Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 30/11 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-05-27

Sygn. akt XVII AmE 30/11

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 listopada 2010r., nr (...)na podstawie art. 8 ust. 1 PE w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.), oraz w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku A. S.w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia przez (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. Nr (...)), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki orzekł że na (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.nie ciąży obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. nr (...)).

W uzasadnieniu Prezes URE wskazał, iż toku prowadzonego postępowania ustalił że w dniu 7 maja 2010 r., Przedsiębiorstwo dokonało odmowy przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. nr (...)) należącego do Wnioskodawcy z uwagi na brak warunków technicznych i ekonomicznych. Odmowa została dokonana po przeprowadzeniu analizy techniczno-ekonomicznej w oparciu o wydatki inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz wielkość zużycia gazu w każdym roku użytkowania sieci gazowej uwzględniając dwudziestoletni okres.

Prezes ustalił również, że rejon ul. (...) nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz że zainteresowany przyłączeniem do sieci gazowej w tym rejonie jest tylko Wnioskodawca. Przyłączenie budynku należącego do niego wymaga wybudowania sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 63 (materiał PE 80 SDR 11) i długości około 112 m., a taką ze przyłącza gazu średniego ciśnienia o średnicy dn 25 (materiał PE 80 SDR 11) i długości około 5 m.

Ustalono również, że stopień wykorzystania nowej sieci gazowej przez Wnioskodawcę wyniósłby ok. 1%, bowiem planuje on zużywać 3m 3/h czyli około 2000m 3/rok. Prezes URE wskazał, że szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji dla jednego potencjalnego odbiorcy wynosi około 26.911,00 zł. netto, w tym koszt przyłącza 4.611,00 zł. netto. Opłata taryfowa za przyłączenie budynku Wnioskodawcy do sieci wynosi 1.540,00 zł. netto. Prezes URE wskazał również, że opłata przyłączeniowa ponadstandardowa (tj. inna niż wynikająca z taryfy) dla jednego potencjalnego odbiorcy gwarantująca opłacalność przedmiotowego zadania wynosi 29.557,00 zł. netto.

Prezes URE zaznaczył przy tym, iż budowa sieci gazowej o potrzebnej długości nie znalazła się w planie rozwoju Przedsiębiorstwa, bowiem plan ten zakłada jedynie budowę sieci gazowej o długości 70 m. Nadto Prezes URE wskazał, że wysokość wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) wyniosła 0,72%, czyli nie osiągnęła wysokości 6,269% wskazanej w Stanowisku Prezesa URE 2/2010 w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych, jako wielkości gwarantującej opłacalność ekonomiczną potencjalnego przyłączenia do sieci.

Według Prezesa URE ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy - Prawo energetyczne, brak jest bowiem możliwości ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. Nr (...)) należącego do Wnioskodawcy.

Od powyższej decyzji powódka - A. S. wniosła odwołanie zaskarżając ją w całości. Zaskarżonej decyzji powódka zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, póz. 625 ze zm.). Mając na uwadze powyższe strona skarżąca wniosła o zmianę decyzji bądź jej chylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu odwołania skarżącą podniosła, że w ulicy (...) , przy której położona jest przedmiotowa nieruchomość , jest wybudowana sieć gazowa, a tylko trzy domy nie są podłączone do sieci gazowej. Z powyższego powódka wywodzi, że plan zagospodarowania przestrzennego zakłada sieć gazową w tej ulicy.

Skarżąca podniosła również, iż około 20 domów położonych przy ul. (...) jest przyłączonych do sieci gazowej, a właściciele tych domów ponieśli opłatę ryczałtową za przyłączenie do sieci gazowej.

Powódka podkreśliła również, że w dniu 10.09.1998 r., Prezydent miasta O. wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta O. zatwierdzonego uchwałą nr (...) z dnia 30.03.1994 r. Rady Miejskiej.

Skarżąca powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.03.2004 r., sygn. akt III SK 20/04 podniosła , że skoro plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zakład gazowniczy powinien liczyć się z obowiązkiem przyłączenia do sieci zainteresowanych inwestorów.

W odpowiedzi na odwołanie Prezes URE wniósł o oddalenie odwołania. Dokonując ponownej analizy akt sprawy oraz zarzutów zawartych w odwołaniu, pozwany nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji. W ocenie pozwanego, argumenty podniesione w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją nr (...)z dnia 28. 10 .1998 r. prezydent Miasta O., po rozpatrzeniu wniosku powódki -A. S.zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w O.przy ulicy (...), działka nr (...). Z uzasadnienia decyzji wynika , że na powyższą inwestycję została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 10 .09. 1998r. zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta O.zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1994r.(k.14 akt adm.)

Powódka - A. S., wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2010 r., zwróciła się do (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.o przyłączenie do sieci gazowej budynku jednorodzinnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. Nr (...)).

Zainteresowany - (...)Sp. z o.o. z siedzibą w P., pismem z dnia 7 maja 2010 r., odmówiła przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. nr (...)) należącego do Wnioskodawcy z uwagi na brak warunków technicznych i ekonomicznych. Przedsiębiorstwo gazownicze poinformowało, iż obecnie nie posiada na wysokości przedmiotowej działki istniejącej lub projektowanej sieci gazowej ,zatem przyłączenie budynku wnioskodawcy wiązałoby się z budową gazociągu o długości 112 m. od istniejącego w ul. (...)gazociągu. (k.4-5 akt adm.)

Pismem z dnia 4 sierpnia 2010 r., Wnioskodawczyni zwróciła się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu w dotyczącego odmowy przyłączenia do sieci gazowej należącego do niego budynku mieszkalnego (k.3 akt adm.)

Pismem z dnia 5 sierpnia 2010 r., Prezes URE zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcie sporu dotyczącego złożonego wniosku . (k.6 akt adm.).

Pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r., Wnioskodawca złożył dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości (k.9-15 akt adm.)

Pismem z dnia 18 sierpnia 2010 r., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przedstawiła swoje stanowisko w sprawie, iż analiza techniczno-ekonomiczna dla jednego Wnioskodawcy wykazała brak warunków ekonomicznych inwestycji. (k.16-31 akt adm.)

Pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r., Prezes URE wezwał (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.do przedłożenia informacji czy inwestycje konieczne dla przyłączenia do sieci gazowej spornej nieruchomości zostały przewidziane w uzgodnionym z Prezesem URE planie rozwoju przedsiębiorstwa oraz czy ocena możliwości przyłączenia tego budynku została dokonana zgodnie z regułami przedstawionymi w Stanowisku Prezesa URE 2/2010 w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych. (k.32 akt adm.)

W odpowiedzi, pismem z dnia 31 sierpnia 2010 r., Przedsiębiorstwo udzieliło odpowiedzi, że inwestycje konieczne dla przyłączenia do sieci gazowej spornej nieruchomości nie zostały przewidziane w uzgodnionym z Prezesem URE planie rozwoju przedsiębiorstwa oraz że ocena możliwości przyłączenia budynku dokonana została zgodnie z regułami przedstawionymi w Stanowisku Prezesa URE 2/2010z dnia 24 marca 2010 r. (k.34 akt adm.)

W piśmie z dnia 14 września 2010 r., Przedsiębiorstwo przedstawiło żądane przez Prezesa URE informacje (k.38-44 i 47-54 akt adm.)

W dniu 18 listopada 2010 r., Prezes URE wydał zaskarżoną decyzję.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu w toku niniejszego postępowania była ocena czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na zainteresowanym - (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.ciążył obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej należącego do powódki budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. Nr (...)).

Zgodnie z treścią art. 7 ust 1 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Zgodnie zaś z art. 7 ust 5 cytowanej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133, poz. 891) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. Nr 28, poz. 165), w projekcie założeń do planu zaopatrzenie w paliwa gazowe (art. 19 Prawa energetycznego) bądź w projekcie planu zaopatrzenia w te paliwa (art. 20 Prawa energetycznego)

Powołane regulacje prawne przewidują , że przedsiębiorstwa gazownicze rozbudowują sieci przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych dla obszarów swojego działania w oparciu o uzgodniony z Prezesem URE projekt planu rozwoju. Natomiast prezes URE poprzez zatwierdzenie taryfy zapewnia przedsiębiorstwu środki finansowe na realizację zamierzeń wskazanych w planie rozwoju .

Art. 7 ust 8 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne stanowi, że za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Opłata taryfowa za przyłączenie obiektu powódki do sieci wynosiłaby 1540 zł .

Bezspornym jest , że budowa sieci gazowej na potrzeby przyłączenia obiektu powódki nie została przewidziana w planie rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego ponieważ powódka nie ubiegała się o wydanie jej warunków przyłączenia na etapie planowania inwestycji .

Należy zważyć ,że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę została wydana powódce w 1998 r. natomiast z wnioskiem o przyłączenie do sieci gazowej powódka wystąpiła w kwietniu 2010 roku. tj. po 12 latach . W ocenie Sądu upływ czasu (12 lat) od daty wydania decyzji z 1998 roku dawał zainteresowanemu podstawę do uznania , że powódka nie jest zainteresowana przyłączeniem jej nieruchomości do sieci gazowej a w konsekwencji do nieujęcia w opracowanym planie rozwoju uzgadnianym z Prezesem URE, konieczności wybudowania niezbędnego do przyłączenia powódki odcinka sieci o długości 112 m.

W zaistniałej sytuacji , wobec tego ,że budynek powódki znajdował się poza obszarem objętym istniejącą siecią przedsiębiorstwa gazowniczego jak również poza obszarem objętym uzgodnionym z Prezesem URE planem rozwoju – zainteresowany zobowiązany był do przeprowadzenia analizy mającej ustalić , czy istnieją ekonomiczne warunki pozwalające na przyłączenie budynku powódki do sieci gazowej. Analiza efektywności ekonomicznej ( istnienia warunków ekonomicznych ) została przeprowadzona według reguł zawartych w wydanym przez Prezesa URE w dniu 24 marca 2010 r., Stanowisku Prezesa URE 2/2010 w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych i nie doprowadziła do ustalenia istnienia warunków ekonomicznych pozwalających na przyłączenie wnioskodawczyni do sieci gazowej.

Wysokość wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) w przypadku analizy ekonomicznej wykonanej w odniesieniu do powódki wyniosła 0,72% a zatem nie osiągnęła wysokości 6,269% wskazanej w powyższym Stanowisku, jako wielkości gwarantującej opłacalność ekonomiczną potencjalnego przyłączenia do sieci.

Powódka nie kwestionowała poprawności przeprowadzonej przez zainteresowanego analizy ekonomicznej ani wysokości przedstawionego przez niego szacunkowego kosztu przedmiotowej inwestycji , który decydował o wyliczeniu opłaty przyłączeniowej ponadstandardowej dla jednego potencjalnego odbiorcy , gwarantującą opłacalność przedmiotowego zadania na kwotę 29.557 zł netto . Zarzut powódki dotyczył istnienia po stronie zainteresowanego obowiązku przyłączenia jej nieruchomości do sieci gazowej wywodzony z faktu istnienia w ul. (...)sieci gazowej oraz faktu ,że plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta O.. zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.03.1994 r. przewidywał zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W ocenie Sądu zarzut powódki nie zasługuje na uwzględnienie . Jak wynika z zaświadczenia Naczelnika Wydziału Administracji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w (...) z dnia 16.08.2010r. teren działek nr (...)położonych przy ul (...)w O.nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.(k.20 akt sądowych) Przy czym Sąd stwierdza , ze w zaświadczeniu tym omyłkowo został wskazany numer działki (...)zamiast (...), co jednoznacznie wynika z mapy sytuacyjnej terenu (k17-akt adm.) gdzie wzdłuż linii proponowanej rozbudowy sieci gazowej wydzielone są 4 działki ( (...)).

W ocenie Sądu brak ujęcia nieruchomości powódki w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej zwalniał przedsiębiorstwo gazownicze z obowiązku ujęcia tej nieruchomości w planie rozwoju zważywszy ponadto , że obecnie przyłączeniem do sieci gazowej zainteresowana jest w tym rejonie tylko powódka. Odmowa przyłączenia do sieci dokonana została po przeprowadzeniu analizy techniczno-ekonomicznej w oparciu o wydatki inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz planowaną wielkość zużycia gazu w każdym roku użytkowania sieci gazowej uwzględniając dwudziestoletni okres.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy , ze w niniejszej sprawie nie zostały spełnione wszystkie przesłanki , o których mowa w art. 7 ust1 ustawy Prawo energetyczne nakładające na zainteresowane przedsiębiorstwo gazownicze obowiązek przyłączenia budynku powódki do sieci , brak jest bowiem możliwości ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowej tego budynku.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Prezesa URE, iż na przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o.z siedzibą w P.nie ciąży obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego położonego w O.przy ul. (...)(dz. nr (...)), było uzasadnione.

Nie znajdując zatem podstaw do uwzględnienia odwołania, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił je jako bezzasadne - art. 479 53 §1 k.p.c.

SSO Hanna Kulesza

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: