Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 170/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-09-11

Sygn. akt XVII AmE 170/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

SSO Ewa Malinowska

Protokolant –

protokolant sądowy Joanna Nande

po rozpoznaniu 11 września 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania K. W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

z udziałem Przedsiębiorstwo (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

na skutek odwołania K. W. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2017 r. Nr (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od K. W. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Ewa Malinowska

Sygn. XVII AmE 170/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17 marca 2017 r. wydaną w sprawie (...)Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 sierpnia 2016 r. Pana K. W. (zam. ul. (...), (...)-(...) B.) o rozstrzygnięcie sporu w związku z odmową Przedsiębiorstwa (...). z o,o. z siedzibą w B., zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego w B., przy ul. (...) oraz o wydanie postanowienia określającego warunki podjęcia dostaw ciepła do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, stwierdził, że stwierdzić, że na Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. nie ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego w B., przy ul. (...).

(decyzja k. 3-8)

Powód K. W. wniósł odwołanie od tej decyzji w dniu 18 kwietnia 2017 r. (data prezentaty) zaskarżając ją w całości i wnosząc o jej uchylanie oraz o wydanie orzeczenia zgodnie z wnioskiem. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie prawa materialnego tj. art. 7 ust.1 PE poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, a tym samym stwierdzenie, że na Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. nie ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego w B. przy ul. (...) podczas gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia tego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej; przepisów postępowania tj art. 35 § 3 oraz art. 36 § 1 k.p.a. poprzez niezałatwienie sprawy w ustawowych terminach; art. 7,8,77 k.p.a. poprzez brak wyczerpującej oceny stanu faktycznego , prowadzenie postępowania w sposób podważających zaufanie obywateli do organów administracji publicznej i w konsekwencji wydanie decyzji stwierdzającej, że na Przedsiębiorstwie (...) nie ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu przy ul. (...); przepisów postępowania tj. art. 107 § 3 k.p.a. poprzez uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób ogólny, bez analizy sprawności i wiarygodności oświadczeń i wyjaśnień złożonych w toku postępowania przez Przedsiębiorstwo (...).

(odwołanie; k. 10-22)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, na podstawie koncesji, której aktualne brzmienie zostało nadane decyzją Prezesa URE z dnia 23 listopada 2007 r. nr (...).

(okoliczności niekwestionowana)

Bezsporne jest, że Przedsiębiorstwo (...) odmówiło wydania powodowi określenia warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej na warunkach taryfowych i zawarcia umowy do sieci ciepłowniczej. Decyzja o wydaniu odmowy określenia warunków zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej na warunkach taryfowych została podjęta w oparciu o przeprowadzoną analizę efektywności ekonomicznej inwestycji z dnia 18 grudnia 2018 r. Inwestycja rozpatrywana była wspólnie dla osiedla (...) w B.. Z analizy tej wynikał wskaźnik ekonomiczne w dwóch wariantach: NPV (minus) 10.088.839,12 zł – wariant bez dopłat i bez dotacji i NPV (minus) 5.986.269,89 zł (wariant z dotacją w wysokości 4.190.291,52 zł.).

(dowód: analiza k. 402-406 akt adm.)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, co do postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych wydał dwa stanowiska zawierające wytyczne w sprawie metodologii sporządzania analizy ekonomicznej. Stanowiska te nie odnosiły się do kwestii przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

(dowód: stanowiska k. 109-113, 114-120)

Wskazana powyżej analiza ekonomiczna przeprowadzona została według metodologii wskazanej w tych stanowiskach.

(okoliczność bezsporna, analiza k. 402-406 akt. adm.)

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał Informację na (...) w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej.

(dowód: informacja k. 121-122)

Dodatkowo została przeprowadzona analiza budowy przyłącza ciepłowniczego przy ul. (...) w B., w której szacunkowy koszt inwestycji netto określono na kwotę 16.086,97 zł, w której wykonano koncepcję przyłączenia i założenia do projektu. Planowane przychody i kosztu przyłączenia oraz dostawy ciepła zostały skalkulowane dla okresu 22 lat. Wyliczona opłata przyłączeniowa, która bilansuje inwestycję po okresie 22 lat pełnego odbioru ciepła wynosi 12.584,86 zł. Wysokość opłaty za przyłączanie nieruchomości powoda do sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującą w dniu sporządzenia analizy taryfą wynosiła 7.684,86 zł przy długości przyłącza wynoszącej 35,2 m i opłacie za przyłączenie zgodnie z taryfą (...) w wysokości 218,32 zł za 1 mb przyłącza. Analizę sporządzono szacując indywidualne koszty przyłączenia według aktualnych cen materiałów urządzeń i robót budowlanych.

(dowód: analiza k. 193 akt. adm.)

Powodowi zaproponowano przyłączenie do sieci cieplnej na warunkach pozataryfowych z opłatą za przyłączenie w wysokości 11.984,90 zł (opłata za przyłączenie taryfowe powiększona o kwotę 4.300 zł), na co powód nie wyraził zgody.

(dowód: pismo k. 10-12, propozycja pozataryfowych warunków przyłączenia k. 16 akt adm.)

W planie rozwoju Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w B. na lata 2015-2017 sporządzonym na podstawie art. 16 PE przewidziano, że wszelkie inwestycje w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej, zmierzające do przyłączania nowych odbiorców ciepła, również budowa przyłączy na podstawie złożonych wniosków, powinny być poparte argumentami technicznymi i ekonomicznymi oraz mieć zapewnione źródło finansowania gwarantujące skuteczną ich realizację. Niezbędna jest w każdym przypadku analiza możliwości technicznych przyłączenia nowego obiektu oraz ocena ekonomiczna opłacalności rozbudowy sieci lub przyłączenia obiektu. W planie zostały ujęte wyłącznie te pozycje, których sfinansowanie możliwe jest w wariancie 100 % udziału środków własnych. W lipcu 2016 r. dokonano aktualizacji tego planu, która nie zmieniła w tym zakresie ustaleń poprzedniego planu. Konkretyzacja wieloletniego planu rozwoju następowała w planach rocznych, które mają uwzględniać aktualne możliwości finansowe przedsiębiorstwa dla każdego roku obrachunkowego.

(dowód: plan rozwoju k. 85-90, aktualizacja k.176 – 183 akt adm.)

Ponadto 6.04.2016 r. sporządzony został przez Przedsiębiorstwo (...) wieloletni plan inwestycji, modernizacji i remontów na lata obrachunkowe 2016/2017, 2017/2018, (...). W planie tym przewidziano uzyskanie możliwie najkorzystniejszych warunków finansowania ze źródeł zewnętrznych, dla budowy sieci na osiedlu (...) z uwagi na brak ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia. Ponadto zapisano, że istotne źródło finansowania rozbudowy sieci i przyłączania odbiorców na obszarach dotychczas nieuciepłonionych (Os. (...)) stanowią pobierane od odbiorców z tych obszarów opłaty za przyłączenie do sieci, ustalane na warunkach indywidualnych, pozataryfowych. Analogiczne zapisy znalazły się w planie inwestycji, modernizacji i remontów na rok obrachunkowy 2016/2017.

(dowód: plany k. 197-203, 207-2013 akt adm.)

Jak wynika z protokołu posiedzenia zarządu (...) z dnia 7 kwietnia 2016 r. co do budowy sieci rozdzielczej wraz z przyłączami na osiedlu (...) w B. symulacja ekonomiczna wskazuje na trwały brak rentowności inwestycji ujętej w planie rocznym i wieloletnim, ale jej ujęcie w planach rocznym i wieloletnim wynika głównie ze względów społecznych i ochrony środowiska.

(dowód: protokół z posiedzenia zarządu k. 214-216 akt adm.)

Poza powodem pozataryfowe warunki przyłączenia do sieci cieplnej zaproponowano jeszcze 53 mieszkańcom w I etapie inwestycji i 50 w II etapie inwestycji.

(dowód: pismo k. 217-220 akt adm.)

W dniu 19 sierpnia 2016 r. do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Ł. wpłynął wniosek Pana K. W. o rozstrzygniecie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) - w związku z odmową Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B., zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego w B., przy ul. (...) oraz o wydanie postanowienia określającego warunki podjęcia dostaw ciepła - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

(dowód: wniosek k. 1 akt adm.)

Pismem z dnia 30 sierpnia 2016 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jedocześnie pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. wezwano strony do złożenia stosownych dokumentów i wyjaśnień.

(dowód: zawiadomienie i wezwanie k. 76 i 77 akt adm.)

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano w dniu 17 marca 2017 r. decyzję zaskarżoną w niniejszym postępowaniu.

(dowód: decyzja k. 3-7)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Kognicja Prezesa URE do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy wynikała z art. 8 ust. 1 PE, zgodnie z którym w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, oraz w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d 7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony. Wniosek taki został złożony przez powoda wobec odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo (...) w B. nieruchomości przy ul. (...) w B..

Sąd nie podzielił zarzutów powoda w zakresie odnoszącym się do naruszenia przepisów postępowania administracyjnego. W tym zakresie Sąd Okręgowy podziela utrwalone w judykaturze stanowisko, iż zasadniczo tego typu zarzuty są nieskuteczne przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Sąd ten nie może ograniczyć sprawy wynikającej z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu tylko do funkcji sprawdzającej prawidłowość postępowania administracyjnego, które poprzedza postępowania sądowe. Celem postępowania nie jest przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego, ale merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, której przedmiotem jest spór między stronami powstający dopiero po wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu. Postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodowy zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie pozbawia jednak stron możliwości zgłoszenia nowych twierdzeń faktycznych i nowych dowodów, według zasad obowiązujących w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Sąd antymonopolowy jest sądem cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, w tym wypadku Urzędu Ochrony Regulacji Energetyki, według reguł kontradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy administracyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Tylko takie odczytanie relacji pomiędzy postępowaniem administracyjnym i postępowaniem sądowym może uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę wybór między drogą postępowania cywilnego i drogą postępowania sądowo-administracyjnego dla wyjaśnienia istoty sprawy (por. np.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1991 r., sygn. akt III CRN 120/91; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1998 r., sygn. akt I CKN 265/98; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt I CKN 351/99; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2001 r., sygn. akt I CKN 1036/98; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2005 r., sygn. akt III SZP 2/05). Sąd Okręgowy uznaje, że nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym doszło do uchybień proceduralnych, to zarzuty w tym zakresie nie mogą być skuteczne, o ile uchybienia te mogą być sanowane w toku postępowania sądowego mającego na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem tutejszy Sąd zobowiązany jest do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu zasad rozkładu ciężaru dowodu i obowiązku stron w postępowaniu dowodowym.

Sąd nie podzielił także zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 7 PE. Zgodnie § 1 tego przepisu przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Prezes URE korzystając z władczego uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 1 PE do ukształtowania treści stosunku prawnego mającego połączyć strony konkretnego sporu, zobligowany był do zbadania przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 PE.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 PE zdanie pierwsze przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Ponadto zgodnie z ust. 5, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych oraz w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub planach, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Art. 7 ust. 8 pkt 2 PE reguluje natomiast kwestie opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Zgodnie natomiast z art. 7 pkt 9 PE w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. Zgodnie z art. 7 ust. 10. koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii. Ustawodawca dopuścił zatem możliwość stosowania opłaty pozataryfowej, która może odpowiadać realnym kosztom przyłączenia.

Jak wynika z powyższych przepisów publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie wynikający z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne nie ma charakteru bezwzględnego, bowiem przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii, jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. (por. wyrok SA z dnia 11 marca 2016 r. wydany w sprawie VI ACa 191/15).

W niniejszej sprawie odmowa zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wynikała z braku warunków ekonomicznych przyłączenia, na które powoływało się Przedsiębiorstwo (...). Pojęcie warunków ekonomicznych nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane . Analiza ekonomiczna przeprowadzona została przez zgodnie z metodologią wskazaną w stanowisku Prezesa URE nr (...) z dnia 24 marca 2010 r. dotyczącego sieci gazowych (zdyskontowanego rachunku przepływów pieniężnych w okresie co najmniej 20 letnim z uwzględnieniem wskaźników IRR,NPV i (...)). Prezes URE nie przedstawił stanowiska w odniesieniu do sieci ciepłowniczych. Z analizy przeprowadzonej przez zainteresowanego wynikały dwa warianty wskaźników NPV (minus) 10.088.839,12 wariant bez dopłat i dotacji i NPV 5.986.269,89 zł - wariant z dotacją w wysokości 4.190.291,52, które wskazywał y na nierentowność inwestycji w obu wariantach. Również analiza budowy przyłącza ciepłowniczego do nieruchomości przy ul. (...) w B. wskazuje na nierentowność inwestycji. Analiza powyższa przeprowadzona została z uwzględnieniem indywidualnego charakteru i specyfiki przyłączenia obiektu powoda, a kalkulacji dokonano dla okresu 22 lat. Na podstawie tej analizy zaproponowano powodowi dopłatę do stawki taryfowej w wysokości 4.300 zł.

Przeprowadzona przez Prezesa URE weryfikacja analizy ekonomicznej sporządzonej przez Przedsiębiorstwo (...) nie doprowadziła do podważenia ustaleń zainteresowanego w zakresie braku opłacalności przyłączenia do sieci cieplnej nieruchomości przy ul. (...) w B..

Wskazać należy, że inwestycja przyłączenia do sieci cieplnej dla osiedla (...) została uwzględniona w planach wieloletnim i na rok 2016/2017 warunkowo z uwagi na aspekt społeczny i środowiskowy tej inwestycji pomimo jej trwałej nierentowności ekonomicznej. Inwestycja ta tylko częściowo miała być realizowana ze środków własnych. W planie zapisano, że istotnym źródłem finansowania rozbudowy sieci i przyłączania odbiorców osiedla (...) stanowią pobierane od odbiorców z tych obszarów opłaty za przyłączenie do sieci, ustalane na warunkach indywidualnych, pozataryfowych, co zgodne jest z treścią art. 7 ust. 9 PE. Zatem niezasadne jest stanowisko powoda, że umieszczenie tej inwestycji w planach rozwoju obliguje przedsiębiorstwo do jej wykonania.

Również pozostałe zarzuty powoda do przeprowadzonej analizy ekonomicznej w ocenie Sądu Okręgowego nie zasługują na uwzględnienie.

Kwestionując wyliczenie materiałów, sprzętu i robocizny na kwotę 10.446,97 zł powód nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Nieuzasadnione jest oczekiwanie przedstawienie przez zainteresowanego faktur zakupowych, gdyż zakup taki nie został dokonany. Co do kosztu dokumentacji w wysokości 1.200 zł zainteresowany wskazał w odpowiedzi na odwołanie (k. 61) na konieczność sporządzenia geodezyjnej informacji powykonawczej sporządzanej w oparciu o art. 43 ust. 1 prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (zakup mapy dla celów projektowych i wykonanie czynności inwentaryzacyjnych przez uprawnionego geodetę).

Kwestionując koszty dodatkowe w łącznej kwocie 4.200 zł i 240 zł powód nie podał konkretnych zarzutów do tych pozycji, a zatem należy je uznać za gołosłowne. Jak wynika z projektu umowy o przyłączenie do sieci i pozataryfowych warunków przyłączenia (k. 16, 17, 69 akt adm.) podłączenie obiektu powoda do sieci ciepłowniczej konieczne jest m.in. wykonanie robót budowlano-montażowych, a zatem kwestionowanie kosztów przycisków szalunków czy przewiertów nie jest uzasadnione.

Powód nie umotywował również zasadności stanowiska kwestionując poziomu sprzedaży ciepła. W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany wskazał, że przy dokonywaniu analizy ekonomicznej poziom zużycia ciepła w wysokości 80 GJ określono na podstawie porównania do innych podobnych obiektów i poziomu rocznej sprzedaży ciepła do tych obiektów. Powód w swoich kolejnych wnioskach zmieniał wskazane zapotrzebowanie na moc, a zatem w jego stanowisku brakuje konsekwencji. W żaden sposób powód nie umotywował swojego stanowiska w zakresie wskaźnika strat ciepła.

Analiza ekonomiczna przeprowadzona przez pozwanego przewidywała zarówno wariant z dofinansowaniem, jak i bez dofinansowania i żaden z wariantów nie wykazywał ekonomicznej efektywności tej inwestycji.

Reasumując przeprowadzona przez zainteresowanego analiza ekonomiczna została oparta na realnych przesłankach, a powód nie udowodnił zasadności swoich zarzutów, co winien był uczynić zgodnie z treścią art. 6 k.c.

W świetle powyższego, odmowa zawarcia umowy o przyłączenie, gdy warunki o których mowa w art. 7 ust.1 Pe łącznie nie zaistniały, uprawniały Prezesa URE do wydania decyzji stwierdzającej, że na zainteresowanej nie ciążył publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci cieplnej.

Mając powyższe na uwadze, odwołanie powoda należało oddalić wobec braku podstaw do jego uwzględnienia , zgodnie z treścią art. 479 53 § 1 k.p.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego zasądzono na podstawie art. 14 ust 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 285), w brzmieniu zmienionym w dniu 26 października 2016 r.

SSO Ewa Malinowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Malinowska
Data wytworzenia informacji: