Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 924/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-11-23

Sygn. akt VU 924/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSO Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant st. sekr. sądowy Marcelina Machera

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o prawo do emerytury pomostowej

na skutek odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 7 lipca 2017 r. sygn. (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt V U 924/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 lipca 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. odmówił S. K. prawa do emerytury pomostowej, podnosząc, że po dniu 31 grudnia 2008 roku, nie wykonywał on prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz 3 ustawy pomostowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 664) lub art. 32 i 33 ustawy emerytalnej oraz nie rozwiązał stosunku pracy z pracodawcą.

Od powyższej decyzji odwołanie w dniu 3 sierpnia 2017 roku złożył wnioskodawca podnosząc, iż wykonywał pracę w warunkach szczególnych podczas zatrudnienia w (...) S.A. Jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania w sprawie o emeryturę.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania i zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy o sygn. akt VU820/17.

Na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 roku strony cofnęły wnioski o zawieszenie postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

S. K. urodzony z dnia (...) roku, złożył w dniu 19 czerwca 2017 roku wniosek o emeryturę pomostową. Wnioskodawca nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

( dowód: wniosek o emeryturę –k.1-7 akt rentowych)

Na dzień 1 stycznia 1999 roku skarżący udowodnił ogólny okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 40 lat i 5 miesięcy i 4 dni, w tym 31 lata 7 miesięcy i 15 dni okresu pracy w warunkach szczególnych do 31 grudnia 1998 roku na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w KWK (...) S.A. tj. od dnia 24 lipca 1979r. do dnia 30 czerwca 2011r.

(dowód: decyzja z dnia 7 lipca 2017roku, k. 31akt o emeryturę pomostową)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zaliczenia S. K. do stażu pracy w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku w (...) S.A., ponieważ nie został zgłoszony w ZUS jako pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach i w związku z powyższym pracodawca nie opłacał za niego składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

( dowód: decyzja z dnia 7 lipca 2017 roku k. 31 akt rentowych, odpowiedź ZUS na odwołanie k.4 verte akt sprawy )

Od dnia 24 lipca 1979 r. do chwili obecnej, wnioskodawca jest zatrudniony stale na podstawie umowy o pracę w (...) S.A. w R. .

( dowód: protokół rozprawy z dnia 23 listopada 2017 r. k.9 -10 oraz nagranie- płyta k 11 oświadczenie wnioskodawcy od 00:47- 01:54 w aktach sprawy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach – k. 13 akt emerytalnych)

Pracodawca w dniu 10 maja 2017 roku wystawił wnioskodawcy świadectwo pracy w warunkach szczególnych , w którym zaświadczył, że w okresie od 24 lipca 1979 roku do 30 czerwca 2011 roku S. K. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę polegającą na obsłudze agregatów do walcowania i tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 07.02.1983r. Dz. U. nr 8 poz. 43 na stanowisku ciągacz drutu, które to stanowisko jest równoznaczne ze stanowiskiem ciągacz drutu i prętów (na zimno i gorąco) wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 roku wymienionym w Dziale III poz 45 pkt 1.

(dowód: świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach – k. 13 akt emerytalnych)

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku Zakład Pracy (...) S.A w R. nie opłacał za wnioskodawcę składki na Fundusz Emerytur Pomostowych .

(dowód: decyzja z dnia 7 lipca 2017r. – k. 9 akt o emeryturę pomostową k. 31 akt o emeryturę pomostową)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.) prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku;

2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5. przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

6. po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Prawo do emerytury pomostowej zgodnie z art. 49 ustawy o emeryturach pomostowej przysługuje również osobie, która:

1)po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2)spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3)w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Warunkiem skutecznego ubiegania się o emeryturę pomostową w świetle wykładni językowej art. 4 i art. 49 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, jest legitymowanie się określonym stażem pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub dotychczasowych przepisów) oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy, a więc po dniu 1 stycznia 2009 r. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o to świadczenie nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy "szczególnej" według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do "nowego" świadczenia jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy (okres prac) można kwalifikować jako prace w warunkach szczególnych w rozumieniu dziś obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 ustawy) lub o szczególnym charakterze (art. 3 ust. 3 ustawy). Innymi słowy brak podstaw prawnych do przyznania emerytury pomostowej ubezpieczonemu, którego dotychczasowy okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, dziś nie może być tak kwalifikowany ( tak: wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt II UK 164/11, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2014 r., III AUa 2302/13).

W będącej przedmiotem osądu sprawie poza sporem było, że w dacie wydania zaskarżonej decyzji jak i w dacie wydania wyroku przez Sąd , ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy z (...) S.A. , co stanowi warunek sine qua non przyznania prawa do emerytury pomostowej. Bez jego spełnienia niemożliwym jest nabycie prawa do wnioskowanego świadczenia. Ubezpieczony złożył wniosek o emeryturę pomostową i przedmiotem zaskarżonej decyzji była odmowa jego przyznania. Tymczasem zakres rozpoznania i orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyznaczony jest w pierwszej kolejności przedmiotem zaskarżonej decyzji organu rentowego ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 roku sygn. .akt IIIUK 15/10). Skoro zatem wnioskodawca nie rozwiązał stosunku pracy, zbędnym była analiza charakteru zatrudnienia ubezpieczonego. Pozytywne ustalenie szczególnych warunków pracy ubezpieczonego w okresie zatrudnienia w (...) S.A. nie mogłoby doprowadzić do zmiany zaskarżonej decyzji, wobec nie rozwiązania stosunku pracy. Tylko bowiem kumulatywne wystąpienie wszystkich przesłanek z art.4 ustawy o emeryturach pomostowych, gwarantuje nabycie prawa do emerytury pomostowej.

Reasumując, skoro tylko łączne spełnienie przesłanek określonych w art.4 powołanej ustawy , pozwala na przyznanie prawa do emerytury pomostowej, a niespełnienie którejkolwiek z nich, czyni zbędnym badanie ziszczenia się pozostałych warunków, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uznając odwołanie za nieuzasadnione, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Grzybowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: