Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 2/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-01-21

Sygn. akt XVII AmE 2/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza

Protokolant: sekretarz sądowa Irmina Bartochowska

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z odwołania S. K.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

z udziałem zainteresowanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Ł.

o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

na skutek odwołania S. K. od Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2014 r. znak: (...) (...)/ (...).

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od powoda S. K. rzecz pozwanego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Hanna Kulesza

Sygn. akt XVII AmE 2/15

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) decyzją nr (...) (...) (...) z dnia 26 września 2014 r., wydaną na podstawie art. 8 ust 1 w zw. z art.7 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku S. K. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie spornej dotyczącej odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , postanowił stwierdzić, że na przedsiębiorstwie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: „zainteresowany”), nie ciążył publicznoprawny obowiązek zawarcia ze S. K. zam. w P., przy ul. (...) umowy o przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości zlokalizowanej w G. przy ul. (...), dz.348.

( decyzja k. 3-6 akt sądowych)

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł S. K. (dalej: „powód”) zarzucając Prezesowi URE naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 7 ust. 1 ustawy PE, poprzez uznanie, że nie istniały warunki konieczne do zawarcia umowy o przyłączenie. . Powód stwierdził , że spełnia wszystkie warunki wskazane w zaskarżonej decyzji jako niezbędne do zawarcia spornej umowy.

Powód zarzucił, że Prezes URE pominął przeprowadzenie analizy ekonomicznej, uwzględniającej realizację inwestycji w zakresie przyłączenia 9 mieszkańców – sąsiadów powoda , zamieszkujących przy ul. (...) w miejscowości G. – którzy złożyli deklarację przyłączenia swoich nieruchomości do sieci gazowej zainteresowanego. Zdaniem powoda nie została także uwzględniona opinia Burmistrza Miasta i Gminy G., która stwierdzała zasadność zastosowania tylko ekologicznych urządzeń grzewczych określonych w pozwoleniu na budowę nieruchomości należącej do powoda.

Nadto powód podniósł, że wyraża gotowość pokrycia w całości lub w części kosztów przyłącza gazowego do nieruchomości na podstawie art. 7 ust 9 ustawy Pe.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy przez zobowiązanie (...) sp. z o.o. w W. do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowniczej nieruchomości należącej do powoda, względnie o uchylenie decyzji w całości.

(odwołanie k. 7- 9 akt sądowych)

Odpowiadając na odwołanie Prezes URE (dalej: „pozwany”) wniósł o jego oddalenie w całości w tym o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego .

W uzasadnieniu ,odnosząc się do zarzutu nie uwzględnienia wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy pozwany wskazał, że analiza efektywności ekonomicznej jest dokonywana w oparciu o metodykę określoną w S. Prezesa URE (...) z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych, opublikowanym na stronie internetowej urzędu. Analiza ekonomiczna została przygotowana przez przedsiębiorstwo energetyczne według metodyki określonej w/w stanowisku dwukrotnie, dla inwestycji powoda obejmującej wybudowanie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia PE o średnicy 63[mm] o łącznej długości ok.286 metrów, oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE o średnicy 25 [mm] długości ok. 5 metrów, jak również dla inwestycji uwzględniającej dodatkowo 6 wniosków złożonych przez mieszkańców ul. (...) o przyłączenie do sieci gazowej dla odcinka o długość 813 metrów przy wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE. Obie przeanalizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne inwestycje, przy odwołaniu się do powyższej metodyki nie spełniły wymogu efektowności ekonomicznej.

(odpowiedź na odwołanie k. 21-27 akt sądowych)

Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialności w W. (dalej: „ zainteresowany”, lub (...) Spółka (...)) jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym.

Bezsporne jest, że (...) Spółka (...) odmówiła powodowi wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej wskazując na brak ekonomicznych warunków przyłączenia oraz brak pokrycia planowanych nakładów inwestycyjnych przez prognozowane przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucji paliw gazowych.

Koszt budowy odcinka od strony ulicy (...) i ul. (...) (dz.348) w miejscowości G. o długości 286 metrów średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 25 PE - według szacunku (...) Spółki (...) wyniósł 56 000 zł. Natomiast wysokość opłaty za przyłączenie nieruchomości powoda wyniosła 1792 zł. Planowany przez powoda pobór gazu został określony w wysokości 5558 m 3 / rok oraz 4,5 m 3/godzinę.

Według analizy ekonomicznej sporządzonej przez (...) Spółkę (...) w oparciu o metodykę określoną w stanowisku Prezesa URE, koszt zwrotu inwestycji miałby nastąpić w ciągu 20 lat a wewnętrzny wskaźnik stopy zwrotu ( (...)) inwestycji został określony wartością ujemną (minus 3,67%). Wartość bieżąca netto ( (...)) w 20 roku analizy została określona wartością ujemną (minus 38 198,00 zł). Opłacalności inwestycji według wewnętrznej stopy zwrotu (IRRmin) nie może być mniejsza niż 5,507 %.

Ponadto (...) Spółka (...) załączyła mapę sytuacyjną terenu przedstawiającą lokalizację projektowanego gazociągu oraz przyłącza na której kolorem granatowym został oznaczony istniejący gazociąg a kolorem żółtym inwestycja, której wykonanie umożliwiłoby przyłączenie do sieci nieruchomości należącej do powoda.

(dowód: informacja zainteresowanego o wydanej odmowie przyłączenia k. 22-23 akt adm., pismo zainteresowanego znak (...)/w/ (...) z 14.10.2013 r. k. 21-23 akt adm.)

W dniu 6 listopada 2013 r. powód wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 8 Pe o rozstrzygniecie sporu dotyczącego odmowy przyłączenia do sieci gazowej przedmiotowej nieruchomości.

(dowód: wniosek powoda k. 2-4 akt admin.)

Pismem 16 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu regulacji Energetyki zawiadomił powoda i zainteresowaną (...) Spółkę (...), że 8 listopada października2013 r. zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia przez Prezesa URE sporu w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego położonego na działce nr (...) przy ul. (...) w miejscowości G..

(dowód: zawiadomienie Prezesa URE znak: (...) (...) (...) z dnia 16 grudnia 2013 k.12 akt admin.)

Powód w piśmie z 30 stycznia 2014 r. przedstawił Prezesowi URE propozycję uwzględnia zmiany miejsca szafki z przyłączem gazowym w kierunku bliższym do istniejącej sieci gazowej ulicą (...), co przyczynia się do skrócenia odcinka budowy przyłącza do 125-130 metrów. W tym samym piśmie powód poinformował , że przyłączeniem do sieci gazowej zainteresowani są również inni właściciele posesji przy ul. (...) w miejscowości G. ..

(dowód: pismo powoda z 30 stycznia z 2014 r. wraz z kopią wniosku 8 osób o przyłączenie do sieci gazowej i instalacji ściekowej skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy G. k. 40-43 akt admin.)

W związku z powyższym Prezes URE. pismami z dnia 3 lutego 2014 r oraz z dnia 16 czerwca 2014 r. wezwał zainteresowaną (...) Spółkę (...) do ustosunkowania się do informacji zawartych w ww. piśmie powoda, w tym dotyczących weryfikacji wniosków złożonych przez grupę mieszkańców zamieszkałych ulicy (...) w miejscowości G..

(dowód: pismo Prezesa URE znak: (...) (...) (...) z dnia 3 lutego 2014 r., pismo Prezesa URE znak: (...) (...) (...) z dnia 16 czerwca 2014 r. k. 45 i 57 akt admin.)

Pismem z 10 lipca 2014 r. (...) Spółka (...) twierdziła, że łącznie z wnioskiem powoda wpłynęło 7 wniosków pochodzących od mieszkańców zamieszkałych przy ul. (...) w miejscowości G. o określenie warunków przyłączenia ich nieruchomości do sieci gazowej zainteresowanego.

( dowód : pismo zainteresowanego znak: PSG/OW/LTRR/67/14 z 10 lipca 2014 r. k. 69-70 akt adm.).

Dla tych wniosków ( w tym wniosku powoda) o wydanie warunków przyłączenia , (...) Spółka (...) oszacowała koszt przyłączenia do sieci wskazanych nieruchomości w wysokości 193 336 zł. dla wybudowania gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE o łącznej długości 813 metrów, przyjmując łączny roczny planowany pobór paliwa gazowego 18 172 m 3. (...) Spółka (...) wykazała, że wykonana w dniu 20 czerwca 2014 r. analiza potwierdziła brak uzasadnienia ekonomicznego do realizacji inwestycji na zasadach taryfowych. Wewnętrzny wskaźnik stopy zwrotu ( (...)) inwestycji został określony wartością ujemną (minus 2,729 %). Opłacalności inwestycji według wewnętrznej stopy zwrotu (IRRmin) nie może być mniejsza niż 4,503 %. W dniu 26 czerwca 2014 r. została wydana odmowa określenia warunków przyłączenia oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

(dowód: pismo zainteresowanego znak: PSG/OW/LTRR/67/64/14 z dnia 10.07.2014 r. k. 69-72 akt admn., informacja o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn ekonomicznych k. 73 akt admn.).

Pismem z 21 sierpnia 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy w G. potwierdził informację, że działka nr (...) przy ul. (...) objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta G. zatwierdzonym Uchwałą Nr (...) (...) Rady Miasta i Gminy G.. Zgodnie z planem nieruchomość znajduje się w granicach obszarów zasilania gazem, oraz plan ten nakłada obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw ekologicznych na całym obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu. Rozdział 6.2 tego planu zakłada zwiększenie sieci gazowej na terenie miasta G., a dalsza rozbudowa sieci rozdzielczej jest uwarunkowana pozytywnymi wynikami analizy efektywności ekonomicznej inwestycji sporządzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne.

(dowód: pismo Burmistrza Miasta i Gminy G. znak: (...). (...) z dnia 21.08.2014 r. k. 81-85 akt admin.)

Plan (...) Spółki (...) (poprzednio: (...) Spółka (...)) na lata 2009 -2013 nie przewidywał inwestycji imiennych w zakresie zadań systemowych rozbudowy sieci i przyłączenia odbiorców w miejscowości G.. Projekt planu na lata 2014 -2020 nie przewiduje inwestycji imiennych.

Zadania związane z rozbudową gazociągów i przyłączy są realizowane przez przedsiębiorstwo według kryterium posiadania środków finansowych, wynikających z oceny efektywności ekonomicznej. (...) Spółka (...) ponownie oszacowała koszt budowy odcinka od strony ulicy (...) i ul. (...) (dz.348) w miejscowości G. o długości 286 metrów średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 25 PE. Według tego szacunku koszt wyniósł 51 000 zł. Natomiast wysokość opłaty za przyłączenie nieruchomości powoda do sieci gazowej (...) Sp. z o.o. , zgodnie z obowiązującą w dniu sporządzania analizy taryfą tego przedsiębiorstwa wyniosła 1792 zł.

Według analizy, koszt zwrotu inwestycji miałby nastąpić w ciągu 20 lat, wewnętrzny wskaźnik stopy zwrotu ( (...)) inwestycji został określony wartością ujemną (minus 2,15%). Wartość bieżąca netto ( (...)) w 20 roku analizy została określona wartością ujemną (minus 108 645,00 zł). Opłacalności inwestycji według wewnętrznej stopy zwrotu (IRRmin) nie może być mniejsza niż 4,03 %.

(dowód: pismo zainteresowanej znak: (...) z dnia 29.08.2014 r. k. 87-94 akt admin, k.27 akt sądowych)

Prezes URE pismem z 9 września 2014 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie, w tym zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - z prawa tego strony nie skorzystały.

(dowód: pismo Prezesa URE znak (...) k. 96 akt admin)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy oraz w aktach przesłanych przez organ regulacyjny. Materiał dowodowy nie był kwestionowany przez stronę powodową a zatem wynikające z niego okoliczności nie budziły wątpliwości.

Sąd Okręgowy w Warszawie- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim nie jest uzasadniony zarzut naruszenia prawa materialnego t.j. art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego. Z przepisu tego wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.

Prezes URE korzystając z władczego uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 1 Pe do ukształtowania treści stosunku prawnego mającego połączyć strony konkretnego sporu, zobligowany był do zbadania przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pe.

Przeprowadzona przez Prezesa URE weryfikacja analizy ekonomicznej sporządzonej przez (...) sp. z o.o. w W. ( zgodnie ze S. Prezesa URE (...) z dnia 24 marca 2010r. w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych ) nie doprowadziła do podważenia ustaleń zainteresowanego przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie braku opłacalności przyłączenia do sieci i dostarczania paliwa gazowego do nieruchomości powoda tj. dz. 348 położonej przy ul. (...) w miejscowości G.. Nie podważyły tych ustaleń - w zakresie braku opłacalności przyłączenia i dostarczenia paliwa gazowego – również odrębnie sporządzana analiza ekonomiczna dla 7 wnioskodawców ( w tym powoda) - mieszkańców nieruchomości położonych przy ul. (...) w miejscowości G., w oparciu o metodykę określoną w powyżej wskazanym „ Stanowisku Prezesa URE”.

W ocenie Sądu Prezes URE prawidłowo przyjął, że aby przyłączyć powoda do istniejącej sieci gazowej konieczne jest wybudowanie odcinka gazociągu o długości 116 m wzdłuż ulicy (...) i 117 metrów wzdłuż ul. (...). Z przedstawionej analizy ekonomicznej stopy zwrotu tej inwestycji - którą oszacowano na kwotę 51 000 zł - przy ustalonej opłacie za przyłączenie zgodnie z obowiązującą taryfą w dniu wydania decyzji u zainteresowanego w wysokość 1792 zł., wskaźnik stopy zwrotu tej inwestycji po okresie 20 lat wskazał wartość ujemną. Przy czym wskaźnik rentowności minimalnej ( (...) min) został określony na poziomie 4,03 % ,czyli średniej ważonej rentowności z obligacji 10-letnich o stałym oprocentowaniu wyemitowanych w roku 2013. Jest to interpretacja prawidłowa, poparta rzetelną dokumentacją, której strona powodowa nie kwestionowała i która doprowadziła pozwanego do prawidłowego stwierdzenia, że na zainteresowanej spółce nie spoczywał publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z art. 7 ust. 1 Pe.

W niniejszej sprawie pozwany wykazał, że nie istniały plany lub założenia do planów, o których mowa w art. 19 i 20 Pe, z których wynikałby obowiązek finansowania i rozbudowy sieci na użytek przyłączenia powoda.

W trakcie postępowania administracyjnego zostało bowiem ustalone , że wybudowanie sieci gazowej na potrzeby przyłączenia nieruchomości powoda nie zostało przewidziane w planie rozwoju zainteresowanego zatwierdzonym przez Prezesa URE.

W tym stanie rzeczy Prezes URE, prawidłowo przyjął w zaskarżonej decyzji, że brak było ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania paliwa , a zatem na zainteresowanej spółce nie ciążył obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci nieruchomości powoda , w oparciu o stawki opłat zawarte w obowiązującej taryfie

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut , że zweryfikowane przez Prezesa URE ustalenia dokonane przez zainteresowanego pomijają w ustaleniach faktycznych pozostałych wnioskodawców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej zainteresowanego przedsiębiorstwa. Prezes URE zweryfikował i ocenił również opłacalności inwestycji biorąc pod uwagę pozostałych mieszkańców ul. (...), którzy złożyli stosowne wnioski o przyłączenie do sieci gazowej zainteresowanego przedsiębiorstwa. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego co do sposobu przeznaczenia i wykorzystania terenu objętego tym planem, nie jest źródłem obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w trybie publicznoprawnym.

W świetle powyższego, odmowa zawarcia umowy o przyłączenie , gdy warunki o których mowa w art. 7 ust.1 Pe łącznie nie zaistniały , uprawniały Prezesa URE do wydania decyzji stwierdzającej , że na zainteresowanej nie ciążył publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Mając powyższe na uwadze , odwołanie powoda należało oddalić wobec braku podstaw do jego uwzględnienia , zgodnie z treścią art. 479 53 § 1 k.p.c.

Odnośnie punktu 2 sentencji wyroku Sąd zauważa, że koszty zastępstwa na rzecz strony pozwanej zasądzono bez podstawy prawnej ( strona pozwana nie była reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego).

SSO Hanna Kulesza

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Kulesza
Data wytworzenia informacji: