Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 212/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2019-10-23

Sygn. akt IV U 212/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2019r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2019r. w S.

odwołania S. G.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 7 marca 2019 r. Nr (...)-1

w sprawie S. G.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo S. G. do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej od 01 marca 2019r.;

II.  w pozostałej części oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z (...)2019r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przyznał S. G. prawo do emerytury rolniczej od 1 lutego 2019r. wskazując jednocześnie, że wypłata części uzupełniającej świadczenia podlega zawieszeniu z uwagi na prowadzenie przez ubezpieczonego działalności rolniczej (decyzja z 7 marca 2019r. k.35 akt emerytalnych).

Odwołanie od w/w decyzji złożył ubezpieczony S. G. wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej. W uzasadnieniu stanowiska ubezpieczony podniósł, że swoje gospodarstwo rolne przekazał, a ponadto wystąpił do (...) ( Krajowego Ośrodka (...)) o rozwiązanie umowy dzierżawy. Do odwołania ubezpieczony załączył oświadczenie, że nie prowadzi działalności rolniczej oraz że K. G., któremu wydzierżawił nieruchomości rolne jest dal niego osobą obcą (odwołanie k.1-3 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując, że w świetle przepisu art.28 ust.3 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczony nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, gdyż nie przedstawił dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 20 września 2000r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w W. (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.5-6 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony S. G. jest właścicielem nieruchomości rolnych składających się z działek gruntu o numerach (...) położonych we wsi Z. gmina L. powiat (...) o powierzchni 25,48 ha. W dniu 1 maja 2013r. ubezpieczony zawarł z K. G. umowę dzierżawy, na mocy której wydzierżawił K. G. w/w nieruchomości rolne na okres 10 lat ,tj. od 1 maja 2013r. do 1 maja 2023r. (umowa dzierżawy nieruchomości rolnych z 1 maja 2013r. k.18 akt emerytalnych). K. G. jest osobą obcą dla ubezpieczonego (oświadczenie ubezpieczonego k.40 akt emerytalnych).

W dniu 20 września 2000r. ubezpieczony i J. G. jako dzierżawcy zawarli z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w W. jako wydzierżawiającym umowę dzierżawy nieruchomości nr (...). Przedmiotowej umowy były grunty rolne zabudowane oraz niezabudowane, tym grunty orne i łąki o łącznej powierzchni 38,3300 ha, położone na terenie Gminy L., pochodzące ze zlikwidowanego Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa R.. Umowa zawarta została na okres (...)lat licząc od 11 września 2000r. ,tj. do 11 września 2010r. (umowa dzierżawy nieruchomości z 20 września 2000r. k.19-23 akt emerytalnych). W dniu 4 maja 2010r. ubezpieczony i J. G. jako dzierżawcy i Agencja Nieruchomości Rolnych w W. jako wydzierżawiający zawarli aneks nr (...) do powyższej umowy z 20 września 2000r., w którym zmienili pierwotne postanowienie umowy co do czasu trwania umowy z (...)lat licząc od 20 września 2000r. ,tj. do 20 września 2020r. (aneks nr (...) do umowy dzierżawy z maja 2010r. k.25a akt emerytalnych).

W dniu (...). ubezpieczony S. G. wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o emeryturę rolniczą (wniosek o emeryturę k.1-2 akt emerytalnych). Do wniosku o emeryturę rolniczą ubezpieczony załączył kopię pisma skierowanego w lutym 2019r. do Krajowego Ośrodka (...) Oddział Terenowy w W. o rozwiązanie z nim umowy dzierżawy zawartej w dniu 20 września 2000r. w związku z przejściem na emeryturę rolniczą (pismo ubezpieczonego skierowane do (...) w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy k.25 akt rentowych). Powyższy wniosek ubezpieczonego został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 20 września 2019r. strony umowy dzierżawy z 20 września 2000r. ,tj. Krajowy Ośrodek (...) - który z mocy ustawy z dniem 1 września 2017r. wstąpił w prawa i obowiązki zniesionej Agencji Nieruchomości Rolnych – jako wydzierżawiający oraz J. G. i ubezpieczony S. G. jako dzierżawcy zawarli aneks numer (...) do umowy dzierżawy z 20 września 2019r., na mocy którego postanowiono, że dzierżawa nieruchomości będzie kontynuowana wyłącznie przez J. G. jako dzierżawcę z mocą od 1 marca 2019r. ,tj. od miesiaca, w którym wpłynął wniosek ubezpieczonego o rozwiązanie z nim umowy dzierżawy (aneks nr (...) z 20 września 2019r. do umowy dzierżawy zawartej w dniu 20 września 2000r. k.48 akt emerytalnych). Uprzednio zaskarżoną decyzją z 7 marca 2019r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznał S. G. prawo do emerytury rolniczej od 1 lutego 2019r. wskazując jednocześnie, że wypłata części uzupełniającej świadczenia podlega zawieszeniu z uwagi na prowadzenie przez ubezpieczonego działalności rolniczej (decyzja z 7 marca 2019r. k.35 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego S. G. okazało się w przeważającej mierze uzasadnione.

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017r., poz.2336) wypłata emerytury rolniczej ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust.2-8, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą. Zgodnie z ust.2 pkt 1 powyższego przepisu ustawy, zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury rolniczej i w myśl ust.3 wypłata tej części emerytury następuje w całości, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, przy czym zgodnie z ustępem 4 powyższego przepisu uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

Poza sporem jest, że ubezpieczony wydzierżawił nieruchomości stanowiące jego własność na okres 10 lat na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 maja 2013r. z K. G. (ustalenia faktyczne). W dacie wystąpienia z wnioskiem o emeryturę rolniczą ,tj. w dniu 27 lutego 2019r. ubezpieczony był natomiast (razem z J. G.) stroną - jako dzierżawca - umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 20 września 2000r. z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. Umowa ta zawarta pierwotnie na 10 lat, na mocy aneksu nr (...) z maja 2010r. została przedłużona na kolejne 10 lat ,tj. do 20 września 2020r. (vide: ustalenia faktyczne). W tych okolicznościach organ rentowy miał podstawy do stwierdzenia, że w dacie 1 lutego 2019r. ,tj. w dacie nabycia przez ubezpieczonego prawa do emerytury rolniczej, ubezpieczony był posiadaczem jako dzierżawca, nieruchomości rolnych, co dawało podstawy do zawieszenia wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej za miesiąc luty 2019r. Podstawa do zawieszenia wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej odpadła jednak od 1 marca 2019r. ,tj. od daty rozwiązania przez ubezpieczonego w/w umowy dzierżawy zawartej w dniu 20 września 2000r. Aneks nr (...) do powyższej umowy został wprawdzie zawarty w dniu 20 września 2019r., ale z mocą od 1 marca 2019r., gdyż już w tej dacie wpłynął do Krajowego Ośrodka (...) wniosek ubezpieczonego z lutego 2019r. o rozwiązanie umowy dzierżawy w związku z ubieganiem się o emeryturę rolniczą (aneks nr (...) z 20 września 2019r. do umowy dzierżawy z 20 września 2000r. k.48 akt emerytalnych).

Z analizy akt emerytalnych ubezpieczonego wynika, że w dniu 9 października 2019r., a zatem w toku niniejszego postępowania, organ rentowy uwzględnił fakt rozwiązania przez ubezpieczonego umowy dzierżawy i podjął wypłatę na rzecz ubezpieczonego części uzupełniającej emerytury rolniczej, ale nie od 1 marca 2019r., czyli od daty rozwiązania umowy dzierżawy z ubezpieczonym, a od 1 września 2019r. (vide: decyzja z 9 października 2019r. k.52 akt emerytalnych).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd stwierdził, że zachodzą podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji z 7 marca 2019r. poprzez ustalenie prawa ubezpieczonego do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej od 1 marca 2019r. i na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w sposób określony w pkt I sentencji wyroku. W pozostałej części odwołanie podlegało oddaleniu jako nieuzasadnione.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Malewicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: