Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1503/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-03-04

Sygn. akt V U 1503/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. w Kaliszu

odwołania W. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 24 października 2013 r. Nr (...)

w sprawie W. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 24 października 2013 r., znak (...), w ten sposób, że przyznaje odwołującemu W. S.emeryturę poczynając od dnia (...).

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2013 r. r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O., został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla W. S..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O., decyzją z dnia 08.10.2013 r. i 24.10.2013 r., w sprawie ENMS/25/026035130, odmówił W. S. prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O. odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.) tj. nie wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach. Decyzja z dnia 08.10.2013 r. została w toku postępowania uchylona

Od decyzji z dnia 24.10.2013 r. w dniu 15.11.2013 r. W. S. wniósł odwołanie, w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca, w okresie od 01.09.1969 r. do 14.12.1999 r., na stanowisku ślusarza remontowego w Zakładach (...) w W., na którym to stanowisku wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania W. S..

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący urodził się dnia (...) Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 29 lat, 4 miesiące i 9 dni. Organ rentowy nie uznał odwołującemu okresu pracy w szczególnych warunkach w okresie od 01.07.1972 r. do 31.12.1998 r. na stanowisku ślusarza remontowego w Zakładach (...) w W.. Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Odwołujący obecnie pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych w okresie od 01.09.1969 r. do 14.12.1999 r. na stanowisku ślusarza remontowego w Zakładach (...) w W..

Odwołujący w okresie od 01.09.1969 r. do 01.01.1996 r. i od 02.01.1996 r. do 14.12.1999 r. zatrudniony był w Zakładach (...) w W. a następnie po przekształceniu w Zakładach (...) Sp. z o.o. w W.. Pracował na stanowisku ślusarza remontowego.

W dniu 14.12.1999 r. Zakłady (...) w W. wystawiły odwołującemu świadectwa wykonywania pracy za okres od 01.09.1969 r. do 01.01.1996 r. wskazując stanowisko ślusarza i za okres od 02.01.1996 r. do 14.12.1999 r. także wskazując stanowisko ślusarza. W dniu 28.03.2000 r. odwołującemu wystawiono świadectwo pracy w szczególnych warunkach na okres od dnia 01.07.1972 r. do dnia 14.12.1999 r. Wskazano w nich stanowisko ślusarza remontowego. Powołano się na Wykaz A Dział XIV poz. 25 punkt 1 Zarządzenia Nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 07.07.1987 r. cyt. niżej. W podaniu o pracę z dnia 28.06.1969 r. odwołujący wniósł o zatrudnienie w ramach nauki zawodu na stanowisku ślusarza. W okresie od 01.09.1969 r. do 30.06.1972 r. odwołujący pobierał naukę zawodu w zawodzie ślusarz. W angażu z dnia 18.07.1972 r. stanowisko odwołującego od dnia 01.07.1972 r. określono jako ślusarz remontowy. Podobnie w angażu z dnia 08.02.1973 r., 15.05.1973 r., 30.11.1973 r., 15.08.1974 r., 25.10.1974 r., 16.08.1975 r., 25.06.1976 r., 08.09.1977 r., 31.08.1978 r., 28.07.1980 r., 03.02.1983 r., 26.08.1983 r., 03.09.1984 r., 02.04.1985 r., 08.07.1985 r., 28.08.1985 r., 28.04.1986 r., 31.01.1987 r., 26.08.1987 r., 03.11.1987 r., 03.03.1988 r., 09.05.1988 r., 02.11.1988 r., 01.03.1989 r., 21.06.1989 r., 01.08.1989 r., 13.09.1989 r., 25.09.1989 r., 25.11.1989 r., 01.01.1990 r., 31.05.1990 r., 26.07.1990 r., 02.10.1990 r., 06.02.1991 r., 24.02.1992 r., 27.05.1992 r., 01.03.1993 r., 23.02.1994 r., 21.09.1994 r., 30.09.1995 r. 17.01.1997 r., 28.02.1997 r., 23.07.1997 r., 14.11.1997 r., 22.04.1998 r., 04.08.1998 r., 20.01.1999 r. W umowie o pracę z dnia 02.01.1996 r. stanowisko odwołującego określono jako ślusarz. W okresie od 02.04.1979 r. do 12.05.1979 r. odwołujący odbywał zasadniczą służbę wojskową.

Zakłady (...) zajmowały się przetwarzaniem lnu, przerobem słomy lnianej na włókno i pakuły. Osoba zajmująca stanowisko ślusarza remontowego zajmowała się wykonywaniem napraw w maszyn będących w ruchu: suszarni, pakularni, turbin, wyżymaczek, wytrząsaczy, zespołów czerpiących. Maszyny te to maszyny w procesie czyszczenia lnu i produkcji włókna z lnu. Odwołujący wykonywał pracę przy maszynach na produkcji w pełnym wymiarze czasu pracy.

W Wykazie A Dziale XIV poz. 25 punkt 1 cyt Zarządzenia mieszczą się stanowiska pracy związane z bieżącą konserwacją agregatów i urządzeń oraz prace budowlano- montażowe i budowlano remontowe na oddziałach będących w ruchu, na których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie. W punkcie 1 wskazano stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

(dowód: zeznania odwołującego, akta osobowe odwołującego, zeznania świadka Z. O.)

Jako praca w szczególnych warunkach wymieniona została w wykazie A Dział VII poz.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, praca przy obróbce surowców włókienniczych, natomiast w Dziale XIV punkt 25 prace przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace w szczególnych warunkach.

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn przed ukończeniem 65 roku życia przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. nr 39, poz.353 ze zmianami). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą, m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymagał także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE. Od dnia 01.01.2013 r. warunek rozwiązania stosunku pracy nie jest wymagany.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE oraz rozwiązanie stosunku pracy i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek w dniu (...). Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 29 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawca odwołującego obecnie nie istnieje. Wystawił mu świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach w spornych okresach.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych.

W świetle powołanego wyżej § 2 rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała SN z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu wystawiono świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporne okresy. Świadectwo powyższe zawiera formalne błędy, jednakże odpowiadają stanowi faktycznemu, czyli dokumentuje pracę odwołującego w szczególnych warunkach.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach, oprócz uznanego, w okresie od 01.07.1972 r. do31.12.1998 r. na stanowisku ślusarza remontowego. Wykonywał prace przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace w szczególnych warunkach.

Odwołujący wykazał okres ponad 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący spełnił zatem warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. Sąd uwzględnił odwołanie i przyznał odwołującemu emeryturę. Świadczenie przyznano od ukończenia 60 lat, gdyż odwołujący po decyzji z dnia 08.10.2013 r. złożył świadectwo pracy w szczególnych warunkach, a decyzja z dnia 08.10.2013 r. – nieprawomocna – została przez organ uchylona i wydano decyzję sporną w niniejszej sprawie. Świadectwo pracy w szczególnych warunkach, które złożył odwołujący po decyzji z dnia 08.10.2013 r. było już w aktach rentowych odwołującego od 2011 r. Stąd przyjąć należało, iż decyzja z dnia 24.10.2013 r. wydana została w załatwieniu wniosku z dnia 26.07.2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: