Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 366/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-09-25

Sygn. akt VIII C 366/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Bartek Męcina

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Piasek

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko pozwanemu A. I.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda A. M. na rzecz pozwanego A. I. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 366/14

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 30 października 2013 roku A. M., reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od A. I. kwoty 6.961,80 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2011 r. do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w okresie od maja 2011 r. do czerwca 2011 r. wykonywał na działce należącej do pozwanego, położonej w miejscowości Ł. przy ul. (...) naprawę dachu wraz z ociepleniem i pokryciem dachu blachą dachówkową. Pozwany wielokrotnie zmieniał zakres wykonywanych przez powoda prac, a także żądał rozbiórki wykonach już robót. W związku z tym powód wezwał pozwanego do zawarcia pisemnej umowy, po czym wobec braku reakcji zażądał zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. W odpowiedzi A. I. odmówił zapłaty wynagrodzenia, podnosząc, że powód nie wykonał niektórych prac lub ich nie ukończył. (pozew- k. 11- 15)

W odpowiedzi na pozew A. I. reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany podniósł zarzuty przedawnienia roszczenia, nienależytego wykonania umowy oraz potrącenia. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że w dniu 14 czerwca 2011 r. powód zaprzestał wykonywania prac, a pismem doręczonym w lipcu 2011 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 6.961,80 zł. Pozwany zaprzeczył, aby wskazane przez powoda przyczyny przerwania prac były prawdziwe, gdyż A. M. nie wykonał ocieplenia oraz pokrycia dachu. Co do zarzutu przedawnienia pozwany wskazał, że zgodnie z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane, od dnia, w którym zgodnie z umową miało być oddane. Zgodnie z twierdzeniem pozwanego strony umówiły się na wykonanie prac w terminie 4 tygodni. Zatem termin przedawnienia roszczenia powoda minął w dniu 8 czerwca 2011 r. Ponadto pozwany zgłosił zarzut potrącenia dwóch kwot, 8.100 zł. i 3.600 zł. Pierwsza kwota stanowi wynagrodzenia, jakie pozwany poniósł w związku z poprawieniem prac wykonanych przez powoda oraz dokończeniem remontu dachu. Druga kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu przechowywania rusztowań powoda na nieruchomości pozwanego.

(odpowiedź na pozew k. 39- )

Pismem z dnia 11 lipca 2014 r. pełnomocnik powoda podtrzymał stanowisko wyrażone w pozwie. Zakwestionował twierdzenia pozwanego o wadliwym wykonaniu prac remontowych przez powoda. Co do zarzutu przedawnienia, powód podniósł, że wobec odstąpienia przez niego od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W związku z tym roszczenia powoda, który odstąpił od umowy nie mogą być uznane za wynikające z niej. Ponadto A. M. zakwestionował zarzut potrącenia, twierdząc, że wykonane przez niego prace nie wymagały żadnych poprawek. (pismo pełn. powoda k. 97- 100).

W kolejnym piśmie z dnia 2 marca 2015 r. pełnomocnik powoda podniósł na wypadek ustalenia, że powód nie odstąpił od umowy, iż strony nie ustaliły terminu oddania dzieła. Poza tym prace remontowe przedłużały się z powodu zgłaszanych przez pozwanego ciągłych zastrzeżeń. Zdaniem pełnomocnika powoda termin przedawnienia nie rozpoczął biegu ponieważ nie doszło do oddania dzieła przez powoda. Wobec tego, że pozwany powierzył wykonanie dzieła innej osobie, termin przedawnienia może być liczony od oddania dzieła przez osobę kontynuującą prace oraz od chwili powzięcia wiadomości o tym przez powoda. (pismo pełn. powoda k. 119- 124).

W odpowiedzi pełnomocnik pozwanego złożył w dniu 18 marca 2015 r. pismo, w którym podniósł, że strona pozwana kwestionuje fakt odstąpienia przez powoda od umowy. W ocenie strony pozwanej nawet przy ustaleniu, że powód złożył powyższe oświadczenie, jest ono bezskuteczne z uwagi na brak wyznaczenia pozwanemu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. Wobec tego w ocenie pozwanego powód nie mógł skutecznie odstąpić od umowy, gdyż pozwany nie pozostawał w zwłoce ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia oraz nie wyznaczył dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy. Uzasadniając zarzut przedawnienia pełnomocnik pozwanego wskazał, że wobec nie oddania dzieła przez powoda, termin przedawnienia rozpoczął swój bieg od dnia, w którym dzieło miało być wydane. Strona pozwana zakwestionowała również stanowisko powoda, zgodnie z którym termin przedawnienia roszczenia miałyby zacząć biec od dnia wydania dzieła przez wykonawcę zastępczego. (pismo pełn. pozwanego k. 131- 133).

W piśmie z dnia 23 marca 2015 r. pełnomocnik powoda zakwestionował wskazywany przez stronę pozwaną początek biegu okresu przedawnienia, gdyż dzieło zostało ukończone, i nie ma znaczenia, że przez wykonawcę zastępczego. Tylko wówczas gdyby dzieło w ogóle nie zostało ukończone, można byłoby mówić, że roszczenie z umowy o dzieło rozpoczęły swój bieg od daty, kiedy zgodnie z umową miało być wykonane. (pismo pełn. powoda k. 135- 141).

Na rozprawie w dniu 24 września 2015 r. strony zajęły dotychczasowe stanowisko w sprawie.

(protokół rozprawy - k. 151- 153)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. M. prowadził działalność gospodarczą pod firmą (...), polegającą na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych.

(okoliczność bezsporna, kserokopia informacji z (...) k. 19).

A. M. i A. I. zawarli ustną umowę dotyczącą przeprowadzenia prac remontowych dachu. Powód zobowiązał się do rozebrania obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, a następnie do położenia mat, kontrłat, folii, ocieplenia i blachodachówki. Powód rozebrał też komin oraz stawiał nowy. Wynagrodzenie strony ustaliły na kwotę 11.000 zł. Na jego poczet powód otrzymał kwotę 1.100 zł. tytułem zaliczki. Termin zakończenia prac strony określiły na miesiąc czasu od daty ich rozpoczęcia. Powód rozpoczął wykonywanie prac w dniu 4 maja 2011 r. (zeznania powoda k. 152 w zw. z informacyjnymi wyjaśnieniami z k. 93- 94, zeznania pozwanego k. 152 w zw. z informacyjnymi wyjaśnieniami z k. 94, zeznania B. I. k. 113)

A. M. sporządził kosztorys na kwotę 12.079 zł. (kosztorys k. 55- 60, zeznania powoda k. 152 w zw. z informacyjnymi wyjaśnieniami z k. 94)

W dniu 14 czerwca 2011 r. A. M. przerwał prace remontowe. (zeznania powoda k. 152 w zw. z informacyjnymi wyjaśnieniami z k. 93)

W dniu 21 lipca 2011 r. A. M. wystawił fakturę VAT nr (...) w związku z remontem dachu i ociepleniem domu pozwanego na kwotę 6.961,68 zł. (okoliczność bezsporna, kserokopia faktury VAT k. 20)

Pismem bez daty jego sporządzenia, A. M. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 6.961,80 zł., załączając fakturę VAT i kosztorys wykonanych prac. Powód wyjaśnił, że w dniu 14 czerwca 2011 r. pozwany samodzielnie zmienił ustalenia zawarte w kosztorysie ofertowym, w związku z czym powód wstrzymał wykonywanie prac do czasu zawarcia umowy pisemnej. Wobec tego, ze A. I. nie skontaktował się z powodem do dnia 20 lipca 2011 r., A. M. uznał, że pozwany zrezygnował z wykonywania przez powoda dalszych prac. (pismo powoda k. 22, kosztorys powykonawczy k. 22 v.)

Pismem z dnia 29 lipca 2011 r. pełnomocnik A. I. odmówił zapłaty kwoty wskazanej w fakturze VAT nr (...), uzasadniając to tym, iż wskazana kwota obejmowała w znacznej części prace niewykonane lub niezakończone przez powoda. W związku z tym pełnomocnik pozwanego wezwał powoda do podjęcia w terminie 3 dni i zakończenia w terminie 14 dni prac określonych w kosztorysie z kwietnia 2011 r., pod rygorem zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi. (pismo pełnomocnika pozwanego k. 21)

A. I. powierzył K. K. wykonanie pozostałych prac związanych z remontem dachu, za co uiścił wynagrodzenie w kwocie 8.100 zł. (kserokopia faktury VAT (...) k. 47, umowa o wykonanie roboty budowlanej k. 48- 49, aneks k. 50)

W dniu 12 października 2011 r. A. M. odebrał od pozwanego 38 sztuk rusztowania. (pokwitowanie k. 51)

Dniu 18 października 2011 r. KPP w Z. odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie przywłaszczenia 38 sztuk ramek rusztowania (...), 13 sztuk desek do rusztowania i 8 sztuk pomostów. (postanowienie k. 102)

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie powołanych wyżej dowodów w postaci dokumentów lub ich kserokopii, a także zeznań stron.

Na rozprawie w dniu 24 września 2015 r. Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia zakresu wykonanych prac, ich zgodności ze sztuką budowlaną oraz wartości. Wobec uwzględnienia podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia, ustalenie powyższych okoliczności było bezzasadne.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Powód dochodził od pozwanego kwoty 6.961,80 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2011 r. do dnia zapłaty z tytułu wykonywania na działce należącej do pozwanego, położonej w miejscowości Ł. przy ul. (...) naprawy dachu wraz z ociepleniem i pokryciem dachu blachą dachówkową.

Nie było sporu co do tego, że strony zawarły umowę o dzieło. W myśl art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Natomiast pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, który w ocenie Sądu jest zasadny. Zgodnie z art. 117 § 2 kc po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Nie ulega wątpliwości, że zobowiązanie pozwanego wobec powoda jest świadczeniem wynikającym z umowy o dzieło. W myśl przepisu art. 118 kc, który stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. W przypadku roszczenia powoda będzie miał zastosowanie przepis szczególny, a mianowicie wskazany przez pozwanego w odpowiedzi na pozew art. 646 kc. Sąd nie podzielił stanowiska A. M., o skutecznym odstąpieniu przez powoda od umowy o dzieło. W ocenie Sądu ze złożonych przez powoda oświadczeń nie wynika w żadnym momencie zamiar odstąpienia od umowy o dzieło. Również treść pozwu wskazuje jasno, że A. M. wywodzi swoje roszczenia z łączącej strony umowy. Zgodnie z powołanym przepisem, roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Wobec tego nie ulega wątpliwości, że termin przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powoda wynosi 2 rok. W myśl art. 120 § 1 kc zdanie pierwsze bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku roszczenia powoda należy przyjąć, że roszczenie stało się wymagalne w dniu 4 czerwca 2011 r. Ponieważ dzieło nie zostało oddane przez powoda, bieg terminu przedawnienia rozpoczął się od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy dzieło miało być oddane. Z zeznań powoda oraz świadka B. I. wynika jasno, że umowa miała być wykonana w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia prac. Skoro powód rozpoczął swoje prace w dniu 4 maja 2011 r. to termin przedawnienia roszczenia rozpoczął swój bieg 4 czerwca 2011 r. Sąd nie podzielił zarzutu strony powodowej o tym, że w sytuacji oddania dzieła przez wykonawcę zastępczego, początek biegu terminu przedawnienia roszczenia należałoby liczyć od dnia faktycznego oddania dzieła. Należy zgodzić się z argumentacją strony pozwanej, że powód dochodzi roszczeń ze stosunku obligacyjnego łączącego strony procesu, a nie ze stosunku prawnego łączącego pozwanego z wykonawcą zastępczym. Poza tym podzielenie stanowiska powoda prowadziłoby do niezgodnego z prawem przedłużenia terminu przedawnienia roszczenia. Należy również zauważyć, że stanowisko powoda w zakresie przyjęcia początku biegu terminu przedawnienia zmieniało się. Początkowo pełnomocnik powoda twierdził, iż termin przedawnienia nie rozpoczął w ogóle biegu ponieważ nie doszło do oddania dzieła przez powoda.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, roszczenie powoda przedawniło się w dniu 4 czerwca 2013 r. Tymczasem powództwo w przedmiotowej sprawie zostało wytoczone dopiero w dniu 30 października 2013 r. W związku z przedawnieniem należności głównej, nie ulega wątpliwości, że przedawnieniu uległo również roszczenie o odsetki od należności głównej.

Uwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia skutkowało oddaleniem powództwa. Ponadto bezprzedmiotowa stała się również ocena zasadności podniesionych przez stronę pozwaną pozostałych dwóch zarzutów, a mianowicie nienależytego wykonania umowy oraz potrącenia.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. regulującego zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu. Strona pozwana wygrała proces w całości, a zatem należy się jej od powoda zwrot kosztów procesu w wysokości 1.200 zł, na którą złożyły się koszty zastępstwa pełnomocnika będącego radcą prawnym – 1.200 zł ( § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - Dz.U. 2013, poz. 490 j.t. ).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartek Męcina
Data wytworzenia informacji: