Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 208/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-10-17

Sygn. akt II K 208/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Marta Czapska

w obecności oskarżyciela : Prokuratora Piotra Barczewskiego

po rozpoznaniu dnia 17 października 2016 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

K. B. , syna J. i K. z d. W. , ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że :

w dniu 27 kwietnia 2015 r. w L. , woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził pojazd mechaniczny marki S. (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt II K 242/14 za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości

to jest o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k.

1.  Oskarżonego K. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 i 4 k.k. skazuje , zaś na podstawie art. 178 § 4 k.k. wymierza mu karę 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności ;

2.  Na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. B. dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego K. B. na rzecz F. świadczenie pieniężne w kwocie (...) ( dziesięć tysięcy ) złotych;

4.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. B. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 208/16

UZASADNIENIE ( w trybie art. 424 § 3 k.p.k. )

Oskarżony K. B. stanął pod zarzutem iż w dniu 27 kwietnia 2015 r. w L. , woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził pojazd mechaniczny marki S. (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt II K 242/14 za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k.

K. B. ma ukończone 30 lat, jest po rozwodzie , obecnie odbywa kare pozbawienia wolności , ma na utrzymaniu 1 dziecko , nie był karany ( k. 85-86 zb. A ) , nie był leczona psychiatrycznie ani leczony odwykowo .

Oskarżony K. B. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zrzucanego mu czynu ( k. 84 zb. A i k. 43 ) .

Oskarżony K. B. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem złożył wyjaśnienia w których opisał z jakich powodów w dniu 27 kwietnia 2015 r. w L. , woj. (...) na ulicy (...) ,mimo iż był w stanie nietrzeźwości , kierował pojazd mechaniczny samochodem marki S. (...) nr rej. (...). Oskarżony opisał również w jakich okolicznościach został zatrzymany do kontroli drogowej oraz wskazał iż miał świadomość że wcześniej był już karany za czyn z art. 178a 1 k.k. ( k. 84 zb. A i k. 43). Następnie oskarżony K. B. złożył wniosek w trybie art. 387 § 1 k.k. ( k. 43 ) .

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego K. B. zwłaszcza w zakresie jakim przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i opisał z jakich powodów w dniu 27 kwietnia 2015 r. w L. , woj. (...) na ulicy (...) ,mimo iż był w stanie nietrzeźwości ,kierował pojazd mechaniczny samochodem marki S. (...) nr rej. (...). W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego K. B. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z protokołem użycia urządzenia kontrolno- pomiarowego ( k. 2 zb. A) , świadectwem wzorcowania ( k. 3 zb. A ) , protokołem zatrzymania osoby ( k. 4 zb. A ) , pismem z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w L. ( k. 22 zb. A ) , odpisu wyroku ( k. 28 zb. A ) oraz protokołów zeznań świadków : P. Ł. ( k. 9-11 zb. C ) , P. S. ( k. 36 zb. C ) i P. K. ( k. 54-55 zb. C ) .

Sąd dał pełną wiarę zeznaniom przesłuchanych w niniejszej sprawie świadków P. Ł. ( k. 9-11 zb. C ) , P. S. ( k. 36 zb. C ) i P. K. ( k. 54-55 zb. C ) , jako jasnym , dokładnym i korespondującym z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonego K. B. który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Natomiast przepis art. 178a § 4 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie art. 178a § 4 k.k. ustawodawca wprowadza nowy typ kwalifikowany, poprzez wskazanie trzech alternatywnie określonych znamion kwalifikujących. Pierwsze z nich stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej - znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak - jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu z art. 178a § 4 k.k. będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania. Drugim znamieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest popełnienie jednego z trzech przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub takiego przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jest to rodzaj recydywy ogólnej niejednorodnej. Kolejnym znamieniem jest popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Z brzmienia tego przepisu należy przyjąć, iż nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem wykroczenia. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przewidziane w art. 42 k.k.. może nastąpić tylko w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W pewnym zakresie może wystąpić zbieg dwóch znamion kwalifikujących (jeżeli sprawca został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane w art. 178a § 4 k.k. i został wobec niego zastosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów) ( za Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik komentarz do art. 178a kodeksu karnego )

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane w art. 178 a § 1 k.k. przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony K. B. poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem w dniu 25 kwietnia 2015 roku samochodem osobowym marki S. (...) nr rej. (...) . Fakt ten wynika wprost iż jasnych i dokładnych zeznań świadków : P. Ł. ( k. 9-11 zb. C ) , P. S. ( k. 36 zb. C ) i P. K. ( k. 54-55 zb. C ) oraz z wyjaśnień oskarżonego K. B. (k. 84 zb. A i k. 43 ) .

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony K. J. po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu alkometrem ( k. 2 i 3 zb. A ) . Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,57 mg/l miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza (I próba badania – k. 2 zb. A ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżony K. B. kierował bowiem w dniu 25 kwietnia 2015 roku pojazdem mechanicznym marki S. (...) nr rej. (...) na ul. (...) w L. woj. (...) . Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ). W powyższym przypadku ul. (...) w L. po której oskarżony K. B. kierował pojazdem mechanicznym - samochodem S. (...) nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. )

Ponadto w dniu 25 kwietnia 2015 r. oskarżony K. B. kierował pojazdem mechanicznym samochodem osobowym S. (...) nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości ( 0,57 mg/l miligrama alkoholu etylowego w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza -I próba badania – k. 2 i 3 zb. A ) będąc wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt II K 242/14 za czyn z art. 178 a § 1 k.k. ( k. 28 zb. A i k. 85-86 zb. A ) .

Tym samym oskarżony K. B. wypełnił wszystkie znamiona czynu z art. 178a § 4 k.k.. Oskarżony K. B. był wcześniej prawomocnie skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt II K 242/14 którym został skazany za czyn z art. 178 a § 1 k.k. dopuścił się czynu z art. 178a § 1 k.k.. Należy wskazać iż oskarżony K. B. przyznał się do popełnienia tego czynu ( k. 43 i k. 84 zb. A ).

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego K. B. co do popełnienia przez niego czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu K. B. karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony K. B. narażał również bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, oraz fakt iż oskarżony kierował kolejny raz pojazdem mechanicznym mimo skazania go za czyn z art. 178a § 1 k.k. ( k. 85-86 zb. A ) i co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną . Ponadto okolicznością obciążająca jest fakt iż oskarżony K. B. kierował pojazdem mechanicznym mimo iż nie posiadał do tego uprawnień.

W powyższej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia wobec oskarżonego K. B. okoliczności łagodzących .

Orzekając o karze Sąd wymierzył oskarżonemu K. B. za czyn stanowiący przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. na podstawie art. 178a § 4 k.k. karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając wobec oskarżonego K. B. kara 5 miesięcy pozbawienia wolności spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Winna spełnić wobec oskarżonego K. B. funkcję wychowawczą i powstrzymać go w przyszłości od popełnienia podobnych czynów. Zawieszenie w powyższym przypadku kary pozbawienia wolności na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. ( z brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. ) w zw. z art. 4 § 1 k.k. nie spełniło by funkcji prewencji indywidualnej , ani wychowawczej wobec oskarżonego K. B. . Ponadto zgodnie z treścią art. art. 69 § 4 k.k. wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach. W powyżej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia szczególnie uzasadnionych wypadku uzasadniającego zawieszenie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego K. B. . Oskarżony K. B. był już wielokrotnie karany ( k. 85-86 zb. A ) . Dlatego tylko bezwzględna kara pozbawienia wolności może skłonić oskarżonego do refleksji nad swoim zachowaniem i powstrzymać go od popełnienia w przyszłości podobnych przestępstw. Kara ta winna spełnić przede wszystkim wobec oskarżonego K. B. funkcję represyjną .

Sąd na podstawie art. 42 § 3 k.k. K. B. orzekł wobec oskarżonego K. B. dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednak wobec faktu iż czyn popełniono w dniu 25 kwietnia 2015 r. Sąd powinien na podstawie art. 4 § 1 k.k. orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 2 k.k. w brzemieniu obowiązującym do 17 maja 2015 r. i orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 10 , a nie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. Sąd zasądził od oskarżonego K. B. na rzecz F. świadczenie pieniężne w kwocie (...) ( dziesięć tysięcy ) złotych. Jednak wobec faktu iż czyn popełniono w dniu 25 kwietnia 2015 r. Sąd powinien orzec świadczenie pieniężne na podstawie art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 49 § 2 k.k. w brzemieniu obowiązującym do 17 maja 2015 r..

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił oskarżonego K. B. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę fakt iż obecnie odbywa on kare pozbawienia wolności .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Należy podnieść iż mimo że Prokuratura Rejonowa w Legionowie w trybie art. 422 § 1 k.p.k. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia co do całości wyroku Sąd sporządził uzasadnienie tego wyroku zgodnie z treścią art. 424 § 3 k.p.k. . Zgodnie treścią art. 424 § 3 k.p.k. ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 kwietnia 2016 r. ) w wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu albo o uzasadnienie wyroku wydanego w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć. W niniejszej sprawie wyrok został wydany w trybie art. 387 k.p.k. .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: