn. akt V K 629/06 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, czyli za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w dniu 03 listopada 2013 roku w O., w ruchu lądowym, kierował samochodem osobowym marki B. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 1,13 mg/l i 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie, którym przeprowadzono badanie stanu trzeźwości oskarżonego posiadało ważne świadectwo wzorcowania. Powyższym zachowaniem oskarżony wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 kk. Oskarżony popełnił to przestępstwo umyślnie w zamiarze bezpośrednim. Miał pełną świadomość tego, iż był już wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i ponownie kierował samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Wina oskarżonego nie budzi zatem najmniejszych wątpliwości.

W powyższej sytuacji czyn oskarżonego K. P. wyczerpuje wszystkie znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 kk.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżonego K. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 i § 4 kk skazał go, zaś na podstawie art. 178a § 4 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd kierował się zasadami wymiaru kary określonymi w art. 53 § 1 i § 2 kk i uwzględnił całokształt okoliczności, zarówno obciążających, jak i łagodzących mających wpływ na wymiar kary.

Skazując oskarżonego za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności Sąd przede wszystkim wziął pod uwagę fakt, iż przestępstwo to cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości ze względu na postać zamiaru, jaki towarzyszył oskarżonemu – zamiar bezpośredni, jak też ze względu na rodzaj i charakter naruszonego dobra, jakim jest w tym przypadku bezpieczeństwo w komunikacji w ruchu lądowym. Oskarżony swoim zachowaniem stwarzał bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu, a co za tym idzie dla życia i zdrowia innych osób – uczestników ruchu drogowego. Należy zauważyć, iż oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości jechał samochodem ul. (...) – jedną z głównych i bardzo ruchliwych ulic w O.. Wymierzając oskarżonemu karę Sąd wziął także pod uwagę wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego w czasie popełnienia przestępstwa. Ponadto Sąd miał na uwadze, iż w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Otwocku bardzo często dochodzi do popełniania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji przez nietrzeźwych kierujących i wymierzona kara winna spełniać swoje cele także w zakresie prewencji ogólnej.

Okolicznością łagodzącą, która miała wpływ na wymiar kary jest fakt, iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę.

Na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności na okres próby 5 (pięciu) lat. W ocenie Sądu w odniesieniu do oskarżonego spełnione są bowiem przesłanki określone w art. 69 § 1, i 2 i 4 kk, od których ustawa uzależnia możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności Sąd wziął pod uwagę postawę oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Co prawda oskarżony był już wcześniej karany za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, jednakże uwzględnić należy fakt, iż ostatni wyrok skazujący oskarżonego za czyn z art. 178a § 1 kk zapadł prawie 9 lat temu, ponadto oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu w niniejszym postępowaniu czynu i wyraził skruchę. Dlatego też Sąd uznał, iż w odniesieniu do oskarżonego uzasadnione jest postawienie pozytywnej prognozy co do tego, że w przyszłości będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni już przestępstwa. W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz kara grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych w wysokości po 10 zł. (dziesięć złotych) każda stawka będzie zupełnie wystarczająca dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary i zapobiegnie jego powrotowi do przestępstwa. Ponadto, przy jednoczesnym orzeczeniu 3-letniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązaniu oskarżonego do powstrzymywania się w okresie próby od nadużywania alkoholu, jak również oddaniu oskarżonego pod dozór kuratora spełni też swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa ze względu na prewencję ogólną.

Na podstawie art. 71 § 1 kk – zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności – Sąd orzekł wobec oskarżonego grzywnę w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych w wysokości po 10 zł. (dziesięć złotych) każda stawka. Wymierzając oskarżonemu powyższą grzywnę Sąd miał na uwadze przede wszystkim to, iż wobec wymierzenia kary pozbawienia wolności z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania, kara grzywny będzie stanowiła dla oskarżonego realną dolegliwość za popełnione przestępstwo. Określając liczbę stawek dziennych grzywny Sąd miał na uwadze te wszystkie okoliczności, które uwzględnił przy wymiarze kary pozbawienia wolności, natomiast ustalając wysokość stawki dziennej, Sąd zgodnie z art. 33 § 3 kk wziął pod uwagę dochody oskarżonego oraz jego warunki osobiste i rodzinne, a także stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jak wynika z protokołów przesłuchania K. P. w charakterze podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, pracuje on i osiąga dochody w wysokości 1500 zł. miesięcznie, nie posiada majątku, jednakże jest człowiekiem młodym i zdrowym, ma zatem pełne możliwości zarobkowe i w takiej sytuacji może uiścić karę grzywny, której wysokość stawki dziennej została przez Sąd ustalona na minimalną przewidzianą przez ustawę kwotę 10 zł.

Na podstawie art. 42 § 2 kk i art. 43 § 1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat. Orzeczenie przez Sąd powyższego zakazu z mocy art. 42 § 2 kk było obligatoryjne. Natomiast orzekając wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (a nie pojazdów określonego rodzaju) oraz ustalając okres zakazu, Sąd miał na uwadze wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego w chwili popełnienia przestępstwa oraz fakt, iż oskarżony już wcześniej był prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku sygn. akt VK 629/06 skazany za przestępstwo z art. 178a § 1 kk i orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat. Oskarżony swoim zachowaniem – popełniając kolejne przestępstwo z art. 178a § 1 kk wykazał jednak, iż jako kierowca jest osobą nieodpowiedzialną i prowadzenie przez niego jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Dlatego też Sąd uznał, iż na okres 3 (trzech) lat konieczne jest wyeliminowanie oskarżonego jako kierowcy wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mając na uwadze, że czyn popełniony przez oskarżonego niewątpliwie miał związek z nadużywaniem przez niego alkoholu i że oskarżony po raz kolejny kierował samochodem w stanie nietrzeźwości, Sąd na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się w okresie próby od nadużywania alkoholu.

Na podstawie art. 73 § 1 kk Sąd w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora, który będzie służył oskarżonemu pomocą w pomyślnym przebiegu okresu próby.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego w całości od kosztów sądowych, obciążając wydatkami Skarb Państwa. Oskarżony co prawda pracuje i osiąga dochody w wysokości 1500 zł. miesięcznie, jednakże nie posiada majątku i w takiej sytuacji – uwzględniając również wymiar orzeczonej wobec oskarżonego niniejszym wyrokiem kary grzywny - uiszczenie przez niego kosztów sądowych byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Olszewska
Data wytworzenia informacji: