Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 96/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-09-07

Sygn. akt III K 96/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Krogulec

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Mazurkiewicz

przy udziale prokuratora Katarzyny Tomczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2018 roku

sprawy K. M., syna A. i U. z domu S.,

urodzonego (...) w Ł.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Okręgowego w P.. z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie (...), za dwa czyny popełnione w dniu 5 grudnia 2012 roku oraz w październiku 2012 roku, na kary, odpowiednio: 4 lata pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, które zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania i zatrzymania od dnia 2 stycznia 2013 roku godz. 6:40; skazany odbywał karę pozbawienia wolności do dnia 6 czerwca 2016 roku godz. 16:28, kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w S. z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie (...)został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności; z kolei postanowieniem z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie (...)Sąd Okręgowy w P.odwołał udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządził wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności; skazany nie rozpoczął odbywania reszty kary pozbawienia wolności,

II.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie(...), za dwa czyny popełnione w dniu 24 listopada 2016 roku, na kary odpowiednio: 4 lata pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia wolności, które zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności; na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 listopada 2016 roku godzina 21:20; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności,

III.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie (...), za czyn popełniony w dniu 30 lipca 2016 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniu 17 sierpnia 2016 roku od godziny 11:35 do godziny 17:30; skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w dniu 21 lutego 2018 roku

orzeka

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk kary łączne pozbawienia wolności wymierzone w wyrokach w sprawie (...) i (...) oraz karę pozbawienia wolności ze sprawy (...) opisane w punktach I, II i III niniejszego wyroku łącznego łączy i wymierza K. M. karę łączną 8 (osiem) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza K. M. okresy: od dnia 2 stycznia 2013 roku godz. 6:40 do dnia 6 czerwca 2016 roku godz. 16:28, w dniu 17 sierpnia 2016 roku od godz. 11:35 do godz. 17:30 oraz od dnia 25 listopada 2016 roku godz. 21:20,

3.  uznaje, że wyroki opisane w punktach I, II i III w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte tym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. P. kwotę 177,12 (sto siedemdziesiąt siedem 12/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej K. M. z urzędu,

5.  koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 96/18

UZASADNIENIE

K. M. został skazany wyrokami:

I.  Sądu Okręgowego w P. z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie (...), za dwa czyny: z art. 280 § 2 kk popełniony w dniu 5 grudnia 2012 roku oraz z art. 254a kk popełniony w październiku 2012 roku, na kary, odpowiednio: 4 lata pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, które zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania i zatrzymania od dnia 2 stycznia 2013 roku godz. 6:40; skazany odbywał karę pozbawienia wolności do dnia 6 czerwca 2016 roku godz. 16:28, kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie (...) został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności; z kolei postanowieniem z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie (...) Sąd Okręgowy w P. odwołał udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządził wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności; skazany nie rozpoczął odbywania reszty kary pozbawienia wolności,

II.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie (...), za dwa czyny: z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 i art. 64 § 1 kk oraz za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 24 listopada 2016 roku, na kary, odpowiednio: 4 lata pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia wolności, które zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności; na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 listopada 2016 roku godzina 21:20; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności,

III.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie (...), za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 30 lipca 2016 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniu 17 sierpnia 2016 roku od godziny 11:35 do godziny 17:30; skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w dniu 21 lutego 2018 roku.

/ odpisy wyroków – k. 42-43, 44, 45-46, 75-77, 78; odpisy postanowień – k. 79 i k. 3 akt (...) SO w S.; informacje z K. – k. 12-14 i 38-40/

Skazany posiada przeciętną opinię jako osoba odbywająca karę pozbawienia wolności, karę odbywa w systemie zwykłym, był nagradzany, ale też został ukarany dyscyplinarnie.

W miejscu zamieszkania, przed odbywaniem po raz pierwszy kary pozbawienia wolności oraz po warunkowym zwolnieniu posiadał negatywną opinię.

/opinia o skazanym z zakładu karnego – k. 16-17, 37/

Sąd Okręgowy zauważył, co następuje:

W myśl obecnie obowiązującej ustawy - art. 85 § 1 i § 2 kk stanowi, że karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za te przestępstwa. Zgodnie z art. 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. W przedmiotowym postępowaniu zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej na nowych zasadach, obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 roku – które są najbardziej korzystne - albowiem skazany K. M. nie odbył w całości żadnej z orzeczonych trzema wyszczególnionymi wyżej wyrokami kar pozbawienia wolności. Węzłem kary łącznej mogą zatem zostać objęte wszystkie wyroki skazujące na kary pozbawienia wolności. Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami.

W myśl zasady wyrażonej w art. 86 § 1 kk kara łączna pozbawienia wolności w stosunku do K. M. może być orzeczona w granicach od 5 lat (najwyższa z kar jednostkowych) do ich sumy, czyli 10 lat i 6 miesięcy. Sąd ustalił wymiar kary łącznej pozbawienia wolności wobec K. M. na 8 lat i 6 miesięcy. Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia jak bliski związek przedmiotowo – podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem /por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka – teza 6 do art. 571 KPK – Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09 maja 2001 r., II AKa 63/01/. Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym - poza zasadami określonymi w art. 86 kk - istotny wpływ ma zachowanie się osoby skazanej w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39/. Wymiar kary łącznej oparty na systemie modyfikowanym (asperacji) – taki przyjęto wobec skazanego - polega na połączeniu systemu kumulacji kar z systemem absorpcji. Na jego podstawie Sąd bądź redukuje karę skumulowaną, bądź obostrza najsurowszą z wymierzonych kar jednostkowych. Wymierzając karę łączną Sąd rozważył przede wszystkim to, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary jednostkowe istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym kształtowaniem kary łącznej. Uwzględniając związek podmiotowo – przedmiotowy, odstępy czasowe między poszczególnymi czynami, ilość i charakter czynów oraz zaledwie przeciętną opinię zakładu karnego Sąd uznał, że nie ma podstaw do wymierzenia kar łącznych z zastosowaniem pełnej zasady absorpcji.

Czyny opisane w wyrokach II i III wykazują bliską więź przedmiotowo – podmiotową. Wszystkie godziły w dobro jakim jest mienie oraz życie i zdrowie człowieka, a polegały na dokonaniu dwóch rozbojów, w jednym przypadku w zbiegu ze średnim uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego oraz na pobiciu. Okolicznością obciążająca, a zarazem powodującą konieczność zaostrzenia kary łącznej powyżej dolnego ustawowego minimum jest fakt zmiennego zachowania w trakcie odbywania kary, negatywna opinia z miejsca zamieszkania, popełnienie czynów o znacznej szkodliwości społecznej, dokonanie czynów opisanych w wyrokach II i III w trakcie warunkowego przedterminowego zwolnienia i w warunkach powrotu do przestępstwa. Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył skazanemu okresy kar odbytych.

Wydany wyrok łączny ma z jednej strony korzystną dla skazanego wymowę, bowiem skraca aktualnie odbywane przez skazanego kary zasadnicze pozbawienia wolności o dwa lata, jednocześnie orzeczona kara łączną nie razi łagodnością – nie może bowiem premiować sprawcy zdemoralizowanego - stąd uwzględnia wymienione wyżej okoliczności które poczytano jako obciążające skazanego.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu orzeczono w oparciu o § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Zgodnie z art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust 1 ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49, poz.223 z późniejszymi zmianami) Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych i przejął je na rachunek Skarbu Państwa uznając, że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na trudną sytuację materialną.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Krogulec
Data wytworzenia informacji: