Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ga 833/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-18

Sygn. akt XIII Ga 833/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 1 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 27 marca 2015r. wydane w sprawie LD XV NsRejZa 3083/15/000 i dokonany na jego podstawie wpis dotyczący wykreślenia zastawu.

Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i uznaje także za własne.

Sąd Rejonowy ustalił, że w dniu 10 kwietnia 2015 roku uczestnik G. O. (1) złożył skargę na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 27 marca 2015 r w sprawie Ns-Rej.Za 1458/15/404 , na mocy którego wykreślono zastaw rejestrowy na rzecz (...) I Oddział w Z. na samochodzie ciężarowym(...) nr rej (...) wobec zastawcy G. O. (1). W treści skargi podano, iż wykreślenie zastawu było przedwczesne gdyż G. O. zaskarżył czynności komornicze. Złożono kopie pism skierowanych w 2014 roku do wydziału cywilnego w Ł..

Zastaw ustanowiony został w 2009 roku po podpisaniu umowy zastawniczej celem zabezpieczenia kredytu z 2005 r. W umowie wskazano rok produkcji, numer rejestracyjny, numer silnika i nadwozia oraz rok produkcji.

Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 518 § 3a k.p.c. w razie wniesienia skargi, orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis do rejestru zastawów – pozostaje ono w mocy do chwili rozpoznania skargi przez sąd rejonowy jako sąd pierwszej instancji. Z kolei przepis art. 19 ust. 3 pkt 3 b) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz. U. z 2009 r, nr 67, poz. 569) stanowi, iż zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Sąd pierwszej instancji ustalił, iż do wniosku T. G.o wykreślenie zastawu dołączono pisma komornika sądowego w Ł. M. C. (1) w postaci : dwóch zaświadczeń, protokołu ze sprzedaży oraz postanowienie o uzupełnieniu protokołu sprzedaży – stwierdzające, iż dnia 13 października 2014 roku został sprzedany pojazd : ciągnik siodłowy V. (...) z 1999r, nr rej (...) w drodze licytacji i nabyła o T. G. prowadząca Firmę (...) (k-16, k-17 -20, k-26 pisma).

Sąd ustalił, iż postanowienie o wykreśleniu zastawu zostało doręczone zastawcy, który nie złożył skargi. Dodatkowo, zastawca złożył pismo, iż skarga G. O. nie jest zasadna.

Komornik sądowy M. C. prowadzi kilka postępowań egzekucyjnych wobec G. O. (1) i zaspokaja wierzycieli według zasad określonych w Dziale III Kodeksu postepowania cywilnego dotyczących prowadzenia egzekucji. Ocena prawidłowości czynności komornika nie podlega kontroli sądu rejestrowego.

Sąd rejestrowy nie bada przyczyny wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym.

Zdaniem Sądu Rejonowego skarżący nie wykazał w treści skargi błędu zastosowania przepisów prawa przy wykreśleniu zastawu – a w chwili rozpoznania skargi nie ma orzeczenia stwierdzającego błędy w czynności komornika z X 2014 roku. Rozbieżności oznaczenia zastawionego pojazdu – samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy czy ciągnik samochodowy – nie mają zasadniczego znaczenia przy dodatkowych oznaczeniach rzeczy ruchomej przez markę pojazdu V. (...), rok produkcji z 1999r, nr rejestracyjny (...) oraz nr nadwozia.

Z tych względów Sąd Rejonowy utrzymał w całości w mocy postanowienie z dnia 27.03.2015r w sprawie XV Ns Rej Za 1458/15/404 oraz dokonany na jego podstawie wpis dotyczący wykreślenia zastawu.

Apelację od powyższego postanowienia w całości wniósł uczestnik postępowania – zastawca – G. O. (1), zarzucając mu naruszenie art. 306 k.c. polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że może być dokonana sprzedaż komornicza z naruszeniem praw wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zastaw. Wniósł o uchylenie postanowienia z dnia 1 lipca 2015r. i jego zmianę poprzez nie wykreślanie zastawu rejestrowego na rzecz (...) I Oddział w Z. na samochodzie ciężarowym (...) nr rej (...) wobec zastawcy G. O. (1), ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu apelujący poniósł, że posiada on interes prawny, aby w pierwszej kolejności został zaspokojony wierzyciel, wobec którego ustanowiono prawo zastawu. Przeciwne stanowisko powoduje jedynie mnożenie kosztów, przy jednoczesnym braku zmiany stanu zadłużenia wobec wierzyciela Banku, wobec którego zastaw został ustanowiony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest niezasadna.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz. U. z 2009 r, nr 67, poz. 569 z późn. zm.) zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek:

1) zastawnika;

2) zastawcy, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego;

3) osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku:

a) oświadczenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo

b) zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym, albo

c) zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym, albo

d) prawomocne orzeczenie stwierdzające nieistnienie zastawu rejestrowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie.

W niniejszej sprawie z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zastawów zastawu wpisanego pod pozycją 2175443 wystąpiła T. G. – nabywca przedmiotu zastawu rejestrowego. Do wniosku załączyła zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu M. C. (1), z którego wynika, że ciągnik siodłowy V. (...), rok produkcji 1999, nr rej. (...), nr VIN (...) został nabyty w postępowaniu egzekucyjnym w drodze licytacji w dniu 13 października 2014r. przez Firmę (...) T. G. i tenże pojazd nie został wydany nabywcy (k.16).

Została zatem spełniona przesłanka do wykreślenia opisanego zastawu z rejestru. Podnoszona przez apelującego okoliczność, że ze środków uzyskanych ze sprzedaży pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym nie został zaspokojony zastawnik, nie ma tu istotnego znaczenia. Sąd rejestrowy nie może badać prawidłowości przebiegu postępowania egzekucyjnego w zakresie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym. Niejako na marginesie tylko można zauważyć, że w myśl art. 20 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Aby jednak do tego doszło, zastawnik musi w dalszym ciągu posiadać wierzytelność, którą zastaw zabezpieczał. Jeżeli takiej nie posiada, to środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotu zastawu nie zostaną mu przekazane. W niniejszej sprawie zastawnik (czyli (...) S.A.) w odpowiedzi na skargę zastawcy na orzeczenie referendarza sądowego wyraził stanowisko, iż wykreślenie zastawu było prawidłowe – nie podniósł z tego tytułu żadnych zarzutów czy zastrzeżeń (k.67), co potwierdza tezę, że jego prawa nie zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego.

Mając powyższe na uwadze, uznając apelację za niezasadną, Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sławomira Janikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Krzysztof Wójcik (ref.),  SO Mariola Szczepańska ,  SO Beata Matysik
Data wytworzenia informacji: