Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 367/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2018-03-14

Sygn. akt I Co 367/17

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek wierzyciela S. C. przeciwko dłużnikom P. J. i I. T. o nakazanie dłużnikom wyjawienia majątku.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wierzyciela podniósł, iż na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego (...)z siedzibą w Ś. w sprawie sygn. akt VIII GC (...) prowadzona była egzekucja kwoty objętej tytułem wykonawczym, która to egzekucja okazała się bezskuteczna. Wierzyciel z kwoty głównej wskazanej w tytule wykonawczym na 13.660 zł wyegzekwował jedynie 233,36 zł (k. 2 – 3).

Do wniosku pełnomocnik wierzyciela dołączył odpis wyżej wymienionego tytułu wykonawczego (k. 4 – 4v.) oraz odpis postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim A. S. wydanego w dniu 24 stycznia 2017 roku w sprawie Km (...) w przedmiocie umorzenia egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikom na podstawie przepisu art. 824§1 pkt 3 kpc (k. 5).

Na rozprawie w dniu 20 lutego 2018 roku pełnomocnik dłużników nie uznał wniosku i wnosił o jego oddalenie podnosząc, iż przeciwko dłużnikom prowadzone są egzekucje sądowe, w których postępowanie nie zostało umorzone lub zawieszone.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek wierzyciela S. C. o nakazanie dłużnikom P. J. i I. T. złożenia wyjawienia majątku jest zasadny i podlega uwzględnieniu.

Zgodnie z przepisem art. 913§1 kpc „(...) jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny."”.

Jak wynika z akt sprawy zostały spełnione przesłanki uzasadniające nakazanie dłużnikom złożenia wykazów majątku. Wierzyciel przedstawił postanowienie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji sądowej prowadzonej w celu wyegzekwowania należności wynikającej z tytułu wykonawczego wydanego przeciwko dłużnikom. Wierzyciel na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności. Dłużnicy nie kwestionowali zasadności wydanego przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu egzekucji sądowej. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie wskazują by sam fakt prowadzenia postępowania egzekucyjnego stał na przeszkodzie nakazaniu dłużnikowi złożenia wykazu majątku.

Mając na uwadze powyższe Sąd nakazał dłużnikom P. J. i I. T. złożenie wykazów majątku oraz zapewnienie, że złożone przez nich wykazy są prawdziwe i zupełne oraz zasądził solidarnie od nich na rzecz wierzyciela S. C. kwotę 177 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na powyższa kwotę składają się opłata sądowa od wniosku w wysokości 40 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 120 zł ustalone na podstawie §8 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015r., poz. 1800 z późn. zm.).

Z przytoczonych wyżej przyczyn i z mocy powołanych przepisów Sad orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Kowalewski
Data wytworzenia informacji: