Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1410/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z 2015-12-23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska

Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas

po rozpoznaniu w dniu: 11 grudnia 2015r. w P.

na rozprawie

sprawy

z powództwa: C. D.

przeciwko: (...) SA z siedzibą w Ł.

o: zapłatę

I.  zasądza od pozwanego - (...) SA z siedzibą w Ł. - na rzecz powoda C. D. kwotę 761,33zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lipca 2015r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  kosztami postępowania obciąża pozwanego i z tego tytułu zasądza od (...) SA z siedzibą w Ł. na rzecz C. D. kwotę 30zł.

SSR Magdalena Kociorska

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 17 lipca 2015r. powód C. D. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 886,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając powyższe żądanie pełnomocnik powoda wskazał, że dnia 24 listopada 2014r. mieszkanie powoda, położone w P. przy ul. (...), zostało zalane w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, stanowiącej część wspólną nieruchomości. W wyniku tego zdarzenia powód doznał materialnych szkód polegających na wystąpieniu zacieków na sufitach w dwóch pokojach, uszkodzeniu tapety w mniejszym pokoju oraz wypłukaniu spojenia pomiędzy ścianą, a sufitem. Pełnomocnik powoda podał, że budynek przy ul. (...) był ubezpieczony w (...) S.A., dlatego też powód powiadomił ubezpieczyciela o wypadku i wystąpił z wnioskiem o odszkodowanie, w którym zażądał wypłaty kwoty 1.125 zł tytułem poniesionych strat. W dniu 19 grudnia 2014r. powód otrzymał decyzję pozwanego, w której ubezpieczyciel przyznał mu kwotę 238,67 zł. W ocenie pełnomocnika powoda powyższa kwota jest zaniżona i nieadekwatna do wartości poniesionych strat.

W dniu 4 sierpnia 2015r. referendarz sądowy wydal nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniając żądanie pozwu w całości.

Pozwany (...) S.A. z siedzibą w Ł. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając powyższe stanowisko pełnomocnik pozwanego potwierdził, że wiązała go ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. (...) w P. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na podstawie której powód, w związku ze szkodą z dnia 24 listopada 2014r., zgłosił do pozwanego roszczenie o odszkodowanie. Integralną częścią zawartej umowy ubezpieczenia były Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla (...) Budynków Wielomieszkaniowych, zatwierdzone Uchwałą Zarządu (...) S.A. nr (...) z 10 sierpnia 2011r. Szkoda z dnia 30 czerwca 2014r. została objęta odpowiedzialnością gwarancyjną pozwanego na podstawie dodatkowej klauzuli nr 1, wariant II - ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć. Po zgłoszeniu szkody pozwany dokonał jej oszacowania przy uwzględnieniu stopnia zużycia technicznego lokalu zamieszkiwanego przez powoda. Ustalona w ten sposób wysokość kosztów przywrócenia mienia powoda do stanu sprzed powstania szkody wyniosła 238,67zł. Kwotę tę wypłacono na rzecz powoda. Pełnomocnik pozwanego podniósł, że wysokość odszkodowania została ustalona w sposób prawidłowy i stanowi pełne odszkodowanie, jakiego na podstawie umowy ubezpieczenia OC powód może domagać się od pozwanego. Powód w żaden sposób nie wykazał, aby koszty przywrócenia lokalu do stanu sprzed powstania szkody były w rzeczywistości wyższe niż ustalone przez pozwanego ani nie złożył wniosków dowodowych na powyższą okoliczność, pomimo że stanowisko pozwanego co do wysokości odszkodowania było powodowi znane. Z ostrożności procesowej pełnomocnik pozwanego wskazał, że zgodnie z § 31 ust. 3 OWU regulującego zakres odpowiedzialności (...) S.A. z tytułu szkód powstałych wskutek zalań, górną granicę odpowiedzialności pozwanego z tego tytułu stanowi podlimit odpowiedzialności lub suma gwarancyjna, w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia dokonanego przez ubezpieczającego i określonego w umowie ubezpieczenia. Zgodnie z przewidzianym w treści umowy wariantem II, górną granicę odpowiedzialności stanowi suma gwarancyjna określona w umowie dla każdego ubezpieczonego lokalu (§ 33 ust. 1 OWU). W treści polisy sumę gwarancyjną ustalono na 1.000 zł, co oznacza, że ewentualna wysokość odszkodowania nie może przekroczyć tej kwoty.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód C. D. jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w P. przy ul. (...).

W okresie od 24 lutego 2014r. do 23 lutego 2015r. budynek przy ul. (...) był przedmiotem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. (...) w P., a pozwanym zakładem (...). S.A. z siedzibą w Ł. - polisa nr (...). Zakres przedmiotowego ubezpieczenia obejmował m.in. szkody powstałe w lokalach mieszkalnych wskutek zalań i przepięć (klauzula nr 1, wariant II), zaś suma gwarancyjna została ustalona na kwotę 1.000 zł.

Integralną część umowy stanowiły Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla (...) Budynków Wielomieszkaniowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu (...) S.A. nr (...) z dnia 10 sierpnia 2011r. (OWU).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 63 OWU, pod pojęciem „zalanie” należy rozumieć bezpośrednie działanie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydostały się w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaśniczych oraz innych instalacji technologicznych, wskutek m.in. awarii tych instalacji lub urządzeń.

Według § 31 ust. 1 i 3 OWU umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek zalań i przepięć, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. Górną granicę odpowiedzialności (...) S.A. z tytułu tej klauzuli stanowi podlimit odpowiedzialności lub suma gwarancyjna w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia dokonanego przez ubezpieczającego i określonego w umowie ubezpieczenia.

W umowie ubezpieczenia zawartej między wspólnotą mieszkaniową a pozwanym wskazano, że suma gwarancyjna w przypadku szkód powstałych na skutek zalań i przepięć wynosi 1.000zł na jeden lokal mieszkalny.

Okoliczności bezsporne, ponadto - polisa nr (...) - k. 16-17, OWU - k. 49-53

W dniu 24 listopada 2014r. mieszkanie powoda uległo zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, stanowiącej część wspólną nieruchomości. Podmiotem odpowiedzialnym za powstanie i naprawienie szkody była Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w P..

Zalanie objęło dwa pomieszczenia - salon o wymiarach 5x6 m oraz mały pokój o wymiarach 2,5 x 3,5 m. W konsekwencji powyższego zdarzenia w mieszkaniu powoda powstały zacieki na sufitach w obu pokojach. Uszkodzeniu uległa również tapeta w mniejszym pokoju, a spojenia pomiędzy ścianą a sufitem (ok. 9 mb wraz z jednym narożnikiem) zostały wypłukane.

Okoliczności bezsporne

Powód zgłosił szkodę pozwanemu w dniu 4 grudnia 2014r., oceniając sumę strat na kwotę 1.125zł. Powód podał, że oba pomieszczenia, w których nastąpiła szkoda, były całkowicie remontowane ok. 2008r.

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany sporządził kosztorys szkody, uwzględniający następujące prace wraz z ich wyceną:

- skasowanie zacieków - 112zł,

- przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - 94,55zł,

- dwukrotne malowanie farbami sufitów - 161,20zł,

- zerwanie starych tapet - 64,33zł,

- tapetowanie ścian wewnętrznych - 307,26zł,

- mycie po robotach - 43,40zł,

- zdarcie i ponowne wykonanie gładzi -61,40zł.

Całkowity koszt robót został wyceniony na kwotę 844,14 zł. Pozwany dokonał potrącenia 71,73% z powyższej kwoty z tytułu zużycia technicznego średnioważonego.

Decyzją z dnia 19 grudnia 2014r. pozwany poinformował powoda o przyznaniu odszkodowania w kwocie 238,67 zł, podając, że wysokość szkody została ustalona na podstawie rozliczenia sporządzonego przez (...) S.A.

D. d y : zgłoszenie szkody - k. 18-19, oświadczenie powoda z 3 grudnia 2014 r. - k. 20, rzut pięt r a - k. 21, decyzja pozwanego z 19 grudnia 2014 r. - k. 22, wycena szkody - k. 54

Zgodnie z kalkulatorem budowlanym zamieszczonym na portalu www.kb.pl koszt usunięcia szkody powstałej w dniu 24 listopada 2014r. w mieszkaniu powoda, uwzględniający zarówno koszt robocizny jak i zakup materiałów, wynosi łącznie 1.612,07 zł (w tym materiały 494,20 zł).

Dowód: kalkulator budowlany - k. 62-63

Sąd ustalił stan faktyczny niniejszej sprawy na podstawie wskazanych powyżej dowodów z dokumentów.

Dowody te w większości nie były kwestionowane przez strony postępowania, a także Sąd nie znalazł podstaw, by ich wiarygodność i autentyczność podważać z urzędu.

Odnosząc się do zastrzeżeń strony pozwanej co do przedłożonego przez powoda kosztorysu szkody sporządzonego przy pomocy internetowego kalkulatora budowlanego, Sąd uznał, że dowód ten, jako sporządzony przy użyciu niezależnego i ogólnodostępnego narzędzia, stosującego średnie ceny towarów i usług, w sposób wiarygodny, obrazuje przybliżoną wartość szkody jakiej doznał powód w związku ze zdarzeniem z dnia 24 listopada 2014r.

Sąd Rejonowy zważył , co następuje:

W niniejszym postępowaniu powód C. D. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwoty 886,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w należącym do powoda mieszkaniu położonym w P. przy ul. (...) wskutek zalania. Pozwany zakwestionował roszczenie powoda co do wysokość, podając, że kwota wypłaconego dotychczas odszkodowania została wyliczona w sposób prawidłowy i jest w pełni adekwatna do rozmiaru szkody.

Zgodnie z art. 822§1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. W braku odmiennej woli stron, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (§2). Jak wynika z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela

W przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawało, że w okresie od 24 lutego 2014r. do 23 lutego 2015r. budynek przy ul. (...) był przedmiotem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. (...) w P., a pozwanym zakładem (...). S.A. z siedzibą w Ł.. Zgodnie z § 31 ust. 1 OWU umowa ubezpieczenia została rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek zalań i przepięć.

Fakt wystąpienia szkody w mieniu powoda, polegającej na zalaniu jego mieszkania na skutek uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także odpowiedzialność Wspólnoty Mieszkaniowej za przedmiotową szkodę, był w niniejszej sprawie bezsporny. Pozwany przyjął swoją odpowiedzialność za szkodę wynikającą z polisy ubezpieczeniowej nr (...), wypłacając powodowi odszkodowanie w kwocie 238,67 zł. Spór pomiędzy stronami dotyczył wyłącznie wysokości odszkodowania, które pozwany winien uiścić na rzecz powoda.

Wskutek zdarzenia z dnia 24 listopada 2014r. zalaniu uległy dwa pomieszczenia w lokalu powoda - salon oraz mały pokój. Skutkiem zalania było powstanie zacieków na sufitach w obu pokojach, uszkodzenia tapety w mniejszym pokoju i wypłukania spojenia pomiędzy ścianą a sufitem. Taki zakres szkód został również przyjęty przez pozwanego w toku postępowania likwidacyjnego. Pozwany dokonał oszacowania szkody na kwotę 844,14 zł, przy czym przedmiotowy kosztorys objął wyłącznie koszt robocizny, nie uwzględniając kosztu zakupu niezbędnych materiałów jak gładź gipsowa, farba czy tapeta.

W dalszej kolejności pozwany dokonał redukcji powyższej kwoty o 71,73% z tytułu zużycia technicznego średnioważonego. W tym miejscu wskazać należy, że powyższa czynność nie znajduje żadnego uzasadnienia w ustalonym stanie faktycznym. Pozwany nie wyjaśnił szczegółowo powyższej kwestii, nie wskazał na jakiej podstawie dokonano obniżenia kwoty należnego powodowi odszkodowania o powyższy wskaźnik, a tym bardziej nie wskazał na jakiej podstawie obliczono wysokość owego wskaźnika. Domniemywać należy, że przedmiotowa redukcja związana była z faktem, iż ostatni remont w lokalu powoda został, zgodnie z jego deklaracją, przeprowadzony w 2008r. Niemniej pozwany nie wykazał, aby ta okoliczność, zgodnie z umową ubezpieczenia łączącą (...) S.A. ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. (...), upoważniała pozwanego do potrącania z odszkodowania jakiejkolwiek kwoty. Ponadto należy podkreślić, że kwota odszkodowania za szkodę w mieniu, podlegającą naprawieniu na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, winna być adekwatna do wysokości rzeczywiście doznanej przez poszkodowanego szkody (art. 361 k.c.). Oczywistym jest, że koszt naprawienia szkody obejmuje koszt zakupu nowych materiałów niezbędnych do prac remontowych oraz koszt wykonania tych prac. Na wysokość tych wydatków nie ma wpływu to, kiedy przeprowadzany był ostatni remont danego pomieszczenia; w szczególności oczywistym jest, że koszty te nie będą niższe tylko dlatego, że lokal był remontowany kilka lat przed zalaniem.

W ocenie Sądu należało więc przyjąć, że koszt robocizny – jak to zostało wycenione przez samego pozwanego w toku postępowania likwidacyjnego - wyniósł 844,14 zł.

Zgodnie z kosztorysami budowlanymi, sporządzonymi przez powoda przy użyciu kalkulatora internetowego, koszt zakupu materiałów niezbędnych do usunięcia szkody wynosi 494,20zł. Łączny koszt naprawienia szkody wynosiłby więc 1338,34zł. W tym miejscu wskazać jednak należy, że zgodnie z § 31 ust. 1 i 3 OWU, górną granicę odpowiedzialności (...) S.A. z tytułu rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej na szkody rzeczowe powstałe wskutek zalań i przepięć, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, stanowi suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia. W niniejszym przypadku suma gwarancyjna została określona na poziomie 1.000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Wbrew stanowisku powoda brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że powyższa suma gwarancyjna w wysokości 1.000zł dotyczy każdego pomieszczenia w lokalu mieszkalnym. Pełnomocnik powoda nie wskazał, na jakiej podstawie doszedł do powyższych wniosków. Okoliczność taka nie znajduje potwierdzenia ani w treści polisy nr (...), a nie w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Niewątpliwie zatem górną granicą odpowiedzialności pozwanego za szkodę powstałą w mieniu powoda z tytułu zalania stanowi kwota 1.000 zł. Pozwany oszacował koszt robocizny na kwotę 844,14 zł. Gdyby nawet pominąć, zgodnie z wnioskiem pozwanego, dowód w postaci wyliczeń kalkulatora budowlanego, bazując na samym doświadczeniu życiowym, nie sposób uznać, aby po doliczeniu do kosztów robocizny kosztu zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, w tym; gładzi gipsowej, tapety i farby, koszt przywrócenia obu pomieszczeń do stanu sprzed wypadku był niższy od 1.000zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że wysokość odszkodowania należnego powodowi wynosi 1.000 zł. Uwzględniając fakt, że w toku postępowania likwidacyjnego pozwany przyznał powodowi kwotę 238,67zł, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda różnicę między kwotą należną a wypłaconą, wynoszącą 761,33 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 17 lipca 2015r. tj. od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił, uznając roszczenie za bezpodstawne.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania znajduje podstawę prawną w treści art. 100 kpc. Zgodnie z treścią tego przepisu, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

W niniejszej sprawie powództwo w znacznej części zostało uwzględnione, w związku z czym kosztami postępowania należało obciążyć pozwanego. Winien on zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty procesu, tj. opłatę uiszczoną od pozwu w wysokości 30 zł.

SSR Magdalena Kociorska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Włoszyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kociorska
Data wytworzenia informacji: