Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 96/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Zamościu z 2014-02-28

Sygn. akt I Cz 96/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./

Sędziowie: Sędzia SO Elżbieta Koszel

Sędzia SO Dariusz Krzysiak

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Zamościu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

egzekucyjnej Skarbu Państwa reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Z.

przeciwko S. M.

o wyjawienie majątku

na skutek zażalenia wierzyciela

od zarządzenia Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Biłgoraju

z dnia 23 stycznia 2014 roku, w sprawie sygn. akt I Co 798/13

postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2014 r. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Biłgoraju zarządził zwrot wniosku Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Z..

Wskazując na treść art. 130 § 1 i 2 kpc Przewodniczący Wydziału wskazał, że wnioskodawca nie usunął braków formalnych wniosku w zakreślonym terminie, nie złożył tytułu wykonawczego, na podstawie którego opierał wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika S. M..

Z tych przyczyn w myśl art. 914 § 2 kpc nie dopełnił wymogów, by możliwym było nadanie sprawie biegu.

W myśl art. 913 kpc w sprawie o wyjawienie majątku tytuł wykonawczy jest jedna z przesłanek posiadania przez wnioskodawcę legitymacji czynnej w postępowaniu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył wnioskodawca – wierzyciel uczestnika postępowania, wnosząc o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Zdaniem skarżącego w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z art. 914 § 2 kpc, gdyż nie jest to czynność przed wszczęciem egzekucji lecz postepowanie wszczęte w wyniku bezskutecznej egzekucji.

Powołując się na komentatorów kodeksu postępowania cywilnego skarżący podnosi, że w przypadku żądania wyjawienia majątku po zakończeniu postępowania egzekucyjnego dokumentem właściwym do przedłożenia Sądowi jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania z powodu bezskuteczności egzekucji, nie zaś oryginał tytułu wykonawczego, na konieczność złożenia którego wskazuje Przewodniczący.

Sąd Okręgowy w Zamościu zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza dokumentów zachowanych w aktach sprawy i teść wniosku bezsprzecznie dowodzi, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie regulacja z art. 914 § 2 kpc.

Wniosek złożony bowiem został po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez Komornika wobec bezskuteczności egzekucji.

Nie stanowi braku formalnego wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku niedołączenie do wniosku tytułu wykonawczego, gdy z treści wniosku i dołączonych dokumentów wynika, że poszukiwanie w drodze wyjawienia majątku dłużnika ma miejsce po umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika wobec bezskuteczności egzekucji.

A więc do wniosku o wyjawienie majątku w sytuacji złożenia takiego wniosku po negatywnym zakończeniu egzekucji należy dołączyć jedynie postanowienie komornika o umorzeniu postepowania egzekucyjnego.

Taki pogląd, jak słusznie zauważa skarżący prezentują komentatorzy Kodeksu postępowania cywilnego w tym: SSN Henryk Pietrzkowski „Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne”, wyd. 2012 r., A.J. – Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego”, stan prawny na dzień 10 grudnia 2013 r.

Przywołany przez Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Biłgoraju w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia pogląd Sądu Najwyższego zawarty w uchwale z dnia 12 grudnia 2001 r. III CZP 70/01 jest nieaktualny.

Należy zauważyć, że oparty jest on na treści art. 914 § 2 kpc przed zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 162 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2004 r., Nr 172, poz. 1804/.

Analiza wniosku i dołączonego do niego odpisu postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Km 470/10, mocą którego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc umorzono postępowanie w stosunku do dłużnika S. M. wobec bezskuteczności egzekucji - dowodzi, iż wniosek braków formalnych nie zawiera i brak było podstawy prawnej do zarządzenia zwrotu wniosku.

Mając powyższe na względzie na mocy art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 i 398 kpc i art. 13 kpc Sąd Okręgowy w Zamościu postanowił, jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Turczyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Bodys,  Elżbieta Koszel ,  Dariusz Krzysiak
Data wytworzenia informacji: