Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 119/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Lubaczowie z 2015-11-10

Sygn. akt I C 119/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Artur Broś

Protokolant: Renata Złonkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku w Lubaczowie

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...)Bank S.A. w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności /art.840kpc/

I. O d d a l a powództwo.

II. Na skutek zażalenia pozwanego uchyla postanowienie z dnia 16.09.2015 r.

o zabezpieczeniu powództwa.

III. Nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 119/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 10 listopada 2015 roku

E. K. wnosiła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego- bankowego tytułu egzekucyjnego (...)Bank (...)S. A. w G. z dnia 2.12.2014 roku nr (...) zaopatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 22.12.2014 r sygn. akt VI Co 517/14.

W uzasadnieniu wskazała, że przedmiotem postepowania jest BTE wystawiony przez bank, w związku z mowa kredytową zawartą dnia 5.08.2010 r. przez jej zmarłego w dniu 12.03.2011 roku brata A. G., po którym nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zgodnie z postanowieniem tut. Sądu z dnia 4 maja 2011 roku. Na podstawie prawomocnego postanowienia tut. Sądu z dnia 3 sierpnia 2011 roku, w przedmiocie działu spadku cały majątek spadkowy przypadł bratu powódki M. G.. Pozwany o tym fakcie wiedział, albowiem został mu przesłany odpis postanowienia działowego, w związku z czym nadanie klauzuli wykonalności przeciwko powódce miało być w całości bezpodstawne.

W sprawie zapadło postanowienie zabezpieczające powództwo przez zawieszenia postepowania egzekucyjnego, na które pozwany bank złożył zażalenie wskazując, że zgodnie z art. 1034 kc, spadkobiercy od chwili działu spadku ponoszą odpowiedzialność za długi w stosunku do wielkości udziałów, albowiem przedmiotem działu mogą być jedynie aktywa. Umowa działo w przedmiocie długów nie ma wpływu na uprawnienia wierzyciela. Także przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wobec niezaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nie może uzasadniać roszczenia. Końcowo wskazał, że nie otrzymał od powódki postanowienia działowego. Wobec braku odpowiedzi na pozew, twierdzenia te Sąd przyjął jako stanowisko pozwanego w sprawie- art. 340 kpc.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu VI Wydział Cywilny w L., postanowieniem z dnia 22 grudnia 2014 r sygn. akt VI Co 517/14, nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 2.12.2014 roku nr (...) wystawionemu przez (...) Bank (...)S.A. w G. przeciwko dłużnikom M. G. i E. K., w którym świadczenie dłużników ograniczono do kwoty 35.398,40 zł. W uzasadnieniu wskazał Sąd na odpowiedzialność dłużników wynikającą z art. 98 w zw. z art. 97 ustawy Prawo bankowe, jako spadkobierców dłużnika który zawarł umowę z bankiem.

Na postawie tego tytułu, wierzyciel wszczął egzekucję przeciwko wymienionym w nim dłużnikom, składając stosowny wniosek u Komornika przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu B. M., która pozostaje w toku.

(dowód: akta Komornika przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu B. M. Km 601/15)

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaczowie z dnia 4 maja 2011 roku sygn. akt I Ns 140/11 spadek po A. G. nabyli ojciec W. G. w 2/4 części oraz E. K. i M. G. po ¼ części każdy. Spadek po W. G. nabyli dłużnicy w ½ części każdy z nich.

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaczowie z dnia 3 sierpnia 2011 roku sygn. akt I Ns 339/11 w wyniku działu spadku m.in. po A. G. którego majątek to udział w spadku po matce w ¼ części i samochód O. (...) r. pr. 1995, cały majątek przypadł M. G., bez spłaty na rzecz E. K.. Taki podział spadku był zgodny z wola powódki.

(dowód: odpis prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Lubaczowie k. 4-5, zeznania powódki E. K. k. 26)

Stan faktyczny w niniejszej sprawie pozostawał bezsporny a dowody z dokumentów urzędowych i zeznań powódki w pełni wiarygodne, tak więc Sąd, dał im wiarę w całości.

Sąd zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 840 § 1 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1)przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3)małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powódka tego nie wyraziła wprost ale w świetle uzasadnienia pozwu, podstawę roszczenia należałoby upatrywać w punkcie 1- szym tego przepisu. W szczególności zaś w fakcie dokonania działu spadku, w wyniku którego majątek spadkodawcy-dłużnika, stał się własnością innego niż powódka spadkobiercy. Ale przepis art. 840 § 1 pkt 1 kpc, takiej podstawy nie przewiduje, stąd powództwo podlegało oddaleniu. Dłużniczka nie kwestionowała przejścia na nią zobowiązania, upatrując zwolnienia z niego w wyniku działu spadku. Pozostaje to sprzeczne z treścią art. 1034 § 1 i 2 kc, z godnie z którym do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Długi nie są przedmiotem postępowania działowego i spadkobiercy po dokonanym dziale spadku odpowiadają za te długi do wielkości udziałów w spadku, a więc w przypadku powódki w ½ części wartości stanu czynnego spadku.

Jednocześnie, jak wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 29 maja 2012 I ACa /OSA 2013/3/98-105/ nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje podstawę do powoływania się na to zdarzenie w toku postępowania egzekucyjnego, jako na podstawę do ograniczenia odpowiedzialności. Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności w tytule wykonawczym - jak też i zastrzeżenie w tytule egzekucyjnym, a więc np. w wyroku na podstawie art. 319 k.p.c., nie może urzeczywistniać się w wyniku powództwa opozycyjnego, którego dochodzący upatruje w podstawach wskazanych w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Tak więc okoliczności dotyczące spisu inwentarza, niezależnie od wartości spadków wskazanej w postępowaniu działowym i 1/10 solidarnej wartości długu spadkobierców, pozostawała bez znaczenia.

Wobec powyższych okoliczności, zażalenie pozwanego na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, podlegało uwzględnieniu, zgodnie z art.395§2 kpc i postanowienie o zabezpieczeniu powództwa zostało uchylone..

Co prawda powódka w całości przegrała proces, ale wobec znikomości kosztów pozowanego, o kosztach orzeczono na zasadzie art. 102 kpc.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Złonkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaczowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Broś
Data wytworzenia informacji: