Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 384/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2019-02-01

Sygnatura akt I C 384/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2019 roku w Sieradzu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W.

przeciwko J. B.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  oddala wniosek pozwanego J. B. o zasądzenie na jego rzecz od powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 384/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 26 listopada 208 r. powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wnosił o zasądzenie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym na jego rzecz od pozwanego J. B. kwoty 87.999,49 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym z ograniczeniem do odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania według norm procesowych w tym w szczególności kosztów zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

(pozew- k.3-4)

Wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty zarządzeniem z dnia 10 grudnia 2018 r. sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwyczajnym.

(zarządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r.- k.31)

Na rozprawie w dniu 1 lutego 2019 r. w imieniu powoda nikt się nie stawił a pozwany wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego.

(protokół rozprawy z dnia 1 lutego 2019 r. na płycie CD 00:01:14 – 00:11:43- koperta k.44)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 września 2016 r. pozwany J. B. zawarł z powodem (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. umowę pożyczki powtórnej nr NP\ (...). Na podstawie tej umowy bank udzielił mu pożyczki w kwocie 114.139,63 zł. Wskazana pożyczka udzielona została na czas określony od 21 września 2016 r. do 14 września 2023 r. i miała być spłacona w 84 ratach płatnych do 14 dnia każdego miesiąca począwszy od 14 października 2016 r. w kwotach po 1.804,20 zł każda z wyjątkiem ostatniej, która wynosić miała 1.803,50 zł

(bezsporne, zeznania pozwanego J. B.- protokół rozprawy z dnia 1 lutego 2019 r. na płycie CD 00:07:34 – 00:11:43 w zw. z 00:01:53 – 00:07:34- koperta k.44., kserokopia umowy pożyczki- k.7-9, kserokopia harmonogramu spłat- k.14-15)

Kwota pożyczki udzielonej na podstawie zawartej umowy, pomniejszona o kwotę całkowitego zadłużenia z tytułu aktywnej umowy nr PG\ (...) wynoszącego 34.137,21 zł, które zostało częścią tej pożyczki spłacone, została wypłacona przez bank na wskazany przez pozwanego rachunek bankowy.

(bezsporne)

Od 2018 r. pozwany nie spłacał terminowo rat pożyczki. Gdy zaprzestał on dokonywania terminowych spłat rat kontaktowali się z nim pracownicy powoda, którzy rozmawiali z nim na temat spłaty pożyczki. W rozmowach tych pozwany był informowany o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

(bezsporne, zeznania pozwanego J. B.- protokół rozprawy z dnia 1 lutego 2019 r. na płycie CD 00:07:34 – 00:11:43 w zw. z 00:01:53 – 00:07:34- koperta k.44)

W dniu 13 sierpnia 2018 r. powód skierował do pozwanego pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu mu umowy pożyczki z powodu nie uregulowania zaległości wynikających z tej umowy. Ze wskazanego pisma wynikało, iż termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wynikało też z niego, że zadłużenie wynikające z umowy pożyczki na czas wystawienia wypowiedzenia wynosiło łącznie 109.320,77 zł. Oświadczenie to nie zostało doręczone pozwanemu.

(bezsporne, zeznania pozwanego J. B.- protokół rozprawy z dnia 1 lutego 2019 r. na płycie CD 00:07:34 – 00:11:43 w zw. z 00:01:53 – 00:07:34- koperta k.44, kserokopia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy- k.22)

Pismem z dnia 9 października 2018 r. powód wezwał pozwanego do spłaty w terminie 14 dni zadłużenia wynikającego z umowy pożyczki w kwocie 93.960,95 zł i poinformował go, że w przypadku braku spłaty będzie dochodzić tej wierzytelności na drodze postępowania sądowego. Wezwanie to doręczone zostało pozwanemu w dniu 24 października 2018 r.

(bezsporne, zeznania pozwanego J. B.- protokół rozprawy z dnia 1 lutego 2019 r. na płycie CD 00:07:34 – 00:11:43 w zw. z 00:01:53 – 00:07:34- koperta k.44, kserokopia przesądowego wezwania do zapłaty- k.23, kserokopia zwrotnego potwierdzenia odbioru- k.24)

W dniu 26 listopada 2018 r. powód sporządził wyciąg z ksiąg bankowych nr (...), w którym wskazał, że wysokość wymagalnego zadłużenia pozwanego na dzień jego wystawienia wynosi 95.581,10 zł i składa się na nią:

- niespłacony kapitał w kwocie 87.999,49 zł,

- odsetki umowne za okres od 13 marca 2018 r. do 17 września 2018 r. w kwocie 5.088,74 zł,

- odsetki od należności przeterminowanych za okres od 13 marca 2018 r. do 25 listopada 2018 r. w kwocie 2.492,87 zł.

(wyciąg z ksiąg (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W.- k.5)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań pozwanego oraz zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów, których treści strony nie kwestionowały.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 720 § 1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przedmiotowej sprawie pozwany zawarł z powodem w dniu 21 września 2018 r. umowę pożyczki, która to umowa określała prawa i obowiązki stron tej umowy. Pożyczki udzielonej przez powoda, pozwany nie spłacał terminowo.

W § 2 ust. 10 umowy pożyczki strony ustaliły, iż w przypadku braku spłaty w terminach określonych w umowie pożyczki pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, bank wezwie pożyczkobiorcę na piśmie do zapłaty zaległych kwot w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki a w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, bank ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Z powyższego zapisu wynika, iż warunkiem skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki było wcześniejsze pisemne wezwanie pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia.

W przedmiotowej sprawie powód nie wykazał aby dokonał skutecznego wypowiedzenia pozwanemu umowy pożyczki. Przede wszystkim nie udowodnił on, by przed złożeniem pozwanemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki wzywał go na piśmie do spłaty zaległości wynikającej z tej umowy w terminie 14 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy. Okoliczność ta natomiast była kwestionowana przez pozwanego, który twierdził, iż kierowane do niego wezwania do zapłaty zaległości z umowy pożyczki miały jedynie formę ustną. Poza tym powód nie udowodnił, by pozwanemu doręczone zostało jego oświadczenie o wypowiedzeniu mu umowy pożyczki a także i ta okoliczność była kwestionowana przez pozwanego.

Ponieważ zatem powód nie wykazał, by dokonał skutecznego wypowiedzeniu umowy pożyczki, nie nastąpił skutek w postaci wymagalności pożyczki wobec czego Sąd oddalił powództwo jako niezasadne.

W myśl art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Będący z zawodu adwokatem pozwany, który sprawę wygrał, zażądał zasądzenia na jego rzecz od powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany nie był jednak reprezentowany w przedmiotowym procesie przez adwokata ani radcę prawnego. Nie mógł on zatem skutecznie żądać od przegrywającego sprawę powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, gdyż stosownie do art. 98 § 3 kpc i art. 99 kpc zwrot takich kosztów należy się jedynie stronie reprezentowanej przez adwokata bądź radcę prawnego. Stąd Sąd oddalił jako niezasadny wniosek pozwanego o zasądzenie na jego rzecz od powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Kos
Data wytworzenia informacji: