Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 271/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-06-08

Sygn. akt I Ns 271/17

POSTANOWIENIE

Dnia 8 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. B. K.

Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej D. Ś.

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku P. Ś.

przy udziale J. Ś. i E. Ś.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. Ś.

1.  stwierdza, że spadek po S. Ś., synu F. i C. z domu K., zmarłym w dniu 13 września 2016 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w Ł.

na podstawie ustawy

nabyli z dobrodziejstwem inwentarza jego żona E. Ś. oraz synowie P. Ś. i J. Ś. po 1/3 części każdy z nich;

2.  ustala, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 271/17

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 marca 2017 roku P. Ś. wystąpił o stwierdzenie nabycia spadku po S. Ś. na podstawie przepisów ustawy.

(wniosek k.2)

W toku rozprawy z dnia 8 czerwca 2017 roku uczestniczka E. Ś. przyłączyła się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po S. Ś..

(protokół rozprawy z dnia 8 czerwca 2017 roku – k.15)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

S. Ś. zmarł w dniu 13 września 2016 roku w Ł.. Przed śmiercią ostatnio stale zamieszkiwał w Ł. przy ulicy (...). W chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z E. Ś. oraz posiadał dwóch synów P. Ś. i J. Ś.. Między małżonkami nie było orzeczonej separacji.

S. Ś. nie sporządził testamentu. Żaden ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia po zmarłym, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

W skład spadku po S. Ś. nie wchodzi gospodarstwo rolne. Wcześniej nie toczył się postępowanie spadkowe po zmarłym. Nie był również sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.

(zapewnienie spadkowe k.16, odpis skrócony aktu zgonu S. Ś. k.5, odpis skrócony aktu urodzenia P. Ś. k.4, odpis skrócony aktu urodzenia J. Ś. k.8, odpis skrócony aktu małżeństwa S. Ś. i E. Ś. k.9)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych aktów stanu cywilnego, a także zapewnienia spadkowego odebranego od wnioskodawcy w trybie art. 671 k.p.c., którego prawdziwość i zupełność została potwierdzona przez uczestniczkę E. Ś..

Sąd Rejonowy zważył, co następuje :

W myśl art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

W toku niniejszej sprawy nie został ujawniony fakt pozostawienia przez zmarłego testamentu w związku z czym kwestia dziedziczenia wymagała odwołania się do przepisów ustawy. W myśl bowiem art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą – art. 926 § 2 k.c.

Stosownie do treści art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Uwzględniając treść powyższego przepisu, a także krąg spadkobierców ustawowych zmarłego Sąd stwierdził nabycie spadku przez żonę zmarłego – E. Ś. oraz synów P. Ś. i J. Ś. w równych częściach tj. po 1/3 części każdy z nich.

Określając sposób, w jaki spadkobiercy ustawowi nabyli spadek Sąd miał na względzie brak złożenia oświadczeń w przedmiocie przyjęcia/ odrzucenia spadku w ustawowym terminie wynikającym z art. 1015 § 1 k.c., co skutkowało uznawaniem, że spadek nabyli z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. ustalając, że każdy z uczestników poniesie je w związku ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Roga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Kasielski
Data wytworzenia informacji: