Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1357/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-04-12

Sygn. akt: I C 1357/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyrakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Wlazik

po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2016 r. w Jarocinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J.

przeciwko

J. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. B. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J. kwotę 18,96 zł (osiemnaście złotych 96/100) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 14,76 zł od dnia 31 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania

SSR Magdalena Tyrakowska

Sygn. akt I C 1357/15 upr

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17 września 2015r. powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. B. w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty 18,96zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 14,76zł od dnia 31 lipca 2013r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód podniósł, iż strony zawarły umowę w dniu 05.02.2011r. na wykonanie usługi wywozu nieczystości stałych z pojemnika 240l, który pozwany otrzymał bezpłatnie na warunkach określonych w umowie. Umowa uległa rozwiązaniu po ostatnim odbiorze odpadów w czerwcu 2013r., a także w tym dniu nastąpił odbiór pojemnika na odpady transportem własnym powoda, zgodnie z §3 ust. 8 umowy, z jednoczesnym obciążeniem z tego tytułu kosztami pozwanego. Pozwany nie uregulował należności wynikających z faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2013r. na kwotę 14,76zł. Pismem z dnia 9.10.2014r. powód wezwał pozwanego do zapłaty, jednak bezskutecznie (k.2-5).

Sąd Rejonowy w Lublinie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 08.10.2015r. uwzględnił żądanie pozwu w całości (k.7).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podniósł, iż z uwagi na to, że z dniem 01.07.2013r. w Gminie została zmieniona firma wykonująca usługę w zakresie zbierania odpadów stałych od mieszkańców, pozwany w dniu 25.03.2013r. złożył rezygnację z umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Do dnia 30.06.2013r. pojemnik winien zostać na terenie posesji pozwanego do jego dyspozycji i po wygaśnięciu umowy pozwany winien zwrócić pojemnik własnym transportem lub transportem powoda. Ponadto pozwany nie otrzymał faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2013r. na kwotę 14,76zł. O dochodzonej wierzytelności pozwany dowiedział się w październiku 2014r. po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Od pracownika powoda pozwany dowiedział się, że przesyłki pocztowe do klientów są wysyłane pocztą zwykłą. Ponadto pracownik powoda poprosił pozwanego o podanie adresu poczty elektronicznej, tak aby pozwany mógł wpłacić należność główną bez odsetek i kosztów wysyłki upomnienia. Jednakże przedmiotowa faktura nie została przesłana pozwanemu (k.10-11, 42-43).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony zawarły dnia 5 grudnia 2011r. umowę na wywóz nieczystości stałych. Powód zobowiązał się do wykonania usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z pojemnika o pojemności 240 litrów, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wywozów, a pozwany do zapłaty wynagrodzenia. Pozwany otrzymał bezpłatnie pojemnik na odpady.

(dowód: umowa k.31)

Pozwany pismem z dnia 25 marca 2013r. wypowiedział przedmiotową umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

(dowód: pismo k.34)

Powód odebrał pojemnik od pozwanego w czerwcu 2013r. po ostatnim odbiorze odpadów. Powód obciążył powoda kosztami odbioru pojemnika w wysokości 14,76zł.

(dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 30.06.2013r. k.35)

Powód wezwał pozwanego do zapłaty pismem z dnia 9 października 2014r.

(dowód: wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania k.35-36)

Pozwany oświadczył, że nie otrzymał faktury VAT nr (...) z dnia 30.06.2013r. O tym, że została wysłana faktura dowiedział się z wezwania do zapłaty. Skontaktował się telefonicznie z powodem, po otrzymaniu wezwania do zapłaty i uzgodnił, że faktura zostanie mu przesłana pocztą elektroniczną, co nie nastąpiło.

(dowód: zeznania pozwanego J. B. 00:08:30 - 00:17:49, oświadczenie pozwanego

00:04:09)

W kwietniu 2013r. powód wysyłał do mieszkańców pisma informujące o zmianie ustawy, która miała wejść w życie w lipcu 2013r. i o konieczności zakończenia współpracy oraz informujące, że wraz z ostatnim odbiorem odpadów będą odbierane kontenery za odpłatnością albo o możliwości dostarczenia kontenerów do powoda we własnym zakresie.

(oświadczenie pełnomocnika powoda 00:18:31 - 00:20:12)

Sąd zważył co następuje:

Umowa na wywóz nieczystości stałych należy do umów o świadczenie usług, do których na mocy odesłania z art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Strony przedmiotowej umowy w sposób szczegółowy określiły warunki zwrotu pojemnika na odpady w przypadku rozwiązania umowy oraz warunki płatności za wykonane usługi. Jeżeli zleceniodawca (pozwany) nie dostarczy pojemnika do siedziby zleceniobiorcy (powoda), zleceniobiorca odbierze go własnym transportem a kosztami transportu obciąży zleceniodawcę (§3 ust. 8 umowy). Należności regulowane będą przez zleceniodawcę w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Nie zapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia zleceniobiorcy, koszt wysłanych upomnień ponosi zleceniodawca (§4 ust. 1 i 2 umowy).

W rozpatrywanym przypadku umowa została rozwiązana z dniem 30 czerwca 2013r. Ostatni odbiór nieczystości miał miejsce w pierwszym tygodniu czerwca 2013r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy (§2 ust. 2 umowy). W tym samym dniu został odebrany od pozwanego pojemnik na odpady, pozwany bowiem nie poinformował powoda o tym, czy dostarczy pojemnik własnym transportem. Za wykonaną usługę powód obciążył pozwanego zgodnie z postanowieniami umowy (§3 ust. 8 umowy).

Podniesiony przez pozwanego zarzut, że pojemnik na odpady powinien znajdować się na jego posesji aż do dnia rozwiązania umowy tj. 30.06.2013r., jest bezprzedmiotowy w świetle regulacji zawartych w umowie, a w szczególności obowiązującego strony harmonogramu wywozu nieczystości, który miał się odbywać jeden raz w miesiącu. Powód wywiązał się z umowy, odbierając nieczystości w czerwcu 2013r., pozostawienie pustego pojemnika do końca miesiąca na posesji pozwanego mijałoby się w tej sytuacji z celem umowy.

Również zarzut pozwanego nieotrzymania faktury i braku obowiązku zapłaty za wykonaną usługę jako niezasadny nie zasługuje na uwzględnienie. Okoliczność, iż korespondencja została wysłana listem zwykłym, a nie poleconym i brak potwierdzenia dostarczenia przesyłki, nie zwalnia pozwanego od zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę (§4 umowy). Zasady doświadczenia życiowego pozwalają przyjąć, iż w sytuacji nie dostarczenia faktury, rachunku, za usługi świadczone zgodnie z wiążącą strony umową, winny skłonić osobę zobowiązaną do płatności (zwłaszcza jeśli chodzi o usługi świadczone regularnie, w dłuższym okresie czasu, jak w tym przypadku) do uzyskania informacji o płatności.

Reasumując, skoro powód wykonał ciążące na nim obowiązki, należy mu się za nie wynagrodzenie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami upomnienia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji wyroku, na podstawie powołanych przepisów.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. Na należne powodowi koszty złożyła się opłata od pozwu w wysokości 30,00 zł.

/-/ M. Tyrakowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: