Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 499/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sanoku z 2021-01-28

Sygn. akt I C 499/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : P. S. , K. S. , małoletniej J. S. (1) , małoletniego F. S.- reprezentowanych przez matkę K. S. , M. S. , J. S. (2) i małoletniej N. S. – reprezentowanej przez matkę J. S. (2)

przeciwko : (...) S.A. w Ł.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powodów:

a ) P. S. , K. S., M. S. i J. S. (2) kwoty po 1511,82 zł ( słownie jeden tysiąc pięćset jedenaście złotych 82/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 listopada 2018r. do dnia zapłaty.

b ) małoletnich J. S. (1) , F. S. i N. S. kwoty po 500 zł (pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 listopada 2018r. do dnia zapłaty.

II.  W pozostałej części powództwo oddala.

III.  Znosi między stronami koszty postępowania.

Sygn. akt I C 499/19

UZASADNIENIE

Wyroku z 28 stycznia 2021r.

Powodowie P. S., K. S. oraz małoletni J. i F. S. reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego matkę K. S. oraz M. S., J. S. (2) i małoletnia N. S. reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego matkę J. S. (2) złożyli do Sądu Rejonowego w Sanoku 10 kwietnia 2019r. pozew przeciwko (...) SA w Ł. wnosząc o zasądzenie na rzecz powodów kwot po 4557 zł 88 gr zaś na rzecz małoletnich powodów kwoty po 3098 zł 11 gr z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 listopada 2018 roku do dnia zapłaty i zasądzenie kosztów postępowania od pozwanej na rzecz powodów wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazali, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku zamówili u pozwanej wczasy na greckiej wyspie R. w terminie od trzeciego do 10 sierpnia 2018r. Po przylocie na miejsce okazało się, iż powodowie zostali zakwaterowani w innym hotelu niż docelowy, który nie był przystosowany do przyjmowania gości i był nieużytkowany. Ze względu na warunki panujące w tych pokojach powodowie zdecydowali się na spędzenie nocy na recepcji i przez cały czas domagali się zakwaterowania w odpowiednim hotelu. Dopiero 3 dni po przylocie zostali oni zakwaterowanie w hotelu docelowym, w którym mieli być już od początku. Złożyli reklamację usługi turystycznej, którą potwierdził rezydent obecny na miejscu i wobec faktu, że reklamacja ta nie została uwzględniona 5 listopada 2018 roku wezwali pozwaną do zapłaty kwoty 27 525 zł 86 gr tytułem odszkodowania zadośćuczynienia za szkody majątkowe i niemajątkowe. Powodowie wskazali , że na żądanie pozwu składa się należność tytułem zwrotu zapłaconej ceny za wykupioną wycieczkę oraz kwoty po 2000 zł tytułem zadośćuczynienia. Podkreślili , iż niewywiązanie się przez pozwaną z umowy doprowadziło do zmarnowania urlopu i nie pozwoliło na wypoczynek. Jako podstawę prawną powodowie wskazali art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 48 i następne ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych. Załączyli także tzw. „ Tabelę frankfurcką” wg której wartość zadośćuczynienia miałaby być obliczona procentowo od ceny w przypadku stwierdzenia różnicy umowy a warunków oferowanych na miejscu zakwaterowania.

W odpowiedzi na pozew złożonej 13 maja 2019 roku pozwany (...) SA z siedzibą w Ł. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania od powodów na swoją rzecz. W uzasadnieniu pozwany przyznał jedynie , że strony zawarły umowę zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej Grecja R. wczasy w terminie od trzeciego do 10 sierpnia, a cena łącznie dla powodów wyniosła 13 525 zł 86 gr. Pozwany dodał , iż rzeczywiście powodowie zostali zakwaterowani w innym w hotelu niż docelowy, ale było to wyłącznie decyzją zarządcy hotelu, na co pozwana nie miała wpływu. W związku z tym zaproponowano powodom rekompensaty w wysokości proporcjonalnej do czasu występowania uchybienia, czyli 1 dnia co jednak nie spotkało się z aprobatą powodów. Pozwany wskazał ,że już następnego dnia udostępniono powodom samodzielne pokoje w hotelu (...) ,dlatego też przeniesienie się po 2 dniach do innej części hotelu było niezasadne. Pozwany zaprzeczył też ,że hotel w którym w pierwszym dniu zakwaterowano powodów był niezdatny do zamieszkania wskazując, iż powodowie tego nie udowodnili. Generalnie żądania o zadośćuczynienie i odszkodowanie wg pozwanego są znacznie zawyżone albowiem nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż w przypadku nienależytego wykonania świadczenia należy obniżyć cenę całej wycieczki, gdyż takie działanie prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia kosztem biura podróży.

Pomiędzy stronami – pomimo prób - nie doszło do ugody i po przeprowadzeniu przez Sąd postępowania dowodowego na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 roku strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska, a pozwany szczegółowo uzasadnił je w głosie do protokołu rozprawy, który wpłynął na piśmie 18 stycznia 2021r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie P. S. z żoną K. i małoletnimi dziećmi J. i F. oraz M. S. z żoną J. S. (2) i dzieckiem małoletnią J. w czerwcu 2018 roku podjęli decyzje o spędzeniu urlopu i wczasów na wyspie greckiej R.. W tym celu powód P. S. zamówił u pozwanej (...) wczasy w terminie od 3 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku dla 7 osób. W dniu 19 czerwca 2018 roku przez Internet zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych w tym przedmiocie. Łączna cena wyniosła 13 525 zł 86 gr. Powodowie mieli mieć zapewniony przelot, transfer z lotniska opiekę rezydenta , pokój rodzinny dla 2 dorosłych i dwojga dzieci i drugi pokój dla dwojga dorosłych i 1 dziecka. Formuła wczasów była ALL Inclusive a miejscem pobytu miała być g. wyspa R. (...) B.. Jako załącznik do umowy dołączono program imprezy karta 19, który określał położenie ,dostęp do plaży ,położenie hoteli , atrakcje do dyspozycji gości ,pokoje ,wyżywienie, program sportowy i animacyjny. Były też oferty dodatkowe , np. wycieczki za dodatkowymi opłatami. W dniu 3 sierpnia pozwani wylecieli z K. i w godzinach popołudniowych dotarli na R.. Tam zapewniony mieli autokar celem transportu do hoteli. W trakcie podróży autokarem otrzymali ulotkę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi hoteli , wyżywienia i pobytu. Z ulotki tej wynikało, iż dla gości z dziećmi przewidziana jest część hotelu o nazwie D. (...) Resort a dla osób dorosłych przewidziany jest hotel (...). Powodowie wraz z innymi uczestnikami wycieczki zostali przewiezieni do części, gdzie znajdował się hotel (...) , tam zostali zakwaterowani i skierowani do innej części hotelu. Jak się okazało była to część nieużytkowana, w której znajdowały się niektóre pokoje przystosowane dla przyjęcia gości. Podczas przemieszczania się do wyznaczonych pokoi podczas po jazdy windą odpadła metalowa część tej windy uderzając, choć niegroźnie ,jednego z powodów. Dojście do pokojów też nie wyglądało najlepiej, albowiem wyłączone bądź niesprawne było oświetlenie. Po wejściu do przydzielonych powodom pokojów okazało się jest panuje w nich wilgoć i czuć nieprzyjemny zapach stęchlizny. Mimo, iż łóżka były przygotowane z nową pościelą, powodowie stwierdzili, że materace są stare i zużyte. Zauważyli także niebezpiecznie wystające metalowe części, które po ich interwencji obsługa hotelu usunęła. W pokoju panował brud , klimatyzator był uszkodzony i poklejony a sprzęty były stare i zużyte. Powodowie zorientowali się , że jest to hotel nie ten, który im oferowano i zgłosili swoje niezadowolenie stwierdzając, iż żądają przeniesienia do właściwego hotelu i oświadczając że nie będą mieszkać w takich warunkach. Zażądali także przyjazdu rezydenta, który po kilku godzinach pojawił się i wyjaśnił powodom i nastąpił tzw. OVERBOOKING czyli przyjęto zbyt dużo ludzi i dla powodów nie ma innych pokoi w hotelu. Powodowie kategorycznie żądali zmiany hotelu oświadczając, że noc spędzą na recepcji. W tym celu połączyli dostępne tam fotele, zgromadzili bagaże i mimo protestów obsługi hotelu spędzili tam, (a także część z nich na leżakach przy basenie) noc. Przebywając na recepcji stali się niejako sensacją albowiem recepcja była miejscem zewsząd widocznym a oprócz tego odbywała się tam dyskoteka więc ruch osób był duży. Obsługa hotelu groziła wezwaniem policji celem usunięcia ich siłą. W tym czasie jedno z dzieci dostało gorączki z biegunką. Powodowie nie zjedli już tego wieczora kolacji i korzystali z toalety ogólnodostępnej w piwnicach. Jako, że powódka J. S. (2) posługiwała się językiem angielskim, domagała się zmiany warunków zakwaterowania we właściwej części. Powiadomiła także mailem biuro podróży o zaistniałej sytuacji gdyż rezydent stwierdził ,że nie może w żaden sposób wpłynąć na obsługę i dyrekcję hotelu. Efektem jej działań było udostepnienie jednego pokoju na kilka godzin celem przepakowania się, umycia itp. Zobowiązano powodów do opuszczenia tego pokoju, albowiem był on już zarezerwowany. Powodowie wraz z innymi osobami to jest 2 kobietami z małym dzieckiem zostali skierowani do tego pokoju i po zajęciu oświadczyli, że nie opuszczą go, żądając przydzielenia im właściwych pokojów. W tym też dniu (sobota- dnia następnego po przylocie) rezydent M. M. wyznaczył spotkanie w części, D. S. Resort ( oddalonego o kilkaset metrów) i tam udała się powódka J. S. (2). Mimo, iż w dalszym ciągu żądała, podobnie jak część postawionych w tej podobnej sytuacji uczestników, zakwaterowania w odpowiednich pokojach, rezydent oświadczył, iż nie może on podjąć w tym przedmiocie żadnych działań i zależy to od dyrekcji hotelu. Kolejnego dnia powodowie otrzymali kolejny pokój w hotelu (...) (niedziela) i dopiero w godzinach popołudniowych i wieczornych dnia następnego ( poniedziałek) zostali przekwaterowani do hotelu dla rodzin z dziećmi (...) S. Resort. Od tej chwili znaleźli się w miejscu docelowym, przewidzianych dla rodzin z dziećmi o czym informowała wspomniana ulotka. Powodowie spędzili kolejno wtorek, środę i czwartek w hotelu wyżej wskazanym, a piątek był dniem końca imprezy i wylotu do Polski. Powodowie podczas pobytu w hotelu stwierdzili, że warunki także nie były zadowalające .

Wyżywienie podczas pobytu powodów było standardowe( jak w podobnych tego typu placówkach) i różnorodne, choć zdarzały się sytuacje, że np. produkty ze śniadania znajdowały się też w menu w innych porach dnia albo brakowało w późniejszych godzinach pewnych produktów. Czasem też trzeba było czekać na sztućce. Miejsca w których zakwaterowano powodów w pierwszych dniach jak i później nie były czyste zarówno w pokojach-materace , zużyte sprzęty jak i miejscach wspólnych , hole, klatki schodowe , windy ,baseny i ich okolice- np. wszechobecne insekty , zepsute leżaki. Zdarzały się braki wody. Jeszcze podczas spotkania z rezydentem M. M. zarówno powodowie i kilka osób, które znalazły się w podobnej sytuacji złożyło pisemną reklamację zakupionej wycieczki ze względu na zakwaterowanie w innym obiekcie w części niezamieszkałej, która nie spełniała wg nich minimalnych standardów. W reklamacji wskazano na brak wody, klimatyzacji, brud ,smród i karaluchy zaś na stołówce wskazano na brak sztućców. Swoim podpisem potwierdził powyższe M. M.. Po zakwaterowaniu w części docelowej, powodom zaproponowano rekompensatę za wcześniejsze niedogodności w postaci nieodpłatnej wycieczki bądź wypożyczenia darmowego samochodu na jeden dzień. Jednak nie skorzystali oni z tych propozycji.

Jak już wspomniano łączna kwota, którą powodowie zapłacili za wykupioną wycieczkę to 13 525 zł 85 gr. Na kwotę tą składało się ( karta 59) przeloty z podatkiem i opłatami 5564 zł 86 gr ,opieka pilota i rezydenta 85 zł 19 gr, koszt transferu na lotnisko i z lotniska 251 zł 12 gr, koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie wypoczynku 4 773 zł 92 gr czyli 2 pokoje , 7 rozpoczętych dób hotelowych na 4 osoby dorosłe( troje dzieci bezpłatnie), ubezpieczenie standardowe na 8 dni 91 zł 63 gr i składka na turystyczny fundusz gwarancyjny 105 złotych. Marża biura podróży wynosiła 2651 zł 13.

W odpowiedzi na reklamacje powodów biuro podróży w piśmie z 24 sierpnia 2018 roku zaproponowało rekompensatę za niewłaściwe zakwaterowanie powodów w postaci kodów o wartości 50 zł dla każdego z powodów uprawniające do uzyskania zniżki przy zakupie dowolnej imprezy turystycznej lub biletu na lot czarterowy z oferty R. T.. Powodowie nie wyrazili zgody na powyższe i skierowali sprawę do sądu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu( karta od 12 do 38), dokumentów dołączonych do pisma procesowego pozwanego (karta 59 do 62), kolorowych fotografii dołączonych do pisma powodów z 5 czerwca 2019( karta 73 do 83) z zeznań świadków A. B. (karta 108 i następne), S. Z. (karta 137 i następne) ,M. M.( karta 185) z zeznań powodów (karta 201 , 229 230). Wskazany materiał dowodowy w zakresie w jakim odzwierciedla ustalenia stanu faktycznego jest wiarygodny, wzajemnie się uzupełnienia i nie zawiera sprzeczności. Pełną moc dowodową Sąd przyznał dokumentom złożonym w sprawie, a także pomimo kwestionowania przez stronę pozwaną fotografiom złożonym przez powodów. Zarówno fotografie jaki i zeznania pozostają ze sobą w ścisłym związku. Oceniając zeznania świadków i powodów należy zwrócić uwagę, iż zeznania świadków uczestników wycieczki i zeznania pracowników pozwanego różnią się znacznie co do przedstawienia warunków bytowych panujących w trakcie wycieczki. Zarówno do jednych jak i drugich należy podchodzić z dystansem albowiem przedstawione zostały w sposób subiektywny i dotyczyły kwestii gustów, ocen i preferencji(np. rodzaj posiłków, czystość basenów i wokół nich , sprzątanie przez obsługę czy też dostępność posiłków i sztućców na stołówce).Zdaniem Sądu , inne okoliczności a to związane z samym zakwaterowaniem, stanowią istotę sprawy i podstawę do formułowania uzasadnionych roszczeń.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 48 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Podróżny ma obowiązek zawiadomić organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej. Zgodnie z art. 50 ww. ustawy podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Przysługuje mu odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego , ustaleń stanu faktycznego , jego oceny i cytowanego przepisu Sąd doszedł wniosku , iż roszczenia powodów zasługują na uwzględnienie jedynie w części.

Zdaniem Sądu, podstawą sporu pomiędzy stronami stało się niewłaściwe zakwaterowanie powodów już w dniu przylotu. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż powodowie jako rodziny z dziećmi winni być wg przedstawionej im ulotki, która precyzowała warunki umowy, zakwaterowani w hotelu (...). Ta właśnie część kompleksu była przeznaczona dla osób z dziećmi i posiadała infrastrukturę i usługi skierowane dla takich turystów( baseny, place zabaw , animacje dla najmłodszych). Tymczasem (jak strona pozwana przyznała) zakwaterowanie nastąpiło do starej , wyłączonej z użytkowania części hotelu – przeznaczonego prawdopodobnie do remontu. Bez względu na powyższe i decyzję powodów o spędzeniu nocy na recepcji należy uznać , iż w tym przypadku pozwany nie wywiązał się z umowy w części dotyczącej właściwego zakwaterowania powodów. Nie można także uznać za wykonanie w tym zakresie umowy poprzez przydzielenie powodom w dniu następnym pokoju dla 10 ( w tym trojga obcych) osób ani później dodatkowych pokojów w części hotelu (...) , który był przeznaczony dla osób dorosłych. Jak zeznawali powodowie , inni goście tego Hotelu mieli pretensje , z powodu obecności w tj. części kompleksu małoletnich dzieci. Do prawidłowego zdaniem Sądu wykonania umowy w zakresie zakwaterowania powodów doszło ostatecznie w poniedziałek w godzinach popołudniowo - wieczornych tj. 3 doby po przylocie. W tej sytuacji za podstawę wyliczenia jakichkolwiek szkód należy przyjąć powyższy czas trwania niedogodności związanych z zakwaterowaniem i pobytem i odnieść go do szczegółowego cennika imprezy turystycznej( k59). Jednak należy zwrócić uwagę, iż Sąd nie podziela argumentacji strony powodowej, iż punktem wyjścia do obliczenia odszkodowania powinna być całkowita cena imprezy turystycznej i w efekcie jej zwrot albowiem powodowie od chwili zakwaterowania we właściwym hotelu (...) mogli korzystać zapewnionych i oferowanych przez pozwanego atrakcji, udogodnień i warunków bytowych. Dodatkowo z zakresie przelotów , związanych z tym opłat , ubezpieczeń ,transferów i opieki rezydenta , Sąd uznał ,że pozwany z umowy się wywiązał i brak jest podstaw do formułowania w tym zakresie roszczeń o odszkodowanie. Co do opieki rezydenta, Sąd nie podziela oceny strony powodowej gdyż rezydent pojawił się na miejscu i próbował choć bezskutecznie, pomóc powodom, (okazało się bowiem ,iż brak jest wolnych pokoi) przekraczało to bowiem jego możliwości. Fakt, iż nieprzyjemna sytuacja, która spotkała powodów na początku , pozostała złym wspomnieniem i była na tyle świeża, że mogła psuć im cały wypoczynek może być przedmiotem jedynie rozważania o krzywdzie niematerialnej a nie być podstawą do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów całej imprezy. W tej opisywanej sytuacji, zdaniem Sądu, tytułem odszkodowania powodom przysługuje kwota 2047,29 będąca sumą kosztów wyżywienia i zakwaterowania przez 3 doby( 1 doba= 682,43 x 3= 2047,29 – k59).

Ze względu na sformułowanie żądania pozwu ( łącznie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia i informację ( k 59) ,że pobyt dzieci był bezpłatny , Sąd zasądzając należne powodom odszkodowanie przyznał je dla osób dorosłych w kwotach po 511 zł 82 gr ( 2047,29 : 4 = 511,82). O czym w oparciu o art. 471 Kc w zw. z art. 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) orzekł jak w pkt I wyroku.

W pozostałej części żądanie o odszkodowanie zostało oddalone jako nieuzasadnione i nieudowodnione w trybie ww. artykułów w związku z art. 6 kc ( pkt II wyroku).

Odnośnie żądania zadośćuczynienia Sąd stanął na stanowisku, iż roszczenie powodów jest również częściowo uzasadnione. W tym zakresie wyżej opisywana sytuacja, w której znaleźli się powodowie (niewłaściwe zakwaterowanie) spowodowała dla nich dodatkowe, nieoczekiwane ,zaskakujące i negatywne przeżycia ,które spowodowały, iż urlopu tego nie zapamiętają z dobrej strony. Świadczy o tym zarówno przedmiotowy pozew jak i emocjonalne zeznania, które składali w przedmiotowej sprawie. O tym jak dużą traumę musieli przeżyć, świadczy fakt, iż nie zdecydowali się na pozostanie w pokojach przydzielonych im początkowo w nieużytkowanej części hotelu i demonstracyjnie ,co graniczyło z naruszeniem prawa , nocowali na recepcji hotelu. Te negatywne przeżycia , których doznali w związku z nieprawidłowym zakwaterowaniem zasługują na to by je zrekompensować. W związku z tym , powodowie, którzy liczyli na urlop, na odpoczynek a który związany jest dobrem osobistym jako środkiem odnowy, czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka, winni otrzymać rekompensatę - zadośćuczynienie. W tym przypadku na krzywdę złożyły się wspomniane już zaskoczenie związane z zakwaterowaniem , rozczarowanie, odczucie gorszego traktowania niż innych gości, utrudnienia związane z zamieszkaniem z realizacją swoich praw wynikających z umowy. Zdaniem Sądu , adekwatną kwotą, choć trudno oczywiście wyrazić to w pieniądzu, wydaje się być kwota 1000 zł dla osób dorosłych i po 500 zł dla małoletnich dzieci. Małoletni bowiem na pewno negatywnie odebrali całą tą sytuacje choć z pewnością nie w taki sam sposób co dorośli. Dzieci nie mogły korzystać z przewidzianych dla nich atrakcji, basenów, animacji ,placów zabaw- niektóre chciały wracać do domu. Powodowie w czasie tych 3 feralnych dni zmuszeni byli do „walki” o swoje prawa , znajdowali się w sytuacji niepewności a więc nie mogli korzystać w pełni z wypoczynku. Dlatego też łącznie z zasądzonym odszkodowaniem, na podstawie art. 448 i cytowanym art. 50 ustawy o imprezach turystycznych Sąd zdecydował się przyznać tytułem zadośćuczynienia kwoty po 1000 zł dla osób dorosłych i po 500 zł dla małoletnich dzieci, o czym orzekł jak w pkt 1 wyroku.

Jednak dalej idące kwoty ponad zasądzone ,zdaniem Sądu , wydają się być wygórowane, tym bardziej ,że powodowie część swoich negatywnych emocji wiążą z noclegiem na w recepcji i przy basenach. Doskonale rozumiejąc sytuację w jakiej zostali postawieni należy jednak wyrazić wątpliwość czy ich decyzja nie była zbyt pochopna i czy nie należało skorzystać z zaoferowanego noclegu w pomieszczeniu tymczasowym. Oferowało to możliwość odświeżenia się, przechowania bagażu czy też noclegu w łóżku a nie na sofie czy leżaku basenowym. Nie umniejszając winy zarządcy hotelu jak i pozwanego ,powodowie podejmując decyzję o noclegu na recepcji chcieli w ten sposób zademonstrować swoje niezadowolenie i brak akceptacji dla takiego potraktowania. W ten sposób stali się jednak się obiektem zainteresowania czy to obsługi czy to mieszkańców hotelu czy uczestników odbywającej się tam dyskoteki. W tej sytuacji należałoby uznać, iż powodowie w pewnym stopniu przyczynili się do niekorzystnych warunków i niekorzystnych przeżyć związanych całą sytuacją ,dlatego też w tym zakresie Sąd nie podziela twierdzeń powodów i nie uznaje ich jako uzasadnionej podstawy do przyznania zadośćuczynienia . Dodatkowo o czym wspomniano wyżej, nie można porównywać odczucia krzywdy dorosłych i małoletnich . Nie ulega bowiem wątpliwości ,że małoletni choć odczuwając dyskomfort związany z zaistniałą sytuacją, nie przeżywali jej w sposób tak niekorzystny jak dorośli. Brak jest choćby na to dowodów a nie ma o tym mowy w zeznaniach rodziców. Brak jest również dowodów na to ,że opisywana sytuacja spowodowała rozstrój zdrowia małoletniego powoda( gorączka i biegunka). Równie prawdopodobne mogły spowodować to inne przyczyny związane choćby z podróżą. Dlatego też, powództwo , ponad zasądzone kwoty , zostało oddalone na podstawie wyżej wymienionych przepisów i art. 6 kodeksu cywilnego.

Uzasadniając oddalenie powództwa ponad zasądzoną część należy wrócić do negatywnych odczuć powodów co do warunków bytowych takich jak monotonne wyżywienie ,niezbyt czyste pokoje, hole, zanieczyszczenia w basenie czy wszechobecne insekty. Czy były to realne zarzuty i obiektywnie istniejące okoliczności ( zeznania świadków nie są w tym zakresie zgodne) – można wyrazić wątpliwość. Gdyby bowiem powodowie zostali zakwaterowani we właściwej części hotelu (...) jeszcze w dniu przylotu to czy składaliby jakiekolwiek zastrzeżenia , reklamacje bądź żądania obniżenia , zwrotu ceny lub też zapłaty zadośćuczynienia z tytułu warunków bytowych? Czy miałoby to wpływ na wrażenia ze spędzenia pobytu w ciekawym miejscu , odpowiednim dla rodzin z dziećmi? Analizując stan faktyczny nin. sprawy można odnieść wrażenie , że to jednak przykre przeżycia z początku wczasów zdeterminowały ocenę powodów co do całego pobytu na wycieczce wykupionej w Biurze pozwanego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych wyżej przepisów prawa orzeczono jak w pkt I-ym i II –im wyroku.

Orzeczenie o kosztach wydano w oparciu o art. 100 kpc ( pkt III) wyroku. Powodowie żądali kwoty łącznie 27526 zł a utrzymali się z żądaniem w ok. 27 %. Należy jednak zwrócić uwagę ,że zaproponowane rekompensaty przez pozwanego były nieadekwatne do stopnia niewykonania umowy i szkody niemajątkowej zaistniałej po stronie powodów co dało podstawę i czyniło koniecznym i zasadnym złożenie pozwu( choć nie o takiej wartości przedmiotu sporu). W tej sytuacji , ze względu na fakt , iż powodowie występowali łącznie w 7 osób oraz ,że ponieśli koszty w postaci opłaty od pozwu i wynagrodzenia pełnomocnika (pozwany zaś tylko wynagrodzenie pełnomocnika) Sąd uznał za słuszne zniesienie kosztów postępowania pomiędzy stronami.

Sygn. akt I.Ca 203/21

I Cz 62/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14.12.2021 r.

Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Roman Jurczyk

Protokolant: Kinga Folta

po rozpoznaniu w dniu 14.12.2021 roku w Krośnie

na rozprawie sprawy

z powództwa P. S., K. S., małol. J. S. (1), F. S.-reprezentowanych przez matkę K. S., M. S., J. S. (2), małol. N. S. -reprezentowanych przez matkę J. S. (2)

przeciwko (...) S.A w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez powodów i zażalenia strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 28.01.2021, sygn. akt. I C 499/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w części oddalającej powództwo (pkt. II) w ten sposób, że zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powodów P. S., K. S., małol. J. S. (1), małol. F. S., M. S., J. S. (3) i małol. N. S. dodatkowo kwoty po 500 zł. (pięćset złotych) dla każdego z nich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.11.2018 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  oddala zażalenie;

IV.  znosi pomiędzy stronami koszty postępowania odwoławczego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Bukład
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sanoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Dziewulski
Data wytworzenia informacji: