Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 86/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2021-06-10

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 86/21

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Oskarżeni

Czyny przypisane oskarżonej

I. S.

1. w dniu 25 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) dokonała zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci odzieży, to jest 15 sztuk sukienek i 2 sztuk bluzek na łączną sumę strat 3500 złotych na szkodę sklepu (...), przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne

2. w dniu 28 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) dokonała zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci odzieży, to jest 12 sztuk sukienek na łączną sumę strat 1759 złotych na szkodę sklepu (...), przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne

3. w dniu 29 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) dokonała zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci odzieży, to jest 5 sztuk sukienek oraz 7 sztuk bluzek na łączną sumę strat 2649,88 złotych na szkodę sklepu (...), przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Nr karty

dokonanie przez I. S. w dniu 25 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) zaboru w celu przywłaszczenia 15 sztuk sukienek i 2 sztuk bluzek o wartości 3500 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. w W.

dokonanie przez I. S. w dniu 28 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) zaboru w celu przywłaszczenia

12 sztuk sukienek o wartości 1759 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. w W.

dokonanie przez I. S. w dniu 29 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) zaboru w celu przywłaszczenia

5 sztuk sukienek oraz 7 sztuk bluzek o wartości 2649,88 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. w W.

Odzyskanie przez pokrzywdzonego odzieży będącej przedmiotem kradzieży w dniu 29 września 2020 roku

protokół zatrzymania I. S.

2

protokół zatrzymania rzeczy (odzieży)

5-7

protokół przeszukania

8-10

zeznania A. O.

13v, 161-162

częściowo wyjaśnienia I. S.

21v, 98, 160

zeznania A. K.

26

protokół oględzin I. S.

28

opinia sądowo-psychiatryczna

38-41

nagrania monitoringu sklepowego zawarte na nośniku na k. 79, odtworzone na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 roku

154

protokoły oględzin rzeczy

47-49, 52-74

pokwitowanie

76

protokół oględzin nagrania

80-88

odbycie przez I. S. w dniu 5 kwietnia 2018 roku w całości kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

odpisy wyroków

126-130

informacja z KRK

143-144

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

brak faktów uznanych za nieudowodnione

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania A. O.

Zeznania A. O., będącej kierowniczką sklepu (...) znajdującego się przy ul. (...) dokładnie opisują okoliczności w jakich stwierdziła ona kradzieże, w tym w dniach 25, 28 i 29 września 2020 roku, dokonane przez oskarżoną. Reprezentująca pokrzywdzony podmiot wskazała, że już w sierpniu 2020 roku we wskazanym sklepie dokonywane były regularnie kradzieże odzieży. Zeznała, że wówczas zaczęła przeglądać monitoring na którym ujawniła wizerunek oskarżonej, która ze znaczną ilością ubrań udawała się do przymierzalni. Dodała, że okazała pracownikom wizerunek oskarżonej, prosząc ich o reakcję w przypadku ponownego pojawienia się oskarżonej w sklepie. Dokładnie opisała okoliczności ujęcia oskarżonej w dniu 29 września 2020 roku, wskazując, że ujawniono przy niej torbę, w której znajdowała się skradziona odzież, wyłożoną folią aluminiową, co powodowało, że bramki antykradzieżowe zainstalowane w sklepie nie uaktywniały się, gdy oskarżona wychodziła z przywłaszczonymi ubraniami. Wskazała, że oskarżona była taka samo ubrana w dniu 28 i 29 września 2020 roku (granatowa kurtka i ciemne spodnie). Z jej zeznań wynika, że oskarżona w czasie policyjnej interwencji poza dokonaniem kradzieży w dniu 29 września 2020 roku przyznała się do kradzieży w dniach 25 i 28 września 2020 roku. Wyjaśniła, że szacując wartość skradzionych ubrań w poszczególnych dniach zapoznawała się z nagraniami monitoringu na których było widać jak oskarżona wynosi ubrania do przymierzalni i wiedząc co to za kolekcja mogła łatwo sprawdzić ile co kosztuje.

Zeznania A. O. są zbieżne z innymi dowodami ujawnionymi w tym postępowaniu. Z tego względu Sąd nie widział podstaw, aby kwestionować ich wiarygodność.

zeznania A. K.

Świadek ten jest policjantem, który w dniu 29 września 2020 roku w W. w sklepie (...) znajdującym się przy ul. (...) dokonał zatrzymania oskarżonej. Potwierdził, że w momencie zatrzymania I. S. miała przy sobie torbę wyłożoną folią aluminiową (zabezpieczoną następnie dla potrzeb postępowania karnego), co zakłócało pracę bramek antykradzieżowych w sklepie. Policjant zeznał także, że oskarżona po zatrzymaniu potwierdziła fakt dokonania kradzieży także w dniu 25 i 28 września 2020 roku.

Oceniając jako wiarygodne zeznania przesłuchanego w sprawie policjanta Sąd miał na uwadze, że jest on osobą obcą dla oskarżonej, a jego udział w zdarzeniu wynikał z podjęcia czynności służbowych.

nagrania monitoringu sklepowego zawarte na nośniku na k. 79, odtworzone na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 roku

Jakość ujawnionych nagrań nie pozostawiła wątpliwości, że ujawniono na nich wizerunek oskarżonej. Nagrania te potwierdzają, że I. S. kilkukrotnie odwiedziła sklep (...) znajdujący się przy ul. (...). W czasie tych wizyt brała z wieszaków sklepowych po kilka sztuk sukienek lub bluzek. Choć na wskazanych nagraniach nie ma informacji o dacie ich rejestracji, to w kontekście zeznań A. O., która udostępniła je na potrzeby dochodzenia należy uznać, że dotyczą one dni 25, 28 i 29 września 2020 roku. Nagranie o nazwie (...) bez wątpienia dotyczy 29 września 2019 roku, bowiem ujawniono na nim moment ujęcia oskarżonej przez pracowników sklepu. Z kolei nagranie (...) dotyczy 25 września 2020 rok, bowiem oskarżona jest na nim inaczej ubrana niż w dniu zatrzymania, zaś z powołanych wyżej zeznań A. O. wynika, że w dniu 28 i 29 września 2020 roku oskarżona była ubrana identycznie (granatowa kurtka i ciemne spodnie). Co istotne, na wszystkich tych nagraniach oskarżona miała przy sobie ciemną torbę, która jak się okazało po jej zatrzymaniu wewnątrz oklejona była folią aluminiową (k. 47-49).

wyjaśnienia I. S. złożone w postępowaniu przygotowawczym, w których przyznała się ona do dokonania kradzieży w dniu 28 i 29 września 2020 roku

Z treści protokołu wyjaśnień oskarżonej złożonych w czasie dochodzenia w dniu 29 września 2020 roku jednoznacznie wynika, że przyznała się on do dokonania kradzieży w dniach 28 i 29 września 2020 roku (21v). Nie ma podstaw, aby zakładać, że zaprotokołowana wypowiedź oskarżonej została zmanipulowana, bowiem swoje stanowisko procesowe podtrzymała w czasie kolejnego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym w dniu 21 stycznia 2021 roku (k. 98). I. S. jako osoba wielokrotnie karana musiała zdawać sobie sprawę ze znaczenia tej czynności procesowej.

Opinia sądowo-psychiatryczna

Opinia była pełna, jasna i spójna, wnioski w niej zawarte poprzedzone zostały badaniem oskarżonej oraz analizą całości zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego. Brak było zatem podstaw do odmówienia temu dokumentowi waloru wiarygodności i przydatności w postępowaniu sądowym.

Protokoły zatrzymania, przeszukania oraz oględzin sporządzone w czasie postępowania przygotowawczego

dokumenty urzędowe, niekwestionowane przez strony postępowania

odpisy wyroków

dokumenty urzędowe, niekwestionowane przez strony postępowania

informacja z KRK

dokumenty urzędowe, niekwestionowane przez strony postępowania

Pokwitowanie

Dokument ten potwierdza, że pokrzywdzonemu została zwrócona odzież ukradziona przez oskarżoną w dniu 29 września 2020 roku

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia I. S. w których zakwestionowała swój udział w kradzieżach dokonanych na szkodę (...) sp. z o.o. w dniach 25 i 28 września 2020 roku

Wyjaśnienia oskarżonej w których kwestionuje ona swój udział w części z zarzuconych jej czynów pozostają w rażącej sprzeczności z zebranymi dowodami. Należy powtórzyć, iż z ujawnionych nagrań wynika, że oskarżona była w sklepie (...) również przed 29 września 2020 roku. Wówczas zachowywała się w taki sam sposób, co w dniu zatrzymania (brała po kilka sztuk odzieży i udawała się do przymierzalni), jak również miała przy sobie torbę przystosowaną do kradzieży sklepowych, ujawnioną przy niej w dniu 29 września 2020 roku. Uwzględniwszy powyższe, jak również treść zeznań przesłuchanych w sprawie świadków Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżona dopuściła się kradzieży również w dniach 25 i 28 września 2020 roku.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania postępowania niezgodna z zarzutem

I

I. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Nie ulega wątpliwości, że oskarżona wypełniła znamiona przedmiotowe i podmiotowe przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. Koniecznym elementem kradzieży jest działanie w celu jej przywłaszczenia. Zgodnie z dominującą w polskiej doktrynie i orzecznictwie teorią zawładnięcia skutek następuje w momencie zawładnięcia rzeczą przez sprawcę, tj. w chwili, gdy sprawca objął ją w swoje posiadanie (wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 1985 roku w sprawie II KR 311/84). I. S. w dniach 25, 28 i 29 września 2020 roku dokonała kradzieży odzieży wskazanej w postawionych jej zarzutach na szkodę

(...) sp. z o.o. Zabór nastąpił bez żadnej podstawy prawnej, bez zgody właścicielki tych rzeczy. Oskarżona działała umyślnie z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym („w celu przywłaszczenia”). Chciała dokonać przywłaszczenia cudzego mienia i cel ten osiągnął.

I. S. dopuszczając się zarzuconych jej czynów działała w warunkach powrotu do przestępstwa wskazanych w art. 64 § 1 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość surowszej odpowiedzialności sprawcy, który w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, popełnia umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany. Przestępstwami podobnymi, zgodnie z art. 115 § 3 k.k., są przestępstwa należące do tego samego rodzaju, przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oskarżona wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie (...) został skazana za przestępstwo z art. 278§ 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której odbywanie w całości zakończyła 5 kwietnia 2018 (k. 126-127).

Zasadnym więc jest przyjęcie, że dokonując przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w dniach 25, 28 i 29 września 2020 roku działała ona w warunkach wskazanych w art. 64 § 1 k.k. i z tego względu Sąd uwzględnił wskazany przepis w kwalifikacji prawnej czynów przypisanych I. S..

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

oskarżena

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I. S.

I

I

Wymierzona kara uwzględnia dyrektywy przewidziane w art. 53 § 1 i 2 k.k. Została wymierzona według własnego uznania Sądu, w granicach przewidzianych przez ustawę za przypisane przestępstwo. Wzięto też pod uwagę stopień winy, pobudki i sposób działania. Uwzględniono nadto właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jej stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Oskarżona, działając w podobny sposób, w kilkudniowych odstępach, dopuściła się zarzuconych jej przestępstw. Zatem wymierzając karę Sąd był zobligowany do zastosowania regulacji przewidzianej w art. 91 § 1 k.k. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ustalając rodzaj i wymiar kary Sąd uwzględnił rozmiar szkody poniesionej przez pokrzywdzonego. Konieczne było uwzględnienie, iż oskarżona jest osobą wielokrotnie karaną za przestępstwa umyślne, w tym także przestępstwa przeciwko mieniu, a dodatkowo odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k. Wymierzenie wobec niej kar innego rodzaju niż kary pozbawienia wolności byłoby całkowicie niezrozumiałe i trudne do racjonalnego uzasadnienia. Rodzaj i wymiar orzeczonych kar powinien jej uświadomić, iż dalsze popełnianie czynów zabronionych nie jest opłacalne, co z kolei winno ją skłonić do poprawy swego postępowania.

Uwzględniwszy powyższe Sąd orzekł wobec oskarżonej karę 1 roku pozbawienia wolności.

Ponadto mając na uwadze treść opinii sądowo-psychiatrycznej i zaświadczenia złożonego przez oskarżoną (k. 164) i art. 62 k.k. Sąd określił, że orzeczona kara powinna być odbywana w systemie terapeutycznym.

I. S.

II

I

na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono I. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie spowodowany zatrzymaniem od godz. 10:50 w dniu 29 września 2020 roku do godz. 16:15 w dniu 29 września 2020 roku.

I. S.

III

I

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądzono od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 5259 zł. Zasądzona kwota równa jest wysokości szkody jaką poniósł pokrzywdzony na skutek kradzieży ubrań dokonanych przez oskarżoną w dniach 25 i 28 września 2020 roku.

I. S.

IV

I

Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeczono na rzecz Skarbu Państwa przepadek torby użytej przez oskarżoną do dokonania przypisanych jej kradzieży.

1.KOszty procesu

Punkt wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżoną od zapłaty kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa. Sąd uznał, że uiszczenie kosztów sądowych byłoby dla niej zbyt uciążliwe, w związku z trudną sytuacją rodzinną.

VI

Przyznano ze Skarbu Państwa na rzecz adw. M. W. kwotę 504 zł (powiększoną o podatek od towarów i usług) tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej z urzędu na rzecz oskarżonej. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowi art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k., zaś wysokość przyznanej kwoty wynika z brzmienia § 17 ust. 2 pkt 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016 r., poz. 1714). Sąd uwzględnił reprezentowanie oskarżonej przez obrońcę na 2 rozprawach toczących się w postępowaniu zwyczajnym.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Piotrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Jakub Kamiński
Data wytworzenia informacji: