Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 73/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-02-21

Sygn. akt II Ca 73/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Jarosław Gołębiowski (spr.)

Sędziowie

SSO Arkadiusz Lisiecki

SSO Stanisław Łęgosz

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prokuratury Okręgowej w P.

z udziałem S. B. , W. B.

o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt DzKw 4906/13

postanawia: oddalić apelację.

Sygn. akt II Ca 73/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek Prokuratora Okręgowego w P.o wpis hipoteki przymusowej w księdze (...)na nieruchomości stanowiącej własność W. B.i S. B..

Wnioskiem z dnia 16 października 2013r. Prokurator Okręgowy w P.powołując się na załączone do wniosku DzKw (...)postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w P.z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie V Ds 29/12 o zabezpieczeniu majątkowym wnosił o wpisanie w dziale IV księgi wieczystej (...)hipoteki przymusowej na nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami należącej do W. B.i jego żony S. B.położonej w O.przy ulicy (...)oznaczonej jako działka nr (...)o pow. 0,0739 ha celem zabezpieczenia grożącego w postępowaniu karnym V Ds 29/12 obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2013r. referendarz sądowy odrzucił powyższy wniosek podnosząc iż wniosek podmiotowo i przedmiotowo tożsamy został już oddalony w sprawie DzKw (...).

W dniu 4 grudnia 2013r. skargę na powyższe orzeczenie referendarza złożył wnioskodawca żądając dokonania wpisu hipoteki przymusowej i podnosząc iż wnioski nie były tożsame.

Rozpoznając sprawę stosownie do art. 3 9 8 22 § 2 i 3 kpc oraz dokonawszy w myśl art. 626 8 § 2 kpc analizy wniosku, powołanych w nim i złożonych w aktach księgi dokumentów, tj. postanowienia Prokuratora z dnia 4.07.2013r. o zabezpieczeniu majątkowym(k,108-109). Postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie II Kp 257/13(k. 111), postanowienia Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie II Kp 178/13 oraz wpisów w księdze wieczystej (...) Sąd uznał, że zachodzą przeszkody do dokonania żądanego wpisu albowiem w świetle obowiązujących przepisów (art. 84 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i nast.) hipoteka obciąża nieruchomość w takich granicach przestrzennych jakie są oznaczone w dziale I-O księgi wieczystej podczas gdy w świetle postanowienia Prokuratora Okręgowego z dnia 4.07.2013r. hipoteka przymusowa ustanowiona została tylko na działce (...), a zatem jednej z dwóch działek objętych księgą wieczystą (...).

Dodać przy tym należy, że po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009r. (DzU nr 131 poz. 1075) uchylone zostały przepisy stanowiące o hipotece przymusowej kaucyjnej.

W tej więc sytuacji na mocy art. 626 9 kpc należało postanowić jak wyżej.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniósł Prokuratur Okręgowy działając na zasadzie art. 367 § 1 k.p.c. , zaskarżył je w całości.

Na podstawie art. 505(9) § 1 k.p.c. zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 84 i następne Ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzez błędne przyjęcie, że nie można zgodnie z wnioskiem ustanowić hipoteki na działce o numerze (...) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr (...) w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych,

Nadto zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 626(8) § 2 k.p.c. i art. 398 (22) § 2 i 3 k.p.c. i 626(9) k.p.c. mające wpływ na treść orzeczenia a polegające na dokonaniu błędnej analizy wniosku i załączonego do niego dokumentów, co skutkowało wydaniem postanowienia o oddaleniu wniosku z dnia 16 października 2013 roku o dokonanie wpisu w dziale IV księgi Wieczystej o nr Kw (...) hipoteki przymusowej do kwoty 100 000 zł., podczas gdy prawidłowa analiza wniosku i załączonych do niego dokumentów powinna skutkować jego uwzględnieniem przez Sąd.

Wskazując na powyższe wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia względnie o dokonanie przez Sąd wpisu w dziale IV Księgi Wieczystej o nr KW (...) hipoteki przymusowej do kwoty 100 000 zł, celem zabezpieczenia wykonania grożącemu W. B. w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania dla pokrzywdzonych zgodnie z treścią postanowienia z dnia 4 lipca 2013 roku o zabezpieczeniu majątkowym i wnioskiem o wpis w księdze wieczystej skierowanym do Sądu w dniu 16 października 2013 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wnioskodawcy nie jest uzasadniona a podniesione w niej zarzuty są chybione.

Kognicja Sądu wieczystoksięgowego jest zawężona. Rozpoznając wniosek o wpis Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Badanie dokumentów oznacza ich analizę pod względem formalnym oraz pod kątem ich merytorycznej zasadności. W tym ostatnim przypadku rzeczą Sądu jest ustalenie czy załączone do wniosku dokumenty stanowią uzasadnioną podstawę wpisu.

lektura akt i zgromadzonego w nim materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że w obu przypadkach dokumenty nie mogą stanowić podstawy wpisu hipoteki.

Postanowienie prokuratora z dnia 4 lipca 2013 roku (por. k. 108 i k. 108v) jest prawomocne. Złożone jednakże postanowienie z dnia 11 lipca 2013 r. wydane w sprawie II Kp 178/13 (por. k. 110 i k. 110v) takiego waloru nie posiada. Jest to jedynie odpis postanowienia bez stwierdzenia prawomocności. Powyższe dotyczy również postanowienia prokuratora z dnia 8 sierpnia 2013 roku wydanego w sprawie II Kp 257/13 (por. k. 111 i k. 111v). Wskazuje to, iż w/w dokumenty nie odpowiadają wymogom, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz Nr 2013, poz. 707 z późń. zm.)

Ma rację Sąd I instancji, iż złożone przez wnioskodawcę dokumenty także pod względem ich zasadności nie upoważniały do dokonania wpisu.

Argumentacja Sądu zawarta w motywach pisemnych zaskarżonego orzeczenia jest prawidłowa i nawiązuje do treści art. 84 w/w ustawy. Przepis ten uniemożliwia obciążenie części nieruchomości, która została ujawniona w dziale I księgi wieczystej. Wykładnia tego przepisu nie może budzić wątpliwości. Zagadnienie to było przedmiotem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego (por. np. Postanowienie SN z 11.04.2013 r. wydane w sprawie II CSK 471/12, OSNC 2013/12/45 oraz postanowienie SN z 14.01.2011 r. wydane w sprawie II CSK 364/10). Stanowisko to jest również powszechnie akcentowane w doktrynie (por. np. Z. Woźniak glosa do uchwały SN z 20.03.2003 r. III CZP 1/03, Palestra 2004/9 – 10/240).

Zaskarżone postanowienie było wydane w związku z drugim wnioskiem – tj. z dnia 16 października 2013 roku. Żądanie jest precyzyjne (por. k. 119). Z jego treści jednoznacznie wynika, że wniosek dotyczy nie całej nieruchomości objętej księgą wieczystą (por. odpis z Kw (...) , k. 153) lecz jedynie części tj, działki Nr (...). Powyższe jak podniesiono wyżej czyni przeszkodę do wpisu hipoteki.

Odrębną kwestią jest zagadnienie związane z ujawnieniem w księdze wieczystej prawa własności. Jako współwłaściciele na prawach wspólności ustawowej są wpisani S. B. i W. B.. Wniosek o wpisanie hipoteki jest natomiast poparty postanowieniem o zabezpieczeniu dotyczącym W. B. (por. postanowienie k. 108).

Z tych przyczyn zarzut obrazy art. 84 w/w ustawy oraz ogólnie sformułowany zarzut obrazy prawa procesowego jest nietrafny i musiał skutkować oddaleniem apelacji jako nieuzasadnionej (art. 385 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Dolata
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Gołębiowski,  Arkadiusz Lisiecki ,  Stanisław Łęgosz
Data wytworzenia informacji: